JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jobben kan ødelegge helsa

Mye går i positiv retning i norsk arbeidsliv, men samtidig er det også flere utfordringer. Høye arbeidskrav, liten grad av kontroll, lange arbeidsuker, skift-, turnus- og nattarbeid, seksuell trakassering og vold og trusler om vold innenfor enkelte grupper.25.11.2011
10:01
16.12.2013 17:43

De fleste yrkesaktive har gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge i dag. Mange trives og er motivert på jobb. De oppgir gode muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskap og erfaring i jobben og opplever støtte fra kollegaer og rettferdige ledere. En annen positiv trend er at det gradvis blir færre i norsk arbeidsliv som oppgir at de er eksponert for kjemikalier. Data fra produktregisteret viser at mengden av noen av de farligste kjemikaliene går ned. Vi ser også at det i løpet av de siste 10-15 årene har vært en moderat, men jevn nedgang i andelen yrkesaktive som rapporterer at de er utsatt for mekaniske eksponeringer på jobb. Dette dreier seg om manuell håndtering av objekter, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid.

I faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 sammenstilles data fra flere ulike datakilder for å trekke konklusjoner om status og utviklingstrekk i arbeidsmiljø og helse blant yrkesaktive i Norge. Vi ser at mye går i positiv retning i norsk arbeidsliv, men samtidig er det også flere utfordringer. Høye arbeidskrav, liten grad av kontroll, lange arbeidsuker, skift-, turnus- og nattarbeid samt seksuell trakassering og vold og trusler om vold forekommer innenfor enkelte grupper. Særlig gjelder dette helse- og omsorgssektoren, undervisningssektoren og innen ulike typer serviceyrker. Det er også utfordringer knyttet til kjemisk eksponering i enkelte næringer, og dataene viser at det er et betydelig forbruk av faremerkede kjemikalier målt i både antall og mengde og allergifremkallende kjemikalier i bygg- og anleggsvirksomhet. Selvrapporterte data viser høy eksponering for metall- og mineralstøv og andelen eksponeringsmålinger over administrativ norm er relativt høy i denne næringen.

I faktaboken ser vi på samlet eksponering og helseeffekter i 47 yrkesgrupper. For å kunne danne oss et overordnet bilde av hvilke yrkesgrupper som har høyest forekomst av potensielt helseskadelige arbeidsmiljøfaktorer har vi tatt utgangspunkt i de ti mest utsatte yrkesgruppene innenfor hver arbeidsmiljøfaktor.

Sykepleiere, pleie- og omsorgsarbeidere, renholdere og servicepersonell (hotell og restaurant) samt tradisjonelle, tunge, mannsdominerte yrker innenfor bygg, anlegg, verksted og industri er yrkesgrupper som ligger blant ti på topp når det gjelder den totale eksponeringen for kjemiske, biologiske, fysiske og mekaniske miljøfaktorer. De organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøeksponeringene er jevnere fordelt mellom yrkesgruppene, og blant dem som ser ut til å være mest eksponert, finner vi flere kvinnedominerte yrker innenfor helsetjenesten og andre tjenesteytende yrker.

Yrkesgrupper som er utsatt for forskjelligartede arbeidsmiljøeksponeringer rapporterer ofte om ulike helseplager. Yrkesgrupper med høy forekomst av selvrapporterte arbeidsrelaterte plager, har gjennomgående også en relativt høy forekomst av langtidssykefravær og oppbrukte sykepengerettigheter registrert hos Nav.

Yrkesgruppene som opplever mest arbeidsrelaterte helseplager når alle typer helseutfall ses under ett, er renholdere, pleie- og omsorgsarbeidere, operatører/håndverkere i næringsmiddelproduksjon, sysselsatte i landbruk/fiske/oppdrett samt tømrere/trearbeidere. Et flertall av helseplagene er knyttet til muskel- og skjelettsmerter, særlig smerter i nakke eller skuldre, i korsryggen og i bena. Vi ser også at disse yrkesgruppene markerer seg med høye nivåer av flere psykiske plager, som angst og nedsatt psykisk arbeidsevne, samt kroppslige plager som eksem og hudkløe. Både renholdere og pleie- og omsorgsarbeidere, operatører/håndverkere i næringsmiddelproduksjon har samtidig høyt sykefravær, både når det gjelder selvrapportert arbeidsrelatert sykefravær og når det gjelder sykefravær diagnostisert med en nakke/skulder/arm-lidelse samt oppbrukte sykepengerettigheter fra Nav. Yrkesaktive i primærnæringsyrkene er ikke representert blant dem med høyest sykefravær i Nav-dataene (dette kan delvis skyldes stor andel av selvstendig næringsdrivende), men de er i forholdsvis stor grad utsatt for skader i jobb. Det samme er tilfelle for tømrere/trearbeidere. Sykepleiere er ikke blant de mest utsatte når det gjelder selvrapportert og registerbasert sykefravær, men rapporterer om nakke-/skuldersmerter, hodepine, søvnproblemer grunnet jobb, ikke nok hvile, eksem og hudkløe samt tetthet og piping i brystet. De er også blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for arbeidsskader, fortrinnsvis stikk- og kuttskader.

Hvis vi ser nærmere på renholdere, pleie- og omsorgsarbeidere så oppgir disse høy forekomst av muskel- og skjelettplager som nakke-/skuldersmerter, smerter i korsryggen, arm-/håndsmerter og smerter i bena. Disse yrkesgruppene har også en høy forekomst av arbeidsrelaterte psykiske plager som angst, depresjon, psykisk utmattethet og søvnproblemer relatert til jobb. Arbeidsmiljøet til renholdere preges av høy forekomst av en rekke mekaniske faktorer som arbeid over skulderhøyde, gjentatte arm-/håndbevegelser, arbeid på huk/knær og ensidige oppgaver. Pleie- og omsorgsarbeidere løfter ofte tungt og i ubekvemme stillinger. Arbeidsmiljøet til pleie- og omsorgsarbeiderne medfører også høy forekomst av en rekke negative psykososiale faktorer som er vist å kunne ha betydning for psykiske plager som lav egenkontroll, rollekonflikt, liten tilbakemelding/støtte fra leder, ubalanse mellom innsats og belønning.

Det må tas noen metodiske forbehold når det gjelder en slik sammenstilling av eksponering og effekt og tverrsnittsdata er ikke egnet til å konkludere sikkert om det er en sammenheng mellom årsak og virkning. Likevel gir dataene en pekepinn på hvorvidt det er de samme yrkesgruppene som rapporterer om høy eksponering, som også rapporterer høye nivåer av helseplager, og hvorvidt det er et rimelig samsvar mellom de eksponeringene og helseeffektene som blir rapportert. På den måten kan vi få et grunnlag for å diskutere viktige utfordringer innenfor enkelte yrkesgrupper.

Vi kan konkludere med at en mindre del av arbeidstakerne er utsatt for negative arbeidsmiljøbelastninger i dag enn for 20 år siden. I noen grad kan dette ha sin årsak i endret næringsstruktur og yrkesfordeling i befolkningen. Når det er sagt så er det fortsatt utfordringer i enkelte næringer og yrker. Et spørsmål som det imidlertid er viktig å stille er hvorvidt vi i vårt overvåkningssystem får tak i de som virkelig eksponeres i norsk arbeidsliv. Enkelte bransjer benytter utenlandske arbeidstakere på kortvarige arbeidsopphold. Arbeidstakere på kortvarige opphold inkluderes ikke i levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. NOA ønsker derfor å kartlegge arbeidsmiljøet i utvalgte næringer hvor vi finner denne type arbeidskraft. Dette vil supplere og således styrke overvåkningssystemet og kunne bidra til et mer korrekt bilde i forhold til utviklingstrekk, hvem som eksponeres og i hvilke næringer dette forekommer.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 19/2011)

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Avdelingen har et system for fortløpende innsamling, analyse og formidling av kunnskap om arbeidsmiljø og -helse.

En hovedoppgave for NOA er å beskrive utviklingstrender for arbeidsmiljø- og arbeidshelsestatus.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.11.2011
10:01
16.12.2013 17:43Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

Kommentar

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Tormod Ytrehus

«Ingen skal måtte tåle å frykte for livet mens de gjør jobben sin»

Debatt

Leif Martin Kirknes

«Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins», skriver Norsk Lokomotivmannsforbund


Flere saker