Eirik Dahl Viggen" />
ADVARER: Leder for NFF Indre Østfold-­fengsel, Ole Martin Prangerød og styremedlem, fengselsbetjent Hege, etterlyser bedre opp­følging av ansattes mentale helse.

ADVARER: Leder for NFF Indre Østfold-­fengsel, Ole Martin Prangerød og styremedlem, fengselsbetjent Hege, etterlyser bedre opp­følging av ansattes mentale helse.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjentene fortviler:

De fleste selvdrap skjer om natta. Likevel skal nattskiftet nedbemannes i fengsler

Fengselsbetjentene Ole Martin og Hege advarer mot økt psykisk stress når høysikkerhetsfengsler over hele landet kutter i bemanningen for nattskiftet.


22.12.2021
09:41
22.12.2021 11:00

edv@lomedia.no

– Noen truer med selvdrap, andre oversvømmer cella. Vi skal da være et visst antall for å åpne døra og flytte personen til sikkerhetscelle i et annet bygg. Uten det antallet, kan vi ikke ivareta ham, forteller fengselsbetjent Hege.

Høysikkerhetsfengsler i hele landet nedbemanner om natta. Innsatte sover sin uskyldige søvn, og betjentene kan bruke noen stille timer til papirarbeid, eller hva?

Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, ruver over jordet bak travbanen på Mysen. Bak disse piggtrådgjerdene skal de fra januar slutte å dekke opp fravær på natt. De fleste nettene vil det bety én færre på jobb til å takle kritiske situasjoner.

Hege har arbeidet her siden høysikkerhetsfengselet åpnet i 2017 og har observert en økende utslitthet i staben.

I tillegg til andre innsatte, har fengselet som spesialoppgave å ta imot unge lovbrytere i alderen 18–25 år. Fengselsbetjentene merker godt det økende innslaget av unge gjengkriminelle.

Undersøkelse: Flere innsatte sliter med psykisk helse enn før

Gruer seg

– Det er lav terskel for å bruke vold og ingen respekt for oss ansatte. De rører mye i miljøet. Du kan ha ei avdeling som fungerer bra, så kan du få inn et par av disse, og alt blir ødelagt. De er flinke til å lete fram svakheter og skape splittelse, sier Hege.

– Hender det at du gruer deg til å gå på jobb?

– Ja, hvis jeg vet at det er mye fravær eller mange vikarer. Jeg sitter i bilen og forbereder meg mentalt på ting som kan skje den natta. Man skal da jobbe med mange som kanskje ikke har erfaring med innsatslag eller krevende innsatte, svarer hun.

NATTEVAKT: Fengselsbetjent Hege mener behovet for kvalifisert bemanning om natta er undervurdert.

NATTEVAKT: Fengselsbetjent Hege mener behovet for kvalifisert bemanning om natta er undervurdert.

Eirik Dahl Viggen

Med den bemanninga de har nå, får bekymringene gode vekstvilkår.

– Det tar på å vite at vi ikke på forsvarlig vis kan gå inn på ei celle der den innsatte kan ha hengt seg eller tent på.

Utløsende faktorer kan være en negativ beskjed fra partner eller fra retten. Ofte skal det lite til for å tippe en innsatt over kanten. I en undersøkelse publisert i Krus-utgivelsen «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler» (2009), går kriminolog Yngve Hammerlin gjennom 59 selvmord begått i fengsel. De fleste av dem tok sitt eget liv i nattetimene.

Se kommentar fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nederst i saken.

Psykisk utslitt

Med vakter stående ledige om natta, vil de slite med å få fylt opp et innsatslag, ifølge leder for NFF Indre Østfold fengsel, Ole Martin Prangerød. Formasjonen krever et bestemt antall, og det trenes ikke med redusert lag.

– Tallet er ikke tilfeldig, men basert på dyrekjøpt erfaring. Skal vi opprettholde beredskap med færre på natt, må det utvikles nye metoder, sier Prangerød.

