JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jonas Gahr Støre (Ap) har snart hatt 100 dager på Statsministerens kontor, men det gjenstår ennå å innfri flere av 100-dagersløftene.

Jonas Gahr Støre (Ap) har snart hatt 100 dager på Statsministerens kontor, men det gjenstår ennå å innfri flere av 100-dagersløftene.

Ole Palmstrøm

Valget 2021

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

9 av de 40 punktene i Aps 100-dagersplan er fortsatt ikke i havn få dager før fristen. Regjeringen sier de jobber på spreng, men de kommer ikke i mål med alt.18.01.2022
08:48
19.01.2022 09:02

– Jeg er fornøyd og stolt av det arbeidet vi har gjort, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Lørdag har det gått 100 dager siden han ble statsminister, og dermed går fristen ut for de 40 løftene Arbeiderpartiet ga i valgkampen i sin 100-dagersplan.

NTB har gått gjennom alle løftene og vurdert måloppnåelsen når det gjenstår fire dager. Oversikten viser at:

* 21 av punktene er innfridd

* 9 er ikke innfridd

* 10 er delvis innfridd

Se oversikten lenger nede i saken.

Ikke innfridd

Arbeiderpartiet opplyser imidlertid at det jobbes på spreng for å innfri flere av løftene innen lørdag.

– 100-dagersplanen var jo ment å vise velgerne at «dette går vi i gang med hvis vi får regjeringsmakt». Og det har vi gjort. Til tross for at vi hadde Kongsberg-krisen den dagen vi overtok, fikk strømkrisen og fikk pandemi, sier statsministeren til NTB.

Arbeiderpartiet har sagt at de skal legge fram forslag om alle de 40 sakene i planen innen de har sittet i regjering i 100 dager.

Dette har de ennå ikke gjort på ni punkter, deriblant når det gjelder å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret, sette ned en energikommisjon og en lederlønnskommisjon, forby innleie som fortrenger faste ansettelser, stanse frislippet i taxinæringen og oppheve innskrenkningene i abortloven.

Det sistnevnte punktet fikk Arbeiderpartiet ikke med seg Senterpartiet på i regjeringsforhandlingene, men Støre påpeker at de fleste punktene er inne i Hurdalsplattformen, og at begge regjeringspartiene jobber sammen for å få dem på plass.

– På flere av disse punktene vil det komme gode nyheter i dagene som gjenstår før det har gått hundre dager, sier Støre.

Angrer ikke

10 av de 40 løftene i 100-dagersplanen er bare delvis innfridd, ifølge NTBs oversikt.

Arbeiderpartiet lovet blant annet å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner. I årets statsbudsjett innføres halvparten av økningen, mens regjeringen lover å gjøre mer senere.

– Det blir ikke doblet, det blir halvveis økt, og resten kommer neste år. Og det tror jeg fagbevegelsen er fornøyd med. Det skjer noe i kontrast til åtte år hvor alt har gått ned, sier Støre.

Han angrer absolutt ikke på at velgerne fikk servert en 100-dagersplan, selv som regjeringen ikke klarer full måloppnåelse på alle punktene.

– Det var veldig lurt, og jeg er veldig fornøyd med at vi gjorde det! Jeg tror alle forstår at det å nå hundre prosent, ferdig snakket, i et sånt stort prosjekt, det kan du ikke forvente. Vi skal bli enige med andre partier, men vi er i gang med så å si alt, sier Støre.

Ekstrapenger

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022, var det flere punkter de ikke hadde satt av penger til å innfri. Men etter budsjettforhandlingene med SV kom det blant annet inn penger til brillestøtte til barn, feriepenger til arbeidsløse og mer til tannhelse.

Støre avviser at SV alene kan ta all æren for dette. Han påpeker at regjeringen fikk litt større økonomisk handlingsrom før de gikk i forhandlinger med SV.

Blant annet førte de høye strømprisene til at man oppjusterte Statkraft-utbyttet for 2022 med 2,3 milliarder kroner.

– Dette var inntekter vi ikke hadde forutsett tidligere. Det er en litt teknisk sak, men det er grunnen til at vi kunne få inn punkter fra vårt program og vår hundredagersplan, og som SV også er opptatt av, sier han.

Fakta om Aps 100-dagersplan

Før valget la Arbeiderpartiet fram en plan på 40 punkter som partiet lovet velgerne å legge fram forslag om i løpet av 100 dager. NTB har laget en oversikt over hvilke løfter som er innfridd, når det gjenstår få dager. Lørdag 22. januar har det gått 100 dager siden ny regjering tiltrådte.

