JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nussir, gruvedrift, Markoppneset i Hammerfest:

Hammerfest kommune må behandle gruve-sak på nytt

I juli i fjor ga Hammerfest kommune gruvebedriften Nussir tillatelse til å starte anleggsarbeid for å gjøre klar til gruvedrift etter kobber. Nå har Statsforvalteren i Troms og Finnmark opphevet tillatelsen, og kommunen må behandle saken en gang til.

Roy Ervin Solstad

ane.borrud@lomedia.no   

I juli i fjor ga Hammerfest kommune Nussir tillatelse til å opparbeide terrenget på Markoppneset. Maskinentreprenørbedriften Jan Opgård AS vant anbudet på anleggsarbeidet, og anleggsarbeiderne satt i gang. To dager etter tok en gravemaskin det første grave-taket i bakken. Med en gang nyhetene om oppstart spredde seg, kom aksjonistene og lenket seg fast i gravemaskinen. Nussir valgte å stanse arbeidet.

I august skrev organisasjonene Stopp Nussir-gruva – Redd Repparfjorden, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening en omfattende klage på tillatelsen. Naturvernorganisasjonene mente de har funnet en rekke feil i kommunens saksbehandling.

Blant annet anså de at konsekvensene for naturmangfoldet og reindrifta er ikke godt nok utredet. Og de ba om at kommunen måtte gi såkalt oppsettende virkning, altså stoppe arbeidene fram til saken var ferdig vurdert. Det har sa Hammerfest kommune ja til, og aksjonistene pakket sammen og dro hjem.

Tilbake til kommunen

Siden har det vært stille. Både på anleggsområdet og fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som skulle ta den endelige avgjørelsen i saken. Det var estimert at behandlingen skulle ta tre-fire måneder.

4. mars kom vedtaket fra Statsforvalteren. Der står det:

«Statsforvalteren opphever kommunens vedtak av 21.07.2021. under henvisning til at saken ikke er tilstrekkelig opplyst jf. fvl. § 17 til at Statsforvalteren kan treffe endelig vedtak.

Det er uklart hvorvidt unntaksbestemmelsen i gjeldende reguleringsplan, som vedtaket er truffet på bakgrunn av, er gyldig vedtatt. Saken er imidlertid ikke godt nok opplyst hva gjelder dette forholdet til at Statsforvalteren kan ta stilling til spørsmålet. Vi finner det videre hensiktsmessig at kommunen, som den primære plan- og bygningsmyndigheten, vurderer gyldigheten av unntaksbestemmelsen i reguleringsplanen.»

Ronald trodde at han skulle dø i gruva på Svalbard: – Jeg ble ikke redd. Jeg konstaterte bare at det var slutt

Detaljregulerer eller ei?

I reguleringsplanen for Markoppneset står det (i pkt. 2.2.1):

«Før tiltak iverksettes i byggeområdene og kaiområdene, skal det utarbeides detaljreguleringsplan som viser tomter, bebyggelse, interne veier, parkeringsplasser, snøopplag og hensyn til støy. Plankravet gjelder ikke terrengbearbeiding/-planering og masseuttak/-lagring i områdene I1 – I7.»

Da kommunen gjorde sitt vedtak 21. juli 2021, var vurderingen som følger:

«Reguleringsplanen har, i punkt 2.2, krav om detaljregulering før tiltak kan iverksettes i bygge- og kaiområdene, men plankravet gjelder ikke terrengbearbeiding/-planering og masseuttak/-lagring i områdene I1-I7. Det søkes om opparbeidelse av tomt innenfor I4 og I7, og tiltaket er således i tråd med reguleringsplanen».

Det var ikke motstanderne av anleggsarbeidet enige i. I klagen påpekte de at tiltaket ikke kan unntas detaljregulering etter bestemmelsen i planen, ettersom terrengarbeidet i seg selv er omfattende og alene i stor grad vil endre området, naturen og forhold for naboene. Dermed kan ikke anleggsveien og sprengningen anses som tiltak som går inn under unntaksbestemmelsen i planens punkt 2.2.1.

Opphever vedtak

Statsforvalterens konkluderer altså med at vedtaket Hammerfest kommune gjorde 21. juli oppheves, og at saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

«At vedtaket oppheves fremstår etter vårt syn som den mest hensiktsmessige løsningen, også av hensyn til at saken skal undergis en reell to-instansbehandling.

Kommunen må, som tidligere nevnt, i den fornyede behandlingen av saken ta stilling til gyldigheten av unntaksbestemmelsen i planen, både sett hen til saksbehandlingsreglene for en slik bestemmelse, og om den oppfyller vilkårene for en forenklet prosess. Kommunen må videre eventuelt vurdere konsekvensene av at den ikke er gyldig vedtatt.

Dersom kommunen finner at bestemmelsen ikke er ugyldig på bakgrunn av saksbehandlingsfeil må det videre tas stilling til om bestemmelsen er i strid med reglene om konsekvensutredning, og dets betydning for bestemmelsens gyldighet. Dersom kommunen kommer til at bestemmelsen er ugyldig vil det medføre at bestemmelsen om unntak fra plankravet er uten rettsvirkning, og at tiltaket da utløser det aktuelle plankravet i reguleringsplanen.

Statsforvalteren vil bemerke at kommunens nye vedtak i saken kan påklages på vanlig måte av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.»

Ingen kommentar

Gruvesjef Øystein Rushfeldt ønsker ikke å kommentere saken, annet enn at de registrerer at ballen nå er hos kommunen, og at tidsbruken til Statsforvalteren ikke er veldig imponerende. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse