JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljøloven

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Kutt for uføre reverseres, karensåret for AAP fjernes, den generelle adgangen til midlertidig ansettelse oppheves og kollektiv søksmålsrett gjeninnføres. Billigere ferge blir det også.
1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

helge@lomedia.no

1. juli er en «liten» 1. januar. Forskrifter og lover som er vedtatt av Stortinget og regjering trer i kraft. Her er et knippe endringer på arbeidslivsfronten.

Ny forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem.

Forskriften har regler om de fleste sider ved et arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold. Gir blant annet styrkede rettigheter knyttet til diskriminering, permisjon, arbeidstid og vern mot vold og trusler, samt adgang til å bringe inn saker om blant annet permisjonsrettigheter for Tvisteløsningsnemnda. I tillegg gis Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at reglene følges.

Endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Innebærer blant annet at regjeringen opphever forskriftens særregler om arbeidstid.

Omfatter en tydeliggjøring av når forskriften gjelder:

* Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

* En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

* At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

* At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14–9 andre ledd f oppheves. Formålet er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.

Regler om kollektiv søksmålsrett gjeninnføres i arbeidsmiljøloven

Det gjeninnføres regler om kollektiv søksmålsrett i arbeidsmiljøloven. Reglene innebærer at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan reise søksmål om lovligheten av slik innleie.

Offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, dekklagring og dekkskift

Det er fastsatt en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuell bilpleie, dekklagring og dekkskift. Ordningen innebærer at virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at de oppfyller enkelte allerede lovpålagte krav, herunder at de har godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravet om vernetjeneste, har skriftlige arbeidsavtaler, og har gyldig utslippstillatelse etter forurensningsregelverket (der det er relevant).

I tillegg skal virksomhetene sørge for å være registrert i ulike offentlige registre, og at ansatte har HMS-kort. Virksomhetenes status som godkjent/ikke godkjent/søknad under behandling vil fremgå av et offentlig tilgjengelig register hos Arbeidstilsynet. Virksomhetene skal også ha et godkjenningsbevis godt synlig både i lokalene og på digitale plattformer. Det vil ikke være lovlig å kjøpe tjenester fra virksomheter som ikke er godkjent eller har søknad under behandling etter reglene i forskriften.

Opphevelse av taket på summen av barnetillegg og uføretrygd fra folketrygden

Mottakere av uføretrygd som forsørger barn kan få et barnetillegg. Barnetillegget behovsprøves mot inntekt etter nærmere regler. Fra 2016 ble det innført en bestemmelse om at summen av barnetillegg og uføretrygd ikke kan overstige 95 prosent av inntekt før uførhet. Denne bestemmelsen (taket) oppheves fra 1. juli 2022. 

Forlengelse av enkelte tiltak i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Den midlertidige forskriften oppheves 1. januar 2023, men flere av bestemmelsene er opphevet eller vil bli opphevet 1. juli 2022. Enkelte tiltak forlenges t.o.m. 31. desember 2022. Tiltakene som forlenges er knyttet til unntak fra krav til legeerklæring, sykepenger og omsorgspenger.

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP)

Bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode oppheves.

Bestemmelsene for unntak fra maksimal varighet endres. Det etableres et nytt arbeidsrettet unntak til erstatning for eksisterende unntaksbestemmelser.

Det innføres også en overgangsordning for å sikre at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke blir stående uten ytelse inntil eventuell rett til arbeidsavklaringspenger etter nye regler har blitt vurdert. Overgangsordningen vil gjelde til 31. oktober 2022.

Aktuelt: Nye regler for AAP fra 1. juli

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Det gjøres endringer i ti lover, hvorav to på Arbeids- og inkluderingsdepartementets område.

* I integreringsloven innføres det et nytt kapittel med midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34. Kravene til innhold og omfang i kvalifiseringstilbudet reduseres.

* I folketrygdloven gis det sykepengerett til dem som har full AFP og som jobber med fordrevne fra Ukraina der vedkommende mottar pensjonistlønn. Endringene trådte i kraft 15. juni 2022 og oppheves 1. juli 2023.

Midlertidige endringer i integreringsforskriften

Det gis forskriftsregler til det midlertidige kapitlet i integreringsloven med regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34. Forskriften presiserer hva som regnes som utdanning på videregående nivå etter integreringsloven § 37 c, gir regler om avkorting av introduksjonsstønaden ved introduksjonsprogram på deltid og gir unntak fra kompetansekravet for lærere som skal undervise i norsk etter integreringsloven § 37 d. Forskriften oppheves 1. juli 2023.

Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) trer i kraft. Dette innebærer at loser og losaspiranter også vil omfattes av arbeidsmiljøloven.

Noen får også gratis ferge

Fra 1. juli kan en rekke fergepassasjerer fryde seg over å kunne reise helt gratis. Det gjelder på strekninger med under 100.000 passasjerer i året – og til øyer uten fastlandssamband.

Warning
Annonse
Annonse