MERETE JANSEN, KATHARINA DALE HÅKONSEN, NINA HANSSEN, MORTEN HANSEN og KAI HOVDEN (tekst)" />
EN EVIG KAMP: Parolen fra 1967 er aktuell den dag i dag

EN EVIG KAMP: Parolen fra 1967 er aktuell den dag i dag

NTB Scanpix

Slik merker offentlig ansatte det når «alt» skal konkurranseutsettes. Åtte tillitsvalgte forteller

1. mai-parolen fra 1967 viser hvor lenge kampen mot privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting har vart. Den er minst like intens i dag.
2018122009380020230821171436

merete.jansen@lomedia.no, katharina@lomedia.no, nina.hanssen@lomedia.no, morten@lomedia.no, kai@lomedia.no

Regjeringen ønsker å slippe flere private selskaper inn i offentlig sektor. Det skjer både i det stille og som skandaler, som med Veirenos søppeleksperiment i Oslo. Utslagene av privatisering kan bli brutale, som for renholderne i Forsvarsbygg.

Spørsmålet om privatisering og konkurranseutsetting har vært en lang kamp for mange forbund i LO. Parolen fra 1967 er like aktuell i dag. Men hvordan merkes det? Og hva kan man gjøre for å begrense privatisering når regjeringen ønsker det så sterkt? Og hva kan man lære fra det private? Vi har spurt en rekke topptillitsvalgte i ulike LO-forbund.

Et generelt press

NTLs leder Kjersti Barsok merker privatiseringsiveren på flere måter: outsourcing av renhold og kantiner, større press mot IKT-tjenester og stor bruk av innleide konsulenter. Blant annet.

Forbundsleder Kjersti Barsok  i NTL

Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL

Ole Palmstrøm

– Det er et generelt press på de funksjonene som arbeidsgiver kanskje ikke definerer som kjerneoppgavene, men som vi mener er en viktig del av helheten i arbeidsfellesskapet og som er tjenester man er helt avhengige av for å få arbeidsplassene til å fungere, sier hun.

Hun råder tillitsvalgte til å stille spørsmål med en gang noe slikt dukker opp: Hvorfor det? Hva skal man oppnå, hvorfor skal vi gjøre dette? Vil man få bedre tjenester ut av det?

– Erfaringen vår er at det ofte brukes økonomiske argumenter, man skal spare penger. Da må man be om å få se tall, og erfaringen er at det kan være vanskelig å få. Man må grave i det, sier hun.

Hun avviser ikke at staten kan lære noe fra det private.

– Alt er ikke perfekt noe sted. Men man må ha med seg den grunnleggende forståelsen av hva offentlig sektor er og hva som er formålet med de tjenestene vi skal levere, sier Barsok.

Hun legger til at det finnes steder i privat sektor der de får til et bedre partssamarbeid og hvor ledelsen erkjenner verdien av fagforeninger på en annen måte enn hva mange av hennes egne tillitsvalgte opplever fra sine arbeidsgivere.

Ledere i Forsvarsbygg sviktet sine ansatte da renholdet ble satt ut på anbud, viser ny Fafo-rapport

Arbeidsvilkår

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet merker hvordan privatiseringen i kommunal sektor påvirker medlemmenes arbeidsvilkår. Nord, som leder et forbund med 365 000 medlemmer, er også bekymret for at tjenestene blir dårligere.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet

Kai Hovden

– Det står i regjeringserklæringen at «alt» kan konkurranseutsettes og det sender jo ut et klart signal. Vi ser nå hvordan barnehagene og deler av helse- og omsorgstjenestene blir overtatt av store konsern som sluser penger ut av landet. Våre medlemmer merker dette hver dag, sier hun.

Fagforbundet ser det innen rusbehandling, psykiatri, barnevern, men også i pleie- og omsorgstjenesten.

– Tidligere hadde vi de klassiske konkuranseutsettelsene med renhold og tekniske tjenester, og nå ser vi at dette brer om seg. Det er ganske skremmende den sårbarheten man eksponerer seg for ved å gjøre tjenester om til en kommersiell greie, sier hun, og viser til søppelskandalen i Oslo.

Nord mener det er viktig at tillitsvalgte informerer politikere fra alle leire om konsekvensene av privatisering.

– Politikerne må vite at de ved å privatisere mister kontrollen over tjenestene. Det er kjempeviktig at vi som tillitsvalgte fortsetter med å informere, kommunisere og jobbe mer fagligpolitisk for å stoppe galskapen, sier hun.

Når det gjelder læring fra de private selskapene, er Nord tydelig:

– Ja, vi har lært at det ikke lønner seg å privatisere offentlige tjenester. Vi har lært at i stedet for å privatisere disse tjenestene så bør vi sørge for å ta tjenestene tilbake i offentlig regi, sier Nord.

