JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aksjonister blokkerer lasting og lossing fra hurtigruteskipet Vesterålen på kaia i Tromsø natta mellom 20. og 21. mai 2014.

Aksjonister blokkerer lasting og lossing fra hurtigruteskipet Vesterålen på kaia i Tromsø natta mellom 20. og 21. mai 2014.

Privat

Det foregår ikke streikebryteri ved havna i Tromsø

Losse- og Lastearbeiderne i Tromsø vært tatt ut i en sympatistreik siden 7. desember 2013. Det fremsatt påstander om at det foregår streikebryteri ved havna i Tromsø relatert til dette, skriver Toralf Ekrheim i Nor Lines AS i dette innlegget.06.06.2014
12:00
06.06.2014 10:14

Dette er imøtegått av operatørene på havna i Tromsø og NHO. Saken er nå, etter nesten et halvt år, tatt opp av Norges Transportarbeiderforbund, hvoretter det er laget en protokoll som vil være basis for en arbeidsrettssak som skal avgjøre saken.

Dessverre har mangel på respekt på det mellom partene i arbeidslivet avtalte regelverk for konfliktløsning, medført at flere personer og foreninger, både tilreisende og lokale, har utført 8 ulovlige blokader av virksomhet i Tromsø Havn. Ved noen av blokadene har lasten blitt fremført via andre havner og med vogntog i stedet for med Hurtigruteskipene. Dette er ikke gunstig for verken miljø eller veislitasje.

Både for våre kollegaer i Tromsø og bedriften har det vært hovedfokus å få fram lasten som avtalt med våre kunder. De ulovlige blokadene har følgelig medført ekstra kostnader som vil bli forsøkt dekket fra deltakerne.

Blokadene, mediainnslag og leserinnlegg har vært ledsaget av usaklige og sjikanerende påstander fra aksjonistene rettet mot ansatte i Nor Lines og bedriften. Både feilinformasjon, unødvendig ordbruk og sterk konfliktorientering som ikke er verdig for verken aksjonistene eller fagbevegelsen har preget dette.

Vi håper fakta, og bedriftens oppfatning, som fremført i dette innlegget kan rette opp noe av dette.

Bakgrunn:

Det har en tid vært uenighet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden om hvem som skal ha tariffavtale for laste- og lossearbeid ved Risavika Terminal AS som er operatør i en privat eid havn i Risavika utenfor Stavanger. Bedriften har ansatte som er medlemmer i og omfattet av en tariffavtale med Industri og Energi (IE). Bakgrunnen for dette er hovedsakelig historisk. Norges Transportarbeiderforbund (NTF) hevder at NTF skal ha tariffavtalen, og at det er innleide arbeidere fra Stavanger Losse- og lastekontor som har rett til dette arbeidet. Selv om de ansatte, som er fast ansatt og altså har tariffavtale, ikke ønsker endringer, skal saken opp i rettsapparatet.

Det er ingen losse- og lastearbeidere i Risavika eller Stavanger som streiker. Det er iverksatt en boikott fra NTF av Risavika Terminal AS. Hvorvidt NTF har anledning til å boikotte Risavika Terminal AS, har også vært oppe i rettsapparatet. Siste foreliggende rettsavgjørelse ga NTF medhold, hvoretter boikott, som ikke innebærer noen fysisk blokade av virksomheten, ble iverksatt 1. november 2013. Saken er imidlertid anket av bedriften, og rettsavgjørelsen er følgelig ikke rettskraftig ennå. Likevel er boikott iverksatt, i strid med det som har vært vanlig praksis – å vente på rettskraftig avgjørelse. Driften ved Risavika Terminal AS går som normalt og er etter foreliggende informasjon ikke påvirket av boikotten.

7. desember 2013 ble laste- og lossearbeiderne i Mosjøen og Tromsø tatt ut i sympatistreik med kravet om NTF tariffavtale ved Risavika Terminal AS. Det er ingen åpenbar forbindelse mellom Risavika Terminal AS og disse 2 havnene, verken m.h.t. faste linjer eller virksomheter som er etablert både i Risavika og i de 2 havnene som ble tatt ut i sympatistreik. Nor Lines AS har ikke linjer eller annen regulær virksomhet som betjenes av Risavika Terminal AS.

