JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Næringspolitisk uttalelse

«Etter at Norge i flere år var inne i en svært gunstig økonomisk utvikling ble vi høsten 2008 rammet av den internasjonale finanskrisa. I løpet av noen måneder ble utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi kraftig nedjustert. Verden er nå midt i den alvorligste økonomiske krisa siden 1930-tallet. Norge er en liten åpen økonomi og det eksportrettede næringslivet blir sterkt rammet av den økonomiske tilbakegangen globalt. Samtidig har Norge et bedre utgangspunkt enn de fleste land for å møte krisa:25.06.2009
19:13
16.12.2013 10:39

Et omstillingsdyktig næringsliv er spesielt viktig i den vanskelige økonomiske tiden vi nå er inne i. Alle tilgjenglige virkemidler må tas i bruk og nye må etableres for å sikre videreføring av levedyktige arbeidsplasser.

I tillegg må Norge ta klimakrisen på alvor, noe som krever næringspolitiske virkemidler som legger til rette for utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser. Norge må starte omleggingen til et lavenergi og lavutslipps samfunn så snart som mulig..

VIRKEMIDDELAPPARATET Forskning, utvikling og innovasjon er en viktig forutsetning for å videreutvikle et kunnskapsbasert, konkurransedyktig næringsliv. I en krisetid er en økt statlig FoU-satsning nødvendig i arbeidet med å bygge broer for et framtidig konkurransedyktig næringsliv, med fokus på miljøteknologiske produkter, tjenester og energieffektivisering. LO krever derfor en mer offensiv FoUpolitikk som stimulerer til økt bidrag fra næringslivet, samt trygge rammevilkår for grunnforskningen. Regjeringen må understøtte denne utviklingen gjennom en helhetlig satsing på Innovasjon Norge, Investinor og Forskningsrådet..

Et offensivt virkemiddelapparat må motivere og støtte gode prosjekter fra industri- og teknologimiljø. Dagens begrensninger mot støtte til større bedrifter må endres slik at ikke disse, slik vi har sett alt for mange eksempler på, tar med seg sine prosjekter og teknologi utenlands på grunn av lukrative støtteordninger internasjonalt.

Regjeringen må i høstens statsbudsjett gi et kraftig løft til de næringsrettede forsknings og utviklingsprogrammene.

Spesielt må det satses på større demonstrasjons- og pilotprosjekter på miljøteknologiske løsninger og produkter. LO foreslår at det etableres en ordning for strategiske utviklingskontrakter, og oppfordrer Regjeringen til allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2009 å iverksette dette som målrettet virkemiddel for å frambringe ny miljøteknologi. Dette vil være et positivt bidrag for å legge til rette for fremtidsrettet sysselsetting og verdiskaping i Norge.

Omstilling og utvikling er ressurskrevende og risikofylt. Ulike offentlige og private fond samt et godt fungerende GIEK er tilsvarende viktige næringspolitiske virkemidler.

Enovas rolle i arbeidet med å øke fornybarandelen og energieffektivisering må fortsette og styrkes.

LO vil fremheve et aktivt partssamarbeid i bedriftene som bidrar til sosial og organisatorisk innovasjon, kompetanseutvikling og miljø- og klimavennlige løsninger og produkter samt økt produktivitet.

OFFENTLIG INNKJØP Med bakgrunn i de store ekstrabevilgningene som er gitt gjennom regjeringens tiltakspakker vil offentlig sektors kjøp av varer og tjenester øke betraktelig. LO vil understreke ansvaret som hviler på det offentlige både som innkjøper og oppdragsgiver. Den offentlige innkjøpspolitikken må ta etikk, miljø- og klimaansvar på alvor.

KOMMUNENES ANSVAR Offentlig sektor og kommunene har en viktig samfunnsutviklerrolle, og må være pådrivere i arbeidet med næringsutvikling. Regionreformen ga fylkeskommunene økt ansvar og flere midler til regional og næringsrettet utvikling. Det må derfor rettes økt fokus på kommunenes behov for strategiske nærings- og sysselsettingsplaner. Samspillet mellom fylkene og det næringsrettede virkemiddelapparatet må videreutvikles, og regionale utviklingsprogrammer må tillegges større vekt.

