JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jobben kan ødelegge helsa

Mye går i positiv retning i norsk arbeidsliv, men samtidig er det også flere utfordringer. Høye arbeidskrav, liten grad av kontroll, lange arbeidsuker, skift-, turnus- og nattarbeid, seksuell trakassering og vold og trusler om vold innenfor enkelte grupper.25.11.2011
10:01
16.12.2013 17:43

De fleste yrkesaktive har gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge i dag. Mange trives og er motivert på jobb. De oppgir gode muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskap og erfaring i jobben og opplever støtte fra kollegaer og rettferdige ledere. En annen positiv trend er at det gradvis blir færre i norsk arbeidsliv som oppgir at de er eksponert for kjemikalier. Data fra produktregisteret viser at mengden av noen av de farligste kjemikaliene går ned. Vi ser også at det i løpet av de siste 10-15 årene har vært en moderat, men jevn nedgang i andelen yrkesaktive som rapporterer at de er utsatt for mekaniske eksponeringer på jobb. Dette dreier seg om manuell håndtering av objekter, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid.

I faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 sammenstilles data fra flere ulike datakilder for å trekke konklusjoner om status og utviklingstrekk i arbeidsmiljø og helse blant yrkesaktive i Norge. Vi ser at mye går i positiv retning i norsk arbeidsliv, men samtidig er det også flere utfordringer. Høye arbeidskrav, liten grad av kontroll, lange arbeidsuker, skift-, turnus- og nattarbeid samt seksuell trakassering og vold og trusler om vold forekommer innenfor enkelte grupper. Særlig gjelder dette helse- og omsorgssektoren, undervisningssektoren og innen ulike typer serviceyrker. Det er også utfordringer knyttet til kjemisk eksponering i enkelte næringer, og dataene viser at det er et betydelig forbruk av faremerkede kjemikalier målt i både antall og mengde og allergifremkallende kjemikalier i bygg- og anleggsvirksomhet. Selvrapporterte data viser høy eksponering for metall- og mineralstøv og andelen eksponeringsmålinger over administrativ norm er relativt høy i denne næringen.

I faktaboken ser vi på samlet eksponering og helseeffekter i 47 yrkesgrupper. For å kunne danne oss et overordnet bilde av hvilke yrkesgrupper som har høyest forekomst av potensielt helseskadelige arbeidsmiljøfaktorer har vi tatt utgangspunkt i de ti mest utsatte yrkesgruppene innenfor hver arbeidsmiljøfaktor.

Sykepleiere, pleie- og omsorgsarbeidere, renholdere og servicepersonell (hotell og restaurant) samt tradisjonelle, tunge, mannsdominerte yrker innenfor bygg, anlegg, verksted og industri er yrkesgrupper som ligger blant ti på topp når det gjelder den totale eksponeringen for kjemiske, biologiske, fysiske og mekaniske miljøfaktorer. De organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøeksponeringene er jevnere fordelt mellom yrkesgruppene, og blant dem som ser ut til å være mest eksponert, finner vi flere kvinnedominerte yrker innenfor helsetjenesten og andre tjenesteytende yrker.

Yrkesgrupper som er utsatt for forskjelligartede arbeidsmiljøeksponeringer rapporterer ofte om ulike helseplager. Yrkesgrupper med høy forekomst av selvrapporterte arbeidsrelaterte plager, har gjennomgående også en relativt høy forekomst av langtidssykefravær og oppbrukte sykepengerettigheter registrert hos Nav.

Yrkesgruppene som opplever mest arbeidsrelaterte helseplager når alle typer helseutfall ses under ett, er renholdere, pleie- og omsorgsarbeidere, operatører/håndverkere i næringsmiddelproduksjon, sysselsatte i landbruk/fiske/oppdrett samt tømrere/trearbeidere. Et flertall av helseplagene er knyttet til muskel- og skjelettsmerter, særlig smerter i nakke eller skuldre, i korsryggen og i bena. Vi ser også at disse yrkesgruppene markerer seg med høye nivåer av flere psykiske plager, som angst og nedsatt psykisk arbeidsevne, samt kroppslige plager som eksem og hudkløe. Både renholdere og pleie- og omsorgsarbeidere, operatører/håndverkere i næringsmiddelproduksjon har samtidig høyt sykefravær, både når det gjelder selvrapportert arbeidsrelatert sykefravær og når det gjelder sykefravær diagnostisert med en nakke/skulder/arm-lidelse samt oppbrukte sykepengerettigheter fra Nav. Yrkesaktive i primærnæringsyrkene er ikke representert blant dem med høyest sykefravær i Nav-dataene (dette kan delvis skyldes stor andel av selvstendig næringsdrivende), men de er i forholdsvis stor grad utsatt for skader i jobb. Det samme er tilfelle for tømrere/trearbeidere. Sykepleiere er ikke blant de mest utsatte når det gjelder selvrapportert og registerbasert sykefravær, men rapporterer om nakke-/skuldersmerter, hodepine, søvnproblemer grunnet jobb, ikke nok hvile, eksem og hudkløe samt tetthet og piping i brystet. De er også blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for arbeidsskader, fortrinnsvis stikk- og kuttskader.

