JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KAN PÅVIRKE TARIFFAVTALENE: – Endringene i arbeidsmiljøloven kan påvirke tariffavtalene, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. Hun mener at loven vil kunne legge noen begrensinger på hvordan lokale avtaler om gjennomsnittsberegning kan implementeres.

KAN PÅVIRKE TARIFFAVTALENE: – Endringene i arbeidsmiljøloven kan påvirke tariffavtalene, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. Hun mener at loven vil kunne legge noen begrensinger på hvordan lokale avtaler om gjennomsnittsberegning kan implementeres.

Martin Guttormsen Slørdal

– Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson

Fafo-forsker Kristine Nergaard mener Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er mindre radikale enn ventet.12.06.2014
12:00
17.06.2014 10:08

yngvil Mortensen@lomedia.no

katharina.dale.hakonsen@lomedia.no

Fagbevegelsens innflytelse på hvor lenge du kan jobbe blir mindre. Arbeidstilsynet skal bestemme mer. Det skal også arbeidsgivere lokalt.

– Regjeringen lager et alternativ til dagens ordning. Forslaget innebærer at man fortsatt kan søke hovedsammenslutningene om dispensasjon, men at også arbeidstilsynet får utvidet kompetanse til å godkjenne slike ordinger. Dette betyr at hvis de sentrale organisasjonene sier nei - eller hvis arbeidsgiver tror at en søknad ikke blir godkjent, er det mulig å gå via Arbeidstilsynet, forklarer Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Dette vil ifølge de nye lovendringene gjelde søknader om arbeidsdager utover 12 timer. I dag går grensa ved 10 timer.

– Det er ikke dermed sagt at Arbeidstilsynet vil være mer «slepphendt». Hvis LO Stat og de andre hovedsammenslutningene mener en søknad om unntak fra loven er uforsvarlig og sier nei, er det ikke gitt at Arbeidstilsynet sier ja, poengterer Fafo-forskeren.

Øker rammene lokalt

Nergaard mener forslagene er mindre radikale enn ventet.

I stedet for å fjerne kravet om at fagforeningene sentralt skal kunne gi dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene, øker regjeringen rammen for hva som kan avtales lokalt.

– Den største endringen som omhandler arbeidstid, og som vil påvirke flest arbeidstakere, er forslaget om å kunne avtale lokalt arbeidsdager på 12 timer. Der har man flyttet makt fra fagorganisasjonene sentralt. Det vil bli større muligheter for å avtale alternative arbeidstidsordninger på den enkelte arbeidsplass. Men de mest ekstreme ordningene vil fortsatt kreve godkjennelse fra sentralt hold eller fra arbeidstilsynet, sier Nergaard.

Kan påvirke tariffavtalene

Hvordan lovendringene vil påvirke tariffavtalene er usikkert, men Nergaard ser ikke bort fra at endringer i arbeidsmiljøloven vil kunne påvirke bestemmelser avtalt mellom fagforeningene og arbeidsgiver.

– Endringene i arbeidsmiljøloven kan påvirke tariffavtalene, sier Nergaard.

Hun mener ikke at loven påvirker avtalene direkte, men at loven vil kunne legge noen begrensinger på hvordan lokale avtaler om gjennomsnittsberegning kan implementeres.

– For eksempel har noen tariffavtaler bestemmelser om normalarbeidstid, og hvilke tidspunkt som utløses tillegg, forklarer Nergaard.

Ulike tariffbestemmelser kan dermed ha betydning for når loven slår ut i lokale ordninger på gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Det fleksible arbeidslivet

– Hva ligger egentlig i arbeidsgivernes og høyrepolitikernes argumenter om fleksibelt arbeidsliv?

– Fleksibilitet høres i utgangspunktet positivt, men det er ulike forståelse av begrepet alt ettersom det er arbeidsgiver og arbeidstaker som bruker ordet. Fleksibilitet for arbeidsgiver kan være å optimalisere bemanningen med utgangspunkt i åpningstider, driftstider og topper, sier Nergaard.

– For den enkelte, meg og deg, er fleksitid ofte et positivt begrep. Vi har for eksempel fleksitid og mulighet for å avspasere. Hjemmekontor gir oss større frihet og fører kanskje til at vi yter mer fordi vi har mulighet til å jobbe mer.

