Eirik Dahl Viggen" />
ADVARER: Leder for NFF Indre Østfold-­fengsel, Ole Martin Prangerød og styremedlem, fengselsbetjent Hege, etterlyser bedre opp­følging av ansattes mentale helse.

ADVARER: Leder for NFF Indre Østfold-­fengsel, Ole Martin Prangerød og styremedlem, fengselsbetjent Hege, etterlyser bedre opp­følging av ansattes mentale helse.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjentene fortviler:

De fleste selvdrap skjer om natta. Likevel skal nattskiftet nedbemannes i fengsler

Fengselsbetjentene Ole Martin og Hege advarer mot økt psykisk stress når høysikkerhetsfengsler over hele landet kutter i bemanningen for nattskiftet.22.12.2021
09:41
22.12.2021 11:00

edv@lomedia.no

– Noen truer med selvdrap, andre oversvømmer cella. Vi skal da være et visst antall for å åpne døra og flytte personen til sikkerhetscelle i et annet bygg. Uten det antallet, kan vi ikke ivareta ham, forteller fengselsbetjent Hege.

Høysikkerhetsfengsler i hele landet nedbemanner om natta. Innsatte sover sin uskyldige søvn, og betjentene kan bruke noen stille timer til papirarbeid, eller hva?

Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, ruver over jordet bak travbanen på Mysen. Bak disse piggtrådgjerdene skal de fra januar slutte å dekke opp fravær på natt. De fleste nettene vil det bety én færre på jobb til å takle kritiske situasjoner.

Hege har arbeidet her siden høysikkerhetsfengselet åpnet i 2017 og har observert en økende utslitthet i staben.

I tillegg til andre innsatte, har fengselet som spesialoppgave å ta imot unge lovbrytere i alderen 18–25 år. Fengselsbetjentene merker godt det økende innslaget av unge gjengkriminelle.

Undersøkelse: Flere innsatte sliter med psykisk helse enn før

Gruer seg

– Det er lav terskel for å bruke vold og ingen respekt for oss ansatte. De rører mye i miljøet. Du kan ha ei avdeling som fungerer bra, så kan du få inn et par av disse, og alt blir ødelagt. De er flinke til å lete fram svakheter og skape splittelse, sier Hege.

– Hender det at du gruer deg til å gå på jobb?

– Ja, hvis jeg vet at det er mye fravær eller mange vikarer. Jeg sitter i bilen og forbereder meg mentalt på ting som kan skje den natta. Man skal da jobbe med mange som kanskje ikke har erfaring med innsatslag eller krevende innsatte, svarer hun.

NATTEVAKT: Fengselsbetjent Hege mener behovet for kvalifisert bemanning om natta er undervurdert.

NATTEVAKT: Fengselsbetjent Hege mener behovet for kvalifisert bemanning om natta er undervurdert.

Eirik Dahl Viggen

Med den bemanninga de har nå, får bekymringene gode vekstvilkår.

– Det tar på å vite at vi ikke på forsvarlig vis kan gå inn på ei celle der den innsatte kan ha hengt seg eller tent på.

Utløsende faktorer kan være en negativ beskjed fra partner eller fra retten. Ofte skal det lite til for å tippe en innsatt over kanten. I en undersøkelse publisert i Krus-utgivelsen «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler» (2009), går kriminolog Yngve Hammerlin gjennom 59 selvmord begått i fengsel. De fleste av dem tok sitt eget liv i nattetimene.

Se kommentar fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nederst i saken.

Psykisk utslitt

Med vakter stående ledige om natta, vil de slite med å få fylt opp et innsatslag, ifølge leder for NFF Indre Østfold fengsel, Ole Martin Prangerød. Formasjonen krever et bestemt antall, og det trenes ikke med redusert lag.

– Tallet er ikke tilfeldig, men basert på dyrekjøpt erfaring. Skal vi opprettholde beredskap med færre på natt, må det utvikles nye metoder, sier Prangerød.

