JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LIKELØNN: Åse Blomkvist (t.v.), Marit Gjelsvik og Astrid Waaler var LOs representanter i utvalget som  har sett på likelønnsproblematikken i finansnæringa.

LIKELØNN: Åse Blomkvist (t.v.), Marit Gjelsvik og Astrid Waaler var LOs representanter i utvalget som har sett på likelønnsproblematikken i finansnæringa.

Morten Hansen

Finansnæringens likelønnsrapport er for lite ambisiøs på kvinnenes vegne, mener LO-representantene

Åse Blomkvist i LO Finans HK mener likelønnsrapporten er blitt for uforpliktende og lite ambisiøs på kvinnenes vegne.


06.03.2018
11:54
06.03.2018 12:07

may.berg@lomedia.no

Blomkvist er en av tre LO-representanter i utvalget som har utredet likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen.

– LOs representanter i utvalget har ønsket å gjøre rapporten mer tydelig og forpliktende, men det ville ikke Finans Norge være med på. Derfor har rapporten blitt preget av mye «bør» og «kan», sier representanten for LO Finans HK.

Utvalget ble etablert etter tariffoppgjøret i 2016, og la nylig fram sin rapport. Målet har blant annet vært å dokumentere likelønns- og likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i næringen, og foreslå tiltak som bedriftene kan ta i bruk.

Jannicke fikk 28.000 kroner mer i lønn etter DNBs kvinneløft

Verktøy for likelønn

– Hva er LO fornøyd med i rapporten?

– Vi har gitt de bedriftene og de tillitsvalgte som ønsker å jobbe for likelønn et verktøy som er enkelt å bruke. Rapporten gir en oversikt over hva som er situasjonen og den foreslår tiltak. I tillegg er vi enige om sju indikatorer som kan måle utviklingen. De vil oppdateres løpende og vil kunne vise om vi lykkes i arbeidet. Vi skulle bare ønske rapporten inneholdt noen «skal» og ikke bare «bør». Vi kommer til å ha et eget opplegg for våre tillitsvalgte i LO Finans. De kan bruke denne rapporten i diskusjonen om likelønn i sine samarbeidsutvalg.

– Hvordan kommer finansnæringen ut sammenlignet med andre næringer?

– Indikatorene vi har valgt viser at vi har et stykke vei å gå på noen områder. Vi har lavere andel av kvinnelige ledere og det er større sprik mellom manns- og kvinnelønninger. Derimot jobber kvinner i finansbransjen mindre deltid enn gjennomsnittet i andre bransjer.

Kvinner tjener i snitt 13 prosent mindre enn menn
Dette er lønna i over 300 yrker

Arbeidstid

Blomkvist er kritisk til at utvalget ikke har gått inn i problemstillinger som gjelder arbeidstid.

– Hvis vi skal få flere kvinner på alle nivåer i næringen, så må vi snakke om arbeidstid og tilrettelegging. Kvinner prioriterer familie og barn høyere enn menn, og selv om mange kvinner jobber mye, vil de i mindre grad enn menn forplikte seg til jobben 24 timer i døgnet. Derfor mener LO det er viktig å organisere arbeidet slik at arbeidstakere ikke jobber unødig mye kveld og helg, sier Blomkvist.

Hun påpeker at det her ikke bare er snakk om ansatte i toppstillinger, men også spesialiststillinger og fagstillinger, hvor kvinner er svakt representert.

– Vi mener at vi bør se på hvordan arbeidstida er organisert i denne typen stillinger, blant annet om det er mange som er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel.

Kvinner i DNB tapar løn når dei får barn. Det vil ho ha slutt på

Åpenhet om lønn

Et annet tema som LO har stått alene om i utvalget, er ønsket om at tillitsvalgte skal ha innsyn i lønn og lønnsutvikling for ansatte på alle nivåer. LO mener at slikt innsyn er nødvendig for å kunne jobbe systematisk med likelønn.

– Uten innsyn har vi ingen oversikt over likelønnsspørsmålet, og særlig mangler vi kunnskap om stillinger som er utenfor lønnsregulativet. Det er ingen automatikk i lønnsutviklingen for disse stillingene, og er du ikke flink til å forhandle egen lønn, blir du lønnstaper, påpeker Blomkvist.

Finans Norge bruker personvernlovgivningen som argument mot innsyn, mens LO på sin side viser til at tillitsvalgte har taushetsplikt.

