Anne Myklebust Odland " />
Fontene har hentet inn oversikt over hvilken utdanning statlige Nav-ledere har. Fire fylker oppgir at de har Nav-ledere med bakgrunn fra Forsvaret.

Fontene har hentet inn oversikt over hvilken utdanning statlige Nav-ledere har. Fire fylker oppgir at de har Nav-ledere med bakgrunn fra Forsvaret.

Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Hvilken utdanning har Nav-lederne?

Flere ledere i Nav er utdannet ved Krigsskolen og trent for strid. FO er kritisk

Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning, sier Nav-ledere med militær bakgrunn. FOs Hanne Glemmestad er kritisk. Hun vil ha sosialfaglige ledere i Nav.12.02.2020
11:29
14.02.2020 07:02

anne@lomedia.no

Espen Bjørnsund Gundersen var 16 år i Forsvaret og hadde tittelen major før han ble leder for Nav Sortland i Nordland.

– Jeg håper og tror at Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning. Det er ikke noe oppsiktsvekkende med at forsvarsfolk leder Nav, sier Gundersen.

Krigsskolen er en avdeling under Forsvarets høgskole og har drevet lederutdanning siden 1750. Flere Nav-ledere er utdannet her.

– Militær utdannelse betyr at man har godt med ledelse i ryggsekken, sier han.

p

Mangfoldig bakgrunn

Fontene har hentet inn oversikt over hvilken utdanning statlige Nav-ledere har. Fire fylker oppgir at de har Nav-ledere med bakgrunn fra Forsvaret. Ellers finner vi jurister, journalister, teologer, psykologer, lærere, sosionomer, og de som er utdannet i helse, sosial, og idrettsfag, handel og kontor, økonomi, og hotell-management.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Espen Bjørnsund Gundersen var 16 år i Forsvaret og hadde tittelen major før han ble Nav-leder.

Espen Bjørnsund Gundersen var 16 år i Forsvaret og hadde tittelen major før han ble Nav-leder.

Bladet Vesterålen

– Det beste er å ha en variasjon av ansatte i Nav, både på gulvet og i ledelsen. Det er uheldig om det blir overvekt av en utdanning. Vi må også fokusere på å ha med oss de rette folkene, ikke bare de med rett utdanning, mener Gundersen.

FO: Nav skiller seg ut

Hanne Glemmestad i FO mener det burde være en selvfølge at lederstillingene i Nav bekles av en sosialfaglig person.

Nav er den eneste velferdstjenesten som har en så allsidig tilsettingspraksis, til tross for at oppdraget er å løse kompliserte samfunnsutfordringer og ivareta mennesker i svært sårbare livssituasjoner, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hanne Glemmestad ønsker seg sosialfaglige ledere i Nav og oppfordrer sosionomer til å ta lederutdanning.

Hanne Glemmestad ønsker seg sosialfaglige ledere i Nav og oppfordrer sosionomer til å ta lederutdanning.

Adrian Nielsen

Hun leder FOs profesjonsråd for sosionomer og har selv vært Nav-leder.

– I Nav er det en tro på at med tilstrekkelig internopplæring, så vil en leder være rustet. Innen skoleverket forventer man pedagogisk formalkompetanse hos lederne. Slik bør det også være i Nav, sier Hanne Glemmestad.

– Sosionomer må bli ledere

Hun ønsker at sosionomer og andre med sosialfaglig utdanning utdanner seg til å bli ledere.

– De har fått opplæring i lovverket og forstår kompleksiteten i sosiale problemer. Det har man ikke med andre utdanninger, og disse må jobbe hardt for å tilegne seg det.

– Er det ikke mye forlangt å kreve en bestemt utdanning eller skole?

– Det viktige er at de må forstå den faglige oppgaven som skal løses. Nav-ledere trenger innsikt i formålsparagrafen til Nav-loven, Folketrygdloven og Sosialtjenesteloven, mener Glemmestad.

– Er det ikke en forutsetning at en leder setter seg inn i det?

– Jo, men det krever at leder tar denne innsikten med inn i en sosialfaglig setting og at de anvender det.

FO: Nav trenger ledere med faglig autoritet

– Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning, holder ikke det?

– Det er ikke tilstrekkelig. Nav har vært opptatt av styringsledelse, men har hatt for lite fokus på fagledelse. Det trengs for å gjøre gode resonnementer, for å fatte rettsriktige beslutninger og til å utøve godt skjønn. Har du ledere som er opptatt av å lede og administrere, kan det fort glippe på det kvalitative i faget, sier hun.