(NTB)

1. Devis innfridd: Doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner

Regjeringen innfører halvparten av økningen i 2022, men lover å gjøre resten senere.

2. Innfridd: Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner

Egenandelen er senket til 14.000 kroner.

3. Innfridd: Redusere barnehageprisen med 2.800 kroner i året

Maksprisen på barnehage er redusert.

4. Innfridd: Innføre 5 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger

Innvilget etter budsjettforhandlingene med SV. 12 timer gratis kjernetid for førsteklassinger innføres til høsten, så punktet er dermed overoppfylt.

5. Innfridd: Redusere fergeprisene på riksveiferger og fylkesveiferger. I løpet av perioden vil vi halvere prisen.

Kuttet med 5 prosentpoeng mer enn tidligere vedtatt i budsjettet for neste år.

6. Innfridd: Kutte i overprisede gebyrer, som for eksempel for ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort eller personer som flytter og må registrere endringer i eiendommen sin.

Prisen på teoriprøve er kuttet fra 650 til 320 kroner. Foto til førerkort er kuttet fra 80 kr til 70 kr. Samtidig er prisene på praktisk prøve gått opp i flere klasser. Men her er det jo litt et definisjonsspørsmål hva som er «overpriset».

7. Innfridd: Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.

Innvilget etter budsjettforhandlingene med SV.

8. Innfridd: Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet.

Dette er innfridd fram til 30. juni neste år, men ikke etter dette. Regjeringen skrev 8. november at det må en lovendring til for å gjøre dette. Men de har sørget for at folk får forlengelse, inntil videre.

9. Innfridd: Forbedre ordningen med brillestøtte for barn.

Gjennomført etter budsjettavtalen med SV.

10. Innfridd: Stanse anbudsutsetting i jernbanen.

Regjeringen har blant annet avlyst konkurransene om trafikkpakkene 4 og 5.

11. Ikke innfridd: Avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret.

Regjeringen har ikke sagt opp avtalen med ISS, slik som Danmark har gjort. Kan heller ikke se at de har tatt skritt for å gjøre det.

12. Innfridd: Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren.

Regjeringen har blant annet sagt at de vil avvikle ordningen fritt behandlingsvalg fra 2023.

13. Innfridd: Stoppe utsalget av Statskogs eiendommer.

Kan ikke se at Statskog har solgt eiendom etter regjeringsskiftet.

14. Delvis innfridd: Fastsette et eksportmål på 50 prosent økning i eksporten utenom olje og gass til 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.

Regjeringen har formulert målet om 50 prosent økning, blant annet i forbindelse med statsbudsjettet. Men utvalget er ikke satt ned.

15. Innfridd: Sørge for et mer aktivt statlig eierskap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser.

Regnes som innfridd under tvil. Løftet er rimelig vagt, og det er litt vanskelig å beregne om regjeringen allerede har «sørget for et mer aktivt statlig eierskap».

16. Innfridd: Sette Nav i stand til å følge opp unge ledige mye tettere ved å øke bruken av lønnstilskudd og øke bemanningen.

Regjeringen har satt av 100 millioner + 75 millioner kroner ekstra til å styrke NAV i 2022-budsjettet i tillegg til 1.000 flere tiltaksplasser.

17. Ikke innfridd: Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.

Regjeringen har ikke lagt fram noe forslag om dette.

18: Delvis innfridd: Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

I sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 200 millioner kroner ekstra til dette formålet. Men pengene skal også gå til annen grønn industri, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff gjennom Enova.

19: Delvis innfridd: Innføre moms på de dyreste elbilene for å bevilge penger til ladestasjoner slik at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon.

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til flere ladestasjoner, men de har ikke gjort dette ved å innføre moms på de dyreste elbilene slik løftet lyder.

20. Ikke innfridd: Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Energikommisjonen er ennå ikke nedsatt.

21: Innfridd: Øke CO2-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i Distrikts-Norge for økning.

Regnes som innfridd under tvil. Regjeringen har økt CO2-avgiften og kuttet i andre skatter og avgifter, men de har ikke differensiert mellom Distrikts-Norge og landet for øvrig i disse grepene.

22. Innfridd: Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

Fremmet for Stortinget 3. desember. PressemeldingProposisjon.

23. Ikke innfridd: Forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

Dette har Støre tidligere avkreftet at de gjør overfor NRK.

