JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEKYMRET: Regiontillitsvalgt Tove Sletten i Bufetat region nord frykter utbrente fosterhjem, brudd og flere flyttinger.

BEKYMRET: Regiontillitsvalgt Tove Sletten i Bufetat region nord frykter utbrente fosterhjem, brudd og flere flyttinger.

Peder Ingvaldsen

Barnevernet i nord kutter 110 årsverk

Det statlige barnevernet er på kraftig slankekur. Region nord har kommet lengst. Her forsvinner 110 barnevernfaglige årsverk i sommer.15.05.2014
12:00
30.05.2014 12:35

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

mia.paulsen@lomedia.no

vibeke.liane@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Etter kuttene vil enda flere nordnorske barn bli sendt på runddans fra fosterhjem til fosterhjem, tror regiontillitsvalgt for FO, Tove Sletten.

Frykter flytting

Ved Lamo Ungdomssenter forsvinner to plasser for unge som har hatt det så vanskelig at de må ha tett og spesialisert oppfølging. De omtales som vanskelig plasserbare. Nå skal de i fosterhjem.

Sletten frykter utbrente fosterhjem, brudd og flere flyttinger for barna.

– Disse barna kan ikke være på en større avdeling fordi de må ha svært tett oppfølging. Jeg selv har tatt PRIDE-kurs for fosterforeldre og er utdannet familieterapeut. Men jeg ville ikke klart å være fostermor for disse barna. Da måtte vi vært to voksne på heltid, sier Sletten.

Familieterapi ut

Terapeutene ved avdelingen har fått en toårig videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. De har til enhver tid hatt ti familier inne selv om måltallet var åtte.

– Mange ville gjerne komme til Lamo. Tross motstand fra ungdommen, klarte vi å gjenopprette relasjoner mellom barn og foreldre. Vi hentet inn fedre som ikke hadde hatt kontakt med barnet sitt på over ti år.

Dette arbeidet kan ikke gjøres ved siden av miljøterapi på en avdeling hvor det hele tiden skjer mange ting. Du kan ikke sette av tid til familiemøter for å bygge relasjoner, påpeker Tove Sletten.

Bufetat har brukt millioner for å få familieavdelingen opp å stå. De fikk bygget et stort hus hvor de flyttet inn ved juletider 2011. Men familieterapi regnes som forebygging og ettervern. Det er ikke lovpålagt Bufetat.

– Husj! Vekk med avdelingen og fire ansatte. Bygget blir stående tomt, beklager Sletten.

Av 36,1 årsverk forsvinner 14,4 barnevernfaglige.

Mister kontor og vaktmester

I tillegg til kutt i barnevernfaglige årsverk, flytter Bufetat mye administrasjon til Tønsberg. Dermed forsvinner daglig kontorstøtte. To kontoransatte, den yngste 48 år fra Salangen, venter på dommen. Å flytte sørover er uaktuelt. I beste fall kan det bli en 50 prosent stilling igjen på senteret. Kommunen sliter økonomisk og har lite arbeid å tilby.

Også vaktmesteren blir sannsynligvis borte. De nærmeste tekniske støttefunksjonene vil da ligge hos Statsbygg og Bufetat i Harstad, over en time unna i bil.

– Terapeutene må regne med å utføre vedlikehold, sier Tove Sletten.

Halvparten skal vekk

Formelt plasseres terapeuter, ledere og støttepersonale på hver sine budsjetter, forteller Sletten. Dermed kan kuttene se mindre ut enn de er. Men i realiteten vil Lamo miste omtrent halve staben, advarer hun.

– Folk opplever seg som utrydningstruet og utrygge.

Sletten er nå med og tilrettelegger videre drift på Lamo, en institusjon hvor hun selv blir overtallig. Hun er lut lei hele Bufetat, men holder slike tanker på avstand så lenge det går.

Det statlige barne- og familievernet har hatt som mål at institusjonene ikke skulle ha enheter med mer enn fire-fem plasser, forteller Sletten. Men kuttene fører til sentralisering i større enheter.

– De satser på kvantitet i stedet for kvalitet.Igjen er det de mest sårbare som må lide.

De fleste kommunene som skal overta ansvaret, sliter økonomisk og kutter allerede i sykehjem og miljøtjenester. Det blir lite igjen til disse barna, spår Sletten.

Hjernelekkasje

Ved Sollia barne- og familiesenter på Sortland avvikles foreldre- og barnavdelingen. Kapasiteten på to plasser overføres til Solbakken i Tromsø. Av 27,8 årsverk kuttes ni barnevernfaglige årsverk.