I Mosjøen ble det gitt umiddelbar dispensasjon fra streiken, slik at virksomheten ved aluminiumsverket ikke stoppet opp.

I Tromsø har losse- og lastearbeiderne, som er omfattet av den såkalte ”Sør- og Nord-Norge avtalen for laste- og lossearbeidere”, og ansatt i Tromsø Losse- og Lastekontor (TLL), vært i streik siden 7. desember, som de eneste losse- og lastearbeiderne i Norge.

I Tromsø har skipsanløp i alle år blitt ekspedert ved hjelp av både fast ansatte, innleide og skipets mannskap.

Nor Lines etablerte seg i 2005 også på en privat kai på Skattøra, hvor Sør- og Nord-Norge avtalen ikke gjelder. Nor Lines valgte likevel fortsatt å leie arbeidskraft fra TLL også på Skattøra, for å dekke behov ut over egne ansatte.

På Prostneset, Hurtigrutekaia, som er offentlig havn hvor tariffavtalen gjelder, har det også vært benyttet tilleggsarbeidskraft fra TLL ut over egne ansatte. Når sympatistreiken en gang er over vil innleie av godkjent personell fra TLL i h.t. tariffavtalens bestemmelser være gjeldende.

Situasjon:

Selv i en streikesituasjon hvor det er streik blant noen av de ansatte i et selskap, skal de øvrige ansatte utføre sitt vanlige arbeid.

I Tromsø er det streik hos en underleverandør, TLL, som innebærer at oppdragsgiver etter både regelverket mellom partene i arbeidslivet, og rettsavgjørelser (Høyesterett 2001) står fritt til å utføre arbeidet med egne ansatte eller andre underleverandører. Dette synspunktet ble både LO og NTF varslet om i brev fra NHO 9. desember 2013. Først i mai 2014 kom det tilbakemelding fra NTF på dette brevet som tilkjennegir et annet syn, og som har medført en protokoll som skal behandles.

Nor Lines synes det har vært krevende å få tilstrekkelig støtte fra Politiet til å avverge og oppløse ulovlige blokader, men dette har vi nå sett en klarere holdning til.

NHO fremmet på våre vegne et krav om midlertidig forføyning til Nord-Troms Tingrett, et krav vi fikk medhold i ved en kjennelse fra tingretten den 22. mai 2014. Kjennelsen nedlegger forbud mot blokade av vår virksomhet i Tromsø. Kjennelsen er ikke en dom hvor noen blir straffet, men pålegger at blokade mot vår virksomhet ikke er tillatt.

Vi registrerer at verken aksjonistene eller Norges Transportarbeiderforbund har benyttet seg av muligheten til å be om etterfølgende muntlige forhandlinger.

Også etter at denne kjennelsen forelå har det vært gjennomført blokade av virksomheten på Prostneset. Dette viser etter vårt syn en manglende respekt også for de institusjoner som er etablert for å sikre demokrati og en rettsstat som ivaretar alles rettigheter.

Tromsø Havn har også besørget noe bedre muligheter for adgangskontroll til området, i form av bedre inngjerding. I likhet med de fleste offentlige trafikkhavner i hele verden, er godshåndteringsområdet avsperret for tilgang for uvedkommende. Dette er regulert av internasjonale og lokale bestemmelser, og hensynet til sikkerhet. Regelverket tillater havneeier å bortvise uvedkommende personer fra sine områder. Tromsø Havn KF har som eier av området bedt Politiet bidra til at uvedkommende ikke trenger seg inn på området.

Noen aksjonister kom seg ikke ut fra terminalområdet på Prostneset etter en ulovlig blokade natt til 31. mai. Nor Lines er anmeldt for frihetsberøvelse etter denne hendelsen. Det er beklagelig at aksjonistene ikke tok kontakt med Nor Lines ansatte som var til stede inne på terminalen, eller ventet til disse skulle reise fra terminalen, for å bli låst ut. I stedet valgte de å risikere egen sikkerhet ved å forsere inngjerdingen, heldigvis uten at noen ble skadet.

For våre kollegaer i Tromsø har det vært krevende å bli utsatt for verbal ”skittkasting”, også i media, og bruk av ord som ikke egner seg verken på trykk eller lydopptak. Dette foregår også på offentlig område, hvor passasjerer til og fra Hurtigruten ferdes. Denne oppførselen tjener aksjonistene liten ære, og er dårlig reklame for de foreninger og forbund hvis faner de bærer med seg under aksjonene, og heller ikke kan sies å fremme Tromsø som turistby.

