MAY BERG" />
EIERSKAPET ER VIKTIGST:  – Det er ikke så viktig hvor serverne står, det som er mye viktigere er hvem som eier dem, sier NTLer og dataingeniør Morten-Christian Bernson. Han mener at Norge bør drifte egne skytjenester.  Her blant Universitetet i Bergens egne servere.

EIERSKAPET ER VIKTIGST: – Det er ikke så viktig hvor serverne står, det som er mye viktigere er hvem som eier dem, sier NTLer og dataingeniør Morten-Christian Bernson. Han mener at Norge bør drifte egne skytjenester. Her blant Universitetet i Bergens egne servere.

Ole Palmstrøm

Digitalisering i offentlig sektor

Norske personopplysninger bør lagres i Norge - og ikke på amerikanske servere, mener dataingeniøren

Det er naivt å undervurdere risikoen ved å sende dataene fra seg til internasjonale skytjenester for å spare penger, sier dataingeniør og NTL-tillitsvalgt Morten-Christian Bernson.



13.05.2019
10:00
13.05.2019 10:53

may.berg@lomedia.no

Digitalisering i offentlig sektor var hovedtema for NTL-konferansen i mars. Bernson, senioringeniør ved Universitetet i Bergen, var en av deltakerne på konferansen.

Som NTL-tillitsvalgt og fagmann på IT-området, er han kritisk til regjeringens iver etter å outsource IT-tjenester og ta i bruk såkalte «skytjenester», det vil si datalagring på servere i utlandet, drevet av store teknologiselskaper som Microsoft.

Han mener politikere og statlige ledere undervurderer viktigheten av å ha kontroll på sine egne data.

– Alt skal i skyen

– Regjeringen har en politikk på at alt som kan gå i sky skal gå i sky. I stedet for å drive med interne ressurser og ha kontroll på dataene og tjenestene, leverer man alt over til amerikanske selskaper og tegner juridiske kontrakter som skal veie opp for risikoen man tar, sier Bernson til NTL-magasinet når vi besøker ham på arbeidsplassen i Bergen.

ph

En tillitsvalgt i Fagforbundet var på NTL-konferansen for å dele erfaringene fra skandalen i Helse Sør-Øst, hvor pasientdata til nesten tre millioner nordmenn havnet på avveie.

Prosjektet, som skulle modernisere sykehusenes IT-system, ble skrinlagt etter at alle advarslene om at outsourcing til utlandet ville utgjøre en trussel mot pasientsikkerheten, slo til.

Bernson mener at saken fra Helse Sør-Øst er et skoleeksempel som offentlige ledere bør ta lærdom av når det gjelder å prioritere datasikkerhet. Han mener de bør lytte til advarslene fra egne fagfolk. Men fagfolkene, som har kunnskapen, blir sjelden hørt.

– Fagfolkene blir ikke lyttet til

– Det var det som var saken i Helse Sør-Øst. Fagfolkene kom med innvendinger som ikke ble lyttet til. De som var involvert i beslutningene, var jurister og direktører.

Bernson sier han ser noen av de samme utfordringene på sin arbeidsplass. Han er senioringeniør med ansvar for alt som har med lagring og backup ved Universitetet i Bergen å gjøre. Likevel har han i liten grad blitt involvert i prosesser som handler om skylagring.

– Når tjenestene drives internt, har fagfolkene detaljkunnskapen, de har en hånd på rattet og kan påvirke beslutningene. Men når det kommer til avgjørelsene om hva som skal legges i skyen, involveres ikke fagfolkene. Det er det bare sjefene som sysler med. Vi får beskjed etterpå om at sånn skal det gjøres – og ansvar for implementeringen.

Stikker hodet i sanden

Bernson etterlyser debatt og bevisstgjøring rundt hva skytjenester skal brukes til, hva som skal legges der og ikke minst hva som ikke skal legges i sky. Han mener at vurderingene rundt slike spørsmål i altfor stor grad overlates til den enkelte ansatte. Man vedtar et regelverk og overlater til den enkelte å se til at det håndheves.

Han viser til egen erfaring: de fleste universitetsansatte lagrer for enkelhets skyld sine opplysninger på eget hjemmeområde, også opplysninger som strengt tatt ikke burde ligge der, men i løsninger for sensitive data. Det er som regel ikke et kjempeproblem så lenge lagringen skjer internt og universitetets egne datafolk tar hånd om den. Men det blir et juridisk kjempeproblem når hjemmekatalogen flyttes til sky og sensitive opplysninger, som for eksempel forskningsdata, risikerer å eksponeres fordi forskere har lagret dataene feil.

ph

Bernson sier det blir feil å skylde på de ansatte når det går galt. Han kaller det strutsepolitikk fra ledelsens side.