Anette Wolden mister jobben når foreldre- og barnavdelingen legges ned 18. juli. Hun ringer fra bilen på vei til foreldreveiledning. Paret hun skal ha PMTO-samtale med bor fire mil fra Sortland. Slik Parent management training er en metode Bufetat har brukt for å forebygge omsorgsovertakelser.

Dropper foreldretreningen

Wolden kan notere seg 25 år som vernepleier, de åtte siste som avdelingsleder. Avdelingen startet i 1999. Siden har de bygget opp et profesjonelt team ved hjelp av utdanningene i systematiske kartleggings- og veiledningsmetoder, fra Parent management training Oregon (PMTO) og Circle of security til Marte Meo og Aggression replacement training.

– Kompetansen spres for alle vinder, beklager Wolden.

Fram til påske hadde Wolden en håndfull kolleger planlagt å starte privat selskap som skulle drive med foreldreveiledning i Lofoten, Harstad og Salten. Men nylig fikk de vite at flere ville få tilbud om jobb i Bufetat på Sortland.

Forebygging ut

– Det er bra at så mange får tilbud om annen stilling i Bufetat. Men dermed blir det ikke noen videreføring av et samlet tiltak til spe- og småbarn her på stedet. Det er kjempetrasig rett og slett, sier Wolden.

To familier av gangen kom inn. De hadde sammensatte problemer, psykiatri og manglende tilknytning og ble kartlagt med heldøgns tilsyn i 12 uker. Barnevernet kunne dermed lage nøyaktigere tiltak og avgjøre raskere om barn fra 0-12 år kunne bo hjemme.

Nå er kapasiteten på to familier overført til Solbakken barne- og familiesenter i Tromsø, som øker fra tre til fem plasser. Bufetat sparer da lønnsutgifter ved å bemanne én turnus istedenfor to.

Fort i svingene

Det blir færre av dere, men flere som trenger forebygging. Er det uforsvarlig å fjerne dere?

– Jeg vet ikke. Det avhenger av om kommunene skaffer seg spisskompetanse om spe- og småbarn.

Hvilken støtte får dere av FO nå?

– Organisasjonene har strevd med at det er mange uklarheter og ting har gått fort. Det har ikke vært enkelt for fagforeningene.

Les mer om hvor sparekniven rammer i papirutgaven.

Kutter døgnpris med billigere turnus

Regiondirektør i Bufetat nord, Pål Christian Bergstrøm, håper kommunene står klare.

Stortinget innskjerpet i fjor at hjemmebaserte tiltak er kommunenes ansvar. Bufetat nord får ikke lenger penger til tiltak hjemme hos folk. De seneste regjeringene har ønsket å redusere bruken av statlige institusjoner til fordel for fosterhjem. Det har skjedd blant annet ved å øke kommunenes egenandel for institusjonsplasser. Ved nyttår gikk regningen opp fra 35 000 kroner til 50 000 kroner måneden.

Smått er dyrt

– Av effektiviseringshensyn vrir vi fra mindre institusjoner med dyre turnuser, over til større institusjoner med stordriftsfordeler. Døgnprisen per plass går ned, sier Bergstrøm.

De fire MultifunC-plassene ved Tromsø ungdomssenter (TUS) legges ned 30. juni. MultifunC er organisert på nasjonalt plan. Nedleggelsen skjer som følge av overkapasitet og utenom de pågående omstillingene i region nord. Tilbake står bygningene og staben. I sommer slås de sammen med staben fra Ishavsbyen ungdomssenter, en akuttinstitusjon med fire plasser. 12 årsverk forsvinner som følge av sammenslåingen.

– Det har vært to små, men dyre institusjoner, sier Bergstrøm.

Billigere plasser

Med sammenslåingen får han åtte plasser på ett sted. Målgruppa er ny: unge med lav risiko for fortsatt negativ utvikling. Til sammen betyr det betydelig lavere bemanningsbehov og lavere kostnadsnivå.

Summen av omstillingen blir en reduksjon på tre plasser for ungdom i akuttfasen i region nord.

Storåsen barne- og familiesenter ved Sandnessjøen legges ned helt. De fem plassene for barn opp til 12 år skal isteden tilbys av statlige beredskapshjem.

Bekymret

– Jeg deler mange av bekymringene for om hjelpeapparatet lokalt klarer å bygge opp kunnskapsbaserte tjenester i samme tempo som vi faser ut, sier Bergstrøm.

