JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HAR INGEN MØTER: LO-Aktuelt har snakket med "Tina" som opplever det som svært vanskelig å få til en dialog med sin sjef på arbeidsplassen.

HAR INGEN MØTER: LO-Aktuelt har snakket med "Tina" som opplever det som svært vanskelig å få til en dialog med sin sjef på arbeidsplassen.

Tri Nguyen Dinh

Tre av ti tillitsvalgte snakker ikke med sjefen

Mange tillitsvalgte har nær sagt ingen dialog med ledelsen på sin arbeidsplass, viser ny studie. – Sjefen unngår meg, forteller «Tina».09.10.2015
09:58
21.08.2023 17:14

ragnhild@lomedia.no

tri@lomedia.no

– Han tar seg ikke tid til å svare på mail. Prøver jeg å møte ham personlig, så er han alltid opptatt. Og hvis jeg i det hele tatt treffer på ham, er han kvass og unnvikende.

Det forteller «Tina». Hun er tillitsvalgt i en butikk på Østlandet, som tilhører en større kjede. Det har hun vært i over et år, men kommunikasjonen med sjefen er nesten fraværende. Fordi hun frykter reaksjoner fra ledelsen, vil hun ikke stå fram med navn eller bilde.

«Tina» har spurt om månedlige møter, men får aldri svar på henvendelsen. Hun forteller om en toppstyrt bedrift, der ledelsen bestemmer alt. Som tillitsvalgt har hun ikke vært involvert verken i ansettelses- eller omorganiseringsprosesser.

– Beslutninger tres ned over hodet på oss. Ansatte har for eksempel fått beskjed om å jobbe færre timer helt ut av det blå. Det er ikke noe samarbeid, forteller «Tina» som er tillitsvalgt for 16 medlemmer.

Bra i industrien, dårlig i handel

Manglende samarbeid er ikke noe uvanlig fenomen i varehandelen. Det viser en undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo som har sett nærmere på hvordan partssamarbeidet fungerer på norske bedrifter. Spørreundersøkelsen avdekker store forskjeller. Mens samarbeidsmodellen ser ut til å fungere godt i større virksomheter, og særlig i industrien, er det grunn til å være bekymret på vegne av handelsnæringen og hotell- og restaurantbransjen. I disse bransjene konkluderer forskerne med at den norske arbeidslivsmodellen «kan være vanskelig å identifisere».

Flere funn i rapporten er nedslående lesning for tilhengere av et organisert arbeidsliv:

• Over 40 prosent av de tillitsvalgte deltar ikke i informasjons-, drøftings- eller forhandlingsmøter med ledelsen på sitt nivå.

• 15 prosent av de tillitsvalgte har bare uformelt samarbeid med ledelsen, og tre av ti har verken uformelle eller formelle møter.

• Nær 40 prosent av de tillitsvalgte sier bedriften har blitt mer toppstyrt de siste to-tre årene. Særlig gjelder dette bedrifter med mange ansatte og utenlandske eiere.

• Nesten 40 prosent av de tillitsvalgte var ikke involvert i den siste endringsprosessen i bedriften overhodet – verken i planleggingsfasen, i forberedelsesfasen, i informasjonsfasen eller gjennomføringsfasen. Hver fjerde tillitsvalgt hadde deltatt i alle fasene.

• Mens lovbestemte ordninger som verneombud og arbeidsmiljøutvalg er på plass i de fleste bedrifter som skal ha det, står avtalefestede ordninger som for eksempel bedriftsutvalg «overraskende svakt», ifølge Fafo.

De tillitsvalgte er bærebjelkene

Den norske arbeidslivsmodellen kjennetegnes blant annet av høy grad av tillit og nært samarbeid mellom partene. Det er de tillitsvalgte som skal ivareta de ansattes interesser og sikre deres rett til medbestemmelse på arbeidsplassen.

– Et velfungerende partssamarbeid bygger på tillit mellom partene, og tillit er noe som bygges over tid. Når partssamarbeidet ikke praktiseres i mange virksomheter, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor kapable partene er til å finne gode løsninger når det oppstår vanskelige situasjoner, sier Sissel C. Trygstad som har vært prosjektleder for Fafo-undersøkelsen.

I undersøkelsen ble tillitsvalgte blant annet spurt om hvilke temaer de skulle ønske at ble diskutert i partssammensatte fora. Mens tillitsvalgte i industrien etterlyste temaer som kompetanseutvikling og rekruttering, var det en høy andel innenfor hotell og restaurant og handel som savnet helt grunnleggende temaer, som diskusjoner om lønn og arbeidstid. Mer enn halvparten av de tillitsvalgte i hotell- og restaurantbransjen svarte at de skulle ønske at lønn ble diskutert. Det kan tyde på at partssamarbeidet ikke fungerer i disse virksomhetene, skriver Fafo-forskerne.

