JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stenger oljekrana uten at det merkes

Regjeringen kutter «overforbruket» av oljepenger med over 36 milliarder, men har likevel flere milliarder til kommuner, sykehus og samferdsel neste år.05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14

einar.fjellvik@lomedia.no

Helt siden Sigbjørn Johnsen tiltrådte som finansminister har han varslet trangere budsjettider fra og med 2011. Etter å ha pumpet milliarder fra oljefondet inn i statsbudsjettet for å dempe virkningene av finanskrisa de to siste årene, skulle 2011-budsjettet ta et langt skritt tilbake til normaltilstanden.

I desember i fjor ga han regjeringspartienes stortingsgrupper i hjemmelekse å foreslå hvordan utgiftene kunne kuttes med 36 milliarder kroner fra 2010 til 2011.

Umerkelige kutt

I sitt forslag til statsbudsjett for neste år trapper regjeringen kraftig ned på «overforbuket» av oljepenger, men en skal likevel lete godt etter dramatiske kutt i statens utgifter. De øker tvert imot med over 50 milliarder, sammenliknet med statsbudsjettet for i år.

– Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Vi investerer i vår framtidige arbeidskraft og produksjon gjennom økt satsing på skole og utdanning, sa Johnsen i sin finanstale til Stortinget.

LAST NED:Les hele finanstalen

Forklaringen på dette paradokset ligger i to forhold: Norsk økonomi er på bedringens vei etter finanskrisa. Det betyr at skatteinntektene øker. I tillegg vokser Oljefondet. Det betyr at 4 % av fondets verdi - som er grensen for hvor mye finansministeren egentlig kan bruke til å saldere statsbudsjettet med - utgjør flere millairder kroner nå enn for ett år siden. Derfor kan regjeringen greie det kunststykket å nærme seg handlingsregelens grense for hvor mye oljepenger man kan bruke over statsbudsjettet og samtidig ha mer penger til gode formål nå enn for ett år siden.

RADIO: Hør intervju med statsminister Jens Stoltenberg (RadioRiks)

Taperne

Blant de som har grunn til å bli betenkte over forslaget til statsbudsjett for neste år er røykere, drankere og pensjonister med relativt høye pensjonsinntekter:

Regjeringen gjennomfører flere endringer i skattereglene for pensjonister for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen. Resultatet er økt skatt for AFP- og alderspensjonister med bruttoinntekt på over 350 000 kroner. De med lavere inntekt får skattelette på til sammen 1,35 milliarder kroner.

Avgiftene på skrå og snus økes med 10 % og avgiftene på andre tobakksvarer og på alkohol økes med 5 %.

Også u-hjelpsbudsjettet reduseres med 400 millioner kroner, det vil si fra 1,09 til 1,02 % av brutto nasjonalinntekt.

Øremerket til barnevern

Ellers er det påplussinger på en rekke utgiftsposter som preger budsjettforslaget:

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet for å nå målet om 400 nye stillinger. Også det statlige barnevernet får mer penger neste år; 20 millioner kroner, og det skal brukes 120 millioner kroner med på beredskaps- og familiehjem..

Milliarder til samferdsel

Bevilgningene vei og jernbane økes med 2,6 milliarder neste år. Det er særlig bevilgningen til vedlikehold av veinettet som økes mye. Ifølge regjeringen skal økningen være nok til å stoppe forfallet på veiene. Også neste år bevilges det en milliard til rassikring.

Tiltak mot ufrivillig deltid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til ulike tiltak for å få bukt med ufrivillig deltidsarbeid. Dette er første skritt i en treårig satsing.’

Lengre pappaperm

Regjeringen går inn for å utvide fødselspermisjonen med ei uke. Det vil si at den fra 1. juli neste år blir på 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning. Den nye uka øremerkes far. I tillegg blir en av ukene som i dag kan brukes valgfritt av mor eller far, blir reservert far. Dermed blir pappapermisjonen utvidet fra 10 til 12 uker.

Bygger for milliarder

Også neste år vil staten drive storstilt byggevirksomhet. I alt er det satt av 3,2 milliarder kroner til dette formålet. Blant annet vil de gamle universitetsbygningene i Oslo sentrum, Eidsvoldsbygningen, flere høyskoler og regjeringskvartalet sysselsette bygningsarbeidere på statens regning neste år.

Fattigdom

Som ledd i kampen mot fattigdom styrkes rusomsorgen med 100 millioner neste år. Det bevilges 175 millioner til tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning og programmet for basiskompetanse i arbeidslivet videreføres med 10 millioner kroner.

Bostøtten økes også, med 238 millioner kroner. Regjeringen regner med at vel 146 000 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 600 kroner i bostøtte i 2011.

