JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hvis du er en lojal og stabil medarbeider som gjør en grei jobb, taper du på lønnsforhandlingene, skriver Vidar Jensen.

Hvis du er en lojal og stabil medarbeider som gjør en grei jobb, taper du på lønnsforhandlingene, skriver Vidar Jensen.

Colourbox

Kronikk

«Lønnsforhandlingene med staten – får du glede av dem?»

I lønnsforhandlingene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere forhandler partene om både rammen og fordelingen av den.
14.06.2022
12:54
15.06.2022 12:45
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Spørsmålet er om alle nyter godt av det framforhandlede resultatet, eller om det er grupper av lønnsmottakere som systematisk taper.

Hvis du er en lojal og stabil medarbeider som gjør en grei jobb, taper du på lønnsforhandlingene. I alle fall dersom erfaringer fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er representativt for andre offentlige og tilsvarende virksomheter.

Sliterne taper

Med utgangspunkt i data for lønnshistorikk i KDD, har vi gjort beregninger for å se hvordan utviklingen har vært på individnivå.

Datagrunnlaget inneholder en del feil og resultatene må derfor tas med en klype salt. Det er likevel et nokså tydelig bilde som avtegner seg.

Grupper som i stor grad gjør rutineoppgaver eller ansatte som ikke flytter på seg får ikke ta del i lønnsutviklingen. Denne nokså banale gjennomgangen beviser ikke påstanden over, men det kan være god grunn til å etablere mer kunnskap om dette.

Vi kunne for eksempel ikke finne forskning om dette hos FAFO, som nylig publiserte en rapport[1] der de har kartlagt lønnsutviklingen for ulike yrkesgrupper. Denne er ikke helt sammenliknbar, fordi den kartlegger forskjeller i lønnsutviklingen mellom ulike yrkesgrupper og ikke innenfor yrkesgruppene.

Det vi fant av resultater[2], var at 118 av i alt 166 kollegaer (som var ansatt i KDD både per 1. mai 2015 og 1. mai 2021) hadde en svakere lønnsutvikling enn inflasjonen i samme periode på drøye 15. pst[3].

Til sammenlikning var lønnsveksten for akademiske yrker i statsforvaltningen (heltidsansatte) hele 18,6 pst[4]. I gruppen vi identifiserte over er det nokså mange arkivansatte og ansatte i forværelsefunksjoner (sekretærer, førstesekretærer, konsulenter og seniorkonsulenter).

Det er også en tendens til lavere lønnsøkning jo lengre du har vært i departementet, men det skal sies at variasjonen i materialet i grunnen er for stort til å trekke noen sikre konklusjoner.

Det sentrale her er ikke tallene i seg selv, men at det er indikasjoner på at enkelte grupper av ansatte får en reallønnsnedgang over tid. Spesielt vil vi rette oppmerksomheten mot gruppene nevnt over. Hovedtariffavtalen (HTA) gir kanskje ikke det svaret disse gruppene bør forvente.

Lønnssystemet synes å belønne dessuten jobbskifter. Det er mulig at det er ønskelig ut fra et bedriftsøkonomisk synspunkt, men det fratar likevel enkelte grupper av ansatte kjøpekraft over tid. En slik utvikling kan svekke fordelingen, og en svekket inntektsfordeling gjør det vanskelig å opprettholde en forbruksdrevet økonomisk vekst.

Mye delt: Fire partier vil ha full gjennomgang av lønnspolitikken i staten

Lokale lønnsforhandlinger forsterker ubalansene

I KDD har vi en omforent, lokal lønnspolitikk.

Tilsynelatende er den nokså grei og skal bidra til at KDD når sine mål, rekrutterer og utvikler kompetanse, oppleves som forutsigbar og begrunnet, stimulere til læring, mobilitet og kompetanseutvikling, hindre ubegrunnede lønnsforskjeller, sikre alle lik lønnsutvikling over tid og ta hensyn til ulike livsfaser.

Den skal bygge på KDDs leder- og medarbeiderkriterier. Det er likevel et poeng at bare medarbeidere som kan vise til at de oppfyller kjennetegnene i KDDs plakat for godt medarbeiderskap skal sikres en jevn lønnsutvikling.

I praksis vil resultatet av de lokale forhandlingene gjenspeile både resultater, endringer i ansvar og oppgaver og behovet for utjevning. Endringene kan sånn sett framstå som begrunnede, men har likevel som virkning at enkelte grupper henger etter.

Summen av sentrale og lokale tillegg i lønna har ikke gitt en økning som sikrer en jevn kjøpekraftsutvikling.

Da blir problemet forsterket av at staten ikke har mulighet for å innfri rimelige forventninger fra alle ansatte.

Lønnsglidning eter av alles pott

Det er mange årsaker til at vi får lønnsglidning. Folk bytter jobb og kommer inn med høyere lønn enn de som fratrådte.

Noen får oppgaver med større ansvar og derfor økt lønn. Atter andre bytter stillinger. Disse lønnsendringene går utenom tarifforhandlingene, men de påvirker dem likevel.

Når rammen for oppgjøret er 3,8 pst., så trekkes lønnsglidningen fra rammen (gjennomsnittet for 2017-2021 var på 0,4 prosentpoeng).

Lønnsglidningen påvirker også lønnsoverhenget, som i 2022 er på 1,6 pst. Det betyr at før noe som helst blir fordelt, så forsvinner lønnsglidningen fra rammen.

