Kai Hovden" />

Tidsplanen for sammenslåing mellom FLT og Industri Energi er lagt

Det er liten tvil om at det blir et hektisk år for forbundet.
Til syvende og sist er det delegatene som møter på FLTs ekstraordinære landsmøte som avgjør om forbundet skal danne et nytt LO-forbund sammen med Industri Energi.

Til syvende og sist er det delegatene som møter på FLTs ekstraordinære landsmøte som avgjør om forbundet skal danne et nytt LO-forbund sammen med Industri Energi.

Kai Hovden

kai.hovden@lomedia.no

På FLTs forbundsstyremøte i januar gikk fremdriftsplanen enstemmig igjennom.

Dermed sikter forbundet mot å avholde ekstraordinært landsmøte om sammenslåingen i slutten av året.

Sikter mot sommeren

Første store deadline vil være å få forhandlingsresultatet mellom forbundene klart, altså dokumentet som danner grunnlag for hva delegatene skal si ja eller nei til. Forbundsleder Ulf Madsen håper å ha dette klart før sommeren.

– Innstillingen skal først via Landsrådet, som skal få si sin mening om dette, før den endelig behandles av forbundsstyret, sier Madsen.

– Parallelt med arbeidet vil vi benytte forskjellige måter for å få innspill, slik at vi kan legge frem en innstilling med stor grad av demokratisk prosess bak seg. Vi vil benytte medlemsundersøkelser, dialog med tillitsvalgte gjennom flere typer kanaler og møter, for å nevne noe, utdyper han.

Tiden er relativt knapp, og det er mye arbeid som skal gjøres før det endelige resultatet foreligger.

– Derfor kan det hende vi trenger tiden til over sommerferien før dette kan få den nødvendige behandlingen, påpeker Madsen.

Informasjon til alle

FLTs ledelse har hele tiden vært klare på at det er delegatene som møter på et eventuelt ekstraordinært landsmøte som avgjør om det blir sammenslåing eller ikke.

– Dette er en demokratisk prosess basert på forbundets vedtekter, understreker Madsen.

FLTs forbundsleder Ulf Madsen (t.v.) fikk et klart mandat til å gå videre med Frode Alfheim og Industri Energi under landsmøtet i november 2022.

FLTs forbundsleder Ulf Madsen (t.v.) fikk et klart mandat til å gå videre med Frode Alfheim og Industri Energi under landsmøtet i november 2022.

Kai Hovden

Nettopp vedtektene ble brakt på banen da saken ble diskutert i forbundsstyret.

Er dette en avgjørelse som skal tas av et ekstraordinært landsmøte, eller skal den på uravstemning blant forbundets medlemmer?

– Slik vi leser vedtektene, er det forbundsstyret som innstiller til ekstraordinært landsmøte i slike saker. Uravstemning benyttes først og fremst ved tariffoppgjør, sier Madsen.

Ennå er det ikke spikret helt hvordan informasjonsspredningen skal foregå til høsten, men på ett punkt er Madsen klinkende klar allerede nå:

Ingen skal kunne komme til et ekstraordinært landsmøte og si at de ikke har blitt godt nok informert, med mindre de ikke har ønsket å ta til seg det vi har formidlet, forsikrer Madsen.

Jobber bredt

I både FLT og Industri Energi skal det jobbes bredt frem mot det endelige forhandlingsresultatet. For å favne alle områdene som må dekkes, blir det satt sammen en rekke arbeidsgrupper med definerte ansvarsområder.

– Sammensetning, ansvarsområder og plan for disse gruppene er noe vi og Industri Energi ferdigstiller i disse dager, sier Madsen.

Han ønsker derfor ikke å gå helt i detalj på dette ennå, men det vil blant annet handle om kommunikasjon, avtaleverk, organisasjonsstruktur, vedtekter og hvordan man eventuelt skal organisere arbeidet lokalt.

– Vi arbeider ut fra åttepunktslisten (se faktaramme) som danner grunnlaget for FLTs mandat i denne saken, forteller Madsen.

Begge forbund oppretter de samme arbeidsgruppene, og det er lagt opp til mye felles arbeid, ifølge Madsen.

– I dette arbeidet skal vi bevare FLT-medlemmenes posisjon og identitet, understreker Madsen.

Addisco består

FLTs etter- og videreutdanningsordning (EVU) er unik i fagbevegelsen, og omfatter også forbundets aksjeselskap Addisco.

Dette er et populært tilbud, og medlemmer har uttrykt bekymring for hva som vil skje med dette i et eventuelt nytt forbund.

– Etter- og videreutdanningsordningen, inkludert Addisco, vil bli videreført, og de samme betingelsene for å kunne nyte godt av dette vil bestå, forsikrer Madsen.

Forbundet har benyttet ekstern juridisk kompetanse for å forsikre seg om dette, og når det gjelder EVU og Addisco, arbeides det med et forslag for å finne løsninger på hvordan dette kan sikres for fremtiden.

Avgjørelse før jul

Etter en intensiv informasjons-høst tar FLT mål av seg til å avholde ekstraordinært landsmøte før jul i år.

– Nå hører det med at dette er en grov tidsplan, så det vil selvsagt avhenge av hvordan arbeidet skrider frem. Men vi tar sikte på å kalle inn til ekstraordinært landsmøte i oktober eller november, forteller Madsen.

Den endelige sammenslåingen vil skje etter at også Industri Energi har gjennomført en tilsvarende øvelse, slik at man kan ha et sammenslåingslandsmøte.

– Det er en målsetting fra begge sider å kunne komme til neste LO-kongress som et nytt felles forbund. For å få til det, er det noen tidsfrister i første kvartal 2024 vi må nå, forklarer Madsen.

Innen et eventuelt sammenslåingslandsmøte vil vi tro at også fremtidig navn og logo må være på plass.

Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har forbundsstyret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmene i forbundet krever det.

Det bør innkalles med en måneds varsel, og det ekstraordinære landsmøtet kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen.

Om tiden tillater det, velges representanter til det ekstraordinære landsmøte på samme måte som bestemt i § 5 (det vil si som til ordinært landsmøte, red. anm.). I motsatt fall møter de som var representanter på siste ordinære landsmøte. Forbundsstyret avgjør med bindende virkning hvilken framgangsmåte som skal benyttes.

Kilde: flt.no

FLTs åttepunktliste

1. Minst like gode forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmer og ansatte

2. Bevare råderetten over avtaler innenfor nåværende omfangsområder

3. Tilpassede avtaler til medlemsgruppen

4. Bevare funksjonæridentiteten

5. Politisk på venstresiden

6. Ikke økt kontingent

7. Sikre representasjon for påvirkning i allianser

8. Kultur og organisasjon

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har forbundsstyret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmene i forbundet krever det.

Det bør innkalles med en måneds varsel, og det ekstraordinære landsmøtet kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen.

Om tiden tillater det, velges representanter til det ekstraordinære landsmøte på samme måte som bestemt i § 5 (det vil si som til ordinært landsmøte, red. anm.). I motsatt fall møter de som var representanter på siste ordinære landsmøte. Forbundsstyret avgjør med bindende virkning hvilken framgangsmåte som skal benyttes.

Kilde: flt.no

FLTs åttepunktliste

1. Minst like gode forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmer og ansatte

2. Bevare råderetten over avtaler innenfor nåværende omfangsområder

3. Tilpassede avtaler til medlemsgruppen

4. Bevare funksjonæridentiteten

5. Politisk på venstresiden

6. Ikke økt kontingent

7. Sikre representasjon for påvirkning i allianser

8. Kultur og organisasjon