– Ledere argumenterer med at de har dyktige ansatte som ivaretar fagkompetansen.

– Det er øverste leder som har ansvar for kvaliteten på arbeidet. Hvis man ikke forstår hva som kjennetegner god faglig kvalitet, er det vanskelig å gi gode anvisninger eller forstå når noe ikke er godt nok. FO får tilbakemelding fra frustrerte ansatte om at de ikke får god nok hjelp. De etterlyser mer faglig autoritet hos sine ledere, sier Glemmestad.

Nav: – Viktig med variert utdannelse

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik understreker at lederrollen i Nav er krevende fordi det er to styringslinjer, statlig og kommunalt.

– Vi bedømmer kompetansekrav til ledere ut fra bredden i oppdraget. Kjernekompetansen i Nav er inkluderingskompetanse, veiledningskompetanse, markedskompetanse og forvaltningskompetanse, påpeker han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

Espen A. Istad

– Kan man være utdannet i hva som helst for å bli Nav-leder?

– Det er ingen enkeltutdanning i dag som ivaretar hele bredden i det Nav skal løse. Derfor er det viktig at vi har ledere med variert utdannelse og erfaring.

Direktoratet er i gang med å utrede hva slags kompetanse Nav skal ha, både blant ansatte og ledere.

– Vi ser på hvordan vi kan utvikle våre ledere. Vi har et eget program for ledere i Nav, og vi samarbeider med universiteter for å få god forskning og for å forsterke opplæringen i profesjonsfagene, sier Hugvik.

– Fagforbundet FO får tilbakemelding fra ansatte som etterlyser mer faglig autoritet hos sine ledere. Er du kjent med kritikken?

– Vi har rundt 1200 ledere i etaten, og den faglige autoriteten til en leder kan selvsagt variere. Halvparten av lederne som ble tilsatt i 2018 ble rekruttert internt og kom fra fagdisipliner i Nav.

– Vi ser også på personlige egenskaper. Det er ikke gitt at en som er faglig sterk også er god til å lede mennesker, sier Hugvik.

– Ønsker Nav flere sosialfaglige ledere?

– Ja, det er viktig med tanke på Navs arbeid og vårt kommunale partnerskap.

Nav-lederes kompetanse

Alle fylkene har svart på Fontenes henvendelse. De har rapportert utdanningsbakgrunn for statlige Nav-ledere.

Fire fylker har ledere med militær utdannelse: Nordland, Troms/Finnmark, Innlandet og Vestfold/Telemark.

Noen fylker peker seg ut med å ha en del sosionomer blant lederne: I Vest-Viken er seks av 14 ledere sosionomer. I Rogaland har alle de ti statlige lederne utdanning i enten sosiologi, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller jus.

Nav-ledere med militær disiplin

– Jeg kan ta avgjørelser under press

Espen Bjørnsund Gundersen, leder Nav Sortland, utdannet fra Krigsskolen og 16 år i Forsvaret

Espen Bjørnsund Gundersen er inne i sitt tredje år som Nav-leder ved Nav Sortland.

Espen Bjørnsund Gundersen er inne i sitt tredje år som Nav-leder ved Nav Sortland.

Bladet Vesterålen

– Jeg har noen militære fakter og får tilbakemelding på at jeg snakker i TBF-er, Tre-Bokstav-Forkortelser. Men det er lite oppstilling i korridorene, sier han.

– Hvilke fortrinn gir den militære bakgrunnen til å lede offentlig forvaltning?

– Enten man er fotsoldat i strid eller stabsoffiser med ansvar for en personalavdeling, får man verdifull erfaring med å lede ulike avdelinger, i ulike situasjoner. Sammen med lederutdanningen Krigsskolen gir, vil jeg fremheve evnen til å tenke analytisk, ta avgjørelser i pressede situasjoner hvor kanskje informasjonsgrunnlaget er tynt, og samarbeide om krevende oppgaver.

– Har du savnet å ha sosialfaglig utdannelse?

– Ja, jeg har tenkt at det kunne være nyttig. For eksempel når jeg sparrer direkte med de ansatte om tjenesteutvikling. Samtidig tror jeg det er verdifullt at jeg ikke har samme bakgrunn. De ansatte som jobber med sosialfaglig oppfølging er dyktige i faget sitt, og jeg kan komme inn med andre perspektiver. Jeg har ikke forutsetninger for å detaljstyre tjenesten, men jeg kan forsøke å gi dem noen tydelige rammer. Det er når de ulike perspektivene får møtes at vi sammen kan komme opp med de gode løsningene.