24. Innfridd: Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.

Dette arbeidet har regjeringen startet på.

25. Innfridd: Styrke retten til heltid i lovverket.

Forslaget ble sendt ut til høring mandag.

26. Delvis innfridd: Stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Regjeringen har startet arbeidet med en handlingsplan, men har ikke lagt fram forslag om tiltak for å stanse frislippet i taxinæringen.

27: Delvis innfridd: Gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunenes budsjetter. Vi vil foreslå totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022.

Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med 4,5 milliarder kroner i 2022. Se også NRK-sak.

28. Ikke innfridd: Starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger.

Det er mulig regjeringen har startet arbeidet med denne reformen i det stille, men de har ikke lagt fram noe forslag om det.

29. Innfridd: Styrke sykehusene og den medisinske beredskapen. Vi vil bevilge penger til sykehusene slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter koronapandemien.

Regjeringen har styrket sykehusene ved å øke bevilgningene med 700 millioner kroner, men samtidig har jo pandemien slått tilbake, og nye behandlinger er avlyst, så det er vel usikkert hvor mye etterslep som er innhentet.

30. Delvis innfridd: Korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet per innbygger. Vi vil også etablere nye rekrutteringshjemler.

Regjeringen har bevilget penger til en tilskuddsordning rettet mot kommunene med de største rekrutteringsutfordringene og de har også bevilget 50 millioner kroner til ALIS. Men basistilskuddet er ikke økt. Pressemelding.

31. Delvis innfridd: Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommunene kan gi slik hjelp uten krav om henvisning.

«Helsedirektoratet vil i 2021 få i oppdrag å utforme og prøve ut et kunnskapsbasert, kommunalt lavterskeltilbud uten krav om henvisning, for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer», ifølge pressemelding fra regjeringen. Altså foreløpig kun for barn og unge, og ikke for hele befolkningen.

32. Ikke innfridd: Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort.

Dette fikk Arbeiderpartiet Ikke gjennomslag for under forhandlingene i Hurdal.

33. Delvis innfridd: Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22–25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd.

Innfører 50 prosent rabatt for 21 og 22-åringer etter budsjettforliket med SV.

34. Delvis innfridd: Gi kommunene rom til å ansette flere lærere og stanse avskilting av lærere som er utdannet før 2014.

Kommunene får mer penger, men dette er ikke øremerket flere lærere. Regjeringen har varslet at de vil stanse avskiltingen av lærere, men har ennå ikke lagt fram forslag om dette.

35. Innfridd: Starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det i løpet av perioden.

Se blant annet sak i Aftenposten.

36. Innfridd: Innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms.

Pressemelding.

37. Ikke innfridd. Sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet.

Regjeringen har ikke lagt fram noe forslag om dette.

38. Ikke innfridd: Starte gjennomføringen av et nytt kulturløft som kommer hele landet til gode, der kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1 prosent.

I tilleggsnummeret ble det satt av 9 millioner kroner ekstra til kulturfremme og eksport, og i budsjettforliket ytterligere 20 millioner kroner til ulike poster. 29 millioner kroner kan neppe kalles starten på et kulturløft når det vil kreve ekstrabevilgninger på flere hundre millioner kroner.

39. Ikke innfridd: Sette ned en lederlønnskommisjon for statlige lederlønninger og lønninger i selskaper der staten er majoritetseier. Kommisjonen skal se lønninger, bonusordninger og godtgjørelser i sammenheng, og analysere hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette, på tross av tidligere vedtatte retningslinjer.

Kommisjonen er ikke nedsatt ennå.

40. Innfridd: De som tjener mindre enn 750 000 i året, skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over, skal betale mer. 8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet. Samtidig vil vi sørge for at de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten.

Formuesskatten økt, de under 750.000 får mindre i skatt. 82 prosent av skattebetalerne får lavere eller uendret skatt.

18.01.2022
08:48
19.01.2022 09:02Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

Brian Cliff Olguin

Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Guro Gulstuen Nordhagen

Ukrainske flyktninger havner i kriminelle nettverk når de skal skaffe seg jobb, frykter politiet

Kommentar

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Leif Martin Kirknes

«Det er på høy tid å forbedre ordningen med bostøtte»

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

André Kjernsli

Her er den nye lønna til kontoransatte

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. 

Jan-Erik Østlie

Regjeringen trekker tilbake avgiftsøkningen for handikap-drosjer


Flere saker