Forskeren mener at for mange arbeidsgivere er fleksitid et gode fordi det gjør arbeidstagerne mer fornøyd og det fører til økt produktivitet.

– Fleksibilitet tolkes ulikt av arbeidsgiver og folk flest. Det som er fleksibelt for arbeidsgiver, er ikke nødvendig det for arbeidstager. Fagbevegelsen er forsiktig med å bruke begrepet fordi man legger ulike forståelser i det.

– Går det fleksible arbeidslivet på bekostning av den ansattes frihet?

– Ikke nødvendigvis. Fleksibilitet gir oss frihet og mulighet til avspasere. Hvis dette er en type fleksibilitet som i all hovedsak er drevet av arbeidsgiver, går det ut over noen. Men vi som styrer arbeidshverdagen vår selv nyter ofte godt av fleksibilitet. Det er ikke noe enten eller svar. Den fleksible bedrift for arbeidsgiver kan føre til økt usikkerhet for midlertididig ansatte med lav formell kompetanse. De kan skiftes ut og leies inn utenfra, forteller Nergaard.

Negative konsekvenser av fleksibilitet

– Den mest ekstreme formen eller en karikatur vil være at arbeidsgiver har en kjernestab, en nedstrippet stab og bruke midlertidig ansatte og innleide arbeidstagere for å ta toppene eller for å utføre oppgaver som ikke er del av kjerneoppgavene. De vil bruke eksterne for ikke å binde opp mer penger enn nødvendig eller for å forplikte seg med faste ansettelser. Jeg mener nok at dette er ikke en beskrivelse av norsk arbeidsliv generelt, men det er ikke vanskelig å finne bransjer og bedrifter der dette i langt større grad enn tidligere er elementer i bemanningsstrategiene.

Arbeidstid

Arbeidstagerne i fengslene har et ønske om å ha lengre vakter enn de har i dag. Dette er komplisert for fagbevegelsen.

– Det er en grunn til at arbeidsmiljøloven har bestemmelse om arbeidstid. Den enkelte kan ønske seg mer fleksibilitet i form av lange dager og mye fri over en periode, men det er ikke sikkert det er det beste for arbeidsmiljøet over tid. Hvis du skal være kynisk, handler mye av uenighet knyttet til arbeidstidsregulering om kompensasjon. Hvor mye kompensasjon skal du få for å jobbe utover normalarbeidsdagen? Hvis folk skal jobbe i helger, skal de har økt kompensasjon. Men det dreier seg også om når folk ønsker å jobbe og å ha fri. Ett godt eksempel er diskusjonen om sykepleierne skal jobbe oftere enn hver tredje helg, kommenterer Nergaard.

– Hva er konsekvensene for de ansatte hvis fagforeningene mister innstillingsretten?

– Dersom du fjerner de sentrale dispensasjonsrettene, får du flere ordninger med lang arbeidstid. For noen er det ønskelige, for eksempel, fengslene. Du vil se større variasjon i ulike avtaler uten at det har så mye å gjøre med kompensasjon fordi mange arbeidstagere har sterke fagforeninger også på lokalt nivå. Dessuten vil vi nok se flere ordninger med lange vakter i bransjer med mange arbeidsinnvandrere, tror Nergaard.

Omstridt

Hun legger ikke skjul på at den sentrale innstillingsretten er kontroversiell. Mister fagforeningen den, vil det føre til flere avtaler med lange arbeidstider og en større variasjon i avtaler.

Nergaard mener det vil være et press fra arbeidsgiver på slike ordninger, og særlig i helsevesenet ser vi at dette også støttes av representanter for brukere eller pårørende.

Men nettopp like ordninger kan også være populære blant medlemmer og arbeidstakere ellers, fordi man får lange friperioder.

– Det er vanskelig å si nei for fagbevegelsen fordi en del medlemmene og arbeidstagere ønsker det, understreker Nergaard.

Arbeidsgiverorganisasjonene vil ha mindre detaljerte reguleringer i arbeidsmiljøloven. Regjeringen ønsker å endre dispensasjonsretten fra de sentrale fagforeningene, forå flytte makt til lokale tillitsvalgte og Arbeidstilsynet.

– Arbeidsgiverne har et ønske om å flytte dispensasjonen nedover og over til individuelle avtaler og dels mindre strengere reguleringer i loven. Arbeidsgiverne stiller spørsmålet hvor streng skal en lov være? De peker på at på et sykehus brytes loven ofte, og mener at det viser at det er på tide å endre lovverket, sier Nergaard.

