JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åna dublerer

Det er snart to år siden justisminister Knut Storberget sa at dublering av celler, det vil si at to fanger bor sammen på en enkeltcelle, ikke lenger forekom i norske fengsler. Likevel driver Åna fengsel med midlertidige dubleringer. Og skal holde på med dette helt til høsten.03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44

jan.erik@lomedia.no

– Dette kveler motivasjonen til våre tjenestemenn. Vi trodde på mindre arbeidspress nå når soningskøen er borte. Så har isteden det motsatte skjedd, sier Svein Ueland, leder av Åna Fengselsfunksjonærers Forening (ÅFF).

Gjorde hva han lovte

Knut Storberget (Ap), dagens justisminister var klar og tydelig gjennom hele stortingsperioden 2001-2005. Han satt da i justiskomiteen og var opposisjonspolitiker. Kjell Magne Bondevik (Krf) var statsminister, Odd Einar Dørum (V) landets justisminister.

Av mange innspill Storberget kom med var blant annet dette: Om jeg kommer til makta, skal firemannsrommene ved Åna fengsel bort.

Han holdt ord.

I forrige stortingsperiode, med Storberget som statsråd, ble det vedtatt å bygge om firemannsrommene til enkeltceller. Beslutningen gleder hele fengselsnorge. Og arbeidet pågår nå ved Åna fengsel.

Utfordring

Firemannsrommene på Åna befant seg i to etasjer i B-fløyen og tre i A-fløyen.

Høsten 2008, omtrent på samme tid som Mette Grude, Ånas nye fengselsleder, ble tilsatt, stengte de to avdelinger i A-fløyen med til sammen 42 celleplasser fordi Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) krevde dette. Begrunnelsen var mangel på folk.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning aksepterte dette.

Den tredje avdelingen i A-fløyen ble ikke stengt før ombyggingsarbeidet av firemannscellene startet våren 2009. Regionledelsen i sørvest krevde at de 21 plassene i denne avdelingen måtte erstattes. Dette ble en stor utfordring for fengslet.

Dårlig cellestandard

Fløy C har fem to-mannsrom. Et forslag fra fengselsledelsen gikk på å ta inn en tredje mann her.

– Denne fangetettheten er uforsvarlig, så dette protesterte vi på, sier Laila Nordahl, hovedverneombud på Åna.

Regionledelsen kom da på befaring til Åna uten at verken vernetjenesten eller arbeidstakerforeningene fikk være med.

Konklusjonen ble likevel at prosjektet om tremannsrom i de opprinnelige tomannsrommene ble forkastet.

Fengselsledelsen fikk isteden omgjort et urinprøverom til ei enkeltcelle og et trimrom til ei dublert celle.

Dørene er av tre og uten luke. De har heller ikke innvendige branntetningslister

– Standarden på disse tilhører forrige århundre, sier en misfornøyd Ueland.

Avdeling C1 hadde dessuten sju beredskapsceller. Disse ble tatt i bruk som midlertidige enkeltceller og var beregnet til bruk ved omrokkeringer, konflikter mellom innsatte, uønskede hendelser eller som forebyggende tiltak.

Endret bruk av disse cellene svekker sikkerhetsberedskapen. Et oppholdsrom ble gjort om til celle, og en liten, gammel celle ble igjen tatt i bruk. Det samme gjaldt to venteceller i mottagelsen.

ÅFF imot

Men tallet gikk altså ikke opp i 21. Kravet var at Åna skulle opp på 153 fangeplasser, men etter møysommelige anstrengelser og svært kreative løsninger var det ikke mulig å få til mer enn 140-143 plasser.

– Det er skjedd veldig mye fram og tilbake her. Og det har vært mye tåkelegging i prosessen, sier Nordahl.

Når firemannsrommene i hele A-fløyen nå snart er ferdig ombygde, starter arbeidet med B-fløyen. Da er planen at det skal dubleres midlertidig i de nye enkeltcellene i A-fløyen. Dubleringen fortsetter altså til hele ombyggingsprosessen og firemannsrommene på Åna er historie. I september skal alt være ferdig.

Ifølge en logistikkplan av 20. januar i år framgår det at det i over ett år har vært dublerte celler i B- og D-fløy.

ÅFF er imot dublering og midlertidige celler og berømmer Nordahl for hennes innsats.

Ber KSF om lov

Elin-Sabine Hognestad, NFFs regionleder i sørvest, har i brevs form protestert overfor regionledelsen.

I svarbrev av 25. januar, undertegnet av regionsdirektør Gudmund Idsø og inspektør Ingeir Klemetrud, står det blant annet:

”Regiondirektøren må vurdere behovet for tilstrekkelig antall plasser opp mot bruken av dublering for en begrenset periode. Det er i denne vurderingen lagt til grunn at de nye cellene i A-fløyen er relativt store og at de har separat toalett og dusj. Det er også lagt vekt på at dubleringsperioden er relativt kort og avklart i tid. Regiondirektøren ser at dublering ikke er en løsning som kan brukes for å øke antall plasser, men at det i dette tilfellet kan forsvares for å opprettholde dagens kapasitet under siste fase av ombygningen. Løsningen er drøftet med ledelsen ved Åna fengsel som slutter seg til realitetene i saken. Regiondirektøren vil derfor be KSF om at de nye cellene i A-fløyen midlertidig godkjennes for to innsatte i hver celle under siste fase av byggearbeidene i Åna fengsel.”

