JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HAR INGEN MØTER: LO-Aktuelt har snakket med "Tina" som opplever det som svært vanskelig å få til en dialog med sin sjef på arbeidsplassen.

HAR INGEN MØTER: LO-Aktuelt har snakket med "Tina" som opplever det som svært vanskelig å få til en dialog med sin sjef på arbeidsplassen.

Tri Nguyen Dinh

Tre av ti tillitsvalgte snakker ikke med sjefen

Mange tillitsvalgte har nær sagt ingen dialog med ledelsen på sin arbeidsplass, viser ny studie. – Sjefen unngår meg, forteller «Tina».09.10.2015
09:58
17.11.2015 13:35

ragnhild@lomedia.no

tri@lomedia.no

– Han tar seg ikke tid til å svare på mail. Prøver jeg å møte ham personlig, så er han alltid opptatt. Og hvis jeg i det hele tatt treffer på ham, er han kvass og unnvikende.

Det forteller «Tina». Hun er tillitsvalgt i en butikk på Østlandet, som tilhører en større kjede. Det har hun vært i over et år, men kommunikasjonen med sjefen er nesten fraværende. Fordi hun frykter reaksjoner fra ledelsen, vil hun ikke stå fram med navn eller bilde.

«Tina» har spurt om månedlige møter, men får aldri svar på henvendelsen. Hun forteller om en toppstyrt bedrift, der ledelsen bestemmer alt. Som tillitsvalgt har hun ikke vært involvert verken i ansettelses- eller omorganiseringsprosesser.

– Beslutninger tres ned over hodet på oss. Ansatte har for eksempel fått beskjed om å jobbe færre timer helt ut av det blå. Det er ikke noe samarbeid, forteller «Tina» som er tillitsvalgt for 16 medlemmer.

Bra i industrien, dårlig i handel

Manglende samarbeid er ikke noe uvanlig fenomen i varehandelen. Det viser en undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo som har sett nærmere på hvordan partssamarbeidet fungerer på norske bedrifter. Spørreundersøkelsen avdekker store forskjeller. Mens samarbeidsmodellen ser ut til å fungere godt i større virksomheter, og særlig i industrien, er det grunn til å være bekymret på vegne av handelsnæringen og hotell- og restaurantbransjen. I disse bransjene konkluderer forskerne med at den norske arbeidslivsmodellen «kan være vanskelig å identifisere».

Flere funn i rapporten er nedslående lesning for tilhengere av et organisert arbeidsliv:

• Over 40 prosent av de tillitsvalgte deltar ikke i informasjons-, drøftings- eller forhandlingsmøter med ledelsen på sitt nivå.

• 15 prosent av de tillitsvalgte har bare uformelt samarbeid med ledelsen, og tre av ti har verken uformelle eller formelle møter.

• Nær 40 prosent av de tillitsvalgte sier bedriften har blitt mer toppstyrt de siste to-tre årene. Særlig gjelder dette bedrifter med mange ansatte og utenlandske eiere.

• Nesten 40 prosent av de tillitsvalgte var ikke involvert i den siste endringsprosessen i bedriften overhodet – verken i planleggingsfasen, i forberedelsesfasen, i informasjonsfasen eller gjennomføringsfasen. Hver fjerde tillitsvalgt hadde deltatt i alle fasene.

• Mens lovbestemte ordninger som verneombud og arbeidsmiljøutvalg er på plass i de fleste bedrifter som skal ha det, står avtalefestede ordninger som for eksempel bedriftsutvalg «overraskende svakt», ifølge Fafo.

De tillitsvalgte er bærebjelkene

Den norske arbeidslivsmodellen kjennetegnes blant annet av høy grad av tillit og nært samarbeid mellom partene. Det er de tillitsvalgte som skal ivareta de ansattes interesser og sikre deres rett til medbestemmelse på arbeidsplassen.

– Et velfungerende partssamarbeid bygger på tillit mellom partene, og tillit er noe som bygges over tid. Når partssamarbeidet ikke praktiseres i mange virksomheter, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor kapable partene er til å finne gode løsninger når det oppstår vanskelige situasjoner, sier Sissel C. Trygstad som har vært prosjektleder for Fafo-undersøkelsen.

I undersøkelsen ble tillitsvalgte blant annet spurt om hvilke temaer de skulle ønske at ble diskutert i partssammensatte fora. Mens tillitsvalgte i industrien etterlyste temaer som kompetanseutvikling og rekruttering, var det en høy andel innenfor hotell og restaurant og handel som savnet helt grunnleggende temaer, som diskusjoner om lønn og arbeidstid. Mer enn halvparten av de tillitsvalgte i hotell- og restaurantbransjen svarte at de skulle ønske at lønn ble diskutert. Det kan tyde på at partssamarbeidet ikke fungerer i disse virksomhetene, skriver Fafo-forskerne.