– Det er alvorlig dersom man ikke klarer å revitalisere partssamarbeidet i disse bransjene, eller dersom dette skulle spre seg til nye bransjer, sier Sissel C. Trygstad til LO-Aktuelt.

– Dere har snakket med tillitsvalgte innenfor Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Hvor representative er disse funnene for hele privat sektor?

– Det er vanskelig å si. Men vi tror de er relativt representative for bedrifter med tariffavtale i de bransjene vi har sett på.

De "sovende" tillitsvalgte

Ett av funnene som overrasket forskerne, var at en så stor andel av de tillitsvalgte verken hadde formelle eller uformelle møter med ledelsen. Mens fire av ti tillitsvalgte har både formelt og uformelt samarbeid, svarte nesten tre av ti at de ikke har noen av delene.

Innen handelsnæringen og hotell og restaurant er andelen «sovende» tillitsvalgte enda høyere – henholdsvis 43 og 37 prosent.

Forskerne forteller også om flere eksempler på at tillitsvalgte og ledelse kun møtes én gang i året – i lønnsforhandlingene.

Fornøyde arbeidstakere

Men at tillitsvalgt og ledelse møtes sjelden, er ikke nødvendigvis uttrykk for en dårlig relasjon, som i "Tinas" tilfelle. Tvert imot: I de fleste av de bedriftene der det var lite partssamarbeid, fant forskerne at både ledelsen og de tillitsvalgte var ganske fornøyde.

– Noen svarte at det gikk greit i det daglige, og at de derfor ikke hadde så stort behov for møter. Andre oppga at det er praksis for at ansatte går rett til sjefen med ting de vil ta opp. Atter andre hadde ikke noe bevisst forhold til det. Når vi spurte ledere om hvorfor de ikke hadde formelle møter med de tillitsvalgte, var det flere som sa: «Kanskje vi skal begynne med det?» forteller Trygstad.

– Så det manglende partssamarbeidet kan rett og slett være uttrykk for at vi har det ganske bra på jobben?

– Ja, det kan det. Men man kan jo spørre seg om det er lurt i lengden.

Avtalefestede ordninger

Trygstad understreker at forskerne ikke har studert utviklingen over tid, og at de derfor ikke kan si om samarbeidet på arbeidsplassene har blitt styrket eller svekket. En annen undersøkelse som LO-Aktuelt omtalte tidligere i år, peker imidlertid i retning av en svekkelse. Her fant forskere fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning en betydelig nedgang i formelle organer for medbestemmelse på arbeidsplassene i løpet av en tiårsperiode.

Også Sissel C. Trygstad og hennes team har undersøkt om det finnes formelle organer for samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassene. Det de fant, var at de lovbestemte ordningene – slik som arbeidsmiljøutvalg og verneombud – stort sett var på plass. De avtalefestede ordningene, som bedriftsutvalg, avdelingsutvalg og konsernutvalg, sto det imidlertid dårligere til med. Selv om bedriftsutvalg skal etableres i alle virksomheter med 100 ansatte eller mer, var det bare litt over en tredel av de tillitsvalgte i bedrifter av denne størrelsen som oppga at de hadde slike utvalg.

Overraskende, mener forskerne.

– Dette tyder på at virkemidlene som finnes i avtaleverket ikke brukes godt nok. Det kan også være at noen tillitsvalgte ikke er klar over hva de har krav på, sier Trygstad.

Positive funn

Undersøkelsen inneholder også gode nyheter. De fleste tillitsvalgte trives i vervet, og det store flertallet sier at de ønsker å fortsette. Majoriteten av de tillitsvalgte opplever også å bli behandlet med respekt av arbeidsgiver.

– Vi finner ingen polarisering. De tillitsvalgte og ledelsen er relativt enige om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i samarbeidet. Det er et godt utgangspunkt, sier Trygstad.

Partssamarbeid

Partssamarbeid på arbeidsplassen er samarbeid mellom arbeidstakerrepresentanter på den ene siden og representanter for virksomhetens ledelse på den andre.

«Den norske modellen på virksomhetsnivå» er en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo, som har studert partssamarbeidet i norske bedrifter.

Det er 1782 tillitsvalgte innenfor Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Handel og Kontor, som har svart på undersøkelsen.

Rapporten viser at partssamarbeidet fungerer godt innenfor industri og bygg, mens det i deler av handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende.

Beslutninger tres ned over hodet på oss.

Anonym HK-tillitsvalgt

– Maktforholdet har forskjøvet seg

Ingunn Gjerstad og Runa Bolstad Laume i Handel og Kontor Oslo og Akershus bekrefter at det er mange tillitsvalgte som sliter med partssamarbeidet på jobben.