Krevende for fagbevegelsen

Nergaard tror diskusjonen om arbeidstid kommer til å være krevende for fagbevegelsen framover, mest utad, men også innad.

– I noen bransjer vil fagforeningene møte krav som springer ut fra arbeidsgivers ønske om å utvide driftstidene på grunn av sterk konkurranse, krav om økt lønnsomhet eller at bedriften har mange arbeidsinnvandrere som pendler. I andre bransjer begrunnes slike krav ut fra hensynet til pasienter, brukere eller elever. Motargumentene fra fagbevegelsen kan lett framstilles som at de kun tar hensyn til egne medlemmer. Og i noen tilfeller vil medlemmene ønske ordninger som går lengre enn det forbund og LO mener er forsvarlig. Å forklare et nei fra LO eller det aktuelle forbundet i en slik situasjon er vanskelig. Man kan forsøke å si at når du du er ung og frisk er det gunstig å jobbe lange vakter, men passer det for eldre mennesker? Kan vi diskutere noen av ordningene? Er alle ordningene hensiktsmessig?, spør Nergaard.

Fakta

Grenseland mellom lov og avtaler arbeidslivet:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10 setter grenser for alminnelig arbeidstid, overtid, helg- og nattarbeid, og stiller krav til arbeidsplan. Regulerer også hvordan det kan søkes om dispensasjon.

Loven skal verne arbeidstakerne, og legger en ramme for hvor mye som er tillatt. Tariffavtaler har egne bestemmelser, med tillegg for ubekvem arbeidstid.

Blir loven endret, normalarbeidsdagen utvidet og søndag vanlige arbeidsdag kan arbeidsgiver stille krav om å reforhandle tariffavtalen.

Et eksempel er årets forhandlinger mellom Spekter/Vinmonopolet og Handel og kontor. Der krevde arbeidsgiver muligheten for åpne utsalg på jul-, nyttårs-, påske og pinseaften. Dette ble avvist, men Spekter har gjort en protokolltilførsel. Dersom Stortinget vedtar en lovendring som tillater åpne pol disse dagene, vil Spekter innkalle til ny diskusjon.

Et annet eksempel er Ofotbanen. Der jobber ansatte i Jernbaneverket 12-timers nattskift med ti nattskift per måneden denne sommeren. Ved beredskapsutrykning kan arbeidstiden bli 13 timer. Unntaket ble akseptert i drøftemøte lokalt mellom arbeidsgiver og forbund. Deretter ble det søkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dispensasjon.

Slik vil arbeidsminister Robert Eriksson endre loven:

Arbeidsdager på 12 timer kan avtales av lokale tillitsvalgte.

Arbeidsgiver kan pålegge deg overtid inntil 15 timer per uke.

Overtid på inntil 20 timer kan avtales av lokale tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet kan gi unntak fra loven også for arbeidstakere som ikke er organisert i en av hovedsammenslutningene (LO Stat, YS Stat, Unio eller Akademikerne).

Les også: Blåblå arbeidslivsreform full av sprengstoff

Les også:

Her er den blå-blå arbeidslivsreformen (11.06.2014)

Offensiv LO-leder (12.06.2014)

Spår mer dumping og kriminalitet (13.06.2014)

Arbeidstilsynet får siste ord om arbeidstid (13.06.2014)

Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson (12.06.2014)

Krever at Stortinget avviser arbeidslivsreformen (12.06.2014)

LO-lederen: - Jeg er forbannet (11,06,2014)

Venstre sikrer flertall (12.06.2014)

Reform full av sprengstoff (11.06.2014)

KOMMENTAR: A-lag og B-lag i arbeidslivet (11.06.2014)

Arbeidsgiverne: Regjeringen har lyttet (11.06.2014)

Hva sier de i Verdal'n? (11.06.2014)

HK ber Eriksson trekke forslagene (12.06.2014)

Tariffavtalen redder likebehandling (12,06,2014)

HK-Sundnes: Skuffet over Eriksson (11.06.2014)

Arbeidsmandsforbundet: Et angrep på vanlige arbeidsfolk! (11.06.2014)

Fagforbundet: Arbeidsgiverne får bukta og begge endene (11.06.2014)

