JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Tariffnemnda gikk for langt

Verftenes advokater angrep Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring fra alle kanter i dag. Hovedbudskapet: vedtaket bryter med EØS-regler, minstelønna til de utenlandske arbeiderne er for høy, og tariffavtalens tillegg skulle aldri vært vedtatt.16.12.2009
22:38
16.12.2013 12:11

"Ikke innenfor EØS-retten" må ha vært den desidert mest brukte halvsetningen under rettssaken mot Tariffnemndas vedtak så langt. Så også i dag da verftenes, Norsk Industris og NHOs advokater kom med sin sluttprosedyre før dommen avsies om noen uker.

Med EØS-brillene på

Juristene hadde saumfart allmenngjøringsvedtaket for verftene med tykke EØS-briller på og holdt nærmest hver bokstav i ordlyden opp mot EØS-rett, EU-direktiv og EØS-avtalen.

Her er, grovt sammenfattet, hovedtrekkene i saksøkernes argumentasjon:

– Vedtaket er ugyldig fordi den strider mot EØS-rett.

– Vedtaket bygger på en rettsoppfatning som går utover det som EØS-retten tillater.

– Tariffnemnda har behandlet en annen sak enn den skulle ha gjort - enn den nemnda har kompetanse til.

– Tariffnemnda hadde et selvstendig ansvar for å undersøke saken utover den forelagte dokumentasjonen. Den gjorde ikke nok.

– Fellesforbundets dokumentasjon var ikke god nok og forsvarte ikke et vedtak om allmenngjøring.

– Selve vedtaket (og innholdet) står ikke i forhold til de restriksjonene som pålegges utenlandske tjenesteytere og de norske selskap (verftene) som benytter seg av deres tjenester.

– Vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil etter norsk forvaltningslov.

– Allmenngjøringsvedtaket er ikke tilstrekkelig begrunnet med tanke på å rettferdiggjøre de innskrenkningene som vedtaket fører til.

– Tariffnemnda var forutinntatt.

– Vedtaket er delvis ugyldig på grunn av innholdet (minstelønna er satt for høyt, det ble aldri vurdert et annet nivå enn Verkstedoverenskomstens minstenivå for å gi utsendte, utenlandske arbeidere "tilstrekkelig sosial beskyttelse", for mange av tariffavtalens tillegg ble lovfestet.).

– Arbeidstid og overtidstillegg: kan vedtaket om allmenngjøring fravike minimumsgrensene i arbeidsmiljøloven (40 timers arbeidsuke og 40 prosent overtidsgodtgjørelse - mot tariffens 37,5 timers uke og overtidsbetaling fra 37,5 timer med et tillegg på 50 prosent)?

For å utjevne forskjeller?

Norsk Industris partshjelper Tarjei Thorkildsen startet prosedyren med en svært så nasjonal tilnærming:

– Det har alltid vært lønnsforskjeller i Norge, men det har aldri vært brukt allmenngjøring for å utjevne disse. Det finnes en rekke yrkesgrupper i Norge som tjener dårligere enn det de utsendte, utenlandske arbeidstakerne har fått gjennom vedtaket om allmenngjøring. Og som samtidig har et norsk kostnads- og skattenivå, åpnet advokaten med.

– Faren fra øst

Så dreiet han mot "faren fra øst" slik han uttrykte seg og mente EUs utvidelse fra 1. mai 2004, slik han mente at norske arbeidstakerorganisasjoner så på den.

– Allmenngjøring var aldri tema de første årene etter at loven ble vedtatt. Først når faren fra øst truer, tyr man til allmenngjøring, påsto Norsk Industris jurist og angrep Fellesforbundet og LO:

– Norske arbeidstakerorganisasjoner har betydelig interesse av en allmenngjøring av norske lønns- og arbeidsvilkår. Det illustrerer jo Fellesforbundets og LOs tilstedeværelse, fortsatte Thorkildsen.

Likeverdig = tariffens minstelønn?

– Det har aldri vært sagt at utlendingene skal ha norske tariffvilkår når det er snakk om sosial beskyttelse. Å si at likeverdige vilkår er lik norsk tarifflønn, er en for snever tolkning av både EØS-rett og den norske allmenngjøringsloven, mente han og tolket EU-direktiv og EØS-rett slik:

– Det å påtvinge utenlandske tjenesteytere norske lønns- og arbeidsvilkår er en EØS-rettslig restriksjon. EU-direktivet sier ingen ting om det materielle innholdet. Å sette nivået til tariffens minstelønn, er ikke riktig, påsto saksøkernes advokat.

ESA-avgjørelsen

Så kom han inn på avgjørelsen til EFTAs overvåkningsorgan ESA som hadde avvist klagen til NHO-foreningen Norsk Teknologi mot allmenngjøringsloven.

– Avgjørelsen sier etter vår oppfatning at det er opp til ethvert EØS-land å sette minstenivået for utenlandske tjenesteytere - etter en vurdering av EØS-avtalens artikkel 36. Og det er det, hele saken dreier seg om, mente Tarjei Thorkildsen.

For å beskytte norske arbeidstakere?

Han brukte argumentet proteksjonisme, altså beskyttelse mot utenlandske interesser, ved å stille følgende spørsmål:

– Er vedtaket om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten reelt sett fattet for å beskytte norske arbeidstakere, spurte han og bega seg inn på en tolkning av "den norske allmenngjøringslovens særtrekk".

