JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Til sak mot tarifflønn - tapte

Arbeidstilsynet ga et litauisk byggefirma pålegg fordi det ikke betalte arbeiderne lovfestet minstelønn etter allmenngjøringsforskriften. Selskapet gikk til sak, men tapte på alle punkter.


16.10.2009
10:23
16.12.2013 11:34

Saken startet med Arbeidstilsynet Vestlandets uanmeldte kontroll i april 2008 ved "Banken Hotell" i Haugesund hvor det pågikk rivingsarbeid. Det ble gitt ulike pålegg og varsel om stans overfor både det litauisk registrerte byggefirmaet Norwegian Service Team Baltija UAB og den norske byggherren Eiendomspartner AS.

NST Baltija påklaget påleggene, men i november i fjor stadfestet Direktoratet for arbeidstilsynet Vestlands-avdelingens vedtak.

11.200 kroner i måneden - brutto

Tilsynet traff to litauiske bygningsarbeidere som begge var ansatt i Norwegian Service Team Baltija UAB. Det viste seg at de to hadde en brutto månedslønn på 1.100 litas (rundt 2.800 kroner). Lønna ble oppjusert til 4.340 kroner fra 1. mai 2008.

Videre fikk arbeiderne utbetalt et utenlandstillegg på rundt 280 kroner dagen - et krav fra litauiske myndigheter for ansatte som sendes på jobb i utlandet. Det ga en samlet brutto månedslønn på rundt 11.200 kroner. De jobbet i rotasjon - seks uker på jobb i Norge, to uker fri i Litauen. Rotasjonen ville fått navnet 42-14.

I følge allmenngjøringsforskriftens § 4 var minstelønna for ufaglærte med minst ett år bransjeerfaring på tidspunktet for pålegget 125,50 kroner i timen. Fra 1. november 2008 var den på 132,50.

Trekkes for reise, kost og losji

I tillegg hadde arbeiderne en egen avtale med sin arbeidsgiver for oppdrag i Norge (oversatt fra engelsk, red. anm.):

"Når de ansatte blir sendt på jobb for å utføre oppdrag for selskapets kunder i Norge, må de selv bære utgiftene for reise, kost og losji. Selskapet dekker utgiftene, men de vil telle som del av de ansattes totale lønn."

Gyldig pålegg - eller ikke?

Rettssaken gjaldt tvisten om pålegg gitt etter den såkalte allmenngjøringsforskriften - som blant annet innebærer lovfestet norsk minstelønn etter tariffen. Uenigheten dreide seg om vedtaket til Direktoratet for arbeidstilsynet var gyldig - eller ikke. Og tolkningen av allmenngjøringsforskriften, da særlig om arbeiderne er blitt utsendt fra Litauen - eller ikke. Saken gikk for Oslo tingrett.

Utsendt - eller ikke?

Påleggene lød slik:

– "Virksomheten må sørge for at lønnsutbetalingene er i samsvar med lønnsbetingelsene etter allmenngjøringsforskriftens § 4."

– "Virksomheten må sørge for at utsendte arbeidstakere får dekket kost, losji og reise når de reiser mer enn 60 km fra bosted til arbeidssted, jfr. allmenngjøringsforskriften § 6. Pålegget anses oppfylt ved fremleggelse av inngåtte avtaler mellom de to kontrollerte arbeidstakerne og arbeidsgiver i henhold til allmenngjøringsforskriften. Det samme gjelder for de øvrige ansatte i bedriften som er utsendte.

Det saksøkende byggefirmaet mente at arbeidstakerne ikke kan ansees som utsendte fordi de søker stilling i Norge som deres faste arbeidsplass. Derfor kan allmenngjøringsforskriften ikke anvendes, syntes Norwegian Service Team Baltija UAB.