Hvis én er borte fra nattevakta, blir betjentene avhengig av bistand fra politiet, som grunnet sin egen bemanningssituasjon har svært varierende responstid.

– I prinsippet skal vi stå og se på selvskading eller akutt sykdom mens vi venter på at noen skal komme. Det psykiske stresset gjør noe med deg over tid. Noen av oss tåler det ut karrieren, andre blir syke, sier Prangerød.

Hege forteller at mange ser seg om etter en ny jobb.

– Nyansatte og vikarer er helt utslitte. Folk sitter inne på bøttekottet og gråter. Det er ikke rom for å ventilere egne reaksjoner på det man har vært oppi på vakta. Heller ikke i overlappinga siden det ikke skal overføres på den som overtar, sier hun.

Fengselsbetjentene etterlyser mer forskning på posttraumatisk stress blant fengselsansatte, på linje med nylige danske undersøkelser. Forekomsten der var høy sammenliknet med grupper som politi og veteraner fra utenlandsoppdrag.

Endrer innsatslagene

Strammere rammer er forklaringa på bortfall av vikarer på natt, forklarer fengselsleder på Indre Østfold fengsel, Helge Valseth. ABE-kuttene (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) rammet først ledelse og administrasjon, arbeidsdrift og fritid. Nå har turen kommet til nattskiftet. Planene har ifølge Valseth passert gjennom risikovurdering, arbeidsmiljøutvalg og drøftingsmøte med tillitsvalgte. Fra desember innføres nye rutiner på natt, inkludert innsatslag med redusert antall.

– Når innsatte sitter på sikkerhetscelle med tilsyn gjennom natta, vil det ved fravær vurderes å leie inn mannskap, skriver Valseth i en epost.

Skien: – Guffen følelse

For en tid tilbake kuttet Skien fengsel én person fra nattevakta.

– Vi hadde nylig en brann der den innsatte hadde vært truende og spyttet på oss fem minutter før. Med det aktuelle antallet på vakt, oppsto ei vanskelig avveiing om man skulle gå inn på cella eller vente på bistand. Det er en veldig guffen situasjon for de involverte. Det skaper mye uro. Men når liv og helse kommer på spill, må man uansett agere, sier leder for NFF Skien fengsel, Kenneth Gunleikskås.

Betjentene sto utenfor og ventet mens brannen tiltok. Den innsatte fikk pustebesvær og kom til slutt ut frivillig. Neste år skal fengselet slutte å dekke fravær på natt, såframt de ikke har innsatte som utagerer eller må plasseres på sikkerhetscelle, forteller fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug. Han påpeker at fengselet oppbemannet med én ansatt på natt i 2020. Dette var øremerket avdelinga med særlig høy sikkerhet. Det omtalte branntilløpet skjedde på ei anna avdeling.

Evje: Nattlig fjernledelse

Kvinnefengselet på Evje ble i 2019 utvidet med 10 plasser på høyt sikkerhetsnivå. Det var en del av satsinga i nye Agder fengsel. På grunn av lang avstand til politiet, ble avdelinga satt opp med innsatslag til å håndtere episoder om natta. Risikoen for selvskading anses som høy, forteller styremedlem i NFF Agder fengsel, Bård Brekke. Ledelsen vurderer å kutte nattskiftet med inntil to ansatte neste år, inkludert operativ førstebetjent. I så fall vil vaktleder på natt befinne seg åtte mil unna, i fengselet på Froland. Det kommer i tillegg til kutt på dagtid.

– Det er en trygghet i å ha kolleger i ryggen når du skal inn den døra. Vi vil risikere å måtte bryte instrukser for å redde liv. Det er ei mental påkjenning. Mange av oss vil nok la det moralske kompasset bestemme. Vi har mye psykiatri her. Politi og sykehus er langt unna. Heldigvis har vi en brannstasjon i nærheten, sier Brekke.

Han synes det er underlig at nedskjæringene skjer nå som kvinners soningsforhold skal være et satsingsområde.

Dypere enn ostehøvelen

Tanja Rosså Ødegård, konstituert regiondirektør i region sørvest, svarer for Evje.

