JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tora Marie Norberg

Pensjonistene spiller ingen rolle i fagbevegelsen

Pensjonistene i LO er samlet flere enn Fellesforbundets 141.644 medlemmer. Like fullt får de ikke ha en eneste representant på LO-kongressen i mai.
2017032309520020170504111614

sym@lomedia.no

tora@svovel.no

– Fagbevegelsen trenger pensjonistene, mener Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet og tidligere leder av Fagforbundet.

To av fem medlemmer i et LO-forbund betaler ikke full kontingent. Ved utgangen av 2016 utgjorde de 328?277 fagorganiserte. Det er nesten på størrelse med LO-giganten Fagforbundet, som ved inngangen til 2017 nærmet seg 355?000 medlemmer. I alt hadde LO-forbundene 588?845 fullt betalende medlemmer ved inngangen til 2017.

Blant LOs forbund varierer andelen fullt betalende medlemmer fra 91 prosent til 51 prosent. Norsk Jernbaneforbund har snart et flertall av medlemmer som ikke betaler full kontingent. Av disse er 3?874 pensjonister og 2?506 uføre. Det betyr at av Jernbaneforbundets drøye 13?000 medlemmer er nesten halvparten ikke lenger yrkesaktive.

Men i likhet med pensjonistene i så mange andre LO-forbund, har heller ikke de noen stemme på landsmøtet. Vedtektene til Jernbaneforbundet er tydelig på at pensjonister som er medlemmer i en fagforening ikke skal telle med når man beregner antall representanter til landsmøtet ut fra foreningens medlemstall.

Tora Marie Norberg

Pensjonistfritt

Det eneste du finner når du søker på pensjonist i LOs vedtekter er «suspensjon». LO er i sitt formål en rendyrket arbeidstakerorganisasjon. Like fullt engasjerer LO seg i mange saker som berører hverdagen til pensjonistene. Pensjon vil være en av de virkelig sentrale sakene på årets LO-kongress. Men der stopper det. Riktig nok er det sendt inn forslag om at LO skal arbeide for å etablere forhandlingsrett for pensjonistene og det er mange som uttrykker bekymring for at pensjonsreformen nå fører til økte forskjeller blant pensjonistene. Men ser vi bort fra spørsmålet om pensjon, er kongressdokumentene pensjonistfritt område. Søker du i innstillingen til nytt handlingsprogram finner du ordet «pensjonist» bare en eneste gang. Og da i forbindelse med at deltid svekker muligheten til å kunne forsørge seg selv som yrkesaktiv og som pensjonist.

{f1}

Valgbare til kongressen

Men når det ikke står noe om pensjonister i LOs vedtekter, så innebærer det at pensjonister er valgbare som kongressrepresentanter. Det er nemlig heller ikke noe krav i vedtektene om at du må være yrkesaktiv:

«Valg av forbundenes representanter og vararepresentanter til LOs Kongress skal foretas på forbundets ordinære landsmøte som særskilt valg. Det skal, så langt råd er, tas hensyn til at begge kjønn, forskjellige landsdeler, yrkesgrupper og aldersgrupper blir representert.»

Oppfordringen om at forskjellige aldersgrupper skal være representert, kan leses som et ønske om at også pensjonistene skal være representert. Men intensjonen var faktisk nesten den motsatte, påpeker LO-sekretær Terje Olsson.

– Dette punktet om alderskriterier kom inn i vedtektene på kongressen i 2001, og da var det for å tilfredsstille et generelt ønske om å få med mer ungdom, forteller Olsson.

Han sier at det er riktig at vedtektene ikke stopper valg av pensjonister til kongressen.

– Men tradisjonen tro er det de yrkesaktive som møter på kongressen og også i de fleste andre valgte fora. Samtidig er det jo et stort aldersspenn blant de yrkesaktive, det kan være fra 16 år og helt opp til 70, sier LO-sekretæren.

Han erkjenner at LO har mange pensjonister som medlemmer.

– Mange av dem er også aktive lokalt. Om de skal velges som representanter til LO-kongressen er det opp til forbundene å avgjøre, sier Terje Olsson.