Mer til politi og fengsel

Etter å ha fått økt budsjettet med 1,3 milliarder i år, får politiet ytterligere 547 millioner i påplussing neste år. Kriminalomsorgen får 124 millioner mer neste år. Pengene skal blant annet brukes til utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning og å få flere fengselsbetjenter i utdanning

Følger opp IA-avtalen

Regjeringen setter av i alt 153 millioner kroner neste år til å følge opp den nye IA-avtalen og få sykefraværet ned. Blant annet får Nav 80 millioner ekstra til oppfølging av sykmeldte og det skal arrangeres en årlig IA-konferanse for å holde oppe oppmerksomheten omkring IA-arbeidet.

Sosial dumping

Det settes av 10 millioner kroner til å starte opp et treparts bransjeprogram for å skape mer seriøse arbeidsforhold i renholdsbransjen. I tillegg vil regjeringen innføre en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Nettolønn

Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, slik næringsminister Trond Giske lovte på Sjømannsforbundets landsmøte for kort tid siden. Men refusjonsbeløpet forblir uendret på 198 000 kroner per sjømann. Næringsdepartementet regner med at 10 500 sjøfolk vil være omfattet av ordningen i 2011.

Forlenget krisehjelp til fiskerne

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen forlenger og utvider garantiordningen som skal dempe virkningene av finanskrisen i fiskerinæringen med ett år. Hensikten er å gi fiskeindustrien tid til å tilpasse seg endrede markedsforhold og for å få på plass tilstrekkelig kommersiell finansiering for å erstatte garanterte lån.

Også deler av krisepakka for verftsindustrien videreføres i 2011.

Uendret makspris

Maksimalprisen for en barnehageplass blir uendret fra i år til neste år. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til private barnehager og å legge hele barnehagebevilgningen inn i kommunenes rammetilskudd.

Mer til sykehus og omsorg

Sykehusene får 970 millioner kroner mer til pasientbehandling neste år. Det blir også satt av penger til å bygge nytt sykehus i Østfold, og det bevilges 200 millioner til gjennomføring av samhandlingsreformen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser.

– Målet er full sykehjemsdekning i Norge ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få det innen 2015, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Milliarder til kommunene

Kommuner og fylker får til sammen 5,7 milliarder kroner mer å rutte med neste år, men bare 2,75 milliarder av dette er frie inntekter. Resten er økning i ulike øremerkede bevilgninger.

Vil utdanne flere lærere

I valgkampen i fjor lovte regjeringen å bedre lærerdekningen i grunnskolen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen erklærte at hver lærer på de laveste klassetrinnene ikke skulle ha mer enn 15 elever og at taket på det øverste klassetrinnene skulle settes ved 20 elever per lærer.

Denne reformen blir det ikke noe av i 2011. I første omgang satser regjeringen på å utdanne flere lærere. 375 nye studieplasser skal det bli neste år. Hensikten er å unngå at bedre lærerdekning bare fører til flere ufaglærte lærere i skolen.

Også helse- og sosialfag og realfagene får økt studiekapasiteten med henholdsvis 200 og 280 studieplasser neste år. Til sammen skal det bli 2 200 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

Handlingsregelen sier at man i normalår ikke skal bruke mer enn 4 % av Oljefondets verdi til å dekke statsbudsjettets utgifter.

I 20101-budsjettet ble det planlagt å bruke 45 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsa.

Da budsjettet ble revidert i mai ble merforbruket av oljepenger justert ned til 26 milliarder.

I budsjettet for neste år foreslår regjeringen å bruke «bare» 7,4 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita er på jobb 15 timer daglig til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

Ole Palmstrøm

Erna lover statsansatte retten til å jobbe hvor de vil. Her er NTLs respons

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

Økokrim

Flere tidligere ledere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Langturnus avvikles: Nå frykter Jonas at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

Erlend Angelo

Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene millioner

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Roy Ervin Solstad

Seks av ti yrkessjåfører oppgir å ha ulovlig lange arbeidsdager

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

VAKSINE-FRI: Har du som ansatt rett til permisjon for å ta en koronatest eller vaksine? Uenigheten, som startet i elektrobedriften Bravida, kan nå ende som en tvistesak mellom NHO og LO om retten til velferdspermisjon.

VAKSINE-FRI: Har du som ansatt rett til permisjon for å ta en koronatest eller vaksine? Uenigheten, som startet i elektrobedriften Bravida, kan nå ende som en tvistesak mellom NHO og LO om retten til velferdspermisjon.

Leif Martin Kirknes

Får ikke fri med lønn for å ta koronatest eller vaksine. Løfter uenighet opp til LO og NHO

EKSPORT-FALL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik er dypt bekymret over et dramatisk fall i norsk eksport de siste fire årene.

EKSPORT-FALL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik er dypt bekymret over et dramatisk fall i norsk eksport de siste fire årene.

Jan-Erik Østlie

Dramatisk fall i norsk eksport: – Det startet ikke med pandemien, sier LO-lederen


Flere saker