JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vår kraftmarknad: Eksport i året med lite nedbør

Hadde vi brukt like mykje straum i fjor som i året 2009, hadde vi hatt full dekning av eigenprodusert kraft.31.01.2011
10:26
16.12.2013 15:13

Vasskraftproduksjonen i 2010 var 119 000 GWh, pluss ein mindre del varmekraft og vindkraft. Men fjoråret vart eit kaldt år – ein må tilbake til 1941 for å finne eit kaldare år. Og ikkje nok med det, nedbøren i det heile var 85 prosent av normalen. Vassmengda i reguleringsmagasina var under normalverdet; til dømes var magasinlager i juni seks prosent under normalverdet for årstida, og juli 11 prosent.

Det er derfor til å undre seg over at i heile fjor eksporterte vi straum – tilsvarande sju altakraftverk - som vi altså sende ut av landet og fekk kolkraft tilbake. Dette fortel om styrelaus bruk av regulert vatn i våre vassdrag.

Straumprisen i 2010

Marknadsprisen i alminneleg forsyning ( hushald, tenestyting og industri ) vart i 2010 53 øre per kWh, ein auke frå førre året på 51 prosent, endå vår vasskraft – med uendra produksjonskostnad – utgjorde 95 prosent av totalforbruket. Produksjonskostnaden for norsk vasskraft blir rekna til i storleiken 10 øre per kWh, medrekna skatt.

Forbruket i alminneleg forsyning var i fjor 84 000 GWh, og utgjorde om lag tre firedeler av totalforbruket. Resten gikk til kraftintensiv industri, og som hadde ein avtalepris på 21 øre per kWh. Dei som nyttar denne avtalekrafta unngår såleis meirutlegget grunna import. Denne meirkostnaden må ein legge til kostnaden for straum i alminneleg forsyning. For importen er her rekna kolkraftpris - som ein har fått oppgitt til 40 øre per kWh. Med desse føresetnadene betalte straumkundane i fjor 47 milliardar kroner for straum som kosta 11 milliardar. Fortenesta i storleiken 36 milliardar utgjer 40 øre per kWh. At straumkundane i heile 2010 betalte kolkraftpris, gir grunn til ettertanke, for ikkje å seie mistanke.

Nord Pool ASA er blitt Nasdaq OMX

I 1991 fekk vi energilova. Det var ein god ting. Men det er skremmande som denne lova er misbrukt, tydelegvis grunna politikarane trekte seg tilbake og overlèt denne viktige sektoren fullstendig til ein sjølvstyrd marknad.

I etterkant av den nye energilova gjorde Norge opptaket til ein sams kraftmarknad med Sverige. Det norske Statnett og det svenske Kraftnät skipa Nord Pool ASA – med 50 prosent eige kvar - og som hadde konsesjon i Norge og dreiv kraftbørs i Norden.

I mars i fjor selde imidlertid Norge og Sverige Nord Pool ASA til det store amerikanske aksjeselskapet Nasdaq OMX for 80 millionar kroner. Nasdaq er eit av verdens største børsar, med ein omsetnad nær 1000 milliardar kroner i året. Det blir opplyst at Nasdaq OMX «er den finansielle kraftbørsen – altså den børsen hvor kraftderivater ble omsatt. Det vil si ulike finansielle kraftkontrakter, blant annet brukt til prissikring.» Det er altså Nasdaq OMX som no tar hand om våre kraftressursar. Statnett og Kraftnät har igjen Nord Pool Spot – som tar seg av den fysiske kraftomsetnaden, men ikkje det økonomiske.

Årsaka til dei høge straumprisane

Forklaringane frå media om årsaka til dei høge og sterkt varierande kraftprisane her i landet er

mangelfulle. Det er eit sjukdomsmerke at Stortinget spør kva som skjer med straumprisen her i landet! Det er vel vanleg semje om at marknadsprisar som ikkje er kostnadsrelaterte er manipulasjon. Og at manipulasjon er bedrag – som er lovstridig. Det fekk Enron merke med sin kraftmarknad i California. No må ein sjølvsagt ikkje direkte samanlikne Enron med vår kraftmarknad. I USA er det likevel døme på ein viss samfunnskontroll med kraftsektoren. Med vår privatiserte kraftmarknad er det ingen kontroll. Vi har verdens mest liberale energilov og reagerer ikkje på manipulerte straumprisar. Det er typisk norsk å vere best!

Ein nasjonal kraftmarknad

Etter salet av Nord Pool ASA burde det ligge godt til rette for å skipe ein nasjonal kraftmarknad. For Norge er det verken nødvendig eller hensiktsmessig å vere knytt til ein verdensbørs som Nasdaq OMX. Spørsmålet er då: Er det noko eller nokon som kan hindre skiping av vår eigen nasjonale kraftmarknad? Kva med EU? Etter Lisboa-kontrakten vart riktig nok energimarknaden ”innlemma” i EØS i 2009. EU har ikkje nokon felles kraftmarknad. Innan EU er kraftmarknaden nasjonal – noko dei enkelte medlemsland held sterkt på. Det ville vere toskut om EU nekta Norge å skipe ein nasjonal kraftmarknad – det som EU sjølv praktiserer!

Det er vel ikkje noko land som det ligg betre til rette for ein nasjonal kraftmarknad enn vårt. Norge har verdens største vasskraftproduksjon per innbyggar, og er nr. 6 i verda i absolutt vasskraftproduksjon. Vasskraft dekker 99 prosent av vårt totale forbruk av straum. Det er realistisk i nær framtid å kunne auke vår kraftprodukson slik at vi har full dekning også i turrår. Nedbetalte kraftverk, som dei hjå oss, har låge og stabile produksjonskostnader. Det er dette som gjer at ein gjennom ein nasjonal kraftmarknad kan vente stabile og akseptable straumprisar. Ein slik marknad vil likevel naturlegvis gi rom for betydeleg og rettmessig fortenest til kraftverkseigarane. Den største fordelen både for produsent og forbrukar ved ei slik omlegging er at ein oppnår stabile prisar og får stoppa manipulasjonane. I 2010 varierte marknadsprisen frå 42,89 kWh til 81,65, ein dobling på eitt år. Spør du om stabile inntekter er viktig for ein kommune, kan rådmannen svare. Han veit litt om det. For bedrifter kan det vere avgjerande viktig å vite kva straumutgiftene blir. Ein skal heller ikkje gløyme dei som strevar med å få hushaldsbudsjettet til å gå i hop. For det finst mange som strevar nettopp med det – endå til i rike Norge! Den 14. januar i år fremja regjeringa forslag for Stortinget om å gi 318,5 millionar kroner til om lag 125 000 hustandar som hjelp til å få betalt straumrekningane. Slik kan det bli når det kvite gullet vårt blir selt med 400 prosent fortenest!

Summa summarum: Det er fleire gode grunnar for å skipe ein norsk kraftmarknad.

I vårt land er det gjort politiske bragder nettopp innafor kraftsektoren. Det starta i 1917 med venstreregjeringa Knudsen, som sikra den nasjonale kraftressursen til utvikling av landet. Nær like stor bragd sytte den raudgrøne regjeringa Stoltenberg for i 2008, då dei ikkje berre slo tilbake fleirpartiregjeringa Bondeviks angrep på våre konsesjonslover, men gjorde konsesjonslovene endå betre og meir robuste. Eit døme på det: Då bedriftshandlaren Orkla selde Elkem til Kina, følgde ikkje kraftproduksjonen med i handelen.

No står vi framføre ei ny og stor oppgåve i kraftsektoren: Rydde opp i straumprisvirvaret. Har vi ei regjering i dag som ser dette og vågar spranget? Det er best å få gjort dette no – framtida er for usikker.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.01.2011
10:26
16.12.2013 15:13Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

Morten Hansen

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer


Flere saker