Blomkvist mener at manglende innsyn i lønnsspørsmål kan ha bidratt til at det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i finansnæringen enn i de fleste andre næringer.

– Det kan hende at kvinner blir innplassert lavere enn menn helt fra starten av, og at de aldri klarer å lukke dette gapet. Men det er vanskelig å gjøre noe med dette uten innsyn, sier Blomkvist.

Lønn: Finansdirektørene økte mest i lønn i 2017

Kjønnsgap i pensjon

LO-representantene fikk ikke utvalget med på å si noe om pensjon i rapporten. Derfor har de lagt ved et vedlegg til rapporten som omhandler pensjon og likestilling.

– Vi mener pensjon er en så viktig del av lønna vår at det måtte med, sier Blomkvist.

LO-representantene viser til at systematiske lønnsforskjeller i arbeidslivet forplanter seg videre til forskjeller i utbetalt pensjon. Så lenge de fleste tjenestepensjonssordningene ikke utbetales lenger enn i ti år, og kvinner lever lenger enn menn, blir kvinnene også tapere i pensjonisttilværelsen, sier Blomkvist.

LOs likelønnspolitikk

Rapporten har også et vedlegg fra LO-representantene i utvalget om tariffpolitikkens betydning for likestilling mellom kjønnene. Her framhever de at LO i flere årtier har drevet en solidarisk lønnspolitikk som har redusert lønnsforskjellene i samfunnet, og dermed redusert lønnsgapet mellom kvinner og menn. LO har også gjennom de sentrale forhandlingene bidratt til å redusere arbeidstida og utvide velferdsordningene knyttet til omsorg, som har vært viktige bidrag til kvinners deltakelse i arbeidslivet.

– Det er LO som er god på likelønnspolitikk. For oss er det viktig å få sagt at vi vet hva som skal til for å lykkes med likelønn, sier Åse Blomkvist.

Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen

• Partene i finansnæringen ble under tariffoppgjøret i 2016 enige om å nedsette et partssammensatt utvalg.
• Utvalget har utredet tiltak for å forbedre likelønnssituasjonen og likestilt deltakelse for kvinner og menn i finansnæringen.
• Utvalget har hatt medlemmer fra Finans Norge og LO. I tillegg har det vært et parallelt utvalgsarbeid med samme mandat mellom Finans Norge og Finansforbundet
• LO representanter i utvalget har vært Åse Blomkvist, tillitsvalgt for Handel og Kontor/SpareBank 1 Gruppen, Astrid Waaler, tillitsvalgt Postkom/DNB, Marit Gjelsvik, økonom i Handel og Kontor.

Verktøykasse for likelønn

• Gå systematisk til verks. Kartlegg likestillingssituasjonen i bedriften, fastsett mål og tiltak basert på kartleggingen. Sørg for at tiltakene evalueres jevnlig.
• Etabler et system for å kunne vurdere lik lønn for arbeid av lik verdi.

Bevisstgjøring er viktig både hos ledere, tillitsvalgte og i personalavdelingen.
• Ved rekruttering til lederstillinger og høyere lønnede stillinger, bør best kvalifiserte kvinne og mann identifiseres. Kvinner bør oppfordres til å søke lederstillinger. Sørg for å ha gode kvinnelige rollemodeller internt i virksomheten.
• Jobb systematisk med å utvikle kvinnelige talenter. Gi kvinner erfaring og ansvar i daglige arbeidsoppgaver og prosjekter. Kartlegg potensielle kvinnelige ledere og motiver disse til å søke utfordringer. Noen bedrifter har hatt suksess med en intern mentor- og nettverksordning for kvinner.
• Skap en bedriftskultur der det er rom for at ansatte kan gjøre karriere og samtidig ivareta sine oppgaver på hjemmebane. Oppfordre til balansert uttak av foreldrepermisjon og til jevn fordeling av sykt barn-dager.
• Sørg for at ansatte som er i foreldrepermisjon ikke blir glemt ved lønnsvurderinger.

Kilde: «Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen». Rapport fra LO Finans og Finans Norge.