Politisk bikkjeslagsmål om kommersialisering i velferden

Frykter privatisering

Tommy Fredriksen, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, merker ingen privatiseringsiver i kriminalomsorgen, men han frykter den.

Tommy Fredriksen, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Tommy Fredriksen, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Arash Nejad/nyebilder.no

Et av partiene i regjering, Framskrittspartiet, ønsker at private aktører skal bygge og eie fengsel og åpner for privat fangetransport, ifølge egne hjemmesider.

– Regjeringa satser ikke på kriminalomsorg. De bare reduserer og raserer. Det er årsaken til at jeg er redd de vil privatisere vår etat også, sier nestlederen. Han maner alle tillitsvalgte til å stå sammen og kjempe mot konkurranseutsetting, og han har en klar melding til makta.

– Vi forventer at politikerne begynner å styre etter folket og samfunnets interesser. Kriminalomsorg er velferd og samfunnssikkerhet.

Fredriksen mener at private aktører ikke hører hjemme i fengsel og friomsorg.

– Makt skal ikke utøves av private. De skal heller ikke profittere på kriminalitet og de svake i samfunnet.

Likevel er han åpen for å lære fra private selskaper.

– Mange har svært god personalpolitikk. Det synes jeg ikke kriminalomsorgen har, avslutter Fredriksen.

Regjeringa vil flytte flere fanger fra fengsel til hjemmesoning med elektronisk kontroll. Det er langt fra uproblematisk, mener NFF

Reorganisering

– Vi merker det hver dag – i alle selskapene innenfor jernbanesektoren. Vi har splittet opp NSB og fått tre nye selskaper der. Jernbaneverket er splittet i to. Det er nye tariffavtaler, nye pensjonsordninger, flytting av folk og nye organiseringer.

Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund

Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund

Kai Hovden

Vi holder på med å reorganisere jernbanen hver dag, sier Jane B. Sætre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Hun tror det er vanskelig for de lokalt tillitsvalgte å gjøre noe for å påvirke beslutningene. Sætre mener det er områder i sektoren som kan håndteres av private selskaper.

– Nå må man ikke glemme at 80 prosent av budsjettet som bevilges til jernbanesektoren, går til å bygge dobbeltspor og nye anlegg i hele landet. Det er det private som gjennomfører. Det eneste vi sitter igjen med er det offentlige kjøpet av persontrafikk og vedlikehold, beredskap og drift av skinnegangen. Og det skal nå konkurranseutsettes, det også.

Hun avviser ikke at det er noe å lære:

– Vi har helt sikkert mange ting å lære av det private. Hvordan en organisasjon kan fungere optimalt, og hvordan ressursene brukes, er noen av områdene hvor jeg tror statlige eide selskaper muligens har noe å lære.

Samferdselsminister Jon Georg Dale nekter for å ha blandet seg inn i konkurransen om å drive Sørlandsbanen

LANGVARIG KAMP: For 25 år siden sto kampen om NSB skulle være forvaltningsbedrift eller aksjeselskap. I dag er selskapet et statlig heleid aksjeselskap, men Jernbanereformen har de siste årene splittet opp konsernet i en rekke nye selskaper, og konkurranseutsettinga av persontogtrafikken går for fullt.

LANGVARIG KAMP: For 25 år siden sto kampen om NSB skulle være forvaltningsbedrift eller aksjeselskap. I dag er selskapet et statlig heleid aksjeselskap, men Jernbanereformen har de siste årene splittet opp konsernet i en rekke nye selskaper, og konkurranseutsettinga av persontogtrafikken går for fullt.

Gunnar Lier/NTB Scanpix

Viktige tillitsvalgte

– I Forsvaret har vi hatt mange områder som de siste 20 årene har vært privatisert. Erfaringen fra Forsvaret er at det veldig ofte ikke er noe billigere, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norsk Offisersforbund (NOF).

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norsk Offisersforbund

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norsk Offisersforbund

Kristian Espenes / NOF

Han mener de tillitsvalgte må ha respekt for at dette er beslutninger som er tatt politisk.

– Likevel er det viktig at de tillitsvalgte deltar i den offentlige og politiske debatten, for å bringe fakta til torgs. Da er kunnskap og argumenter viktig, sier Bongo.

Det er denne kunnskapen han håper politikerne tar til seg.

– Jeg ønsker meg én ting fra politikerne, og det er at de skaffer seg et best mulig beslutningsgrunnlag. Skal det privatiseres, må det utredes grundig. Og en del av utredningen er å følge Hovedavtalen og involvere de ansatte, sier Bongo.