STATLIG EIERSKAP Den økonomiske krisa synliggjør viktigheten av et langsiktig og stabilt statlig eierskap. Staten må gjennom disse bedriftene utvise en langsiktig investeringsstrategi og bidra til å avdempe nedgangen. Samtidig må staten føre en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som ikke tapper bedriftene for investeringsmidler. Statens eierskapspolitikk må videreutvikles og hensikten med eierskapet må for flere bedrifter tydeliggjøres.

OLJE OG GASS En betydelig andel av investeringer, oppgradering og vedlikehold av installasjonene på norsk sokkel utføres av norske bedrifter. Eksport av norsk olje og gassteknologi er eksport av norsk kompetanse i sikker oljeog gassutvinning. Denne kompetansen er utviklet på norsk sokkel. Norsk olje- og gassnæring har hatt muligheten for å lære hjemme, under strenge krav, for å bli de beste i verden. Ikke minst i økonomiske nedgangstider er det viktig at denne kompetansen vedlikeholdes og videreutvikles gjennom nye prosjekter.

Myndighetene må iverksette tiltak i forhold til oljeselskapene og lisensene slik at nye utbyggings- og vedlikeholdsmodifikasjonsprosjekter ikke blir utsatt, men tempoet holdes oppe. Dette vil ha stor betydning for aktiviteten og kompetanseutviklingen i leverandørindustrien. StatoilHydro, med 67 prosent statlig eierandel, har et særskilt ansvar for å holde en høy leteaktivitet på norsk sokkel og utnytte de mulighetene som ligger i eksisterende funn og felt.

Goliat-feltet er det første oljefeltet under utbygging i nordområdene. Regjeringen må påse at denne feltutbyggingen bidrar til å forsterke framtidig nordnorsk næringsutvikling knyttet til olje- og gassvirksomheten også i den forestående byggefasen.

GASSRØR TIL GRENLAND LO krever at regjeringen og Gassco fortsetter arbeidet med å etablere et gassrør til Grenland, og at utsettelsen av Skanled-prosjektet ikke blir en bremse i dette arbeidet. Den midlertidige stoppen i prosjektet har skapt enda større usikkerhet for den petrokjemiske industrien som allerede har mistet flere arbeidsplasser. Det haster nå med å få på plass langsiktige løsninger for levering av råstoff til industrien i Grenland.

Vi må ta med oss det positive fra det som har skjedd i Skanled-prosjektet fram til nå, og legge det til grunn i det videre arbeidet. Regjeringen må også avklare hvilke muligheter som ligger i et forsterket samarbeid mellom Norge og EU for finansiering av rørledningen.

INDUSTRIKRAFT LO mener at Norge fortsatt har de beste muligheter for å opprettholde og videreutvikle den kraftintensive industrien. Vår tradisjonelt gode kraftbalanse, og fordelene ved å etablere seg i Norge må opprettholdes. Norge, behøver kraftutveksling med nabolandene, men det er viktig at produksjonen og handelen med kraft reguleres slik at det ikke truer forsyningssituasjonen i Norge. Det er viktig at norsk vannkraft fortsatt sikrer næringsliv og husstander elektrisitet til rimelige og forutsigbare priser.

Regjeringen må følge opp eierskapsmeldingen og sikre at Statkraft inngår nye langsiktige kontrakter med industrien etter hvert som de gamle industrikraftkontraktene fases ut. Ramme-forslaget til konsortium er et viktig skritt for å innfri regjeringens løfter om industrikraft. Det gjenstår å utvikle finansieringsformer som gjør konsortieløsninger attraktive for kraftleverandørene. Langsiktige kraftkontrakter er ikke på plass i tilstrekkelig omfang, og fornyingsbehovet er stort. LO forutsetter at industriens egenkraft som hjemfaller til staten, videreføres gjennom nye mekanismer som sikrer kraften på lang sikt. Bare når alle disse elementene er på plass, kan vi anse valgløftene om industrikraft fra Soria Moria som fullt ut gjennomført. LO krever også at det investeres mer i utbygging og vedlikehold av strømnettet på alle nettnivåer. Nettselskapene må være offentlig eid.