Tallenes tale

Hvordan står det til med likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen? Her er status per 1. desember 2017, ifølge rapporten:

• Fordelingen mellom kvinner og menn er jevn. Kvinneandelen var på 47,8 prosent i 2016. Kvinneandelen har sunket de siste 16 årene, fra 52,3 prosent.
• Utdanningsnivået har økt over lengre tid både blant kvinner og menn. Andelen kvinner med høyskole- eller universitetsutdanning var på 56 prosent i 2016, mot 67 prosent blant menn.
• Kvinners årslønn utgjorde i 2016 80, 2 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn. Kvinners årslønn: 564.400 kroner. Menns årslønn: 703.800.
• Andelen kvinnelige banksjefer og direktører i finans var 26 prosent i 2016, mot 19 i 2003.

Kvinneandelen blant systemutviklere og programmerere var 31 prosent i 2016.
• Andelen som jobber deltid er lav, bare 17 prosent av kvinnene mot 37 prosent i det øvrige arbeidslivet.
• Andelen menn som jobber deltid er 4 prosent.
• Om lag 90 prosent av fedrene i finansnæringen tok ut foreldrepenger i årene 2011-2014. Andelen har sunket etter at fedrekvoten ble redusert.
• Bare 19 prosent av de som ble tatt opp til studier i teknologi og data i 2017 var kvinner.

Les rapporten (PDF)

Vi skulle bare ønske rapporten inneholdt noen «skal» og ikke bare «bør».

Åse Blomkvist, tillitsvalgt

Finans Norge: – Rapporten gir kunnskap og foreslår tiltak

For å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn er det viktig få finne ut hvordan man kan få flere kvinner inn i ledende stillinger og spesialiststillinger, mener Finans Norge.

MAY BERG

may.berg@lomedia.no

Finans Norge synes at rapporten bidrar med viktig kunnskap om likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn i finansnæringen. Den forteller blant annet at lønnsgapet mellom kvinner og menn i finanssektoren henger sammen med at det er en hovedvekt av menn i ledende stillinger og spesialiststillinger.

– For å tette dette gapet er det viktig å fokusere på hvordan vi kan få flere kvinner inn i ledende stillinger og spesialiststillinger, og her gir rapporten mange konkrete anbefalinger. Gjennom utvalgsarbeidet har vi også fått kunnskap om hvordan mange finansbedrifter jobber med dette. Her kan bedriftene lære mye av hverandre. For den enkelte bedrift handler det om å sette seg konkrete mål og arbeide systematisk for å oppnå målene, sier advokat Anja M. Brodschöll i Finans Norge i en mail.

NYTTIG: Advokat Anja M. Brodschöll i Finans Norge mener at rapporten bidrar med nyttig kunnskap.

NYTTIG: Advokat Anja M. Brodschöll i Finans Norge mener at rapporten bidrar med nyttig kunnskap.

May Berg

– Hvordan skal rapporten brukes?

– For det første gir likestillingsindikatorene oss viktig kunnskap om situasjonen i næringen når det gjelder likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn. Gjennom årlige målinger av indikatorene vil vi følge med på utviklingen, blant annet når det gjelder likelønn, kvinneandel i ledelsen og kvinneandel på studier som finansbedrifter rekrutterer mye fra. Dette er kunnskap som vi tror vi være til nytte både for de lokale parter i bedriftene og de sentrale tariffparter når vi skal arbeide videre med disse temaene. For det andre gis det i rapporten anbefalinger om helt konkrete tiltak som bedriftene kan iverksette for å oppnå resultater. Blant annet er det gitt anbefalinger om hvordan arbeidet kan organiseres på en god måte, tiltak for å få flere kvinner inn i ledende stillinger og spesialiststillinger og tiltak for ansatte i foreldrepermisjon og småbarnsfasen. Fra Finans Norges side vil vi informere våre medlemsbedrifter om de anbefalte tiltakene, og vi har tro på at systematisk arbeid gir resultater å sikt, skriver hun.

– LO mener at rapporten er blitt for uforpliktende og lite ambisiøs på kvinnenes vegne. Hva sier Finans Norge til det?

– Bedriftene har allerede en plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. De anbefalte tiltakene i rapporten er ment som en «verktøykasse» som de lokale parter i bedriftene kan benytte i sitt arbeid med likelønn og likestilt deltakelse. Hvilke tiltak som er relevante vil nødvendigvis variere fra bedrift til bedrift, ut fra bedriftens egne utfordringer og mål, sier Brodschöll.

DNB med egen kvinnepott
– Vi må løfte lavtlønnsgruppene for å løfte kvinnene

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.03.2018
11:54
06.03.2018 12:07Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger. Slik fungerer loven

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år


Flere saker