JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

yayimages.com

Har du signert arbeidskontrakten? Da er løpet kjørt

Ny jobb eller ny stillingsbeskrivelse? Få alle betingelser ned på papiret og gjør hjemme­leksen din før du skriver under, råder Industri Energi-advokat Alexander Lindboe.
2017091811173020170918122156

alf.inge.molde@lomedia.no

– Det er like viktig å få skrevet en god arbeidsavtale i gode tider som i dårlige tider, sier Alexander Lindboe.

Særlig viktig er det å tenke seg om for ingeniører som går på individuelle ordninger, mener han. I utgangspunktet står arbeidsgivere og arbeidstakere fritt når det skal utarbeides en arbeidskontrakt. Noen minimumskrav stilles det likevel i arbeidsmiljøloven.

Et viktig krav er at avtalen skal være skriftlig.

– I utgangspunktet er en muntlig avtale likestilt med en skriftlig, men det blir alltid et tolkningsspørsmål og rom for uenigheter. E-poster om hva man har blitt enige om underveis, kan hjelpe, men ifølge arbeidsmiljøloven skal avtalen være skriftlig og signert senest en måned etter at arbeidsforholdet trådte i kraft, sier Lindboe.

SJEKK ARBEIDSKONTRAKTEN PUNKT FOR PUNKT NEDERST I ARTIKKELEN

Et punkt det ofte blir konflikter rundt, er lønn - og da særlig i forbindelse med endringer i arbeidsoppgaver, utenlandsopphold, arbeidstidsordninger og bonusordninger. For hva har man egentlig avtalt når det gjelder tillegg og goder?

Ansatte taper på timelønn. Alle bør kreve månedslønn

Heller lønn enn bonus. – Bonusordninger er innenfor arbeidsgivers styringsrett og defineres ikke som lønn, men er avhengig av ulik måloppnåelse og merkesteiner. Det er viktig at man er klar over retningslinjene for bonusordninger. Dersom bonusordningen er bestemt i arbeidsavtalen, står man langt sterkere juridisk enn hvis den ikke er det. Da er man prisgitt arbeidsgivers styringsrett, sier Lindboe.

En annen klassiker er spørsmålet om man skal signere på arbeidskontrakter som sier at man har en særlig fri og uavhengig stilling – og dermed ikke har krav på overtidsbetaling. I utgangspunktet skal det nemlig mye til for at en stilling skal kunne defineres som særlig fri og uavhengig, fordi man opptrer i prinsipalens navn.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at stillingen skal være overordnet, ansvarsfull og av særlig uavhengig art. I tillegg skal man ha en selvstendig beslutningsmyndighet.

– Hvor grensen går, er åpent for tolkning. Vi har ikke hatt mange slike saker de siste årene, men det er naturlig å anta at det vil dukke opp igjen når fallet i oljenæringen har begynt å flate ut og flere selskaper begynner å lyse ut stillinger. For når man har fokus på kostnadsbesparelser, er det ikke utenkelig at det kommer et press på dette punktet, sier Lindboe.

Alexander Lindboe, advokat i forbundet Industri Energi

Alexander Lindboe, advokat i forbundet Industri Energi

industrienergi.no

Obs! Obs! – Hva gjør man da, hvis man får jobbtilbud hvor dette er en av betingelsene?

– Hvis man er relativt nyutdannet og fersk i arbeidslivet, må man være ekstra påpasselig i forhold til det å bli dyttet inn i nøkkelstillinger. Dette gjelder også for de som har tatt en lang utdanning. Ta mitt eget yrke som eksempel: Som advokatfullmektig er man under opplæring, og før man får bevillingen kan man ikke defineres som særlig uavhengig.

– Etter å ha mottatt bevillingen vil det være mer naturlig. Da har man arbeidsoppgaver som man selv bestemmer når og hvordan skal løses. Dette må ingeniører også tenke gjennom. Så obs obs hvis arbeidsgivere tilbyr denne typen kontrakter, sier Lindboe.

Signerer man, har man altså gått med på å være unntatt arbeidstidsordninger og å få overtidsbetaling. Det er ikke sikkert den ekstra kompensasjonen man får dekker opp for den reelle arbeidsmengden.

Lindboes beste råd er å sjekke med tillitsvalgte i bedriften eller forbundet sentralt om kontrakten ser ok ut.

– Her har det en enorm verdi å være fagorganisert. Da har du noen å spørre om du bør signere eller ei. Har du signert, er løpet kjørt. En arbeidsavtale kan ikke stride mot loven. Den er ufravikelig. Men utover det er det mye skjønn. Da er det nyttig å få hjelp av noen som har erfaring.

Se hvor mange i ditt yrke som får trene i arbeidstiden

Sjekk med de tillitsvalgte. – Bør erfarne ingeniører også være skeptiske til slike kontrakter?

– Det kommer helt an på hvilken ingeniørstilling du har. Sørg for at du har en skikkelig stillingsbeskrivelse først, og sjekk rammen rundt den. Det er også viktig å høre med arbeidsgiver hvordan man skal jobbe, når, hvem man rapporterer til og hvilke resultatkrav de stiller. Helst bør også erfarne konsultere andre, og minimum en lokal tillitsvalgt.