Lønnsoverhenget gjelder for så vidt alle, men fratrekk rammer dem som får minst uttelling lokalt mest.

Hvilken glede har grupper som blir akterutseilt av lønnsglidningen og delvis lønnsoverhenget?

Behov for mer kunnskap og nye virkemidler?

I første omgang mener vi LO, for eksempel gjennom FAFO, bør undersøke hvorvidt indikasjoner og påstander framsatt her gjelder større grupper av ansatte.

Dette kan også være noe det foreslåtte lønnsutvalget[5] kan se nærmere på. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår at utvalget bør gå gjennom statens lønnssystem og tariffpolitikk og statens forhandlingssystem bl.a. når det gjelder lønnsdannelsen i samfunnet, statens budsjettsystem og overordnet politisk styring.

Hovedspørsmålet vi reiser her er om det er grupper av ansatte (og da innenfor enkelte yrkesgrupper) som systematisk taper på HTA over tid.

Hvis det er tilfelle, er jo spørsmålet om HTA er god nok. Hvor løsningen på dette ligger er derimot uklart. I utgangspunktet skulle den sentrale fordelingen være svaret, men vi ser at de sentralt fordelte midlene i kombinasjon med lokale forhandlinger ikke sikrer alle en god lønnsutvikling. Dette forsterkes av lønnsglidningen.

Noen muligheter å vurdere kan være større vektlegging av ansiennitet eller andre mekanismer for å sikre et minste lønnpåslag for å sikre kjøpekraftsutvikling.

Kildehenvisning

• [1] Lønnsutvikling i det statlige tariffområdet 2004–2019, Bjorn Dapi og Elin Svarstad, FAFO, FAFO-notat 2022:06

• [2] Datagrunnlaget fanger opp lønn til og med det sentrale oppgjøret per 1. mai 2021 og omfatter alle sammenslutninger: NTL, Akademikere, uorganiserte og andre. Tallene fanger ikke opp virkningen av de lokale lønnsforhandlingene i oktober 2021. Det er flere feilkilder i datagrunnlaget. Et eksempel er at på grunn av filtreringsøvelsene sjaltes ansatte som ikke har fått lønnsøkning på flere år, ut. Om dette skyldes manglende lønnsøkning eller om de har sluttet har vi ikke oversikt over. En løsning på problemet med datafangst vil antakeligvis bekrefte (forsterke) resultatene i analysen heller enn å svekke dem.

• [3] Ssb.no: inflasjonskalkulatoren

• [4] Ssb.no: Statistikkbanken, tabell 11418

• [5] Jamfør Innst. 466 S, Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Prop. 128 S (2021–2022). Ap, Sp, SV og Rødt foreslår i innstillingen at det skal settes ned et lønnsutvalg for staten. Forslaget behandles i stortinget den 16. juni.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.06.2022
12:54
15.06.2022 12:45Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Kommentar

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har utført en lignende operasjon som den han nå gjør i SAS, i det colombianske flyselskapet han ledet tidligere

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har utført en lignende operasjon som den han nå gjør i SAS, i det colombianske flyselskapet han ledet tidligere

Chris Anderson/AFP/NTB

«Denne konflikten handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss»

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Skifttilleggene betaler regningene, sier Joakim Magnusson.

Skifttilleggene betaler regningene, sier Joakim Magnusson.

Martin Guttormsen Slørdal

Joakim har jobbet mange nattskift som baker. Det vil han ikke gjøre igjen

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow, mener at arbeidere er i frontlinjen av flere og ekstraordinære kriser.

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow, mener at arbeidere er i frontlinjen av flere og ekstraordinære kriser.

Torgny Hasås

Åtte av ti land nekter etablering av fagforeninger. Krisetall for verdens arbeidere

FANGET: Leder NFF Bredtveit fengsel Petter Rolf Lajord-Stilén (51) er oppgitt over at de ikke lenger har mulighet til å sende utagerende innsatte til avlastning på andre kvinnefengsler.

FANGET: Leder NFF Bredtveit fengsel Petter Rolf Lajord-Stilén (51) er oppgitt over at de ikke lenger har mulighet til å sende utagerende innsatte til avlastning på andre kvinnefengsler.

Eirik Dahl Viggen

Ansatte i Fengsels-Norge frykter for sikkerheten til sine kollegaer og de innsatte

TRIVST: Martin Jerner (16) har sin første sommarjobb på bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim. Til LOs sommarpatrulje fortalte han at han trivst i jobben, og at lønns- og arbeidsvilkår er på stell.

TRIVST: Martin Jerner (16) har sin første sommarjobb på bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim. Til LOs sommarpatrulje fortalte han at han trivst i jobben, og at lønns- og arbeidsvilkår er på stell.

Tormod Ytrehus

Sommarvikar Martin (16) var den første som fekk besøk: – Var litt skummelt

KONFLIKT: Kan legen sykemelde meg på grunn av konflikt på jobben?

KONFLIKT: Kan legen sykemelde meg på grunn av konflikt på jobben?

Colourbox

Kan jeg sykmelde meg på grunn av arbeidskonflikt?

Må vi ha «tykkere hud» siden vi har valgt disse yrkene? Eksperten svarer.

Må vi ha «tykkere hud» siden vi har valgt disse yrkene? Eksperten svarer.

Martin Guttormsen Slørdal

Må vi tåle å bli skjelt ut på jobb?