Hvis én er borte fra nattevakta, blir betjentene avhengig av bistand fra politiet, som grunnet sin egen bemanningssituasjon har svært varierende responstid.

– I prinsippet skal vi stå og se på selvskading eller akutt sykdom mens vi venter på at noen skal komme. Det psykiske stresset gjør noe med deg over tid. Noen av oss tåler det ut karrieren, andre blir syke, sier Prangerød.

Hege forteller at mange ser seg om etter en ny jobb.

– Nyansatte og vikarer er helt utslitte. Folk sitter inne på bøttekottet og gråter. Det er ikke rom for å ventilere egne reaksjoner på det man har vært oppi på vakta. Heller ikke i overlappinga siden det ikke skal overføres på den som overtar, sier hun.

Fengselsbetjentene etterlyser mer forskning på posttraumatisk stress blant fengselsansatte, på linje med nylige danske undersøkelser. Forekomsten der var høy sammenliknet med grupper som politi og veteraner fra utenlandsoppdrag.

Endrer innsatslagene

Strammere rammer er forklaringa på bortfall av vikarer på natt, forklarer fengselsleder på Indre Østfold fengsel, Helge Valseth. ABE-kuttene (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) rammet først ledelse og administrasjon, arbeidsdrift og fritid. Nå har turen kommet til nattskiftet. Planene har ifølge Valseth passert gjennom risikovurdering, arbeidsmiljøutvalg og drøftingsmøte med tillitsvalgte. Fra desember innføres nye rutiner på natt, inkludert innsatslag med redusert antall.

– Når innsatte sitter på sikkerhetscelle med tilsyn gjennom natta, vil det ved fravær vurderes å leie inn mannskap, skriver Valseth i en epost.

Skien: – Guffen følelse

For en tid tilbake kuttet Skien fengsel én person fra nattevakta.

– Vi hadde nylig en brann der den innsatte hadde vært truende og spyttet på oss fem minutter før. Med det aktuelle antallet på vakt, oppsto ei vanskelig avveiing om man skulle gå inn på cella eller vente på bistand. Det er en veldig guffen situasjon for de involverte. Det skaper mye uro. Men når liv og helse kommer på spill, må man uansett agere, sier leder for NFF Skien fengsel, Kenneth Gunleikskås.

Betjentene sto utenfor og ventet mens brannen tiltok. Den innsatte fikk pustebesvær og kom til slutt ut frivillig. Neste år skal fengselet slutte å dekke fravær på natt, såframt de ikke har innsatte som utagerer eller må plasseres på sikkerhetscelle, forteller fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug. Han påpeker at fengselet oppbemannet med én ansatt på natt i 2020. Dette var øremerket avdelinga med særlig høy sikkerhet. Det omtalte branntilløpet skjedde på ei anna avdeling.

Evje: Nattlig fjernledelse

Kvinnefengselet på Evje ble i 2019 utvidet med 10 plasser på høyt sikkerhetsnivå. Det var en del av satsinga i nye Agder fengsel. På grunn av lang avstand til politiet, ble avdelinga satt opp med innsatslag til å håndtere episoder om natta. Risikoen for selvskading anses som høy, forteller styremedlem i NFF Agder fengsel, Bård Brekke. Ledelsen vurderer å kutte nattskiftet med inntil to ansatte neste år, inkludert operativ førstebetjent. I så fall vil vaktleder på natt befinne seg åtte mil unna, i fengselet på Froland. Det kommer i tillegg til kutt på dagtid.

– Det er en trygghet i å ha kolleger i ryggen når du skal inn den døra. Vi vil risikere å måtte bryte instrukser for å redde liv. Det er ei mental påkjenning. Mange av oss vil nok la det moralske kompasset bestemme. Vi har mye psykiatri her. Politi og sykehus er langt unna. Heldigvis har vi en brannstasjon i nærheten, sier Brekke.

Han synes det er underlig at nedskjæringene skjer nå som kvinners soningsforhold skal være et satsingsområde.

