JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Konsulentbruken i NAV rett til værs

Utgiftene til konsulenter i NAV er på svimlende 1,9 milliarder kroner. I Skatteetaten og FAD derimot, ser det ut til at kostnadene går noe ned.26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02

anne.grete@lomedia.no

Det viser en undersøkelse utført av forskerne Svein Erik Moen og Leif E. Moland i forskningsstiftelsen Fafo, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Oppdraget besto av å kartlegge omfanget av midlertidige ansettelser og innleie av konsulenter i tre statlige virksomheter, NAV, Skatteetaten og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Prosjektet ble ferdigstilt i fjor høst.

Mange intervjuer.

Det har ikke vært mulig for forskerne å få god oversikt over hvilke prosjekter og arbeidsoppgaver konsulentene er leid inn på.

– Dette fordi det føres lister over timer og kostnader, og ikke over antall konsulenter, sier de.

Å skille mellom vikarer, der en reelt skal vikariere for noen, og rene engasjementstillinger, krever et nitidig arbeid. Disse er derfor samlet i én bolk under midlertidige ansatte.

Analysen er basert på personalregistre og årsregnskap. I tillegg kommer intervju av toppledelse, linjeledere, tillitsvalgte, ansattes representant i innstillingsråd og hovedverneombud.

Omorganiserer.

Både NAV, Skatteetaten og FAD har nylig gjennomgått, og gjennomgår, omorganiseringer eller fusjoner. Gamle registersystemer er nedlagt og nye er opprettet. Data lenger tilbake i tid over antall ansatte har vært vanskelig å få tak i.

– Det varierer derfor i hvor stor grad vi kan tallfeste endring over tid, sier Moen.

Han sier at NAV ikke har historiske data på antall faste, kontra midlertidige ansatte.

– Vi får derfor data på ansatte kun på ett tidspunkt, og har valgt 1.9.2008, sier forskerne.

Fleksibilitet.

Omfanget av midlertidige tilsettinger og innleie av konsulenter varierer mellom de tre virksomhetene.

– Høyest konsulentbruk i forhold til de totale lønns- og konsulentutgiftene har NAV og FAD. NAV har den høyest bruken, sier Fafo-forsker Svein Erik Moen.

Antallet midlertidige ansatte er også høyest i NAV, mens det er lavest i Skatteetaten.

Konsulenter brukes mest i forbindelse med utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og organisatoriske endringer.

Motivene er først og fremst relatert til behovet for spesialkompetanse.

– Men det er også et underliggende moment. Et ønske om fleksibilitet, sier Moen.

FAD - korte prosjekter.

I Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har konsulentbruken variert mye. I 2006 var konsulentbruken på 45 millioner kroner, noe som utgjorde hele 34 prosent av lønnsutgiftene. I 2007 kostet bruken 20 millioner. Det tilsvarer 18 prosent av utgiftene. I 2008 er antall konsulenter det samme, men utgiftene har gått ned til 16 millioner.

Noe av årsaken til konsulentbruken er at departementet fra 2004 til slutten av 2006 hadde store prosjekter i forbindelse med utviklingen av bredbånd.

Departementet har bare en brøkdel ansatte i forhold til de to øvrige etatene som er undersøkt. 206 ansatte i september, inkludert midlertidige.

Flere av dem som ble intervjuet ved FAD tror at dette departementet skiller seg ut fra andre fordi de har en del korte prosjekter som innebærer mye utvikling.

Kostbart.

Konsulentbruken er svært kostbar, men ingen i FAD ga uttrykk for at arbeidsmiljøet ble dårligere.

En av informantene mente FAD fokuserer for mye på ad hoc-løsninger, en annen mente det var for lite fokus på å bygge kompetanse.

– FAD kan ikke sammenlignes med Skatteetaten og NAV, da disse er vidt forskjellige. FAD klarer ikke med sine 206 ansatte å utføre alle prosjektene ved hjelp av egne ansatte. Man kan jo spørre om det er nok ansatte i FAD, tatt i betraktning den høye konsulentbruken, sier forskerne.

Andelen midlertidige ansatte i FAD har økt fra 3 prosent i 2005 til 7 prosent i 2007.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for offentlig sektor, er tallet på midlertidige ansatte fortsatt ganske lavt, forklarer Moen.