– Jeg ønsker ikke å bidra til bekymring uten at endringene har vært drøftet ferdig lokalt. Men vi har ei generell bekymring for de langsiktige konsekvensene av ABE-reformen, sier Ødegård.

– Vi ønsker fra dag til dag å kvittere ut samfunnsoppdraget, men må forholde oss til den økonomiske situasjonen. Slik det ser ut for øyeblikket, fungerer ikke ostehøvel-innsparingene lenger. Vi må gjennomføre permanente endringer i bemanninga.

Også Tromsø fengsel vurderer å kutte operativ førstebetjent fra nattskiftet fra nyttår. Fengselsleder Berit Salvesen sier til NFF-magasinet at en høyere terskel for å gå inn på cella kan aksepteres, forutsatt forsvarlig opplæring og nye rutiner som ivaretar sikkerheten. Ifølge NFF-foreninga skaper planene uro.

Fengslene og regionene bestemmer, ifølge KDI

Vi har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet kommentere prinsipielle spørsmål som reises i denne saken. 

«KDI legger til grunn at fengslene gjør de nødvendige vurderinger av bemanning og sikkerhet, ut fra lokale forhold i den enkelte enhet. Ut over dette er det regionene som har ansvar for straffegjennomføringen innenfor sine respektive grenser, og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse. Spørsmålene må derfor stilles til de fengslene dette gjelder, eventuelt til de aktuelle regionene», skriver kommunikasjonsdirektør i KDI, Paal Espen Hambre, i en e-post til NFF-magasinet.

Hva med oppfølging av ansatte som opplever stort psykisk stress? Ansvaret for dette ligger ifølge KDI i lederlinja.

«I tillegg har vi retningslinjer for etterarbeid etter belastende hendelser, slik at ledere vet hva som forventes av dem og ansatte vet hva de kan forvente av oppfølging», skriver Hambre.

Han understreker at bedriftshelsetjenesten skal stille opp for ansatte som trenger psykologisk debrifing.

Fikk du med deg denne? Veronica (39) må sone milevis fra sønnen sin når kvinneavdelinga i Stavanger fengsel legges ned

Selvmord i fengsel

Den vanligste dødsårsaken i fengsel, og en av de vanligste årsakene til dødsfall etter løslatelse

62 personer tok livet sitt mens de satt i norske fengsler i årene 2000–2016

12 prosent av innsatte har påvist en eller flere risikofaktorer for selvmord

Forekomsten av selvmord i fengsel er høy i Norge sammenliknet med andre land

Selvmordene skjer oftest om natta

Kilder:

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), UiO (2021).

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og ­rettspsykiatri for Helse Sør-Øst (2014).

Yngve Hammerlin: «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler», Krus 2009.

Jeg sitter i bilen og forbereder meg mentalt på ting som kan hende den natta. Hege, fengselsbetjent

Det psykiske stresset gjør noe med deg over tid. Noen av oss tåler det ut karrieren, andre blir syke.

Ole Martin Prangerød,

NFF Indre Østfold fengsel

Det oppsto ei vanskelig avveiing om man ­skulle gå inn på cella eller vente på bistand. En veldig guffen situasjon.

Kenneth Gunleikskås, NFF Skien fengsel

22.12.2021
09:41
22.12.2021 11:00

Selvmord i fengsel

Den vanligste dødsårsaken i fengsel, og en av de vanligste årsakene til dødsfall etter løslatelse

62 personer tok livet sitt mens de satt i norske fengsler i årene 2000–2016

12 prosent av innsatte har påvist en eller flere risikofaktorer for selvmord

Forekomsten av selvmord i fengsel er høy i Norge sammenliknet med andre land

Selvmordene skjer oftest om natta

Kilder:

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), UiO (2021).

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og ­rettspsykiatri for Helse Sør-Øst (2014).

Yngve Hammerlin: «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler», Krus 2009.
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fafo-forsker: – Tvungen lønnsnemnd sparte lærerne for 100 millioner

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger


Flere saker