Tora Marie Norberg

Har vært tema

Selv om den kommende LO-kongressen ikke kommer til å være preget av andre pensjonistsaker enn de yrkesaktives framtidige pensjoner, så har pensjonistene tidligere vært tema. I hvert fall som forberedelser til en kongress. For da LO-kongressen i 1993 behandlet et omfattende organisasjonsprosjekt, hadde man i forkant av kongressen stilt spørsmålet om pensjonistenes plass i LO. I debattopplegget skrev man følgende om pensjonister:

«LO-forbundene har i dag om lag 180?000 pensjonistmedlemmer. Antall pensjonister stiger sterkt både i samfunnet som helhet og i LO-området, blant annet som følge av lavere pensjonsalder og av at mange eldre arbeidstakere blir førtidspensjonert eller uføretrygdet. Mange mener at LO må bli mer aktiv overfor pensjonistene. Det kan være noe usikkert om det menes at fagbevegelsen skal engasjere seg mot pensjonister som målgruppe, eller om den skal gjøre en bedre jobb for egne medlemmer som er blitt pensjonister. Det er viktig å avklare hvilke intensjoner vi har. Er det for å øke medlemstallet, eller er det fordi fagbevegelsen vil være en viktig pådriver i utviklingen av de eldres levekår? LO har allerede et nært samarbeid med Pensjonistforbundet og er en viktig medspiller i pensjonsforhandlingene med staten.

Tora Marie Norberg

Pensjonsvilkår og pensjonistspørsmål er uansett av stor betydning for LOs medlemmer og representerer en viktig arbeidsoppgave. Men derfra til å oppfatte seg som organisasjon for pensjonister er et langt sprang.

En annen problemstilling er at mange klubber og fagforeninger mister kontakten med medlemmene når de ikke lenger er yrkesaktive. I beste fall får de tilbud om pensjonstreff noen ganger i året. Svært få fagforeninger er klar over at de fortsatt kan bruke pensjonistene som organisasjonstillitsvalgte. Med den klare begrensningen at de ikke kan opptre som tillitsvalgte overfor arbeidsgiver, representerer pensjonistene store ubrukte ressurser som kan brukes i fagforeningene.

LOs og forbundenes tilbud til pensjonister generelt og til egne medlemmer spesielt, må settes på dagsorden, og vi må diskutere om det er riktig å ha en type aktiviteter for yrkesaktive og en annen type aktiviteter for pensjonerte medlemmer.»

Tora Marie Norberg

Utviskete grenser

Men på kongressen i 1993 dreide debattene seg om helt andre ting enn pensjonistenes plass og rolle i LO. Ett av de utviklingstrekkene som aktualiserer en pensjonistdebatt i fagbevegelsen, var da heller ikke tema i 1993. For de siste årene bruker stadig flere eldre mennesker de nye mulighetene til å kombinere pensjon og arbeid.

I LOs organisasjonsprogram 2013 til 2017, omtaler man utfordringene rundt pensjonistene slik:

«Grensene mellom å være pensjonist og yrkesaktiv endres som følge av pensjonsreformen. LO vil være aktiv i diskusjonene om pensjonisters vilkår og i sterkere grad medvirke til engasjement i Norsk Pensjonistforbund. Noen forbund velger pensjonisttillitsvalgte med definerte oppgaver. I andre sammenhenger har pensjonister ordinære tillitsverv i kraft av erfaring. Pensjonistene er således en viktig ressurs i det frivillige organisasjonsarbeidet.

Et viktig element i LOs pensjonistarbeid er samarbeidet med Norsk pensjonistforbund i forbindelse med årlige trygdeoppgjørene. (…)»

Forbund tar grep

LOs organisasjonsprogram viser også til Fagforbundet som kollektivt har meldt sine pensjonister inn i Pensjonistforbundet. Industri Energi vedtok for ett år siden å gjøre det samme med sine rundt 12?400 pensjonistmedlemmer.

{f2}

– Dette gjør vi for å gi pensjonistene våre et bedre medlemstilbud og for å ta vare på den velferdsrettigheten som alderspensjon er. Sammen kan vi slåss for forhandlingsrett og jobbe for at de unge i dag kan få en god pensjon i fremtiden, sa forbundsleder Leif Sande den gangen.