Nor Lines vil støtte ansatte som ønsker å forfølge ærekrenkende påstander.

Landsorganisasjonen sentralt og NTF har tatt avstand fra ulovlige blokader, og bedt om at slike opphører. Likevel velger enkeltmedlemmer, fagforeninger og lokale LO-tillitsvalgte i Tromsø å ikke følge disse oppfordringene. I mange sammenhenger ville dette blitt oppfattet som illojalt.

Nor Lines AS har ikke motsatt seg retten til å gjennomføre en sympatistreik i Tromsø, selv om dette er et tema mellom de sentrale partene i arbeidslivet. I tråd med vanlig praksis, rettsavgjørelser og NHO’s tolkning av regelverket mener vi at vi kan ekspedere skipsanløp i Tromsø som normalt, når en underleverandør som utfører deler av dette arbeidet streiker. Ved streik oppfylles heller ikke en fortrinnsrett til å delta i havnearbeid.

For Nor Lines er det basert på den foreliggende situasjon, ikke aktuelt å legge ned deler av vår virksomhet i Tromsø og si opp eller permittere noen av våre ansatte, for å imøtekomme en feilaktig påstand om at disse bedriver streikebryteri.

Det forekommer ingen utestengelse fra arbeid. Losse- og lastearbeiderne ved Tromsø Losse- og lastekontor har selv lagt ned arbeidet i en sympatistreik. Når sympatistreiken er over, vil Nor Lines igjen oppfylle de tariffmessige forpliktelser vi har til å tilby arbeid til TLL.

Vi håper at vårt sterke fokus på å få lasten frem som lovet til kundene skal avverge varig tap av last med Hurtigruteskipene.

Vi har under sympatistreiken erfart at arbeidet blir utført mer effektivt, med færre avvik og skader på gods, enn når losse- og lastearbeidere som ikke er ansatt i selskapet har utført deler av arbeidet. Arbeidsmiljøet ved Nor Lines avdeling Tromsø synes også å ha blitt bedre når en ikke bruker innleid personell med manglende innsyn i bedriftens problemstillinger og fokusområder.

Dette underbygger behovet for å endre organiseringen av dette arbeidet. NHO Logistikk og Transport og NTF har tilkjennegitt vilje til å forhandle avtaler som kan gi større grad av fast ansettelse hos oppdragsgiver. Dette er i tråd med den generelle utviklingen i arbeidslivet, hvor vikarbruk og innleid arbeidskraft til faste arbeidsoppgaver søkes minimert.

Vi har eksempel på at det i samarbeid er mulig å få til gode løsninger som ivaretar behovet for å ha en sikker, effektiv og konkurransedyktig havneoperasjon. Dette bidrar til at de politiske målsettinger om mer last sjøveien kan oppnås, og at arbeidsplasser i havna sikres.

******

Nor Lines har ikke innvendinger mot at det demonstreres fredelig for å fremme synspunkt. Vi håper at i den grad de lokale tillitsvalgte eller andre aksjonister er uenig i vår forståelse av konflikten tar dette opp gjennom sine organisasjoner, og ikke ”trakasserer” kollegaer som utfører sitt vanlige arbeid.

Ledelsen i Nor Lines synes det er viktig å fremheve den ro og yrkesstolthet som våre kollegaer og samarbeidspartnere i Tromsø utviser selv når de trakasseres, provoseres og hindres av aksjonister som synes å mene at de burde vært sagt opp eller permittert i stedet for å utføre sitt arbeid. Ståpåvilje og evne til å finne gode løsninger har vært enestående når ulovlige blokader har medført behov for dette.

Nor Lines AS

Toralf Ekrheim

Viseadm. Dir.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.06.2014
12:00
06.06.2014 10:14Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

IKKE BESTEMT SEG: Peggy Hessen Følsvik har ikke avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

IKKE BESTEMT SEG: Peggy Hessen Følsvik har ikke avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

Leif Martin Kirknes

Hvem skal lede LO til 2025? I år skal valgkomiteen jobbe på en ny måte

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

Andreas Winter/KSK

Barnevernet trenger ikke flere ansatte, det trenger bedre ledere, mener tidligere leder


Flere saker