Vilnius-selskapets påstand i retten: "Direktoratet for arbeidstilsyn har lagt til grunn en uriktig rettsanvendelse for sitt vedtak om å stadfeste påleggene gitt av Arbeidstilsynet i Haugesund. Vedtaket er derfor ugyldig."

Driver kun med utleie

Norwegian Service Team Industries AS er morselskapet i denne gruppen, med fire datterselskap - blant dem Team Baltija UAB. I dommen står det at "morselskapet og de øvrige datterselskaper fremstår alle å være registrert i Haugesund".

Team Baltija driver kun med utleie av personell som de selv rekrutterer. Rekruttering og administrasjon skjer fra Vilnius - av noen få personer. Arbeiderne leies ut både til andre datterselskap i NST-gruppen og lokale kunder i Haugesund-området. Team Baltija er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og innberettet lønn på 128 personer i 2008.

– Norsk lønn gjelder - uansett

Staten, som den saksøkte, viste til at allmenngjøringsforskriften gjelder generelt for alle som utfører bygningsarbeid på byggeplasser i Norge. Den mente videre at de litauiske bygningsarbeiderne måtte betraktes som utsendt og la til at "dette uansett ikke er avgjørende i det allmenngjøringsforskriften gjelder uansett, og ikke er begrenset til utsendte arbeidstakere".

– Kravet til minstelønn ikke oppfylt

Når det gjelder de litauiske arbeidernes lønnstrekk for reise til Norge, kost og losji i Haugesund, bemerket Staten: "Utgiftsdekningen skal ikke inkluderes ved beregning av minstelønn etter allmenngjøringsforskriftens § 4. Det ansees på det rene at kravet til minstelønn ikke er oppfylt." Staten anførte derfor at Direktoratet for arbeidstilsynets vedtak bygger på en korrekt rettsanvendelse.

– Bevisst forretningskonsept

Dommen slår fast at "Staten har vunnet saken i sin helhet". Oslo tingrett kom med en rekke viktige bemerkninger i domsavsigelsen. Blant annet følgende:

"Retten bemerker at det fremstår som selve forretningskonseptet til NSTB at arbeidstakerne har sitt hjemsted i Litauen og arbeider i Norge. Når et virksomhet, som NST, bevisst rekrutterer arbeidstakere med hjemsted et annet sted enn arbeidsstedet, må det etter rettens oppfatning anses slik at det er virksomhetens behov som begrunner at arbeidsstedet er et annet enn hjemstedet."

Enkelt å omgå lovverket?

Videre påpeker Oslo tingrett:

"Dersom det forhold at en utenlandsk arbeidstaker tar arbeid i et utenlandsk selskap for utelukkende å utføre i arbeid i Norge, skulle føre til at allmenngjøringsforskriftens § 6 ikke kommer til anvendelse, ville det være svært enkelt å omgå lovverket og uthule hele formålet om likeverdige lønns- og arbeidsbetingelser... Retten viser også til Tariffnemndas merknad til § 6, om at bostedet for utsendte arbeidstakere som det vanlige vil være der virksomheten er lokalisert. Her blir det Litauen."

– Reise, kost og losji må dekkes

Og når det gjelder arbeidernes utgifter i Norge påpeker retten at "utgifter til losji i Haugesund og til hjemreiser vil være rene merutgifter for de aktuelle arbeidstakerne som har løpende boligutgifter og familie i Litauen - i motsetning til lokalt ansatte. Allmenngjøringsforskriftens... formål om å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, tilsier etter rettens oppfatning at § 6 kommer til anvendelse for de aktuelle ansatte i Norwegian Service Team Baltija".

– Meget viktig dom

Fellesforbundet er fornøyd med at Staten og Direktoratet for arbeidstilsynet vant denne saken.

– Ja, dette er en meget viktig dom for våre tillitsvalgte og for offentlige tilsynsmyndigheter. Nå kan de gå inn i slike saker og vise til dommen som er veldig klar på hvordan allmenngjøringsforskriften skal forstås, sier Per Skau, sekretær i Fellesforbundet, til magasinett.org.