– Den er spesiell. Allmenngjøringsloven, i hvert fall delvis, er tuftet på beskyttelse av norske virksomheter mot konkurranse utenfra. Det framgår av lovens forarbeid. Men den kan ikke påberopes ifølge EØS-avtalen, påsto Thorkildsen.

– Allmenngjøring unødvendig

Arbeidsgivernes advokat mente at situasjonen ved verftene i 2007 ikke var så ille at den gjorde allmenngjøring nødvendig og spurte om det virkelig forelå "allmenne tvingende hensyn" for å gjøre det.

– Nei, svarte han selv og understreket at verftene ikke tvilte på at Fellesforbundets dokumentasjon var korrekt.

Bare ei håndfull?

– Men ga den grunnlag for allmenngjøring? Nei. Sammenlignet med det virkelige tallet på utenlandske verftsarbeidere i Norge, er det bare dokumentert dårlige vilkår for ei håndfull av dem. Og ved offshoreverftene som for eksempel Aker Solutions er det ikke dokumentert i det hele tatt.

– Det er Tariffnemnda som har et selvstendig ansvar for å opplyse saken selv, men den har ikke foretatt seg det den skal, mente Thorkildsen.

– Nemdna har nærmest inntatt en sjablongaktig holdning og ikke vurdert en gang en lavere sats enn tariffens minstevilkår, fortsatte han.

– Det ligger ifølge EØS-rettslige regler ingen automatikk i at beskyttelsenivået skal være identisk med tariffavtalens bestemmelser.

Lukket rett

Så ble verftenes advokat usikker på om han kunne fortsette med sin prosedyre for åpne dører fordi de lå "opplysninger av konkurransemessig betydning" i papirene han skulle referere fra. Han forhørte seg med regjeringsadvokatene som var like usikre. Dommer Hugo Abelseth ville ikke ta noen sjanser, og Magasinet for fagorganiserte samt to tilhørere ble sendt på gangen en stund.

– Tariffnemnda forutinntatt

Etter den uventede pausen for offentligheten fortsatte Thorkildsen der hvor han slapp for ei uke siden - med påstanden om at Tariffnemndas medlemmer, med unntak av NHOs representant Nina Melsom, har vært forutinntatt.

– LOs representant Ellen Stensrud innrømmet jo i sin vitneforklaring at hun var forutinntatt, altså at hun ville stemme for allmenngjøring (det var LO som formelt fremmet begjæring om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved norsk verft, red. anm.). Selv om man er partsoppnevnt medlem, så er poenget å tilføre Tariffnemnda særskilt kompetanse - uten å være forutinntatt, mente juristen.

– Jurist Mo våknet for sent

Så fikk nemdnas leder Ellen Mo på nytt "sitt pass påskrevet" - av Tarjei Thorkildsen:

– Uten at det skal gå på hennes integritet løs, så mener jeg at Ellen Mo har vært for mye organisasjonsmenneske og politiker i behandlingen av denne saken. Juristen Mo våknet for sent, formulerte han.

Kun minstelønn og AMLs overtidssatser

Kollega Nils-Ola Widme tok seg av allmenngjøringsvedtakets innhold.

– Hva kan klassifiseres som minstelønn, spurte han retorisk.

– Andre vilkår enn minstelønn og overtid (etter arbeidsmiljølovens satser) blir avskåret av EU-direktivet, mente Widme før han bega seg inn på en omfattende fortolkning av Verkstedoverenskomstens innhold.

Ingen andre tillegg

For å gjøre det hele kort:

– Tariffavtalens utenbys-tillegg, skift-tillegg og kostnadsdekkende utlegg er i strid med EØS-rett fordi den ligger utenfor den "harde kjernen for beskyttelsesmuligheter" for utsendte, sa NHO-advokaten.

– Da Tariffnemnda allmenngjorde det den gjorde, gikk den altså lengre enn hva EU-direktivet tillater, fortsatte Nils-Ola Widme før han dro fram nivået til den fastsatte minstelønna.

Hvor skal minstelønna ligge?

Widme ville imidlertid ikke si, på spørsmål fra regjeringsadvokat Pål Erik Wennerås, hva han, verftene, Norsk Industri og NHO mener ville være riktig som lovlig minstelønnsnivå.

– Poenget vårt er ikke HVA som er lovlig minstenivå, men å få slått fast at det nivået som ble satt fast er for høyt, sa han.

Betyr tapt konkurranseevne

– Det som er Tariffnemndas oppfatning av likeverdige vilkår, betyr for oss tapt konkurranseevne. Det er lov å konkurrere på lavere lønn enn tariff, mente NHOs advokat.

– Og det er lov å utnytte den konkurransemessige fordelen som ligger i å ha en arbeidsuke på 40 timer (framfor den tariffestede på 37,5 timer, red. anm.), fortsatte Widme og trakk fram Arbeidstilsynets høringssvar til forslaget om allmenngjøringsvedtak:

– I Tariffnemndas høringsbrev sto det ingen ting om arbeidstidens lengde. Den ble først nevnt i høringssvaret fra Fellesforbundet og LO. Arbeidstilsynet var jo nærmest euforisk tilhenger av allmenngjøring, men sa ingen ting om arbeidstid i sitt svar.

– I morgen avsluttes rettssaken med de saksøktes sluttprosedyre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.12.2009
22:38
16.12.2013 12:11Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Erlend Angelo

Stortingspolitikere kan bli nødt til å betale tilbake i pendlerboligsakene


Flere saker