Norsk Arbeidsmandsforbund er et av LO-forbundene som i sin formålsparagraf har vedtektsfestet at de «skal arbeide for å bedre pensjonistenes levekår og bedre medlemmenes pensjonsrettigheter.» Men det betyr ikke at pensjonistene kan delta på forbundets landsmøter. Det er bare yrkesaktive som er valgbare. Men de som kombinerer pensjon og jobb betraktes som yrkesaktive.

Tora Marie Norberg

Mangfold av løsninger

LOs 25 medlemsforbund håndterer pensjonistene på høyst forskjellige måter. Og opp gjennom årene har mange landsmøter hatt heftige debatter om pensjonistene skal betale kontingent eller om de skal ha gratis forsikringsordninger som kollektiv hjem. Det som er en selvfølge i ett forbund kan være fullstendig umulig å få gjennomført i et annet.

I NTL er det slik at pensjonister som ikke har inntekt fra et arbeidsforhold heller ikke betaler noen form for kontingent. Og har de betalt premien for kollektiv hjem-forsikringen i 10 år sammenhengende, slipper de også den regningen som pensjonist. Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, har tilsvarende ordninger.

I Handel og Kontor betaler pensjonistene en forsikringskontingent på 105 kroner månedene fram til de er 75 år eller har vært LO-organisert i 40 år.

I Fagforbundet betales det en årlig kontingent på 660 kroner, som dekker alle forsikringer; fram til fylte 76 år da alt blir gratis. I Industri Energi er den månedlige kontingenten på 238 kroner, som også dekker flere forsikringsordninger. Fra fylte 75 år blir LO Favørs kollektive hjem-forsikring gratis og kontingenten reduseres med 91 kroner i måneden.

Tora Marie Norberg

Eldre røster

Mangfoldet i økonomiske løsninger gjenspeiles også når det gjelder deltakelse i forbundenes demokratiske organer, både lokalt og sentralt. I Fagforbundet er pensjonistene i likheten med ungdommen, representert i forbundsstyret, landsstyret og i valgkomiteen for landsmøtet. Også blant de 280 fylkesdelegatene til Fagforbundets landsmøte kan det være pensjonister. Også NNNs rundt 10?000 pensjonistmedlemmer kan velges til landsmøtet. Mens Arbeidsmandsforbundet er eksempel på et forbund hvor bare yrkesaktive er valgbare.

Mens ungdommen i stadig større grad setter sitt preg på forbundenes landsmøter og andre organisasjonsledd, er det langt fram før pensjonistenes mange stemmer blir hørt.

Jan Davidsen om pensjonistenes plass i fagbevegelsen:

Davidsen er ikke i tvil. Det er ikke bare LO, men hele fagbevegelsen som trenger de ressursene pensjonistene besitter. Og pensjonistene trenger LO.

Les hele intervjuet med pensjonistenes leder

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Bjørn A. Grimstad

Dette er de eldre

• 229.600 kroner var den gjennomsnittlige alderspensjonen i 2016, en nedgang på 2?600 kroner – eller 1,1 prosent, fra 2015.

• Forventet levealder for menn 80,4 år

• Forventet levealder for kvinner 84,1 år

• En av ni personer i Norge er 70 år eller eldre.

• I 2060 vil en av fem være 70 år eller eldre.

Kilde: SSB

Alderspensjon

• Blant folk mellom 62-66 år har 9.552 personer gradert pensjon, mens 79.518 har full alderspensjon.

• 58 prosent av dem som kan ta ut alderspensjon i aldersgruppen 62-66 år, har gjort det. Det gjelder 44 prosent av kvinnene og 67 prosent av mennene. Samlet utgjør dette 33 prosent av aldersgruppen 62-66 år.

• 56 prosent av alderspensjonistene mellom 62 og 66 år kombinerer pensjon og arbeid.

• 920.000 personer vil motta alderspensjon i Norge i løpet av 2017.

• 158.600 mennesker mottok minstepensjon ved utgangen av 2016.

• 66,1 år er den gjennomsnittlige ønskede pensjonsalderen når yrkesaktive blir spurt.

Kilde: Nav og Norsk seniorpolitisk barometer 2016