– Rapporten bekrefter noe vi har visst, sier Laume.

De to kjenner til flere eksempler på at ledere og mellomledere boikotter hovedavtalens bestemmelser.

– Mange tillitsvalgte prøver flere metoder for å få en dialog, men blir møtt med hersketeknikker. Når vi besøker arbeidsplasser, ser vi at maktforholdet har forskjøvet seg i arbeidsgivers favør de siste årene, sier Gjerstad til LO-Aktuelt.

De to mener det er behov for bedre skolering av tillitsvalgte for å styrke klubbene mot arbeidsgivere, men sier det er en utfordring at stadig færre tillitsvalgte får delta på kurs.

– Partssamarbeidet står svakt

– Alle hotellene i Bergen har tariffavtale. Det dreier seg om nesten 100 bedrifter med tariffavtale. Men det er neppe mer enn ti klubbledere som har drøftings- og forhandlingsmøter med ledelsen én til to ganger i året. Og kun tre til fire tillitsvalgte som har møter oftere enn det, forteller Djevat Hisenaj.

Han er leder for Fellesforbundets avdeling 266, Hordaland hotell og restaurant, og kjenner seg godt igjen i funnene i Fafo-rapporten.

– Ellers er det ingen dialog med ledelsen. Kun i spesielle tilfeller, dersom det kommer til oppsigelser eller lignende, sier Hisenaj.

Han mener partssamarbeidet er nesten ikke-eksisterende i store deler av bransjen. Hovedårsaken er mangel på tid og tilrettelegging fra arbeidsgivers side, mener avdelingslederen.

En annen utfordring er at mange av virksomhetene er blitt mer toppstyrt. Hotellkjedene styres langt på vei fra hovedkontorene, og lederen på det enkelte hotell er kun en avdelingsleder med få fullmakter, påpeker Hisenaj. Per i dag er det kun én av hotellkjedene i bergensområdet som har et fungerende konsernutvalg, og Fellesforbundet har med ett unntak heller ingen tillitsvalgte i styrene.

– Skal vi ha noe håp om å bevare partssamarbeidet i bransjen, må vi opp i konsernene og delta der beslutningene tas, sier Hisenaj til LO-Aktuelt.

– Vet ikke hva de har krav på

At mange tillitsvalgte har lite dialog med ledelsen, er velkjent også for Magne Glimdal, leder for Fellesforbundets avdeling 1 i Oslo og Akershus. Avdelingen har medlemmer på rundt 270 bedrifter med tariffavtale. Likevel kan antallet bedrifter der avdelingen vet at de tillitsvalgte har en aktiv og god dialog med ledelsen, telles på én hånd, forteller Glimdal.

Uerfarne tillitsvalgte er et problem flere steder.

– Jeg tror det er en del tillitsvalgte som ikke er klar over at de har krav på å få snakke med bedriftsledelsen. Noen opplever dessuten at de har et godt forhold til sjefen, og tror de får vite alt gjennom det.

Manglende opplæring er en utfordring, mener Glimdal. Ikke alle tillitsvalgte er interessert i å gå på kurs, mens andre sliter med å få tid eller tillatelse til å forlate jobben for opplæring.

– For å bli verneombud er det et krav om at man må ta et 40-timerskurs. Kanskje burde det vært et tilsvarende krav for tillitsvalgte? spør Glimdal.

For å blåse nytt liv i partssamarbeidet på arbeidsplassene har avdelingen nylig satt i gang samlinger for tillitsvalgte – i første omgang innenfor bilbransjen. I bilgruppa møtes 13 tillitsvalgte for å diskutere aktuelle problemstillinger og lære av hverandre.

– På det første møtet vi hadde, var det ingen av dem som hadde faste, avtalte møter med ledelsen, men alle hadde minst ett møte i året. «Hjemmeleksen» etter samling nummer to var at de skulle avtale tid til tillitsvalgtarbeid og fast møtetid med ledelsen. Men vi har fått en del tilbakemeldinger på at det har vært vanskelig å få til, sier Glimdal.

I slutten av oktober er samling nummer tre. Da vil det vise seg hvor mange som har fått til mer dialog med ledelsen.

09.10.2015
09:58
21.08.2023 17:14

Partssamarbeid

Partssamarbeid på arbeidsplassen er samarbeid mellom arbeidstakerrepresentanter på den ene siden og representanter for virksomhetens ledelse på den andre.

«Den norske modellen på virksomhetsnivå» er en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo, som har studert partssamarbeidet i norske bedrifter.

Det er 1782 tillitsvalgte innenfor Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Handel og Kontor, som har svart på undersøkelsen.

Rapporten viser at partssamarbeidet fungerer godt innenfor industri og bygg, mens det i deler av handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende.
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet


Flere saker