JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Landsmøte i Skolenes landsforbund:

Ingen navneendring for Skolenes landsforbund

Fredag vedtok landsmøtet nytt handlingsprogram for tariffpolitikk og utdanningspolitikk.
STORT ENGASJEMENT: Det var stort engasjement  på landsmøtet til SL. Av rundt 190 til stede var 104 stemmeberettigede. Her stemmes det.

STORT ENGASJEMENT: Det var stort engasjement på landsmøtet til SL. Av rundt 190 til stede var 104 stemmeberettigede. Her stemmes det.

Sidsel Valum

sidsel@lomedia.no

Landsmøtet i Skolens landsforbund stemte ned forslaget fra foreningen SL Vestland grunnskole om nytt navn og logo.

Landsmøtet ønsket ikke å gå inn med støtte til et fireårig landprosjekt i samarbeid med Norsk Folkehjelp som var anslått til å koste forbundet rundt 100.000 kroner i året, og vedtok å gi Folkehjelpa 50.000 kroner støtte som et engangsbeløp.

SL 40 år i 2022

Neste år, i 2022, er det 40 år siden Skolenes landsforbund ble stiftet. Landsmøtet vedtok å nedsette en komite som skal planlegge en markering og fest i anledning 40-årsjubileet. Det ble også vedtatt at forbundet skal skaffe sin egen fane. I dag er det kun enkelte foreninger og fylkeslag som har egne faner.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (34) besøkte fredag landsmøtet og overrakte blomster og takk for innsatsen de siste åtte årene til avgått forbundsleder Anne Finborud og første nestleder Terje Moen.

Landsmøtet vedtok å utnevne Anne Finborud til æresmedlem. Fra før er alle de tidligere forbundslederne æresmedlemmer: Sverre Worum, Gro Standnes og Stein Grøtting. de var alle til stede på landsmøtet.

Her er noen av vedtakene:

Lønns- og arbeidsvilkår:

• Nedregulering av 0,75 prosent av alderspensjon under utbetaling må fjernes.

• Lærerne bør få tilbake en gradvis reduksjon av undervisningsplikten fra 56 år.

• Reduksjon i undervisningsplikt for seniorer styrkes ytterligere med fem prosent etter fylte 62 år.

• Retten til å ha tillitsvalgt må gjelde på et hvert nivå der beslutningsmyndigheten er representert.

• Arbeidsforholdene legges til rette for tillitsvalgte og faste frikjøpsordninger bedres.

• Det gis mulighet til å avholde klubbmøter i bundet del av arbeidstida.

• Kampen mot lokal lønnsdannelse i offentlig sektor må intensiveres.

• SL vil forby bemanningsbransjen.

• Nyutdannede lærere får redusert undervisningstid med rett til veiledning de to første årene de er ansatt. Den som er mentor/veileder får tilsvarende reduksjon.

• SL vil styrke HMS-arbeid ved den enkelte arbeidsplass. Opplæring i og bevisst bruk av avviksmeldesystemet inngår som en viktig del av dette.

Utdanningspolitisk program:

• Utdanning er en menneskerett. Skolenes landsforbund ønsker et utdanningssystem som fremmer demokratisk og rettferdig fordeling av kunnskap og kompetanse, nasjonalt og internasjonalt.

• Enhver skole skal ha en rektor med pedagogisk utdannelse og undervisningserfaring.

Punkter som skal inn i vedtektene om nytt samepolitisk utvalg:

• SL vil arbeide for at kommunene plikter å tilby samiskspråklige barnehagetilbud etter en sterk språkmodell til alle samiske barn hvor foreldre ønsker det.

• Retten til samiske læremidler lovfestes.

• Elever som følger læreplanen i samisk som andrespråk skal få tilbud om opplæring gjennom sterke språkopplæringsmodeller.

• Det opprettes en fungerende tilsynsordning som sikrer kvaliteten i samiskopplæringa.