Det er imidlertid sjelden slike saker har havnet i domstolen. Som regel har det løst seg før det har nådd så langt.

– Sett fra mitt ståsted er det viktig å påpeke at signerer du en kontrakt frivillig, uten å ta forbehold, er det for sent å komme og angre i ettertid. Helst skal man da reagere umiddelbart, samme dag. Aksepterer du for eksempel en sluttavtale eller en ny stilling som i realiteten er et nedrykk, uten å ta forbehold om at du har anledning til å prøve saken rettslig, har du bundet deg avtalerettslig. Et søksmål vil da stå langt svakere enn hvis skriftlig har tatt forbehold, sier Lindboe.

Ny treårsregel. – Hva er det viktigste å tenke på i forhold til midlertidige ansettelser?

– I fjor fikk vi en ny regel som sier at man kan kreve fast stilling hvis man har vært midlertidig ansatt som vikar i bedriften i tre år. Dermed kan man bli ansatt før det har gått fire år, slik det var tidligere. Dette gjelder også hvis man har vært vikar for flere personer i perioden, og også hvis andre deler av perioden har vært i en prosjektstilling. Fireårsregelen gjelder fortsatt dersom en bare har jobbet i midlertidig stilling uten å ha vært vikar.

– En ny regel gir imidlertid generell adgang for lovlige midlertidige ansettelser i inntil tolv måneder.

Sammenhengende midlertidige vikariater og midlertidige ansettelser på generelt grunnlag i mer enn tre år, kan gi grunnlag for krav om fast ansettelse, sier Lindboe.

Arbeidskontrakten punkt for punkt:

1. Det skal klart framgå mellom hvilke parter avtalen gjelder.

2. Det skal stå i avtalen hvor den ansatte

skal jobbe. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeids-plass, skal det i avtalen opplyses om at det er ulike arbeidssteder.

3. Stillingstittel og arbeidsoppgaver skal beskrives i avtalen.

4. Er det tariffavtale i bedriften, skal det stå i arbeidsavtalen. Tariffavtalen regulerer mange sider ved arbeidsforholdet.

5. Forhold i bedriften. Om jobben er av midlertidig art, skal sluttidspunktet også stå i avtalen. Arbeidsavtalen skal opplyse om den ansattes ukentlige og månedlige arbeidstid, samt hvilke pauser som gjelder i løpet av arbeidsdagen. Avtalen skal også inneholde opplysninger om den ansattes rett til ferie. I tillegg skal det stå hvor lang oppsigelsesfrist det er for stillingen. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har en slik frist.

6. Det er vanlig å ha prøvetid i varige ansettelsesforhold. I arbeidsavtalen skal prøvetidens lengde opplyses, i tillegg skal det stå hvor lang oppsigelsesfrist det

er i prøvetiden.

7. Det er ikke bare på lønnsslippen lønn og andre ytelser skal framgå. Også i arbeidsavtalen skal det skriftlig framgå opplysninger om lønn og tillegg ved arbeidsforholdets begynnelse.

{"322949":{"type":"m","url":"/image-3.322949.f253ddcb36","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"322956":{"type":"m","url":"/image-3.322956.762c91440f","cap":"Alexander Lindboe, advokat i forbundet Industri Energi","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"113","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","shadow":true},"fb":[{"type":"f1","title":"Arbeidsmiljølovens minimumskrav","closed":false,"place":"Et punkt det ofte blir konflikter rundt,"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Arbeidsmiljølovens minimumskrav

Skriftlig: Ifølge §14-5 skal arbeidsavtalen være skriftlig og foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Er arbeidsforholdet kortere enn én måned, skal den inngås umiddelbart

Forhold av vesentlig betydning: Ifølge §14-6 skal den skriftlige avtalen inneholde informasjon om hvor arbeidsplassen er, tittel og stillingsbeskrivelse, tidspunktet for oppstart, forventet varighet dersom det er en midlertidig stilling, prøvetid, rettigheter i forhold til ferie og feriepenger, gjensidig oppsigelsesfrist, lønn og andre godtgjørelser, lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid, pauser og opplysninger om hvilke tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Endringer i arbeidsforholdet: Ifølge §14-8 skal endringer i arbeidsforholdet, blant annet om man har fått ny stilling, ny stillingsbeskrivelse eller skal jobbe utenlands, tas inn i avtalen så tidlig som mulig og senest en måned etter at endringene trådte i kraft

{"322949":{"type":"m","url":"/image-3.322949.f253ddcb36","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"322956":{"type":"m","url":"/image-3.322956.762c91440f","cap":"Alexander Lindboe, advokat i forbundet Industri Energi","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"113","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","shadow":true},"fb":[{"type":"f1","title":"Arbeidsmiljølovens minimumskrav","closed":false,"place":"Et punkt det ofte blir konflikter rundt,"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}