Han mener det er områder i Forsvaret hvor private har sin plass, som tjenester det bare er bruk for i korte perioder av året.

Forbundslederen mener det er åpenbart at det offentlige kan lære av det private.

– På samme måte som det private kan lære av det offentlige. Den perfekte organisasjon finnes ikke. Men man må være kritisk. Det er ikke sikkert at en god løsning i det private er en god løsning i det offentlige, og vice versa, sier Bongo.

Forsvarsdepartementet selger ut vedlikehold av fly og helikopter til Kongsberg Gruppen

Endring

– Utsatte grupper skal ikke ut på anbud, slår Aud Marit Sollid, 1. nestleder i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), fast.

Aud Marit Sollid, 1. nestleder i Forbundet for ledelse og teknikk

Aud Marit Sollid, 1. nestleder i Forbundet for ledelse og teknikk

Morten Hansen

Hun nevner for eksempel eldre, barn, syke, straffedømte, mennesker innunder barnevernet og psykiatrien. FLT organiserer blant annet ansatte i attføringsbransjen, med tilbud til personer med behov for arbeidstrening. De siste to årene har Sollid lagt merke til at flere og flere attføringsoppgaver er satt ut på anbud. Noe som har ført til at de personene som sliter mest med å få innpass på arbeidsmarkedet, ikke har fått god nok oppfølging.

– Når en bedrift vinner et anbud, kan den leie inn folk istedenfor å ha fast ansatte, sier hun.

Og her er det penger å tjene. Innleid personell er ofte selvstendig næringsdrivende uten kontorplass i bedriften, med andre ord, billigere arbeidskraft for firmaet.

– På den måten kan bedriftene legge inn et lavt anbud og vinne, og likevel ta ut et bra utbytte. Økt konkurranseutsetting har ført til at velferdsprofitører har konkurrert ut andre, sier Sollid.

Hun er skeptisk til at skattebetalernes penger ender opp som utbytte til private aktører.

Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

Står imot

Postkom-leder Odd Christian Øverland merker også privatiseringspresset.

– Vi har hittil klart å stå imot, selv om Høyre og Frp helst skulle sett at hele eller deler av Posten Norge ble privatisert. Samtidig er det jo en form for privatisering å konkurranseutsette posttjenestene som leveres. Det fører til at produkt som vi tidligere hadde enerett på, nå kan tilbys av private konkurrenter. I neste omgang fører det til press på de avtalene som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, sier han.

Odd Chr.  Øverland

Odd Chr. Øverland

Leif Martin Kirknes

Han mener det er viktig for de ansatte å vise at de kan gjøre en vel så god jobb som de private.

– Det andre er å synliggjøre verdiene av at offentlig infrastruktur skal være under offentlig eie og kontroll, sier han.

Han tror presset for å privatisere bare vil bli sterkere fra de borgerlige partiene.

– Jeg tror det kommer en motreaksjon på dette i stortingsvalget i 2021. Det hjelper jo ikke om tjenestene fra de private er billigere, dersom de ikke kan levere eller leverer langt dårligere kvalitet enn det offentlige.

Øverland mener det blir viktig for de ansatte og tillitsvalgte i Posten å jobbe mot utarming av bedrifta, slik at servicen og kvalitetsnivået ikke blir så lavt at det blir en unnskyldning for å privatisere. Han tror egentlig det private har mer å lære enn motsatt:

– I dag mener jeg at de private har mer å lære av Posten Norge enn vi kan lære av dem. Men uansett om du er privat eller offentlig, må du levere på det folk og næringsliv etterspør.

Postkoms råd: – Søk nytt arbeid nå!

Demontering

LO Stat-leder Egil André Aas ser mye av det samme: Offentlig sektor demonteres bit for bit, for statens del gjennom «ostehøvelkutt-reformen».

Leder Egil André Aas i LO Stat

Leder Egil André Aas i LO Stat

Ole Palmstrøm

– Da kommer man til slutt til et punkt hvor offentlig sektor ikke klarer å levere de tjenestene de er satt til å levere, og så bruker man det som argument for å privatisere. Det skaper ikke flere arbeidsplasser, og ingen vet om de sparer inn penger. Det handler bare om ideologi. Det er ingen fornuft i dette, sier han.

Aas ser alliansebygging og samarbeid innenfor fagorganisasjonene og mellom hovedorganisasjonene som den eneste farbare veien.

– Et felles press kan kanskje være med på å bremse privatiseringsiveren, sier han.

Han understreker at han ikke er imot private, men ønsker en balanse mellom offentlig og privat sektor, og peker på barnehagesektoren som et eksempel der de private har vært viktige.

Når det gjelder læring fra det private, tror Aas at det at bunnlinja er så viktig i privat sektor, gjør at man må være innovativ og kanskje ta noe risiko. Han mener gulrot er et langt bedre virkemiddel enn pisk.