– Dataene er som regel den viktigste kapitalen til en statlig virksomhet, eller for den saks skyld en privat bedrift. Jeg vil si det er naivt å sende dataene fra seg for å skulle – på papiret – spare penger.

Han mener det i realiteten er lite å spare hvis man tar backup (sikkerhetskopi) av dataene man flytter til skyen. Det er dyrt for kunden og bagatelliseres av selgerne, men det står i kontrakten at det er kundens ansvar å ta backup på samme måte som av andre data man lagrer lokalt.

– Det har jeg messet om i to år her på huset, men det var først da et stort IT-analyseselskap sa det samme at noen ville lytte. Så nå skal vi ta backup.

Saken fortsetter under bildet.

TILLITSVALGT OG TEKNOLOG: – Det er dataene vi lever av på et universitet. Mister vi dem, mister vi alt, sier Morten-Christian Bernson, som har ansvar for alt som angår lagring og back-up ved Universitetet i Bergen.

TILLITSVALGT OG TEKNOLOG: – Det er dataene vi lever av på et universitet. Mister vi dem, mister vi alt, sier Morten-Christian Bernson, som har ansvar for alt som angår lagring og back-up ved Universitetet i Bergen.

Ole Palmstrøm

Bundescloud – den tyske løsningen

Bernson mener at det er bedre om det offentlige lager sin egen sky. Han oppfordrer norske myndigheter om å se til Tyskland, som har svært streng personvernlovgivning.

Tyske myndigheter gjorde en grundig evaluering av skytjestene med tanke på eventuell lagring hos et av de store selskapene.

Microsoft designet en helt egen løsning basert på de strenge kravene, men tyske myndigheter mente til slutt at det likevel ikke var godt nok. De gikk for sin egen løsning, som de har kalt Bundescloud.

Bernson tror ikke nødvendigvis det ville bli ekstremt kostbart å designe en egen, offentlig skylagringstjeneste i Norge.

– Det er mye bedre enn å sende alle disse dataene og pengene ut av landet, til IT-selskaper som er de som betaler minst skatt i verden, sier Bernson.

Han stoler ikke på at det er trygt å lagre hos amerikanske selskaper, og viser til eksempler på at amerikanske myndigheter har brukt terrorlovgivning for å få innsyn i data som er lagret under amerikanske selskaper.

Bernson synes NTLs prinsipp- og handlingsprogram sier mye bra om digitalisering, og støtter NTLs politikk om at det er en kjerneoppgave for staten å forvalte egne IKT-løsninger og utvikle og drifte egne fagsystemer. Men han etterlyser konkrete initiativ.

– Hvordan har NTL tenkt å organisere det samarbeidet som Fagforbundet inviterte til på NTL-konferansen om å sikre kontroll over kritisk IT-struktur? Dette er spørsmål som må løftes opp på sentralt nivå. Det beste ville være om arbeidstakerorganisasjonene kjørte et felles løp, sier Bernson.

NTL bygger nettverk

På forbundskontoret til NTL er man i gang med å ta ned alle ballene som ble kastet opp i lufta på NTL-konferansen.

Fredrik Oftebro og Ellen Dalen, henholdsvis første og andre nestleder, sier at konferansen ga mange innspill i form av problemstillinger og forslag til løsninger som de skal jobbe videre med.

– Vi mener at spørsmålet om digital utvikling og skytjenester må baseres på en viktig premiss – at den norske staten skal behandle personopplysninger på en sikker og forsvarlig måte, sier Oftebro.

ph

– Vi har en helt annen inngang til problemstillingen enn regjeringen, nemlig at det finnes et alternativ til internasjonale markedsaktører. Det går an å videreutvikle systemene i egenregi, og det er mulig å utvikle nye funksjoner, slik som Tyskland gjør med sin statlige, nasjonale skytjeneste, sier Dalen.

Oftebro påpeker at Nav, etter noen IT-skandaler, har begynt å insource tjenester.

– De private har ikke klart å levere det som de statlige etatene trenger fordi de ikke har kunnskaper nok om det offentliges behov. Da må det offentlige gjøre noe i egen regi. Det har man gjort i skatteetaten, og det gjøres nå i Nav, sier Oftebro.

Saken fortsetter under bildet.

BYGGER NETTVERK: Fredrik Oftebro og Ellen Dalen, første og andre nestleder NTL.

BYGGER NETTVERK: Fredrik Oftebro og Ellen Dalen, første og andre nestleder NTL.

May Berg

Mange teknologer i NTL

Det første som skal skje, er å samle kompetansen i et internt nettverk av IT-folk og tillitsvalgte. Til forskjell fra i privat sektor, organiserer teknologene i offentlig sektor seg, og NTL har mange IT-folk blant sine medlemmer. Altså har forbundet faglige ressurser å lene seg på når de utformer politikken sin på dette området.