Det er 87 kommuner i nord, mange med små ressurser og stor gjennomtrekk av fagfolk. Det gjør det vanskeligere å bygge opp tiltak. Alternativet er å kjøpe privat eller å samarbeide over kommunegrensa. Troms og Nordland har kommet lengre med interkommunale barnevern enn Finnmark, mener Bergstrøm.

Nye jaktmarker

Bufetat nord har påkostet spesialiserte utdanningsløp for de ansatte, innen kartleggingsverktøy, dokumentasjon av behandling og kognitiv atferdsterapi. Hva gjør han for å sikre at kloke hoder ikke forsvinner?

– Det løftet gjorde vi kollektivt i regionen, ikke som individuelle løp som ville utløst plikttid. Vi har snakket med vertskommunene for å finne arbeid til dem som omstilles og sikre at kompetansen kommer barna til gode.

Har kommunene råd til å ansette disse spesialistene?

– Det varierer. Enkelte kan det. Det kommunale barnevernet får gjennom endringer i barnevernloven nå et fullstendig ansvar fra kartlegging og undersøkelser til tiltaksvalg.

Bufetat mister myndigheten til å overprøve kommunene, som har behov for å bygge opp kompetanse innen kartlegging og utredning. Der kan det være jobbmuligheter, mener Bergstrøm.

Selv med 110 færre årsverk, mener han de fleste kan omstilles til vakante stillinger i etaten. Enkelte har allerede fått jobb i barne- og ungdomspsykiatrien, pedagogisk-psykologisk tjeneste eller i kommunalt og privat barnevern.

FO: – Handler om penger

– Jo flere ganger man skrur til skruen, jo strammere blir det. Nå er det ikke rom for å stramme inn mer, fastslår FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun sier at FO gjentatte ganger har understreket overfor Bufdir at tiltak i statlig barnevern ikke må legges ned før kommunene har på plass et alternativ.

– Dette handler om penger. Og de pengene kan ikke komme fra noe annet sted enn fra Stortinget. Det betyr at vi igjen og igjen må spille inn vår bekymring, til revidert budsjett og til statsbudsjetter, sier Kvisvik.

Bufetat

Statens barne-, ungdoms- og familieetat ble opprettet i 2004.

Hensikten var blant annet å gi alle barn og familier et likeverdig tilbud.

Stortinget har vedtatt at kommunene skal overta mer ansvar og flere oppgaver innen barnevern.

Som en følge av det bygges statlige tjenester nå ned. Det skjer over hele landet, men er mest konkretisert i region nord.

De satser på kvantitet i stedet for kvalitet. Igjen er det de mest sårbare som må lide.

Tove Sletten, regiontillitsvalgt FO

En villet politikk

– Jeg tar de ansattes og tillitsvalgtes bekymring på alvor, men jeg mener vi skal kunne gi et godt tilbud innenfor dagens rammer, sier barneminister Solveig Horne.

Hun viser til at Stortinget har vedtatt en tydeligere ansvarsdeling mellom statlige og kommunale barnevernsoppgaver. Kommunene står barna og familiene nærmest, og det er fornuftig at det lovpålagte hovedansvaret ligger her, forklarer statsråden i en e-post til Fontene.

Hvorfor kan ikke nedbyggingen av Bufetat vente til kommunene har bygget opp alternative tilbud?

– Bufetat har tidligere tilbudt tjenester som ikke er lovpålagt, og som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar. Hva som skal være ansvarsområdene til stat og kommune er nå blitt tydeliggjort. Ved omstillinger skal etaten så langt som mulig ta hensyn til kommunenes ulike forutsetninger for å ivareta tiltak og tjenester som staten tidligere har tilbudt.

Det er 10 år siden Bufetat ble opprettet. Hensikten var nettopp å kunne gi et likeverdig hjelpetilbud uavhengig av bostedskommune. Er det fornuftig å reversere dette?

– Det er tildelt midler til å opprette 890 nye stillinger i kommunalt barnevern fra 2011 til 2014. Jeg følger nøye med på utviklingen slik at barna skal få gode tilbud. Et godt tilbud til de minste barna og deres familier er viktig. Jeg har derfor bedt Bufdir om å gi departementet en vurdering og anbefaling av hva et godt faglig innhold i tilbudet til denne gruppen bør være. Før vurderingene fra direktoratet foreligger, er jeg opptatt av at det tilbudet vi har i dag ikke blir omstilt for fort. Jeg har derfor stoppet omstillingen av foreldre- og barnsentrene til vurderingen fra Bufdir foreligger.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.05.2014
12:00
30.05.2014 12:35Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn en av mange som har mistet jobben: – Jeg føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han


Flere saker