Dypere enn ostehøvelen

Tanja Rosså Ødegård, konstituert regiondirektør i region sørvest, svarer for Evje.

– Jeg ønsker ikke å bidra til bekymring uten at endringene har vært drøftet ferdig lokalt. Men vi har ei generell bekymring for de langsiktige konsekvensene av ABE-reformen, sier Ødegård.

– Vi ønsker fra dag til dag å kvittere ut samfunnsoppdraget, men må forholde oss til den økonomiske situasjonen. Slik det ser ut for øyeblikket, fungerer ikke ostehøvel-innsparingene lenger. Vi må gjennomføre permanente endringer i bemanninga.

Også Tromsø fengsel vurderer å kutte operativ førstebetjent fra nattskiftet fra nyttår. Fengselsleder Berit Salvesen sier til NFF-magasinet at en høyere terskel for å gå inn på cella kan aksepteres, forutsatt forsvarlig opplæring og nye rutiner som ivaretar sikkerheten. Ifølge NFF-foreninga skaper planene uro.

Fengslene og regionene bestemmer, ifølge KDI

Vi har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet kommentere prinsipielle spørsmål som reises i denne saken. 

«KDI legger til grunn at fengslene gjør de nødvendige vurderinger av bemanning og sikkerhet, ut fra lokale forhold i den enkelte enhet. Ut over dette er det regionene som har ansvar for straffegjennomføringen innenfor sine respektive grenser, og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse. Spørsmålene må derfor stilles til de fengslene dette gjelder, eventuelt til de aktuelle regionene», skriver kommunikasjonsdirektør i KDI, Paal Espen Hambre, i en e-post til NFF-magasinet.

Hva med oppfølging av ansatte som opplever stort psykisk stress? Ansvaret for dette ligger ifølge KDI i lederlinja.

«I tillegg har vi retningslinjer for etterarbeid etter belastende hendelser, slik at ledere vet hva som forventes av dem og ansatte vet hva de kan forvente av oppfølging», skriver Hambre.

Han understreker at bedriftshelsetjenesten skal stille opp for ansatte som trenger psykologisk debrifing.

Fikk du med deg denne? Veronica (39) må sone milevis fra sønnen sin når kvinneavdelinga i Stavanger fengsel legges ned

Selvmord i fengsel

Den vanligste dødsårsaken i fengsel, og en av de vanligste årsakene til dødsfall etter løslatelse

62 personer tok livet sitt mens de satt i norske fengsler i årene 2000–2016

12 prosent av innsatte har påvist en eller flere risikofaktorer for selvmord

Forekomsten av selvmord i fengsel er høy i Norge sammenliknet med andre land

Selvmordene skjer oftest om natta

Kilder:

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), UiO (2021).

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og ­rettspsykiatri for Helse Sør-Øst (2014).

Yngve Hammerlin: «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler», Krus 2009.

Jeg sitter i bilen og forbereder meg mentalt på ting som kan hende den natta. Hege, fengselsbetjent

Det psykiske stresset gjør noe med deg over tid. Noen av oss tåler det ut karrieren, andre blir syke.

Ole Martin Prangerød,

NFF Indre Østfold fengsel

Det oppsto ei vanskelig avveiing om man ­skulle gå inn på cella eller vente på bistand. En veldig guffen situasjon.

Kenneth Gunleikskås, NFF Skien fengsel

22.12.2021
09:41
22.12.2021 11:00

Selvmord i fengsel

Den vanligste dødsårsaken i fengsel, og en av de vanligste årsakene til dødsfall etter løslatelse

62 personer tok livet sitt mens de satt i norske fengsler i årene 2000–2016

12 prosent av innsatte har påvist en eller flere risikofaktorer for selvmord

Forekomsten av selvmord i fengsel er høy i Norge sammenliknet med andre land

Selvmordene skjer oftest om natta

Kilder:

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), UiO (2021).

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og ­rettspsykiatri for Helse Sør-Øst (2014).

Yngve Hammerlin: «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler», Krus 2009.
Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Frank May / NTB

Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine


Flere saker