JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ENDRINGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie leder departementet som nå innfører en rekke endringer fra nyåret.

ENDRINGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie leder departementet som nå innfører en rekke endringer fra nyåret.

Nanna Aanes Wolden

Regelendringer i arbeidslivet:

66.000 kroner mindre til AAP-mottakere under 25 år

Fra 1. januar ble det innført flere regelendringer fra Arbeids- og sosialdepartementet. Blant annet får unge mottakere av arbeidsavklaringspenger 66.000 kroner mindre i året å rutte med.02.01.2020
00:00
21.08.2023 17:14

ida.bing@lomedia.no

Regjeringen innfører hvert år en rekke økonomiske endringer, med utgangspunkt i statsbudsjettet.

Fra 1. januar 2020 trer flere av disse endringene i kraft, og følges av regelendringer som skal gjelde fra februar, og noen fra og med mars måned.

Frifagbevegelse har laget en oversikt over reglene, som omhandler arbeidsmarkedet, sysselsetting, i tillegg til pensjon, trygd og sosiale tjenester.

Endret minstesats for arbeidsavklaringspenger

Regjeringen skal kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger, AAP, til personer under 25 år. Det vil si at fra nå av vil minstesatsen være endret fra 2G, som er to ganger grunnbeløpet i folketrygden, til 2/3 av 2G.

I sum utgjør dette en nedgang fra 199.716 kroner til 133.144 kroner - altså 66.572 kroner mindre i året.

Kuttene skal gjelde for nye mottakere av AAP, og de unge som allerede er i ordningen, blir ikke rammet av kuttet.

Unge får mindre i arbeidsavklaringspenger, hvis regjeringens ekspertuvalg får viljen sin

I tillegg avvikles ung ufør-tillegget i AAP for nye mottakere, noe som i sum vil gi en innsparing på nærmere 119 millioner kroner i 2020, ifølge regjeringen.

Pengene som spares skal styrke oppfølgingen av unge AAP-mottakere gjennom de neste årene.

– Hver krone går til tettere oppfølging av de samme ungdommene, var tonene fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), da regjeringen lanserte kuttene tilbake i oktober.

Kritikken var imidlertid sterk fra både Nav-ansatte og organisasjoner som jobber tett med de unge.

– Vi ser at det kommer til å påvirke våre medlemmer i stor grad. Det er urimelig å sammenligne de unge som får arbeidsavklaringspenger med ungdommer som kan velge å jobbe mer. Våre medlemmer som går på AAP er for syke til å gjøre det, sa blant annet Leif-Ove Hansen, generalsekretær i organisasjonen Unge funksjonshemmede.

Endringene i AAP trer i kraft 1. februar.

Endring i tilleggsstønadene

Tiltaksdeltagere er arbeidssøkere som deltar i arbeidsrettede tiltak, for å på sikt komme seg ut i jobb. Alle tiltaksdeltagere over 18 år kan motta tiltakspenger.

Tiltaksdeltagere og andre arbeidssøkere kan søke om egne tilleggsstønader. Stønadene er knyttet til utgifter til læremidler, bolig, overnatting, flytting og tilsyn av barn og andre familiemedlemmer. Dette er utgifter som er direkte knyttet til deltagelse i et tiltak.

Men fra og med 1. januar vil tiltakspengemottakere og dagpengemottakere ha helt lik adgang til slike tilleggsstønader.

Denne endringen inntrer på grunn av forenklingshensyn, ifølge departementet. Deltagere på tiltak har så langt kunnet velge å motta tiltakspenger i stedet for dagpenger i den perioden det spesifikke tiltaket varer.

Allison (51) er for syk til å jobbe, men for frisk til å motta trygd fra Nav

Men nå innfører departementet krav om at tiltaksdeltagere skal bruke opp retten til dagpenger, før eventuell overgang til tiltakspenger.

I tillegg vil tiltaksstønadene kuttes, og det blir kun gitt stønad til reiseutgifter for de detalgerne på arbeidsmarkedstiltak som ikke har rett på tilleggsstønader etter folketrygdloven, ifølge departementet.

Det vil si at får du dagpenger under tiltak, kan du få tilskudd til dekning av reiseutgifter, men ikke andre tilleggsstønader.

Du kan lese mer om de nye reglene her. Endringene i tilleggsstønadene trer i kraft fra 1. mars.

Endring i stønad til barnetilsyn

Barnetilsynet er stønad til eneforsørgere av småbarn, slik at utgifter knyttet til barnepass kan dekkes mens den foresatte selv er på jobb.

