JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jussprofessor: – Uforsvarlig å sette folk til å gjøre faglig arbeid de ikke er kvalifisert til

Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først.
Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å gjøre sykepleieroppgaver. Det forteller Attendo-ansatte til FriFagbevegelse.

Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å gjøre sykepleieroppgaver. Det forteller Attendo-ansatte til FriFagbevegelse.

Sissel M. Rasmussen

yngvil@lomedia.no

stig@lomedia.no

• Oslo kommune har innledet gransking av Attendo Hjemmetjeneste.

• Arbeidstilsynet skal ha tilsyn hos Attendo Hjemmetjeneste 11. mai.

• Fylkeslegen i Oslo og Akershus undersøker om de skal følge opp saken.

FriFagbevegelse har avslørt at Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først. De ufaglærte ansatte FriFagbevegelse har snakket med har ingen erfaring i disse oppgavene fra før.

– Dette er ulovlig, påpeker Aslak Syse, professor i rettsvitenskap med blant annet helserett som spesialfelt, ved Universitetet i Oslo. Han er også lege.

– Det går klart fram av helsepersonell-loven og helse- og omsorgstjenesteloven, og disse lovene gjelder også for virksomheten til Attendo og de konkrete tjenesteutøverne, sier Syse.

Han understreker at han forholder seg til saken slik den er presentert på FriFagbevegelse.

Helsepersonell-loven gjelder alt personell som yter helsehjelp, også ufaglærte. Det framgår av lovens § 2.

Attendo Hjemmetjeneste har 12 ansatte og daglig leder. Ti er ufaglært og to er sykepleiere. De følger opp over 180 brukere. Av disse er det over 30 som trenger hjemmesykepleie. Noen inntil fem ganger daglig.

Uklare krav til hva opplæring skal være

Iren Luther, sykepleier og nestleder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, understreker at helsepersonell-loven og arbeidsmiljøloven krever nødvendig opplæring i de oppgaver man blir satt til. Det fins ikke 100 prosent spesifikke krav til yrkesbakgrunn i de ulike oppgavene i pleie og omsorg.

Professor Syse sier det ikke er noen offentlige krav til hva opplæring skal bestå av. Den må heller ikke dokumenteres skriftlig.

– Noen oppgaver er vanskelige å lære seg på kort tid, for eksempel å følge opp ulike pasienters reaksjoner på ulike nye medikamenter, fordi ulike mennesker kan reagere ulikt på den samme medisinen.

Når det gjelder medisinutdeling mener Fagforbundets Iren Luther at det er en forutsetning at den ansatte har fått delegert fullmakt, og at forskrift om legemiddelhåndtering etterleves. Den krever at virksomheten og dens leder har skriftlige rutiner og prosedyrer for nødvendig kompetanse og en navneliste over hvem som har denne kompetansen.

Det skal også framkomme beskrivelse av hvilke oppgaver den enkelte skal utføre. Virksomhetsleder skal sørge for at de ansatte som deltar i legemiddelhåndtering har nødvendig kompetanse, og sørge for opplæring når det er nødvendig for å utføre oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering.

Pasientens tilstand og ansattes kunnskap avgjør

Ansatte kan støtte seg til helsepersonell-lovens bestemmelser om forsvarlighet når de etterlyser opplæring før de påtar seg oppgaver, påpeker Iren Luther.

Forsvarlighetskravet er styrende for hvem som kan gjøre hva; ikke yrkesutdanningen i seg selv. Det må foretas en konkret vurdering av pasientenes tilstand og den enkelte ansattes kunnskap. Helsepersonell innenfor samme yrkesgruppe og på samme arbeidssted kan utføre ulike arbeidsoppgaver eller få tildelt ulikt ansvar, oppsummerer Luther.

Lederen har ansvaret

Når det gjelder opplæring i sårstell sier professor Aslak Syse:

– Å stelle et og samme sår vil vel gå an å lære på kortere tid når opplæringen skjer ved samhandling med kvalifisert personell. Men ledelsen i virksomheten må sikre at den ansatte kan utføre oppgaven forsvarlig. Det er et ledelsesansvar, sier han.

Oslo kommune gransker Attendo

– Oslo kommune har startet kontraktsoppfølging med Attendo og påskyndet prosessen som følge av artiklene i Fri Fagbevegelse den siste tiden, sier spesialkonsulent Vidar Pedersen i Helseetaten.

Kommunen skal gjennomgå alle sider ved kontrakten. Pedersen sier de allerede har innhentet en del dokumentasjon, men at mer gjenstår. Blant annet har de ikke fått dokumentasjonen som fins i registreringssystemet Gerica. Han sier at dette er en parallell oppfølging med Arbeidstilsynet, som også skal granske, og at kommunen vil få tilgang til tilsynets rapporter.

– Foreløpig har vi hatt ett møte med Attendo, sier Pedersen.

Flere vil følge, samt samtaler med enkeltpersoner. Arbeidstid, helgevakter og turnuslister vil bli vurdert, og om Fagforbundet har gitt tilslutning til ordninger i den forbindelse.

Vidar Pedersen, som selv er utdannet sykepleier, kan ikke si noe om når de vil konkludere, men legger til at de vil vurdere alle sider, også ansattes uttalelser om at de har utført sykepleieroppgaver uten å ha fått opplæring.

Fylkesmannen skal vurdere saken

FriFagbevegelse spør Fylkeslegen i Oslo og Akershus om de planlegger å se på saken.

De prioriterer å åpne tilsynssaker på grunnlag av klager fra brukere og pårørende, hvor terskelen skal være lav for å starte tilsynssak.

– Saker og forhold vi blir kjent med gjennom media eller andre eksterne kilder, sjekker vi nok ofte ut med ansvarlig ledelse før vi vurderer om formell tilsynssak skal opprettes. Hvor raskt og om dette skjer, vil selvsagt avhenge av alvorlighetsgrad og helserisiko. Vanligvis får de ansvarlige 2 - 3 uker til å komme med en redegjørelse til oss. Det er selvsagt tjenesten selv som er ansvarlig for å drifte forsvarlig og at lover og regler følges. Vi starter tilsynssak hvor helselovgivningen brytes og/eller pasientsikkerheten er truet, skriver fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, i en epost til FriFagbevegelse.

Dette sier loven:

• Kravet til forsvarlighet setter rammen for hva helsepersonell kan gjøre, også for ufaglærte.

Det framgår av omsorgstjenesteloven § 4-1, spesialisthelsetjenesteloven §2-2 og helsepersonell-loven §4.

• Virksomheter som yter helsetjenester skal sørge for at ansatte gis den opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.

Det framgår av spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 8.

Dette er saken

• FriFagbevegelse har tidligere skrevet om brudd på overtidsbestemmelsene og andre kritikkverdige forhold i Attendo Hjemmetjeneste i Oslo.

• Attendo setter også ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære opp de ansatte først.

• Det er i strid med loven.

Ledelsen i virksomheten må sikre at den ansatte kan utføre oppgaven forsvarlig.

Aslak Syse, jussprofessor

Warning
Annonse
Annonse

Dette sier loven:

• Kravet til forsvarlighet setter rammen for hva helsepersonell kan gjøre, også for ufaglærte.

Det framgår av omsorgstjenesteloven § 4-1, spesialisthelsetjenesteloven §2-2 og helsepersonell-loven §4.

• Virksomheter som yter helsetjenester skal sørge for at ansatte gis den opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.

Det framgår av spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 8.

Dette er saken

• FriFagbevegelse har tidligere skrevet om brudd på overtidsbestemmelsene og andre kritikkverdige forhold i Attendo Hjemmetjeneste i Oslo.

• Attendo setter også ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære opp de ansatte først.

• Det er i strid med loven.