FORNYBAR ENERGI Kraftbransjen må gis et klart oppdrag for å iverksette en forsterket satsning på effektivisering og utbygging av våre fornybare energiressurser. NVE må gis i oppdrag å strømlinjeforme konsesjonsbehandlingstiden. Nasjonale planer for utnyttelse av vindressursene og aktuelle arealer for utbygging må på plass. Et støtteregime som støtter opp om iverksettelsen av planene må utvikles.

Det må også satses på andre aktuelle energiformer som bølgekraft, tidevann, jordvarme, bioenergi herunder biometangass mv. Satsingen må gi seg utslag i gode og forutsigbare rammevilkår og en styrking av forsknings- og utviklingsarbeidet på feltet.

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Norge har havnet på etterskudd i å løse nasjonens behov for infrastruktur. LO går inn for en kraftig satsing på samferdsel, både for å løse dagens utfordringer og for å utvikle et transportsystem som dekker samfunnets behov for transport i fremtiden. Etterslepet på vedlikehold krever særskilt prioritet. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (NTP) innfrir i stor grad LOs forventninger. LO krever at NTP blir en mer forpliktende langtidsplan, for å sikre at viktige infrastrukturprosjekter blir gjennomført. I en situasjon med ledig kapasitet er det viktig at prosjekter som kan settes raskt i gang prioriteres. Økt satsing på jernbane, samt bedre tilrettelegging for godstransport med skip vil være viktig for en mer miljøvennlig transportsektor. I tillegg må det satses på økt kollektivtransport særlig i byer og tettbygde strøk. Prosjektering av egne traseer for høyhastighetstog bør inngå som en del av en langtidsplan for videreutvikling av det nasjonale jernbanenettet.

Norge er et land med store avstander, noe som innebærer at biltransport er det eneste alternativet for mange. Derfor er det også nødvendig å heve nivået på tildelinger til stamveger, slik at også større utbyggingsprosjekter skal kunne realiseres i kommende planperiode. LO finner det lite hensiktsmessig at dagens begrensninger i det offentlige budsjett- og økonomireglement bidrar til å tvinge fram uønskete finansierings- og organisasjonsformer (OPS), når det offentlige i siste instans uansett må bære kostnadene til en høyere totalkostnad enn det ellers ville blitt. LO vil peke på muligheten til å prosjektfinansiere større investeringsprosjekter innenfor samferdsel. Finansiering bør gis gjennom statlig låneopptak fra avsatt fond på 50 milliarder kroner.

Vedtatte planer om bygging av lengre krysningsspor og flere dobbeltspor, bl.a. på strekningen Ski– Oslo iverksettes snarere enn NTP legger opp til.

Videreutvikling av Alnabruterminalen, som er landets viktigste transportnav, er vesentlig for å flytte større deler av tungtransporten fra veg til bane og nå nasjonale klimapolitiske mål.

Det er viktig at det solidariske luftfartssystemet som Norge har og Avinor forvalter som statens sektorpolitiske redskap består. Luftfarten er for store deler av landet kollektivtransport og må gis rammevilkår og være underlagt en utbyttepolitikk som sikrer drift, investeringer og utvikling.

