JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det som er viktig nå er å trekke lærdom av det vi har vært gjennom, sier LO-sekretær Are Tomasgard

– Det som er viktig nå er å trekke lærdom av det vi har vært gjennom, sier LO-sekretær Are Tomasgard

Sissel M. Rasmussen

Evaluering etter korona:

LO står på kritikken: – Koronahåndteringen rammet de svakeste aller hardest

Det gikk nesten hundre år fra den forrige store pandemien til covid-19 rammet oss. Det er ikke gitt at det tar like lang tid før neste pandemi kommer.24.08.2022
10:06
25.08.2022 11:28

helge@lomedia.no

LO har behandlet sin høringsuttalelse til regjeringens koronaevaluering del to, en rapport som på mange måter bekrefter LOs syn på korona-håndteringen: Den bar preg av dårlig samhandling og rammet de svakeste aller hardest.

LO mener dette er hard, men betimelig kritikk.

– Kritikken som vi kom med til rapport nummer en, er bekreftet i rapport to. Det viser at vår kritikk var på sin plass. Det som er viktig nå er å trekke lærdom av det vi har vært gjennom, sier LO-sekretær Are Tomasgard til FriFagbevegelse.

Han har selv alle muligheter til å ta dette med seg videre. Han sitter nemlig i den regjeringsoppnevnte totalberedskapskommisjonen.

Urolige tider

Tomasgard minner oss om at vi lever i mildt sagt urolige tider.

– Det gjør vi definitivt. Det gikk nesten 100 år fra forrige store pandemi. Med befolkningstettheten og reisemønsteret vi har nå, er det ikke gitt at det går like lang tid til neste store pandemi kommer, sier Tomasgard. 

– Vi er tross alt mennesker. Og vi har en krig i Europa med alt det medfører, sier han. 

At vi i forrige uke opplevde et stort steinras i Ullensvang, som isolerte mange mennesker. At det falt ned en bro i Gudbrandsdalen nylig. For ikke å glemme rastragedien i Gjerdrum.

Alt dette minner oss om alvoret og viktigheten av en god beredskap.  

– Vi må ha en beredskap for alt. Ikke bare i forhold til en pandemi, poengterer Are Tomasgard.  

Han peker også på betydningen av tilliten i samfunnet både mellom folk og mellom folk og myndigheter som en vesentlig årsak til at folk lytter til myndighetene. Og gjør som myndighetene sier. 

– Da Folkehelseinstituttet (FHI) ba folk holde seg hjemme, gjorde vi det. Da FHI ba folk ta vaksine, gjorde vi det uten store protester. Det skyldes nettopp den tilliten man har til myndighetene, påpeker Are Tomasgard. 

Etter pandemien: Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner

Omfattende rapport

Mandag vedtok Sekretariatet i LO en høringsuttalelse om koronakommisjonens andre rapport – som omhandler tiden fram til 31. oktober 2021.

Rapporten er svært omfattende – 477 sider.

Til den første rapporten uttalte LO blant annet at «manglende vurderinger av smitteverntiltak på samfunnsnivå syntes å være en grunnleggende svakhet ved regjeringens løpende håndtering gjennom hele pandemien», altså også etter 7. mai 2020.

LO mente også at kommisjonens dom over regjeringens svake beredskapsarbeid var alvorlig, og understreket at beredskapsarbeid nettopp er å være forberedt på uventede situasjoner.

LO pekte på betydningen av den norske samfunnsmodellen med gode offentlige velferdsordninger, trepartssamarbeidet og et organisert arbeidsliv når en står overfor en krise.

Til slutt påpekte LO pandemiens konsekvenser for ulikhet.

Pandemien rammet i utgangspunktet skjevt. De med minst ressurser måtte bære de tyngste børene. I tillegg forsterket smitteverntiltakene og enkelte av de kompenserende økonomiske tiltakene ulikhetene.

Avslutningsvis var LO også kritisk til kommisjonens konklusjon om at «myndighetenes håndtering var god» all den tid kommisjonens hovedfunn var at de iverksatte tiltakene ikke var basert på en grundig og veloverveid avveining mellom ulike hensyn, men var enkeltbeslutninger hvor vurderinger ikke ble dokumentert, og hvor man dessuten ikke fulgte de statsrettslige rammene for slike beslutninger.

Helsevesenet: Ledelsen gir koronatillegg til sykepleiere, men ikke til helsefagarbeidere: – Provoserende (februar 2022)

Er ivaretatt nå

Mange av LOs merknader og innspill synes ivaretatt i delrapport to, i den forstand at kommisjonen konkluderer slik LO gjorde. Kritikken er relativt hard.