Barnehage, skolefritidsordning og utgifter for dagmamma er eksempler på hva stønaden kan brukes til.

Stønaden har vært utbetalt med en fast sats per dag, uavhengig av hvor store utgifter den ekelte forelder har. Til nå har dagsatsen vært på 105 kroner.

Solberg: Barnefattigdommen vil øke

Fra 1. januar endres utregningen, slik at utbetalingen blir 64 prosent av dokumenterte utgifter til barnetilsyn.

Det blir allikevel gitt et tak på hvor mye som dekkes, noe som ifølge Nav betyr at en forelder må minst betale 36 prosent av utgiftene selv.

Det kan derfor gi ulike utslag for den enkelte forsørger. Du kan se satsene for stønader til enslig mor eller far her.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har enslige forsørgere hatt en svak inntektsutvikling de siste årene, med nedgang siden 2014, regnet i faste priser.

Ny alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon

En regelendring som også trer i kraft 1. januar 2020 er den nye alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon.

Våren 2018 inngikk Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale om en ny pensjonsløsning for alle ansatte i offentlig sektor.

Regjeringen la fram en rapport om offentlig tjenestepensjon allerede i desember 2015. I mars tre år senere var forhandlingene avsluttet, og det var særlig spørsmål rundt tidligpensjonstillegg og opptjeningssatsen i tjenestepensjonen som var krevende for partene å diskutere.

Avtalen går ut på at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlige ansatte legges om til livsvarige påslagsordninger, som kommer på toppen av folketrygden.

Det vil si at alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening. Pensjonen skal tas ut helt eller delvis fra 62 år, og kan også kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. Den nye ordningen vil gjelde for alle som er født i 1963 eller senere.

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

I tillegg til ny pensjonsavtale for offentlig sektor, trer også en ny ordning for arbeidstakere til sjøs i kraft på nyåret.

Fra 1. januar vil den nye ordningen gi pensjonsmessig uttelling for alle år arbeidstakeren står i arbeid, og kravet om opptjeningstid reduseres fra 12,5 til 3 år.

Det sikrer at flere av ordningens medlemmer får rett til pensjon, i tillegg til å gi sterkere arbeidsinsentiver og bedre mobilitet mellom sjøfartsnæringen og de andre næringene, ifølge arbeids- og sosialdepartementet.

Pensjonen kan tas ut og kombineres med arbeid fra 62 års alder.

Polske Radoslaw får bare halvparten av lønna til norske kolleger: – Ulovlig, fastslår Diskrimineringsnemnda

Endringene bygger på loven fra 1948 om pensjonstrygd for sjømenn.

– En ny pensjonsordning er nødvendig for å sikre sjøfolk en pensjon tilpasset dagens system, sa saksordfører Helge André Njåstad (FrP), da Stortinget vedtok ordningen i november 2019.

Endringer i varslingreglene

Varsling ble lovregulert her i Norge i 2007, nedskrevet i arbeidsmiljøloven. Reglene ble strammet inn i 2017. Fra og med 2020 innføres det nye endringer i loven rundt varsling i arbeidslivet.

Begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse» er svært sentrale i varslingsregelverket. Nå skal disse få et lovfestet innhold.

• Kritikkverdige forhold blir definert som forhold som innebærer fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten.

• Gjengjeldelse defineres som «enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet»

• Eksempler på dette er blant annet trusler, trakassering, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, nedgradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed og ordensstraff.

p

– I all hovedsak er det trygt å varsle i Norge. Likevel ser vi at mange vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, fordi de er redde for represalier, usikre på hva som er kritikkverdige forhold, eller de vet kanskje ikke hvordan de skal gå fram, sa Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om bakgrunnen for forslaget tidligere i vår.

Hver arbeidsplass skal ha varslingsrutiner for de ansatte i virksomheten. Det gjelder også for innleide arbeidstakere. Fra 1. januar vil også varslingsbestemmelsenes virkningsområde utvides - visse grupper som ikke er arbeidstakere skal også omfattes, ifølge departementet.

Arbeidsgiver vil i tillegg pålegges plikter rundt mottak av varsel, og skal sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid. I tillegg skal arbeidsgiver påse at den som varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Forskningsstiftelsen Fafo har laget denne oversikten om varsling, som forteller mer om utviklingen rundt varsling i norsk arbeidsliv.

Regelendringene er hentet fra Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde. Du finner hele oversikten her.

02.01.2020
00:00
21.08.2023 17:14Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet


Flere saker