Han viser til en prosess i Forsvaret der de fikk beholde det de greide å spare inn, for så å bruke pengene til utvikling og kompe­tanseheving.

– Det er bedre enn å kutte slik at man sitter igjen uten handlingsrom. Da knekkes motivasjonen for å gjøre noe, og man får større motstand i organisasjonen for å gjøre endringer. Den siste tiden har folk opplevd trusler om privatisering dersom man ikke når målene – det henger en øks over deg hele tiden – og det skaper ikke motivasjon, sier Aas.

– Ostehøvelkuttene er en stor trussel mot produktiviteten og kvaliteten i offentlig sektor

– Statlige virksomheter strupes

{"303644":{"type":"l","url":"/image-3.303644.1e868f4d8a","cap":"EVIG AKTUELT: Parolen mot profitt i velferden er fortsatt aktuell, her fra 1. mai-toget i Oslo i 2017.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"418063":{"type":"s","url":"/image-3.418063.60923.4e27b9654e","cap":"Leder Egil André Aas i LO Stat","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"419571":{"type":"s","url":"/image-3.419571.60923.3b59cf2123","cap":"Tommy Fredriksen","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"422107":{"type":"s","url":"/image-3.422107.60923.c9ca58cadb","cap":"Odd Chr. Øverland","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"422893":{"type":"s","url":"/image-3.422893.60923.a8fca0ba3c","cap":"Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424309":{"type":"s","url":"/image-3.424309.60923.de3e4814d1","cap":"Aud Marit Sollid, 1. nestleder i Forbundet for ledelse og teknikk","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424348":{"type":"s","url":"/image-3.424348.60923.7902710931","cap":"Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424350":{"type":"s","url":"/image-3.424350.60923.070ba60ae6","cap":"Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424942":{"type":"s","url":"/image-3.424942.60923.673e4ec9f1","cap":"Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norsk Offisersforbund ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"74","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Man må ha med seg den grunnleggende forståelsen av hva offentlig sektor er og hva som er formålet med de tjenestene. ","place":"Arbeidsvilkår"},{"title":"Offentlig sektor demonteres bit for bit, for statens del gjennom «ostehøvelkutt-reformen»","place":"Han understreker at han ikke er imot pri"},{"title":"Vi har hittil klart å stå imot, selv om Høyre og Frp helst skulle sett at hele eller deler av Posten Norge ble privatisert. ","place":"Demontering"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Man må ha med seg den grunnleggende forståelsen av hva offentlig sektor er og hva som er formålet med de tjenestene.

Kjersti Barsok, NTL-leder

Offentlig sektor demonteres bit for bit, for statens del gjennom «ostehøvelkutt-reformen»

LO Stat-leder Egil André Aas

Vi har hittil klart å stå imot, selv om Høyre og Frp helst skulle sett at hele eller deler av Posten Norge ble privatisert.

Odd Christian Øverland, Postkom-leder

{"303644":{"type":"l","url":"/image-3.303644.1e868f4d8a","cap":"EVIG AKTUELT: Parolen mot profitt i velferden er fortsatt aktuell, her fra 1. mai-toget i Oslo i 2017.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"418063":{"type":"s","url":"/image-3.418063.60923.4e27b9654e","cap":"Leder Egil André Aas i LO Stat","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"419571":{"type":"s","url":"/image-3.419571.60923.3b59cf2123","cap":"Tommy Fredriksen","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"422107":{"type":"s","url":"/image-3.422107.60923.c9ca58cadb","cap":"Odd Chr. Øverland","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"422893":{"type":"s","url":"/image-3.422893.60923.a8fca0ba3c","cap":"Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424309":{"type":"s","url":"/image-3.424309.60923.de3e4814d1","cap":"Aud Marit Sollid, 1. nestleder i Forbundet for ledelse og teknikk","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424348":{"type":"s","url":"/image-3.424348.60923.7902710931","cap":"Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424350":{"type":"s","url":"/image-3.424350.60923.070ba60ae6","cap":"Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424942":{"type":"s","url":"/image-3.424942.60923.673e4ec9f1","cap":"Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norsk Offisersforbund ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"74","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Man må ha med seg den grunnleggende forståelsen av hva offentlig sektor er og hva som er formålet med de tjenestene. ","place":"Arbeidsvilkår"},{"title":"Offentlig sektor demonteres bit for bit, for statens del gjennom «ostehøvelkutt-reformen»","place":"Han understreker at han ikke er imot pri"},{"title":"Vi har hittil klart å stå imot, selv om Høyre og Frp helst skulle sett at hele eller deler av Posten Norge ble privatisert. ","place":"Demontering"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}