Mellom barken og veden

Dublering på Åna har altså pågått en tid. Hvorfor har ikke NFF, både lokalt og sentralt, tatt dette opp tidligere?

– Vi tar sjelden opp saker før det lokale og regionale leddet har varslet oss, sier Rita Bråten, nestleder i NFF.

Ueland forteller at ÅFF allerede i mai i fjor sendte bekymringsmeldinger til forbundets regiontillitsvalgte som i sin tur tok det opp med regiondirektør Idsø. Ved sommerstid merket Ueland at slitasjen blant de ansatte på Åna begynte å merkes. Årsak: Høyt aktivitetsnivå.

– Jeg er ny i ledervervet, men sammen med ÅFF-styret krevde vi nye drøftinger av logistikkplanen. Da vi endelig fikk dette, førte det ikke til noe annet enn at vi konkluderte med saklig uenighet. Eneste lyspunkt var at Kriminalomsorgens Yrkesforbund – KY – var enige med oss, sier Ueland.

Hovedverneombud Nordahl tok saken opp med fengselsleder i brev av 30.november i fjor. Hun mente arbeidsmiljøet ikke lenger var forsvarlig og ropte et varsko. Fengselsleder Grude innkalte arbeidstakerorganisasjonene, HVO og regionledelsen til et møte. Dette møte fikk Grude til å etablere et forum for ukentlige møter der uønskede hendelser skulle belyses.

– Både regionledelsen og anstaltledelsen har vært mellom barken og veden her. Bestillingen fra Storberget er null dublering. Samtidig fungerer budsjettfordelingsmodellen sånn at når soningsplassene reduseres, blir det mindre penger til drift. Nå begynner det virkelig å røyne på for de ansatte. For det har vært mye omorganiseringer her de siste årene, sier Nordahl.

Hun minner om at da Storberget var innom Åna i 2007, lovte han å komme tilbake for å være sommervikar ei uke.

– Vi har fortsatt uniformen hans klar, sier Laila Nordahl.

Firemannsrommene et uvesen

Fengselsleder Grude erkjenner at dette ikke har vært noen lett prosess. Mange hensyn skal ivaretas.

Sommeren 2009 økte presset, og hun meldte fra til regiondirektøren at hun ikke klarte å fylle opp 153 fangeplasser på Åna.

Av fysiske og plassmessige grunner lovte hun å innfri om lag halvparten av de 21 plassene som regionen krevde.

Dette, som altså ÅFF er saklig uenig i, mener Grude er forsvarlig.

– Er justisminister Storberget kjent med dette?

– Det veit jeg ikke. Jeg forholder meg til at regiondirektøren er kjent med det og mener som meg at dette er en tilfredsstillende måte å løse denne utfordringen på. Dessuten er det jo en midlertid ordning, sier hun, men innrømmer samtidig at hun ble ansatt som leder etter at en del føringer allerede var lagt.

– Om dere ikke hadde etterkommet regionens krav, ville dere blitt straffet økonomisk. Hvor stor rolle har dette spilt i denne saken?

– Dette handler først og fremst om manglende areal, men økonomi er jo alltid et element i en sak som denne. Firemannsrommene er et uvesen som vi er glade for å blitt kvitt på Åna. Dette målet er så viktig at vi er villige til å strekke oss langt for å akseptere midlertidige løsninger.

– Er du villig til å kjempe om flere økonomiske ressurser?

– Jeg vurderer kontinuerlig behovene og synliggjør dette for regionledelsen, sier Mette Grude.

Hva gjør Storberget?

Under tittelen ”Slutt på dublering i fengslene” sendte Justisdepartementet 1. januar 2008 ut en pressemelding der det blant annet heter ”Bruken av dublering opphører fra 15. april 2008.”

Departementet presiserer at ”dublering er ordningen der to innsatte deler en celle beregnet kun for én person”. Det hevdes videre at ”Flere fengsler har også celler beregnet på to eller flere personer. Bruken av slike vil fortsette.”

NFF ved leder Geir Bjørkli og nestleder Rita Bråten sendte brev til KSF med kopi til justisministeren 8. februar.

Her viser forbundet til at det for ei tid tilbake i forbindelse med behov for varetektsplasser ble lansert ideer om dublering i region sør. Dette ble ikke noe av. NFF viser også til sin misnøye med at region sørvest blir fratatt budsjettmidler hvis de reduserer belegget på Åna.

Brevet avsluttes sånn:

”Forbundet krever derfor at dubleringen ved Åna fengsel opphører og at budsjettet for region sørvest ikke reduseres med bakgrunn i at de får færre innsatte.”

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget


Flere saker