Kommisjonen gjentar at myndighetene ikke var godt nok forberedt på en identifisert sårbarhet da pandemien rammet Norge.

«Myndighetene hadde ikke utarbeidet beredskapsplaner og det var ikke gjennomført pandemiøvelser eller noe beredskapssystem «der summen av konsekvensene for samfunnet som helhet ble vurdert», heter det.

• For mange saker ble løftet til regjeringens bord og ble behandlet under et unødvendig høyt tidspress.

• Regjeringens grunnlag for å beslutte smitteverntiltak var i mange tilfeller mangelfullt. Konsekvenser og sammenhenger var ikke tilstrekkelig belyst eller forstått.

• Regjeringen var for lite fremoverskuende i sin håndtering.

• Regjeringen utnyttet ikke fullt ut det etablerte systemet for krisehåndtering.

• Myndighetenes kommunikasjon nådde ikke ut til hele befolkningen.

• Myndighetenes evne til å lære underveis burde vært bedre Dette er kritikk som angir viktige læringspunkter for beredskapsarbeid i fremtiden.

Podkast: Håkon levde på havregryn under pandemien

Lave smitte- og dødstall

Når kommisjonen skal forklare hvorfor døds- og smittetall forårsaket av pandemien var lave i Norge, lener de seg på «strukturelle, økonomiske og kulturelle sider» ved vårt samfunn.

Høy tillit til hverandre og til myndighetene fremheves.

Den norske samfunnsmodellen med en solid nasjonaløkonomi, offentlig velferdspolitikk og et organisert arbeidsliv har bidratt positivt. Likeså velutviklede helse- og omsorgstjenester med en gjennomgående høy kompetanse.

Også dette er helt i tråd med LOs syn i forrige høringsrunde.

Kommisjonens første delrapport fastslo at regjeringen og det øverste statsapparatet ikke var tilstrekkelig forberedt til å kunne møte og håndtere pandemien. Man brukte i begrenset grad de beredskapsplaner som forelå.

Daværende statsminister, Erna Solberg, uttalte til sitt forsvar i etterkant av den første rapporten at «Vi hadde en beredskapsplan for en pandemi. Men vi hadde ikke en beredskapsplan for denne pandemien!

LO understreker i denne høringsuttalelsen at beredskapsarbeid nettopp er å være forberedt på innsats for å møte uventede kritiske situasjoner.

«LO deler kommisjonens oppfatning om mangelfull kriseberedskap. Flere kommuner hadde ikke oppdaterte beredskapsplaner og manglet oversikt over kommunenes totale beredskap. Velferdstjenestenes tilbud varierte fra kommune til kommune, smittevernreglene ble forstått ulikt og det var uklarheter knyttet til hvordan våre medlemmers kompetanse skulle brukes. Mangel på kunnskap om de ulike profesjoners kompetanse gjorde at den samlede kompetansen ikke ble benyttet på en effektiv måte», mener LO.

Avlaste sykepleiere

Under smittetoppen var det et stort press på sykepleiere. Deler av deres arbeidsoppgaver kunne imidlertid vært utført av andre grupper av helsepersonell, mener LO.

Avhengighet av innleid utenlandsk personell i helsetjenesten forsterket sårbarheten.

– Det er også viktig å ha kollektive avtaler for merarbeid og kompensasjon. Disse må dessuten synkroniseres mellom helseforetakene, heter det videre i høringssvaret.

LO viser til at det over tid har vært en tendens i retning av økt vekt på anbud, utkontraktering og offentlig-privat samarbeid i beredskapssektoren.

– Den påståtte fordelen er kostnadseffektivisering. Ulempen er økt sårbarhet som følge av mer komplekse verdikjeder med sviktende sikkerhetsstyring, økte utfordringer med samvirke når relasjoner stykkes opp, og de særlige utfordringer anbudsprosesser skaper for å drive langsiktig beredskapsarbeid, mener LO.

– Å benytte private aktører til å utføre oppgaver i beredskapsarbeidet øker styringsutfordringene, hevder LO.

Kommisjonen mener regjeringens prioritering av å treffe raske beslutninger har gått på bekostning av grundigheten i saksforberedelsen, og svekket kunnskapsgrunnlaget, herunder bevissthet om fraværet av kunnskap. Noe som kunne føre til at viktige hensyn ble oversett.

– Det burde vært lagt mer vekt på å innhente kunnskap, at ordinære saksbehandlingsprosedyrer i større grad burde vært fulgt, og at forholdsmessighet i større grad burde vært konkretisert i beslutningsgrunnlaget, hevder kommisjonen.

24.08.2022
10:06
25.08.2022 11:28Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga


Flere saker