Skoleeier plikter å informere foreldre om retten til opplæring i og på samisk ved innmelding.

• Skoleeier plikter å informere foreldre om retten til opplæring i og på samisk ved innmelding.

• Skoleeiers plikt til å sikre kvalitet ved fjernundervisning reguleres.

Andre utdanningspolitiske saker:

• Reformer i skoleverket må fullfinansieres av Staten.

• Barnehagen skal fremme fri leik, demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

• Fri leik har en egenverdi og må anerkjennes som en viktig del av barns utvikling og få større plass som aktivitet.

• SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen.

• Det innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid også for miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter.

• SFO/AKS skal være gratis.

• Spesialundervisning skal styrkes og gjøres av personell med spesialpedagogisk kompetanse.

• 1. klasse må få mer leke- og aktivitetstid.

• Yrkesfaglærere skal ha yrkesfagerfaring og relevant fagbrev/offentlig autorisasjon.

• Klasse- og gruppestørrelse på studieforberedende utdanningsprogram skal ikke overstige 20 elever. På yrkesforberedende utdanningsprogram skal klasse- og gruppestørrelsen ikke overstige 15 elever.

• Alle kvalifiserte yrkesfagelever må sikres læreplass.

• Kontaktlærerressurs skal økes på alle trinn.

• Det skal legges opp til jevnlig praksis for studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningene.

• Elever sikres retten til å utforske praktiske fag og yrker fra barnetrinnet og gjennom ungdomsskolen.

• Alle minoritetsspråklige elever må sikres et godt opplæringstilbud.

• Minoritetsspråklige

• Reformer og endringer i barnehage og skoleverket må fullfinansieres av staten.

• Sosiallærerordning skal være obligatorisk i hele grunnskolen

• Skolenes landsforbund vil arbeide for at opplæringskontorene skal eies og driftes av fylkeskommunen

• Voksenopplæring må sikre at de voksne elevene får kompetansen de trenger for å kunne ta del i arbeidslivet

• SL ønsker et voksenopplæringstilbud som favner alle kategorier voksenelever: flerspråklige, voksne med sykdom/skade/funksjonsnedsettelser som trenger vedlikeholdsopplæring på for eksempel grunnleggende ferdigheter, voksne som har behov for spesialundervisning, de som har fag/svennebrev og trenger påbygning til studiekompetanse

• Voksne med funksjonsnedsettelser skal få et opplæringstilbud som kvalifiserer til å kunne ta del i arbeids- og samfunnsliv ut fra dere premisser/muligheter

•   Voksnes rett til spesialundervisning ivaretas av lærere med riktig kompetanse, og i voksenopplæring (ikke i bolig eller dagtilbud)

• Alle deltakere i voksenopplæringen har rett på rådgivning

• Skolenes landsforbund skal jobbe for flere utdanningsmuligheter for å bli trafikklærer for tunge kjøretøy.

• En god skolehelsetjeneste, sammen med en styrking av sosialpedagogiske tiltak, bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen.

Tariffpolitikk:

• Arbeidstakers påloggings-ID og annet privat utstyr og private kundeforhold skal ikke benyttes før avtale om kompensasjon er omforent lokalt.

• Det skol gis mulighet til å avholde klubbmøter i arbeidstiden på skolen.

• Praktisk-estetiske fag som kunst og håndverk likestilles med mat og helse, som har en årsramme på 635 timer. Antall elever per gruppe skal ikke overstige 15 elever.

• Nyutdannede lærere, og nyansatte under utdanning, får redusert undervisningstid med rett til veiledning.

• Lik utdanningslengde skal gi lik lønn.

• Bransjegodkjente utdanninger og sertifiseringer innen yrkesfag skal verdsettes på lik linje med universitets- og høgskoleutdanning med tilsvarende lengde.

• SL skal jobbe for at kontaktlærere skal få lavere årsramme. 

• All fagskoleutdanning skal likestilles med høyere utdanning i kompetansesystemet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse