JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høring om ny minerallov

Skal samiske rettigheter inn i mineralloven? LO og Norske Samers Riksforbund har forskjellige svar

Norske Samers Riksforbund mener Stortinget kun kan vedta en ny minerallov dersom Sametinget godkjenner den. LO og Arbeidsmandsforbundet mener samiske rettigheter hører inn under eget lovverk.
Stortinget skal behandle en ny minerallov.

Stortinget skal behandle en ny minerallov.

Erlend Angelo

ane.borrud@lomedia.no

I 2010 fikk Norge en minerallov. Åtte år senere ble loven evaluert, det vil si at den ble gjennomgått for å se om noe burde endres. Evalueringen anbefalte å vurdere flere endringer. To år senere, i 2020, ble det derfor satt ned et minerallovutvalg.

Oppgaven til minerallovutvalget

Mandatet, eller oppgaven, til minerallovutvalget var å foreslå endringer i mineralloven slik at loven legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping – innenfor bærekraftige rammer.

Minerallovutvalget kom fram til at det ønsker så mange endringer at det beste var å foreslå en ny lov, og ikke bare gjøre endringer i den gamle loven. Utvalget la derfor fram et forslag til ny helhetlig lov om mineralvirksomhet som skal avløse den gjeldende mineralloven.

1. juli i år leverte utvalget en utredning i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsministeren Jan Christian Vestre.

– Denne NOU-en vil være et viktig grunnlag for arbeidet med regjeringens mineralstrategi. Målet er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring og å bidra til at Norge leder an globalt som leverandør av grønne byggesteiner, sa næringsministeren da han mottok utredningen.

Etter å ha mottatt utredningen, sendte Nærings- og fiskeridepartementet den ut på høring. 1. november gikk høringsfristen ut.

Departementet fikk inn nesten 60 svar. Deretter utsatte departementet høringsfristen fram til 30. november. Da den nye høringsfristen gikk ut, hadde tallet på høringssvar doblet seg.

Her kan du lese alle høringssvarene

Samiske rettigheter inn i loven?

Minerallovutvalget fikk også i mandat å vurdere hvorvidt mineralloven skal ivareta samiske interesser ved mineralutvinning, for å sikre at mineralloven oppfyller norske folkerettslige forpliktelser.

Utvalgets konklusjon er blant annet at «ved tillatelser til mineralvirksomhet i tradisjonelle samiske områder skal legges vekt på virkningen vedtaket vil ha for naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse – sett i sammenheng med andre gjennomførte eller planlagte tiltak i området.»

Utvalget foreslår også at det ikke kan gis tillatelse til tiltak eller virksomhet som vil ha «vesentlige negative virkninger» for naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse.

Hvis du skroller ned her, kan du lese under kapittel 2.1.7 hva utvalget sier om samiske rettigheter

LO og Arbeidsmandsforbundet sier nei

LO mener at det er «uheldig at mineralloven som særlov skal regulere spesifikke rettigheter for samer og reindrift. Urfolks rettigheter også regulert i annet lovverk. LO anser derfor at det hadde vært mest ryddig at folkerettslig beskyttelse av urfolk, herunder samisk reindrift reguleres i et eget lovverk. Dette vil gi en klarere beskyttelse av urfolks rettigheter etter folkeretten».

Heller ikke Arbeidsmandsforbundet mener at samiske rettigheter bør inn i mineralloven. «Forbundet vil påpeke at det fremstår som noe underlig at mineralloven som særlov alene skal innbefatte dette da det også er andre særlover/sektorer som omfattes av rettigheter når det gjelder urfolk/samiske områder. Det bør ikke være en særlov som mineralloven sin oppgave å løse Norges folkerettslige forpliktelser oven for samer/urfolk, herunder reindriften. Disse forhold bør reguleres i eget lovverk som omfatter alle inngrep og reguleringer av slike berørte områder», skriver forbundet i sitt svar.

Amnesty sier ja

Amnesty International Norge er i sitt høringssvar veldig positive til at samiske rettigheter kommer inn i mineralloven.

– Amnesty International Norge mener det er på høy tid at dette lovverket bringes i samsvar med statens folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, og viser til evalueringsutvalgets konklusjoner fra 2018, skriver organisasjonen i sitt høringssvar.

Amnesty International Norge mener det er i mineralnæringens interesse at forholdet mellom mineralnæringen og samiske rettigheter avklares gjennom et tydelig rammeverk.

– Dette vil bidra til dempet risiko og større sikkerhet for at mineralvirksomhet i urfolksområder kan gjennomføres innenfor trygge menneskerettslige rammer. Det er økende forventninger til og oppmerksomhet omkring selskapers menneskerettighetsansvar fra både myndigheter, marked og sivilsamfunn. Det i seg selv er en begrunnelse for at hensynet til urfolks rettigheter skal synliggjøres og ivaretas i denne loven, skriver organisasjonen.

Norske Samers Riksforbund vil ha veto

Norske Samers Riksforbund (NSR) åpner sitt høringssvar med at mineralloven vil påvirke samiske områder betydelig.

– Mineralleting gjøres i sjøen, på lavlandet og høyere opp. Dette har stor påvirkning på samiske næringer og kombinasjon av disse, og det er på høy tid at en lov tar innover seg urfolks rettigheter.

Og avslutter sitt høringssvar med å kreve veto:

– NSR legger til grunn at ny minerallov kun blir vedtatt etter konsultasjoner med, og med et fritt, forhåndsinformert samtykke fra det samiske samfunn, med Sametinget som forvalter av denne prosessen. Vi legger videre vekt på at vi ikke bør havne i en situasjon igjen der det vedtas en minerallov uten Sametingets støtte.

LO: Viktig for det grønne skiftet

LO understreker i sitt høringssvar at mineralnæringen er svært viktig for samfunnets grønne omstillingsprosess.

Regjeringen skal også komme med en mineralstrategi om ikke så lenge. LO påpeker at det er viktig at den nye mineralloven samkjøres med den kommende strategimeldingen.

LO trekker fram tre områder som bør prioriteres i arbeidet med en ny minerallov og mineralstrategi.

• Lover og regler bør samkjøres for å forenkle prosessen for mineralutvinning.

• Leteaktiviteten etter mineraler bør styrkes.

• Miljø- og vernehensynene bør styrkes.

Arbeidsmandsforbundet har i alle år jobbet for å bedre vilkårene for mineralindustrien. Forbudet mener det tar altfor lang tid å komme i gang med mineralutvinning her i landet. Forbundet sendte inn sitt eget høringssvar til departementet, der det understreker at:

«Behovet for økt koordinering og parallelle løp mellom ulike etater og myndighetsnivå med forpliktende tidsfrister vil være avgjørende for fremtidig konsesjonsbehandling. En behandlingstid i snitt på opp mot 10 år er etter forbundets syn en uakseptabel lang behandlingstid».

Skal opp i Stortinget

Nå som høringsrunden på ny minerallov er avsluttet, vil Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgå høringsinnspillene og deretter starte arbeidet med en lovproposisjon og med forskrift eller forskrifter til loven.

– Mineralloven er en kompleks lov og det er mange spørsmål som må vurderes. Lovendringer innebærer også flere formelle prosesser. Det skal blant annet gjennomføres konsultasjoner med samiske organisasjoner, Sametinget med videre, siden forslagene også berører samiske interesser. Det er for tidlig å si konkret når lovproposisjonen fremlegges for Stortinget, skriver Tonje Nermark i en epost til Arbeidsmanden. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse