JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skal se på sykefravær i helse- og omsorgssektoren

Regjeringen vil før årsskiftet sette ned et utvalg som skal utrede spørsmål knyttet til utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Utredningen skal utarbeides av et bredt sammensatt utvalg, der arbeidslivets parter vil bli invitert til å delta.

Utvalget er en oppfølging av St. Meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helse¬forskjeller hvor regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren.

Helse- og omsorgssektoren ligger høyt på sykefravær og uføre¬trygding, og jeg er opptatt av at det offentlige som den største arbeidsgiveren har et særlig ansvar for å gjøre noe med dette. En annen viktig begrunnelse for utvalget er de store forskjellene vi ser i helse mellom utdannings-, yrkes- og inntektsgrupper i Norge. Forskjellene er markante og gjennomgående for de fleste helsemål og sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer.

Stortingsmeldingen om utjevning av sosiale helseforskjeller er basert på en bred forståelse av årsakene til helseforskjellene og innsatsområdene omfatter alt fra inntekt, oppvekstsvilkår, utdanning, arbeid og arbeidsmiljø til helseatferd og helsetjenester. Arbeid og arbeidsmiljø utgjør ett av de prioriterte innsatsområdene. Det å ha arbeid er i seg selv en viktig helsefremmende og forebyggende faktor, blant annet fordi det øker den enkeltes materielle, kulturelle og sosiale ressurser. I tillegg er egenskaper ved arbeidsplassen en viktig påvirkningsfaktor for helse. Sosiale forskjeller i arbeid og arbeidsmiljø kan derfor ha stor betydning for sosiale forskjeller i helse.

Utvalget vil få som oppgave å sammenfatte relevant kunnskap på området og synliggjøre kunnskapshull. Videre skal det beskrive og drøfte omfanget av og årsaker til fravær og utstøting i helse- og omsorgs¬sektoren og beskrive utviklingen over tid. Utvalget vil også få i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å redusere helserelatert fravær og helserelatert utstøting i helse- og omsorgssektoren og tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Det vil i denne sammenheng være viktig å angi hvilke aktører og hvilket nivå virkemidlene skal være rettet mot og utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene.

I arbeidet skal utvalget trekke inn konklusjonene fra den ekspertgruppen som regjeringen har satt ned for å vurdere administrative tiltak for å få ned sykefraværet.

LO-Aktuelt nr. 20/2009

Warning
Annonse
Annonse