– Dette har vært et verkebyll for oss lenge. Nå har retten skjært igjennom og slått fast at den ikke aksepterer denne måten å drive sosial dumping på, understreker Skau som har ansvaret for forbundets arbeid mot sosial dumping.

Omgår allmenngjøringsforskriften

– Vi har sett en utvikling hvor bedrifter i både byggebransjen og verftsindustrien omgår de forpliktelsene som ligger i allmenngjøringsforskriften. Det gjør de ved å definere seg bort fra ansvaret arbeidsgiverne har for å dekke reise, kost og losji. I stedenfor å dekke utgiftene, trekker de dem fra minstelønna, forklarer Skau.

– Ofte er trekkene så store at vi har kommet over arbeidstakere med lønn ned mot 50 kroner i timen. Og så blir det hevdet at dette er lovlig, fordi de er ansatt på stedet, fortsetter han.

– Som regel er det snakk om arbeidstakere fra Polen og Baltikum som blir ansatt i et polsk eller baltisk selskap. For å få jobben må de undertegne en ansettelseskontrakt hvor det står at de skal jobbe på et bestemt sted i Norge. I samme kontrakt står det også at de skal ha lønn etter allmenngjøringsbestemmelsene i Norge, men at de trekkes husleie (for å bo i brakkerigg eller dårligere). De blir også trukket i lønn for reise og kost, påpeker sekretæren.

– Fantasifulle lønnstrekk

– Vi har også kommet over mange forskjellige lønnstrekk som kan kalles fantasifulle. Det hele handler om at de utnytter arbeidstakerne, men formulerer kontrakten slik at det på papiret er alt er i orden i forhold til norsk lovverk, noe det altså ikke er, understreker Per Skau.

– Jeg mener at vi nå har kommet et langt skritt videre når det gjelder å gjøre allmenngjøringsvedtakene effektive. Og de tillitsvalgte har fått et nytt verktøy i sin kamp mot sosial dumping på sin arbeidsplass, sier Skau.

Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at avtalens bestemmelser gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, det være norske organiserte og uorganiserte og utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstilsynes pålegg til Norwegian Service Team Baltija UAB er gitt med hjemmel i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge fra 2008 - §§ 4 og 6.

Forskriften er fastsatt av Tariffnemnda.Dermed ble Fellesoverenskomsten for byggfagene allmenngjort.

Allmenngjøringsforskriften angir minstevilkår for arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser i Norge.

Forskriftens § 6 bestemmer at det for arbeidstakere som er på oppdrag utenfor sitt hjemsted skal inngås avtale om dekning av utgifter til reise, kost og losji. Utgiftsdekningen skal gis i tillegg til minstelønna.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.10.2009
10:23
16.12.2013 11:34Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Colourbox

Gratis briller fra arbeidsgiver: Dette bør du vite

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

Alf Ragnar Olsen

Staten har sagt at pengene er brukt opp – nå har de tre dager på seg til å unngå streik i staten

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret: Disse får ikke stemme i uravstemning

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet av vekterne er stort

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

Ole Palmstrøm

Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

RAMMET HARDT: – Taxisjåførene har blitt hardt rammet av koronakrisen, og provisjonslønnssystemet har bare forsterket det, sier Peter Hansen i Fellesforbundet. Han er forbundets forhandlingsleder når taxisjåførene starter sitt tariffoppgjør i dag.

RAMMET HARDT: – Taxisjåførene har blitt hardt rammet av koronakrisen, og provisjonslønnssystemet har bare forsterket det, sier Peter Hansen i Fellesforbundet. Han er forbundets forhandlingsleder når taxisjåførene starter sitt tariffoppgjør i dag.

Roy Ervin Solstad

Lønnsoppgjøret: I dag får ikke taxisjåfører betalt en krone når de venter på kunder


Flere saker