– Det er alvorlig dersom man ikke klarer å revitalisere partssamarbeidet i disse bransjene, eller dersom dette skulle spre seg til nye bransjer, sier Sissel C. Trygstad til LO-Aktuelt.

– Dere har snakket med tillitsvalgte innenfor Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Hvor representative er disse funnene for hele privat sektor?

– Det er vanskelig å si. Men vi tror de er relativt representative for bedrifter med tariffavtale i de bransjene vi har sett på.

De "sovende" tillitsvalgte

Ett av funnene som overrasket forskerne, var at en så stor andel av de tillitsvalgte verken hadde formelle eller uformelle møter med ledelsen. Mens fire av ti tillitsvalgte har både formelt og uformelt samarbeid, svarte nesten tre av ti at de ikke har noen av delene.

Innen handelsnæringen og hotell og restaurant er andelen «sovende» tillitsvalgte enda høyere – henholdsvis 43 og 37 prosent.

Forskerne forteller også om flere eksempler på at tillitsvalgte og ledelse kun møtes én gang i året – i lønnsforhandlingene.

Fornøyde arbeidstakere

Men at tillitsvalgt og ledelse møtes sjelden, er ikke nødvendigvis uttrykk for en dårlig relasjon, som i "Tinas" tilfelle. Tvert imot: I de fleste av de bedriftene der det var lite partssamarbeid, fant forskerne at både ledelsen og de tillitsvalgte var ganske fornøyde.

– Noen svarte at det gikk greit i det daglige, og at de derfor ikke hadde så stort behov for møter. Andre oppga at det er praksis for at ansatte går rett til sjefen med ting de vil ta opp. Atter andre hadde ikke noe bevisst forhold til det. Når vi spurte ledere om hvorfor de ikke hadde formelle møter med de tillitsvalgte, var det flere som sa: «Kanskje vi skal begynne med det?» forteller Trygstad.

– Så det manglende partssamarbeidet kan rett og slett være uttrykk for at vi har det ganske bra på jobben?

– Ja, det kan det. Men man kan jo spørre seg om det er lurt i lengden.

Avtalefestede ordninger

Trygstad understreker at forskerne ikke har studert utviklingen over tid, og at de derfor ikke kan si om samarbeidet på arbeidsplassene har blitt styrket eller svekket. En annen undersøkelse som LO-Aktuelt omtalte tidligere i år, peker imidlertid i retning av en svekkelse. Her fant forskere fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning en betydelig nedgang i formelle organer for medbestemmelse på arbeidsplassene i løpet av en tiårsperiode.

Også Sissel C. Trygstad og hennes team har undersøkt om det finnes formelle organer for samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassene. Det de fant, var at de lovbestemte ordningene – slik som arbeidsmiljøutvalg og verneombud – stort sett var på plass. De avtalefestede ordningene, som bedriftsutvalg, avdelingsutvalg og konsernutvalg, sto det imidlertid dårligere til med. Selv om bedriftsutvalg skal etableres i alle virksomheter med 100 ansatte eller mer, var det bare litt over en tredel av de tillitsvalgte i bedrifter av denne størrelsen som oppga at de hadde slike utvalg.

Overraskende, mener forskerne.

– Dette tyder på at virkemidlene som finnes i avtaleverket ikke brukes godt nok. Det kan også være at noen tillitsvalgte ikke er klar over hva de har krav på, sier Trygstad.

Positive funn

Undersøkelsen inneholder også gode nyheter. De fleste tillitsvalgte trives i vervet, og det store flertallet sier at de ønsker å fortsette. Majoriteten av de tillitsvalgte opplever også å bli behandlet med respekt av arbeidsgiver.

– Vi finner ingen polarisering. De tillitsvalgte og ledelsen er relativt enige om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i samarbeidet. Det er et godt utgangspunkt, sier Trygstad.

Partssamarbeid

Partssamarbeid på arbeidsplassen er samarbeid mellom arbeidstakerrepresentanter på den ene siden og representanter for virksomhetens ledelse på den andre.

«Den norske modellen på virksomhetsnivå» er en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo, som har studert partssamarbeidet i norske bedrifter.

Det er 1782 tillitsvalgte innenfor Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Handel og Kontor, som har svart på undersøkelsen.

Rapporten viser at partssamarbeidet fungerer godt innenfor industri og bygg, mens det i deler av handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende.