Skatt – IKT-konsulenter.

Skatteetaten har gjennomgått en stor omorganisering. Fra januar 2008 er etaten organisert i fem regioner.

Etaten har brukt en del konsulenter på omorganiseringen, men den største konsulentbruken er gått med til å utvikle nye IKT-systemer.

Denne etaten hadde i september i fjor 6205 ansatte, inkludert de midlertidige.

– Etaten har ikke lett tilgjengelige tall på hvor mange konsulenter som er engasjert, sier forskerne.

Derimot finnes tall på hvor mange som er midlertidig ansatte.

Problem.

I 2005 brukte Skatteetaten litt over 170 millioner kroner til konsulenttjenester. I 2007 i overkant av 277 millioner. Konsulentbruken økte fra 8 prosent i 2005 til 11 i 2007, men er i 2008 nede på 9 prosent.

– Ifølge en informant, foretrekker Skatteetaten å bruke en relativt stor andel konsulenter framfor å ha en egen stor IKT-avdeling, sier forskerne.

Det er et problem, ifølge flere, at det går med for mye budsjettmidler på innleie av dyre konsulenter. Det kan gå på bekostning av kjerneoppgavene.

Utgiftene til fast ansatte er blitt lavere. Det skyldes generell nedbemanning og stillingsstopp fra 2007.

Antallet midlertidige ansatte er også redusert til om lag det halve, og utgjør nå 2,1 prosent.

NAV – 48 % midlertidige.

NAV (tidligere Aetat og Trygdeetaten) er den desidert største etaten av de tre undersøkte, med sine 14 327 ansatte, inkludert folk på midlertidige kontrakter.

Det er kun fra andre halvår 2006 forskerne har tall fra NAV, grunnet sammenslåingen av de tidligere etatene. De lange, historiske sammenligningene er derfor umulig å dra.

Prisen på konsulentbruken i 2007 var på svimlende 1 milliard kroner. Dette tilsvarte 19 prosent av de totale utgiftene til lønn.

I 2008 ligger konsulentbruken enda høyere. Fra 1.9.2007 til 1.9.2008 ble det brukt svimlende 1,9 milliarder kroner til formålet. Hva denne summen utgjør i prosent, har det ikke vært mulig for forskerne å finne ut.

Når det gjelder midlertidige ansatte, er også NAV i tet. Hele 1110 saksbehandlere er på midlertidig tilsetting. Det utgjør 13 prosent.

På kontorstøttesiden er det enda verre – 48 prosent er midlertidige.

Ingen evaluering.

Til tross for at bruk av konsulenter ser ut til å øke i staten, har et fåtall virksomheter skriftlig strategi for å anvende disse. Det viser en undersøkelse Riksrevisjonen utførte i 74 statlige virksomheter i 2004.

NAV har en slik strategi, men har ikke foretatt noen evaluering av bruken, sier informanter.

Skatteetaten og FAD har verken strategi for konsulentbruk eller evaluering, ifølge ansatte Fafo har intervjuet.

Et annet relevant funn var at 30 prosent oppga at kompetanseoverføring mellom konsulent og virksomhet sjelden eller aldri var avtalt.

Riksrevisjonen påpeker derfor at det bør settes spørsmålstegn ved om ”statlige virksomheter har den nødvendige oppmerksomheten rettet mot overføring av kunnskap, slik at virksomhetene kan redusere behovet for konsulenter i framtiden”.

Økning.

– Det finnes ingen samlet oversikt over kjøp av konsulenttjenester i departementene, sier Moen.

Derfor kan ikke forskerne si noe sikkert om utviklingen.

Årsaken til den manglende oversikten er, ifølge fornyings- og administrasjonsminister, Heidi Grande Røys, at økonomireglementet ikke pålegger departementene å lage samlende oversikter.

– På basis av enkeltsaker antar vi det har vært en økning de siste årene, forklarer Moen.

Forskerne stiller spørsmål ved om et stort omfang av innleid arbeidskraft, enten det er innleide konsulenter eller midlertidige ansettelser, er uheldig for arbeidsmiljøet og for effektiv ressursbruk.

26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet

Kommentar

Håvard Sæbø

«Velgere har grunn til å være skuffet. Strømsjokket har ført til politisk kortslutning»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp


Flere saker