– Vi er trent i stridsledelse

Grunde Grimsrud, leder Nav Porsgrunn, utdannet fra Krigsskolen og 17 år i Forsvaret

Grunde Grimsrud har ikke angret på overgangen til Nav. Det er virkelig en jobb med mening, sier han.

Grunde Grimsrud har ikke angret på overgangen til Nav. Det er virkelig en jobb med mening, sier han.

Maud Lervik

– Utdannelse ved Krigsskolen er mye mer enn militære fag, blant annet språk, realfag, pedagogikk. Tidligere kollegaer fra Forsvaret jobber som kommunedirektører, havnesjefer, ledere i private bedrifter, i idrettsforbund, på universitet og skoler, sier han.

Grimsrud trekker fram trening i stridsledelse som et særlig fortrinn å ha i Nav.

– Det handler om å ta hurtige beslutninger. Å ha trening i stridsledelse er en fordel i jobben, sier han.

Da nyheten om trygdeskandalen sprakk, opplevde han at det kom godt med.

– Jeg måtte raskt finne ut hvem er berørt, hvem skal jeg snakke med, hvilken informasjon skal jeg gi. Jeg har ansatte som har stått i rettssaler på et regelverk som viser seg å være feil. Det er en utrolig lei situasjon.

– Burde du hatt sosialfaglig utdannelse?

– Nei, jeg er omgitt av dyktige fagfolk. Den største yrkesgruppen hos oss er sosionomer. I tillegg har vi teologer, økonomer, vernepleiere, og barnevernspedagoger. Jeg har aldri tenkt at det er for lite sosialfaglig ledelse. Det er fordi Nav er så mye mer enn rene sosiale tjenester. Utenom fag dreier veldig mye av driften seg om personal, kompetanse, samarbeid, og logistikk.

– Man må ikke ha gått en bestemt skole

Per Morten Nyeng, leder Nav Midt-Gudbrandsdal, utdannet fra Krigsskolen og 10 år i Forsvaret

Da Per Morten Nyeng sluttet i Forsvaret i 1994 var han kaptein. Han har vært Nav-leder siden 2007. Før det var han personalsjef i Ringebu i 13 år.

Da Per Morten Nyeng sluttet i Forsvaret i 1994 var han kaptein. Han har vært Nav-leder siden 2007. Før det var han personalsjef i Ringebu i 13 år.

Privat

– Jeg tror ikke folk flest kjenner til hva utdannelse og yrkeserfaring i Forsvaret innebærer. Det er mange forutinntatte holdninger. Jeg tok naturfaglinja ved Krigsskolen og har realfag, språk, pedagogikk og psykologi i fagkretsen.

– Selvsagt er utdannelsen fagrettet mot jobben Forsvaret skal gjøre, men opplæringen gir relasjonskompetanse, opplæring i samhandling, analytisk tenkning, kommunikasjon og strategisk vurderingsevne.

– Har du savnet å ha grunnutdanning i sosialfag?

– Nei, gjennom utdanning og yrkeserfaring mener jeg å ha god sosialfaglig forståelse. For å være en dyktig Nav-leder må man først og fremst ha de rette personlige egenskapene. Selvsagt skal man ha kjennskap til faget, men det skaffer man seg gjennom kurs, livserfaring, og dyktige ansatte. Man må ikke ha gått en bestemt skole. Det å være Nav-leder er mer enn å ha fagkompetansen. Man skal ha kontroll på budsjett, delta i planarbeid i kommunen, som å se sosialfag i sammenheng med boligpolitikk for eksempel.

– Hvilket fortrinn gir den militære bakgrunnen deg?

– Evne til å tenke strategi, bygge relasjoner, lytte og jobbe med å få det beste ut av mine kollegaer. Det er ikke nødvendig å gå sosionomutdanning for å få det.

12.02.2020
11:29
14.02.2020 07:02

Nav-lederes kompetanse

Alle fylkene har svart på Fontenes henvendelse. De har rapportert utdanningsbakgrunn for statlige Nav-ledere.

Fire fylker har ledere med militær utdannelse: Nordland, Troms/Finnmark, Innlandet og Vestfold/Telemark.

Noen fylker peker seg ut med å ha en del sosionomer blant lederne: I Vest-Viken er seks av 14 ledere sosionomer. I Rogaland har alle de ti statlige lederne utdanning i enten sosiologi, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller jus.
Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

Ole Palmstrøm

Spekter-oppgjøret er ferdig – mye tidligere enn vanlig

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet


Flere saker