POSTEN Liberalisering av postsektoren i Europa skaper store utfordringer for et land med så spredt bosetting som Norge. Konkurranse i det lønnsomme markedet på Østlandet vil skape behov for offentlig finansiering av posttjenester i distriktene, samtidig som store internasjonale selskaper vil hente ut fortjeneste. Konkurranse i postdistribusjonen vil også ha negative miljøkonsekvenser som følge av parallell kjøring av biler, båter, tog og fly, der Posten Norge kjører alene i dag. LO vil arbeide imot en slik skattefinansiert liberalisering, som gjør det vanskelig og dyrere for næringsvirksomheter i distriktene og hvor internasjonal erfaring viser at konkurransen utfordrer arbeidstakernes lønns-, arbeidsog pensjonsvilkår.

LO mener det kan være aktuelt å bruke reservasjonsretten mot Postdirektivet. LO krever at Regjeringen utsetter innføringen. Regjeringen må utrede alle konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. I tillegg må regjeringen utrede hvilke konsekvenser direktivet vil ha på norsk distriktspolitikk, sosial dumping og statlig betaling til Posten.

BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Bygg- og anleggsnæringen er sentral i forhold til energibruk og klimaendringer. Men næringens fragmenterte bedriftsstruktur og tilhørende anbuds -og kontraktsregimer motiverer ikke til samarbeid om utvikling for å møte denne utviklingen. Det er bra at kommunene og statlige virksomheter er tilført betydelige midler til nybygg og rehabiliteringer i blant annet krisetiltakene, men myndighetene må også som lovgiver, forvalter og oppdragsgiver fremme innovasjon og stimulere de bedrifter som satser på seriøsitet, kompetanseutvikling og samarbeid. LO krever at myndighetene bidrar til etableringen av et permanent forsknings- og utviklingssenter for bygg- og anleggsnæringa. En lite endrings- og lærevillig næring trenger inspiratorer og nettverk for de som vil ta samfunnsmessig ansvar.

NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Det er et betydelig potensial for å øke verdiskapingen særlig innenfor sjømatsektoren. LO mener at man gjennom en aktiv politikk må arbeide for at hele næringsmiddelindustrien får en stabil tilgang på norsk råstoff til en riktig pris igjennom hele året fra både sjø og land. Videre at det føres en avgiftspolitikk som har klare begrunnelser og som ikke undergraver bedriftenes konkurranseevne. Satsning på kvalitet og matvaresikkerhet er en forutsetning for denne næringens fremtid. LO krever at alle næringsmidler og forbruksvarer må merkes med opphavsland og produksjonssted av hensyn til forbrukerne.

PRIVAT TJENESTEYTENDE SEKTOR Privat tjenesteytende sektor sto i 2007 for 46 prosent av sysselsettingen og omlag 40 prosent av verdiskapingen. Sektoren er svært sammensatt og favner alt fra butikk og reiseliv til industrinær tjenesteyting. Det er den raskest voksende sektoren i dagens næringsliv. Det er også her en finner mange med høyere utdanning. Det må utarbeides en nasjonal bærekraftig strategi som understøtter produksjon av tjenester i privat og offentlig sektor som gjennom ulike virkemidler bidrar til å bedre sektorens utvikling og konkurranseevne.

REISELIV Fokus må holdes oppe på den nasjonale reiselivsstrategien og det må settes krav til næringslivet både når det gjelder kompetanseutvikling og innovasjon, slik at en kan møte de utfordringer næringen står overfor, både i forbindelse med finanskrisa, men også i forhold til kravene om en grønn reiselivsnæring. Det må legge til rette for å skape flere helårs arbeidsplasser i områdene med store sesongvariasjoner.

Vedtatt på LO-kongressen 15. mai 2009

LO-Aktuelt nr. 11/2009

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.06.2009
19:13
16.12.2013 10:39Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) vil ha flere jålete jenter i industrien

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Martin Guttormsen Slørdal

Rødt vil sprenge sperregrensa

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjør at personer kan melde fra om formue og inntekt som tidligere ikke er oppgitt til Skatteetaten.

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjør at personer kan melde fra om formue og inntekt som tidligere ikke er oppgitt til Skatteetaten.

Ole Palmstrøm

Over fire milliarder i skjulte formuer meldt til Skatteetaten


Flere saker