JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Utslippskutt og klimatiltak i Norge

GRØNN OMSTILLING: Det er store muligheter i det grønne skiftet, og Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes, uttaler NTL Sentralforvaltningen.

GRØNN OMSTILLING: Det er store muligheter i det grønne skiftet, og Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes, uttaler NTL Sentralforvaltningen.

Sissel M. Rasmussen

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
NTL Sentralforvaltningen har vedtatt følgende uttalelse til Klimautvalgets anbefalinger.

Vi mener at Norges internasjonale klimaforpliktelser under FN må oppfylles gjennom utslippskutt og klimatiltak i Norge. Det er også på tide å ta med hva norsk petroleumseksport bidrar med av globale utslipp, det vil si norsk gass og olje som brennes utenfor Norges grenser.

Vi må stille oss bak rådene fra det internasjonale energibyrået IEA, FNs klimapanel IPCC og det norske Klimautvalget om umiddelbar utfasing av fossilindustrien. 

Vern av områder

Klimaendringene merkes allerede godt, noe som gjør at en rettferdig omstilling av olje- og gassnæringen må begynne umiddelbart, først med stopp i oljeleitinga og så parallell utfasing av fossile ressurser.

Iskantområdet i Barentshavet, Lofoten, Vesterålen, Senja og andre sårbare områder må varig vernes som petroleumsfrie soner. NTL Sentralforvaltningen vil jobbe aktivt for at det ikke åpnes nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Gasseksport til et kraftkrevende Europa med krig i Ukraina må selvfølgelig tas med i denne vurderingen, men denne rapporten peker fram mot 2050, og kriger pleier ikke vare så lenge som det.

Måling av militære utslipp

Norge skal jobbe aktivt for at alle lands militære utslipp telles med i de nasjonale klima- og miljøregnskapene. Dette er per i dag frivillig etter Parisavtalen. Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, har drevet målinger over flere år, og flere NATO-land, som for eksempel Nederland, gjør det samme. Men det må legges press på de store militæraktørene for å måle og offentliggjøre tall i første omgang.

Statens innkjøp

Offentlige virksomheter har ansvar for å gjennomføre omstillinger med sikte på betydelig lavere utslipp av klimagasser. Staten står for innkjøp på 600 milliarder i året ifølge Riksrevisjonen, som i 2022 påpekte at staten har mye å gå på i å sikre klima- og miljøvennlige innkjøp.

De vurderer det som kritikkverdig at myndighetene ikke gjør mer, og det er kraftig ordbruk fra den kanten. Det må legges til rette for mer miljøvennlige jobbreiser og digitale møter.

Grenser for privat forbruk

Hensynet til klima og miljø setter grenser for veksten i privat forbruk. NTL Sentralforvaltningen mener vi fortsatt skal jobbe for at produktivitetsveksten i framtida i større grad tas ut som arbeidstidsreduksjon i stedet for kjøpekraftforbedring.

Etter flere år med reallønnsnedgang er kanskje dette et forslag som vil møte motvind. Likevel mener vi at det må nevnes at vi har begrensede ressurser på planeten, og konsumet, særlig i vesten, må ned. Lavtlønte må selvfølgelig sikres reallønnsøkninger i tillegg til arbeidstidsreduksjoner.

Aktiv næringspolitikk

På samme måte som staten har tilrettelagt for at oljenæringen har kunnet vokse gjennom en aktiv næringspolitikk og reguleringer, må staten nå legge til rette for en overgang til framtidsrettede, klimavennlige næringer. Kompetansebehovsutvalget har vist til at høy aktivitet i olje- og gassnæringen kan bremse kompetanseoverføring til andre næringer fordi olje og gass sysselsetter mange personer i yrker som arbeidslivet generelt, inkludert nye energinæringer, vil ha behov for i den grønne omstillingen.

Norsk næringspolitikk må bygge videre på det beste av norsk industribygging for å kunne skape nye, grønne næringer. Næringspolitikken må støtte opp under grønne næringer for at enda flere av dem blir lønnsomme.

Ivaretakelse av naturverdier

Norsk næringspolitikk må ha som overordnet mål om å bidra til omstilling til et nullutslippssamfunn og utnytte mulighetene omstillingen gir til verdiskapning og nye arbeidsplasser. Det er store muligheter i det grønne skiftet og Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes. Myndighetene må ta en aktiv rolle i omstillingen og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Den grønne omstillingen må gjennomføres på en måte som ivaretar viktige naturverdier og hensynet til samiske næringer og interesser.

Det offentlige må i tillegg sette av mer ressurser til forskning på, og utvikling av mer effektive, fornybare og miljøvennlige måter å framskaffe, omforme og forbruke energi på i omstillingen mot nullutslippssamfunnet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse