JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle er ikke inkludert

Til tross for gode politiske intensjoner er personer med nedsatt funksjonsevne dårlig inkludert i arbeidslivet. Sysselsettingsgraden er lav, ledigheten er høy og det har ikke vært noen bedring på 2000-tallet.03.08.2008
15:58
16.12.2013 06:13

nina.sandaas@lomedia.no

Soria Moria-erklæringen – regjeringen Stoltenbergs politiske plattform – sier at regjeringen skal drive en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og vil «lage handlingsplaner med klare måltall for rekruttering av funksjonshemmede og innvandrere til offentlige stillinger, og for økning av avgangsalder i offentlig sektor». Her sies også mye pent om å opprette flere tiltaksplasser, varig tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsplasser i attføringsbedriftene.

Statens egen målsetting var at minst 5 prosent av nytilsettingene i statlige virksomheter 2004-2006 skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er ikke nådd, ifølge en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Bare et fåtall av virksomhetene (4 prosent) mener at tiltaksplanene har ført til ansettelse av flere personer med redusert funksjonsevne. Litt over 40 prosent mener at statens målsetting ikke har endret virksomhetens praksis. Samtidig svarer nesten 75 prosent av virksomhetene at den statlige målsettingen har stor eller noen betydning som begrunnelse for å ansette personer med redusert funksjonsevne.

Målsettingen har altså gjort virksomhetene mer bevisste på å ansette funksjonshemmede, selv om de foreløpig i liten grad har gjort det. Men temaet er kommet på dagsorden. Ifølge AFI-notatet trengs det mer tid før en kan se om en eventuell holdningsendring får resultater i praksis ved at flere ansettes.

IA-avtalen fra 2001– Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv – mellom myndighetene og partene i arbeidslivet har et klart definert mål om at fl ere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. De fl este av de statlige virksomhetene i AFI-undersøkelsen har tegnet IA-avtale.

At virksomheten har tegnet IA-avtale er i seg selv ikke noen garanti for at de vil konsentrere seg om å jobbe med delmål 2 i avtalen: å rekruttere og beholde personer med nedsatt funksjonsevne. Det er bare et fåtall av IA-virksomhetene i AFI-undersøkelsen som har spesifikke mål på delmål 2. Faktisk er det ingen forskjell på IA-virksomheter eller de som ikke har IA-avtale når det kommer til å ansette personer med redusert funksjonsevne de siste fem årene.

En rapport fra Econ, «16 IA-viksomheter to år etter», viser også at det inkluderende arbeidslivet ikke er til stede. Der konkluderes det med at «flere av virksomhetene har som et resultat av avtalen snarere blitt mer bevisste på å ikke rekruttere personer med svak helse». Forfatterne av Econ-rapporten forklarer dette med at virksomhetene frykter sykefraværet skal øke.

Årsakene til funksjonshemmedes undersysselsetting er mange. Én er manglende tilrettelegging på arbeidsplassen. I henhold til IA-avtalen kan arbeidsgivere få økonomisk støtte til tilrettelegging av arbeidsplassene. Likefullt er det en vanlig innvending fra arbeidsgivere, at regelverket for støtte til tilrettelegging av arbeidsplasser er for komplisert, eller at man ikke kan sette av ressurser til å gå inn i problemstillingen.

Flere undersøkelser viser en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og sysselsetting for befolkningen generelt: Jo høyere utdanning, desto større sannsynlighet for arbeid. For funksjonshemmede er utdanningseffekten enda sterkere. Overgangen fra utdanning til arbeid er særlig vanskelig for unge funksjonshemmede. Viljen til å komme seg i arbeid, er imidlertid sterk.

Til tross for politiske målsettinger og tiltak over lang tid, er ikke situasjonen blitt bedre når det gjelder inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Data og rapporter peker mot at mer innsats må innrettes mot å fjerne barrierer. Dette gjelder både arbeidsgiveres holdninger, fysisk tilrettelegging av arbeidsplasser og fleksibilitet i arbeidstid og oppgaver.

Lovgiverne har også et ansvar for å legge til rette for funksjonshemmedes muligheter til å bevege seg. Odelstinget vedtok i forrige uke den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den inneholder krav om tilgjengelighet til bygg og anlegg, uteområder og transportmidler.

– Den nye loven er en historisk seier både for funksjonshemmede, deres organisasjoner og for Norge som nasjon. At vi gjennom denne loven erkjenner at diskriminering av funksjonshemmede skjer, og at vi faktisk gjør noe med det har vært etterlengtet, sier generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til NTB.

Loven inneholder likevel ingen bestemmelser om tidsfrist når det skal være tilgjengelighet ved eksisterende bygg, uteområder og transportmidler

Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemming i 2. kvartal 2007, definert som «fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv». Det betyr at nesten 500 000 personer i den aktuelle aldersgruppa har redusert funksjonsevne.

– Av de funksjonshemmede var 45,3 prosent sysselsatte i inntektsgivende arbeid. Det tilsvarende tallet for befolkningen totalt var 74,8 prosent

– Av de som er i arbeid er det en betydelig høyere andel som jobber deltid blant de funksjonshemmede (60 prosent) mot 47 prosent av alle sysselsatte

– 17 prosent av de drøyt 270 000 ikke-sysselsatte med funksjonshemming ønsket et inntektsgivende arbeid. Men bare en firedel av disse oppfylte betingelsene for å bli regnet som arbeidsledig

– Mens arbeidsledigheten er mer enn halvert for befolkningen totalt fra 2004, er den det samme for de funksjonshemmede

– 41 prosent av arbeidsledige med nedsatt funksjonsevne er langtidsledige

Det er langt flere personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å arbeide enn de som er registrert som aktive søkere. I rapporten «Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet» er det beregnet at den rette andel faktiske arbeidsledige var 6,6 prosent i stedet for 3,7 prosent for 2005. Disse er ikke registrert og «tilgjengelig for arbeid innen de nærmeste to uker», fordi det for noen ikke er realistisk å være tilgjengelige på så kort varsel. Andre har ikke stor nok tro på egne muligheter for sysselsetting.

Aage Gjesdahl beskrev i et debattinnlegg i LO-Aktuelt nr. 9 situasjonen slik:

«For oss med funksjonsnedsettelse er det en knallhard utfordring å få jobb om vi er aldri så kvalifisert, men den tøffeste kampen starter ofte først når vi faktisk har fått et jobbtilbud og må svare i løpet av timer eller dager. Mange av oss trenger praktisk bistand til å stå opp, og å stå opp i tide til å rekke en jobb. Vi blir tilbudt hjemmesykepleie og hjemmehjelp, men ikke til tider vi trenger det».

Gjesdahl etterlyser en lovfestet rett til Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) for alle som har et assistansebehov. BPA fjerner selvfølgelig ikke alle hindringer som samfunnet skaper, men det er redskap for å takle noen av dem, ifølge Gjesdahl.

AFI-notat 7/2007

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet, Rapport fra tilleggsundersøkelse til AKU, SSB 2007

Statusrapport 2007, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.08.2008
15:58
16.12.2013 06:13Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav varslet om skandalen. Så ble han omplassert av sjefen

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant


Flere saker