JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle er ikke inkludert

Til tross for gode politiske intensjoner er personer med nedsatt funksjonsevne dårlig inkludert i arbeidslivet. Sysselsettingsgraden er lav, ledigheten er høy og det har ikke vært noen bedring på 2000-tallet.03.08.2008
15:58
16.12.2013 06:13

nina.sandaas@lomedia.no

Soria Moria-erklæringen – regjeringen Stoltenbergs politiske plattform – sier at regjeringen skal drive en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og vil «lage handlingsplaner med klare måltall for rekruttering av funksjonshemmede og innvandrere til offentlige stillinger, og for økning av avgangsalder i offentlig sektor». Her sies også mye pent om å opprette flere tiltaksplasser, varig tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsplasser i attføringsbedriftene.

Statens egen målsetting var at minst 5 prosent av nytilsettingene i statlige virksomheter 2004-2006 skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er ikke nådd, ifølge en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Bare et fåtall av virksomhetene (4 prosent) mener at tiltaksplanene har ført til ansettelse av flere personer med redusert funksjonsevne. Litt over 40 prosent mener at statens målsetting ikke har endret virksomhetens praksis. Samtidig svarer nesten 75 prosent av virksomhetene at den statlige målsettingen har stor eller noen betydning som begrunnelse for å ansette personer med redusert funksjonsevne.

Målsettingen har altså gjort virksomhetene mer bevisste på å ansette funksjonshemmede, selv om de foreløpig i liten grad har gjort det. Men temaet er kommet på dagsorden. Ifølge AFI-notatet trengs det mer tid før en kan se om en eventuell holdningsendring får resultater i praksis ved at flere ansettes.

IA-avtalen fra 2001– Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv – mellom myndighetene og partene i arbeidslivet har et klart definert mål om at fl ere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. De fl este av de statlige virksomhetene i AFI-undersøkelsen har tegnet IA-avtale.

At virksomheten har tegnet IA-avtale er i seg selv ikke noen garanti for at de vil konsentrere seg om å jobbe med delmål 2 i avtalen: å rekruttere og beholde personer med nedsatt funksjonsevne. Det er bare et fåtall av IA-virksomhetene i AFI-undersøkelsen som har spesifikke mål på delmål 2. Faktisk er det ingen forskjell på IA-virksomheter eller de som ikke har IA-avtale når det kommer til å ansette personer med redusert funksjonsevne de siste fem årene.

En rapport fra Econ, «16 IA-viksomheter to år etter», viser også at det inkluderende arbeidslivet ikke er til stede. Der konkluderes det med at «flere av virksomhetene har som et resultat av avtalen snarere blitt mer bevisste på å ikke rekruttere personer med svak helse». Forfatterne av Econ-rapporten forklarer dette med at virksomhetene frykter sykefraværet skal øke.

Årsakene til funksjonshemmedes undersysselsetting er mange. Én er manglende tilrettelegging på arbeidsplassen. I henhold til IA-avtalen kan arbeidsgivere få økonomisk støtte til tilrettelegging av arbeidsplassene. Likefullt er det en vanlig innvending fra arbeidsgivere, at regelverket for støtte til tilrettelegging av arbeidsplasser er for komplisert, eller at man ikke kan sette av ressurser til å gå inn i problemstillingen.

Flere undersøkelser viser en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og sysselsetting for befolkningen generelt: Jo høyere utdanning, desto større sannsynlighet for arbeid. For funksjonshemmede er utdanningseffekten enda sterkere. Overgangen fra utdanning til arbeid er særlig vanskelig for unge funksjonshemmede. Viljen til å komme seg i arbeid, er imidlertid sterk.

Til tross for politiske målsettinger og tiltak over lang tid, er ikke situasjonen blitt bedre når det gjelder inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Data og rapporter peker mot at mer innsats må innrettes mot å fjerne barrierer. Dette gjelder både arbeidsgiveres holdninger, fysisk tilrettelegging av arbeidsplasser og fleksibilitet i arbeidstid og oppgaver.

Lovgiverne har også et ansvar for å legge til rette for funksjonshemmedes muligheter til å bevege seg. Odelstinget vedtok i forrige uke den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den inneholder krav om tilgjengelighet til bygg og anlegg, uteområder og transportmidler.

– Den nye loven er en historisk seier både for funksjonshemmede, deres organisasjoner og for Norge som nasjon. At vi gjennom denne loven erkjenner at diskriminering av funksjonshemmede skjer, og at vi faktisk gjør noe med det har vært etterlengtet, sier generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til NTB.

Loven inneholder likevel ingen bestemmelser om tidsfrist når det skal være tilgjengelighet ved eksisterende bygg, uteområder og transportmidler

Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemming i 2. kvartal 2007, definert som «fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv». Det betyr at nesten 500 000 personer i den aktuelle aldersgruppa har redusert funksjonsevne.

– Av de funksjonshemmede var 45,3 prosent sysselsatte i inntektsgivende arbeid. Det tilsvarende tallet for befolkningen totalt var 74,8 prosent

– Av de som er i arbeid er det en betydelig høyere andel som jobber deltid blant de funksjonshemmede (60 prosent) mot 47 prosent av alle sysselsatte

– 17 prosent av de drøyt 270 000 ikke-sysselsatte med funksjonshemming ønsket et inntektsgivende arbeid. Men bare en firedel av disse oppfylte betingelsene for å bli regnet som arbeidsledig

– Mens arbeidsledigheten er mer enn halvert for befolkningen totalt fra 2004, er den det samme for de funksjonshemmede

– 41 prosent av arbeidsledige med nedsatt funksjonsevne er langtidsledige

Det er langt flere personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å arbeide enn de som er registrert som aktive søkere. I rapporten «Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet» er det beregnet at den rette andel faktiske arbeidsledige var 6,6 prosent i stedet for 3,7 prosent for 2005. Disse er ikke registrert og «tilgjengelig for arbeid innen de nærmeste to uker», fordi det for noen ikke er realistisk å være tilgjengelige på så kort varsel. Andre har ikke stor nok tro på egne muligheter for sysselsetting.

Aage Gjesdahl beskrev i et debattinnlegg i LO-Aktuelt nr. 9 situasjonen slik:

«For oss med funksjonsnedsettelse er det en knallhard utfordring å få jobb om vi er aldri så kvalifisert, men den tøffeste kampen starter ofte først når vi faktisk har fått et jobbtilbud og må svare i løpet av timer eller dager. Mange av oss trenger praktisk bistand til å stå opp, og å stå opp i tide til å rekke en jobb. Vi blir tilbudt hjemmesykepleie og hjemmehjelp, men ikke til tider vi trenger det».

Gjesdahl etterlyser en lovfestet rett til Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) for alle som har et assistansebehov. BPA fjerner selvfølgelig ikke alle hindringer som samfunnet skaper, men det er redskap for å takle noen av dem, ifølge Gjesdahl.

AFI-notat 7/2007

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet, Rapport fra tilleggsundersøkelse til AKU, SSB 2007

Statusrapport 2007, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.08.2008
15:58
16.12.2013 06:13Mest lest

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

Sissel M. Rasmussen

Mette Johnsen Walker meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest og inn i Skolenes landsforbund – på samme dag


Flere saker