Tillitsvalgte og teknologer skal jobbe sammen for å kartlegge status i de enkelte virksomhetene, og bidra til strategier for både lokal medbestemmelse og overordnet politisk påvirkning.

– Det er veldig mange virksomheter som drifter og utvikler egne systemer, og det går veldig bra. Likevel ser vi at presset for å gå over til private løsninger er veldig stort. Dette er en felles problemstilling som vi må jobbe sammen om, slik at ikke den enkelte tillitsvalgte må ta den kampen som er grunnet i et overordnet politisk press om å privatisere, sier Oftebro.

Dette kan redde velferdsstaten, mener historiker: – Norge må gjøre det samme med data som de gjorde med oljen

– Tillitsvalgte blir møtt med veldig mange påstander, som at det ikke finnes kompetanse i de offentlige virksomhetene, eller at det er for dyrt, slik at vi må bruke private leverandører. I mange tilfeller stemmer ikke dette. Vi må bruke teknologene i våre egne rekker til å gi oss input om hva som er mulig og hva som ikke er mulig; hva som er politikk og hva som er reelle teknologiske og økonomiske begrensninger, sier Dalen.

Privatisering

Hun konstaterer at drivet mot privatisering når det gjelder digitalisering ikke skiller seg veldig fra annen offentlig styring med denne regjeringen, uavhengig av om det blir dyrere eller av om sikkerheten er godt nok ivaretatt.

– Nettverket er også tenkt som et sted å utveksle erfaringer og hjelpe hverandre når de kommer inn i slike prosesser. Det er medlemmene og tillitsvalgte i virksomhetene som har spisskompetansen innenfor digitalisering. Vi må ta i bruk kunnskapen i hele organisasjonen for å svare på alle spørsmålene tillitsvalgte har innenfor dette området, påpeker Oftebro

– Så har Fagforbundet invitert oss med på et samarbeid overfor myndighetene når det gjelder offentlige IT-tjenester. Det er en invitasjon vi har tenkt å følge opp, sier Oftebro.

Medbestemmelse gjelder her også

Dalen og Oftebro er tydelige på at medbestemmelse etter Hovedavtalen i staten også gjelder innen IT-området. Men arbeidsgiverne lokalt argumenterer ofte med at sakene er for komplekse og må overlates til eksperter, eller at det handler om kjøp av tjenester.

– Men vi mener at det dreier seg om organisatorisk og virksomhetsmessig utvikling og at det helt åpenbart er innenfor det vi har medbestemmelse på. Det er ikke bare kjøp av programvare. Det handler om hvordan offentlige virksomheter skal utvikle seg og hvilke tjenester som ytes befolkningen, sier Oftebro.

ph

– Hvordan skal dere få til mer medbestemmelse på dette området?

– Tillitsvalgte i virksomhetene må kreve medbestemmelse. Vi må se samtidig se om vi opplever at staten som arbeidsgiver er flink nok til å sende ut de riktige signalene til virksomhetene.

Den gode, gamle tillitsvalgtrollen

– Egentlig er det ikke så mye hokus-pokus; det er den gode, gamle tillitsvalgtrollen også her. Men det er krevende for tillitsvalgte å stå i rollen som en av de viktigste bolverkene mot privatisering og vi håper at vi gjennom samarbeid og videre erfaringsutvekslinger klarer å styrke oss ute på virksomhetene. Konsekvenser for de ansatte, tjenestene og økonomien må ligge til grunn for vedtak slik at endringer ikke blir gjort på grunnlag av blind ideologi men for reelle forbedringer av forvaltningen, sier Dalen.

Det er naivt å sende dataene fra seg for å skulle – på papiret – spare penger. Morten-Christian Bernson, dataingeniør og NTL-tillitsvalgt

13.05.2019
10:00
13.05.2019 10:53



Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

Leif Martin Kirknes

Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner for å slutte: – På grensen til skandale

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

Brian Cliff Olguin

I disse yrkene tjener kvinner mer enn menn

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Roy Ervin Solstad

Nytt forslag kan få fire av fem turbussjåfører til å slutte

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Hanna Skotheim

Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Hanna Skotheim

Nav-ansatte ga politikerne klar beskjed: – Dere bestemmer stønadsnivået og vi får hets for det

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Colourbox

Så mye øker lønna til danskene – mer enn LO ser for seg i Norge

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Som AUF-leder talte Ina Ap-ledelsen midt imot. Nå er det krise i partiet

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Kommentar

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for tilliten i samfunnet»

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Fellesforbundet avd. 23

500 streika mot høye strømpriser på Raufoss


Flere saker