NTL-Leirvaag: Tempo foran klokskap (11.06.2014)

LO Stat-lederen: Oppskriften på et brutalisert arbeidsliv (11.06.2014)

BAKGRUNN: I dag avslører han framtidas arbeidsliv (11.06.2014)

Regjeringen åpner for lavere vikarlønn (11.06.2014)

LO advarer regjeringen (10.06.2014)

– Bare prat fra regjeringen (10.06.2014)

12.06.2014
12:00
17.06.2014 10:08

Fakta

Grenseland mellom lov og avtaler arbeidslivet:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10 setter grenser for alminnelig arbeidstid, overtid, helg- og nattarbeid, og stiller krav til arbeidsplan. Regulerer også hvordan det kan søkes om dispensasjon.

Loven skal verne arbeidstakerne, og legger en ramme for hvor mye som er tillatt. Tariffavtaler har egne bestemmelser, med tillegg for ubekvem arbeidstid.

Blir loven endret, normalarbeidsdagen utvidet og søndag vanlige arbeidsdag kan arbeidsgiver stille krav om å reforhandle tariffavtalen.

Et eksempel er årets forhandlinger mellom Spekter/Vinmonopolet og Handel og kontor. Der krevde arbeidsgiver muligheten for åpne utsalg på jul-, nyttårs-, påske og pinseaften. Dette ble avvist, men Spekter har gjort en protokolltilførsel. Dersom Stortinget vedtar en lovendring som tillater åpne pol disse dagene, vil Spekter innkalle til ny diskusjon.

Et annet eksempel er Ofotbanen. Der jobber ansatte i Jernbaneverket 12-timers nattskift med ti nattskift per måneden denne sommeren. Ved beredskapsutrykning kan arbeidstiden bli 13 timer. Unntaket ble akseptert i drøftemøte lokalt mellom arbeidsgiver og forbund. Deretter ble det søkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dispensasjon.

Slik vil arbeidsminister Robert Eriksson endre loven:

Arbeidsdager på 12 timer kan avtales av lokale tillitsvalgte.

Arbeidsgiver kan pålegge deg overtid inntil 15 timer per uke.

Overtid på inntil 20 timer kan avtales av lokale tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet kan gi unntak fra loven også for arbeidstakere som ikke er organisert i en av hovedsammenslutningene (LO Stat, YS Stat, Unio eller Akademikerne).

Les også: Blåblå arbeidslivsreform full av sprengstoff

Les også:

Her er den blå-blå arbeidslivsreformen (11.06.2014)

Offensiv LO-leder (12.06.2014)

Spår mer dumping og kriminalitet (13.06.2014)

Arbeidstilsynet får siste ord om arbeidstid (13.06.2014)

Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson (12.06.2014)

Krever at Stortinget avviser arbeidslivsreformen (12.06.2014)

LO-lederen: - Jeg er forbannet (11,06,2014)

Venstre sikrer flertall (12.06.2014)

Reform full av sprengstoff (11.06.2014)

KOMMENTAR: A-lag og B-lag i arbeidslivet (11.06.2014)

Arbeidsgiverne: Regjeringen har lyttet (11.06.2014)

Hva sier de i Verdal'n? (11.06.2014)

HK ber Eriksson trekke forslagene (12.06.2014)

Tariffavtalen redder likebehandling (12,06,2014)

HK-Sundnes: Skuffet over Eriksson (11.06.2014)

Arbeidsmandsforbundet: Et angrep på vanlige arbeidsfolk! (11.06.2014)

Fagforbundet: Arbeidsgiverne får bukta og begge endene (11.06.2014)

NTL-Leirvaag: Tempo foran klokskap (11.06.2014)

LO Stat-lederen: Oppskriften på et brutalisert arbeidsliv (11.06.2014)

BAKGRUNN: I dag avslører han framtidas arbeidsliv (11.06.2014)

Regjeringen åpner for lavere vikarlønn (11.06.2014)

LO advarer regjeringen (10.06.2014)

– Bare prat fra regjeringen (10.06.2014)
Mest lest

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-lederen

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Torgny Hasås

Etterlyser straff ved lønnstyveri: – Det er ikke likhet for loven

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Colourbox.com

Sommerferie: Dette har du krav på – og dette bestemmer sjefen

Morten Holm / NTB

Nav tapte rettssak

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp


Flere saker