Hvis vi ser nærmere på renholdere, pleie- og omsorgsarbeidere så oppgir disse høy forekomst av muskel- og skjelettplager som nakke-/skuldersmerter, smerter i korsryggen, arm-/håndsmerter og smerter i bena. Disse yrkesgruppene har også en høy forekomst av arbeidsrelaterte psykiske plager som angst, depresjon, psykisk utmattethet og søvnproblemer relatert til jobb. Arbeidsmiljøet til renholdere preges av høy forekomst av en rekke mekaniske faktorer som arbeid over skulderhøyde, gjentatte arm-/håndbevegelser, arbeid på huk/knær og ensidige oppgaver. Pleie- og omsorgsarbeidere løfter ofte tungt og i ubekvemme stillinger. Arbeidsmiljøet til pleie- og omsorgsarbeiderne medfører også høy forekomst av en rekke negative psykososiale faktorer som er vist å kunne ha betydning for psykiske plager som lav egenkontroll, rollekonflikt, liten tilbakemelding/støtte fra leder, ubalanse mellom innsats og belønning.

Det må tas noen metodiske forbehold når det gjelder en slik sammenstilling av eksponering og effekt og tverrsnittsdata er ikke egnet til å konkludere sikkert om det er en sammenheng mellom årsak og virkning. Likevel gir dataene en pekepinn på hvorvidt det er de samme yrkesgruppene som rapporterer om høy eksponering, som også rapporterer høye nivåer av helseplager, og hvorvidt det er et rimelig samsvar mellom de eksponeringene og helseeffektene som blir rapportert. På den måten kan vi få et grunnlag for å diskutere viktige utfordringer innenfor enkelte yrkesgrupper.

Vi kan konkludere med at en mindre del av arbeidstakerne er utsatt for negative arbeidsmiljøbelastninger i dag enn for 20 år siden. I noen grad kan dette ha sin årsak i endret næringsstruktur og yrkesfordeling i befolkningen. Når det er sagt så er det fortsatt utfordringer i enkelte næringer og yrker. Et spørsmål som det imidlertid er viktig å stille er hvorvidt vi i vårt overvåkningssystem får tak i de som virkelig eksponeres i norsk arbeidsliv. Enkelte bransjer benytter utenlandske arbeidstakere på kortvarige arbeidsopphold. Arbeidstakere på kortvarige opphold inkluderes ikke i levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. NOA ønsker derfor å kartlegge arbeidsmiljøet i utvalgte næringer hvor vi finner denne type arbeidskraft. Dette vil supplere og således styrke overvåkningssystemet og kunne bidra til et mer korrekt bilde i forhold til utviklingstrekk, hvem som eksponeres og i hvilke næringer dette forekommer.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 19/2011)

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Avdelingen har et system for fortløpende innsamling, analyse og formidling av kunnskap om arbeidsmiljø og -helse.

En hovedoppgave for NOA er å beskrive utviklingstrender for arbeidsmiljø- og arbeidshelsestatus.

25.11.2011
10:01
16.12.2013 17:43

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Avdelingen har et system for fortløpende innsamling, analyse og formidling av kunnskap om arbeidsmiljø og -helse.

En hovedoppgave for NOA er å beskrive utviklingstrender for arbeidsmiljø- og arbeidshelsestatus.
Mest lest

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

UENIGE: NTL-medlemmene (fra venstre) Lena Seim Grønningsæter, Giselda Di Giovanni (tillitsvalgt) og Anna Laupsa Helvik er uenige om hvor godt det fungerer å jobbe i åpent landskap og uten faste plasser.

UENIGE: NTL-medlemmene (fra venstre) Lena Seim Grønningsæter, Giselda Di Giovanni (tillitsvalgt) og Anna Laupsa Helvik er uenige om hvor godt det fungerer å jobbe i åpent landskap og uten faste plasser.

Ole Palmstrøm

Åpent kontorlandskap: Mens Giselda drives til vanvidd, jobber Anna med hodetelefoner på

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Sidsel Valum

Lærerstreiken fortsetter: – Vi snakker sammen

Kommentar

Vet Sylvi Listhaug ikke, eller later hun som at hun ikke vet, at Putins energikrig startet lenge før invasjonen? undres Hege Ulstein.

Vet Sylvi Listhaug ikke, eller later hun som at hun ikke vet, at Putins energikrig startet lenge før invasjonen? undres Hege Ulstein.

Leif Martin Kirknes

«Stortingets strømmøte var mest av alt et pinlig teaterstykke»

TRUER ARBEDISPLASSER: Steffen Høiland, leder i Fellesforbundet, avdeling 57, mener strømprisen truer arbeidsplassene, mens lommeboka til folk flest blir tynnere.

TRUER ARBEDISPLASSER: Steffen Høiland, leder i Fellesforbundet, avdeling 57, mener strømprisen truer arbeidsplassene, mens lommeboka til folk flest blir tynnere.

Knut Viggen

Strømdemonstrasjon: – Det frie markedet og kablene er problemet

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

Eirik Dahl Viggen

Hvor mange fengselsbetjenter blir syke av jobben? Tallene fra Danmark sjokkerer

Kommentar

Symptomatisk nok er opposisjonens fremste innvending at strømstøtteordningen bare varer ut året, skriver Stein Sneve.

Symptomatisk nok er opposisjonens fremste innvending at strømstøtteordningen bare varer ut året, skriver Stein Sneve.

Colourbox

«Strømstøtten er en seier for regjeringen»


Flere saker