Beslutninger tres ned over hodet på oss.

Anonym HK-tillitsvalgt

– Maktforholdet har forskjøvet seg

Ingunn Gjerstad og Runa Bolstad Laume i Handel og Kontor Oslo og Akershus bekrefter at det er mange tillitsvalgte som sliter med partssamarbeidet på jobben.

– Rapporten bekrefter noe vi har visst, sier Laume.

De to kjenner til flere eksempler på at ledere og mellomledere boikotter hovedavtalens bestemmelser.

– Mange tillitsvalgte prøver flere metoder for å få en dialog, men blir møtt med hersketeknikker. Når vi besøker arbeidsplasser, ser vi at maktforholdet har forskjøvet seg i arbeidsgivers favør de siste årene, sier Gjerstad til LO-Aktuelt.

De to mener det er behov for bedre skolering av tillitsvalgte for å styrke klubbene mot arbeidsgivere, men sier det er en utfordring at stadig færre tillitsvalgte får delta på kurs.

– Partssamarbeidet står svakt

– Alle hotellene i Bergen har tariffavtale. Det dreier seg om nesten 100 bedrifter med tariffavtale. Men det er neppe mer enn ti klubbledere som har drøftings- og forhandlingsmøter med ledelsen én til to ganger i året. Og kun tre til fire tillitsvalgte som har møter oftere enn det, forteller Djevat Hisenaj.

Han er leder for Fellesforbundets avdeling 266, Hordaland hotell og restaurant, og kjenner seg godt igjen i funnene i Fafo-rapporten.

– Ellers er det ingen dialog med ledelsen. Kun i spesielle tilfeller, dersom det kommer til oppsigelser eller lignende, sier Hisenaj.

Han mener partssamarbeidet er nesten ikke-eksisterende i store deler av bransjen. Hovedårsaken er mangel på tid og tilrettelegging fra arbeidsgivers side, mener avdelingslederen.

En annen utfordring er at mange av virksomhetene er blitt mer toppstyrt. Hotellkjedene styres langt på vei fra hovedkontorene, og lederen på det enkelte hotell er kun en avdelingsleder med få fullmakter, påpeker Hisenaj. Per i dag er det kun én av hotellkjedene i bergensområdet som har et fungerende konsernutvalg, og Fellesforbundet har med ett unntak heller ingen tillitsvalgte i styrene.

– Skal vi ha noe håp om å bevare partssamarbeidet i bransjen, må vi opp i konsernene og delta der beslutningene tas, sier Hisenaj til LO-Aktuelt.

– Vet ikke hva de har krav på

At mange tillitsvalgte har lite dialog med ledelsen, er velkjent også for Magne Glimdal, leder for Fellesforbundets avdeling 1 i Oslo og Akershus. Avdelingen har medlemmer på rundt 270 bedrifter med tariffavtale. Likevel kan antallet bedrifter der avdelingen vet at de tillitsvalgte har en aktiv og god dialog med ledelsen, telles på én hånd, forteller Glimdal.

Uerfarne tillitsvalgte er et problem flere steder.

– Jeg tror det er en del tillitsvalgte som ikke er klar over at de har krav på å få snakke med bedriftsledelsen. Noen opplever dessuten at de har et godt forhold til sjefen, og tror de får vite alt gjennom det.

Manglende opplæring er en utfordring, mener Glimdal. Ikke alle tillitsvalgte er interessert i å gå på kurs, mens andre sliter med å få tid eller tillatelse til å forlate jobben for opplæring.

– For å bli verneombud er det et krav om at man må ta et 40-timerskurs. Kanskje burde det vært et tilsvarende krav for tillitsvalgte? spør Glimdal.

For å blåse nytt liv i partssamarbeidet på arbeidsplassene har avdelingen nylig satt i gang samlinger for tillitsvalgte – i første omgang innenfor bilbransjen. I bilgruppa møtes 13 tillitsvalgte for å diskutere aktuelle problemstillinger og lære av hverandre.

– På det første møtet vi hadde, var det ingen av dem som hadde faste, avtalte møter med ledelsen, men alle hadde minst ett møte i året. «Hjemmeleksen» etter samling nummer to var at de skulle avtale tid til tillitsvalgtarbeid og fast møtetid med ledelsen. Men vi har fått en del tilbakemeldinger på at det har vært vanskelig å få til, sier Glimdal.

I slutten av oktober er samling nummer tre. Da vil det vise seg hvor mange som har fått til mer dialog med ledelsen.

09.10.2015
09:58
17.11.2015 13:35Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker