JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORBEREDT: HKs delegater til LO-kongressen har forberedt seg godt. Her fra samlingen for dem som forbundet arrangerte 18. mai. Forbundsleder Christopher Beckham med ryggen til.

FORBEREDT: HKs delegater til LO-kongressen har forberedt seg godt. Her fra samlingen for dem som forbundet arrangerte 18. mai. Forbundsleder Christopher Beckham med ryggen til.

André Kjernsli

LO-kongressen

Her er Handel og Kontors forslag til LO-kongressen

Denne uka skal 315 delegater fra LOs 25 ulike forbund bli enige om hva LO skal jobbe med de neste tre årene. Her får du en oversikt over forslagene Handel og Kontor har sendt inn.30.05.2022
11:02
31.05.2022 10:09

lene.svenning@lomedia.no

Blant de 315 delegatene på LO-kongressen representerer 25 av dem Handel og Kontor (HK). I tillegg er fire av representantene som er valgt på LOs fylkeskonferanser HK'ere.

Oversikt: Her kan du lese om alle delegatene og hva de brenner for

HK har sendt inn 43 forslag som skal behandles på kongressen, om ulike temaer. Forslagene ble sendt inn allerede høsten 2020, siden LO-kongressen opprinnelig skulle vært avholdt i mai 2021. Den ble utsatt på grunn av pandemien.

Her er noen av HKs forslag med begrunnelser og innstillinger fra LO-sekretariatet:

 

• AFP og tjenestepensjonsordningene må videreføres og styrkes.

Begrunnelse: HK representerer mange i lavtlønnede yrker, og pensjon er viktig. Alle mennesker har rett til en trygg og god alderdom hvor man sikres økonomisk gjennom en solidarisk pensjonsordning. Utbetalt pensjon må følge lønnsutviklingen og vi må sikre opptjening av pensjon fra første krone.  

Innstilling fra LO-sekretariatet: Det vises til sekretariatets forslag til uttalelse.

Tjenestepensjonsordningene må forbedres ved å heve minstesatsene og innføre opptjening fra første krone

Begrunnelse: Slik tjenestepensjonsordningene er i dag, er det flere hull som gjør av man diskrimineres på grunn av lav stillingsprosent og alder, og opptjeningen starter ikke ved første inntjente krone. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt.

Deler av dette forslaget bærer preg av at det er lenge siden det er sendt inn. Pensjon fra første krone ble innført fra nyttår. Det kan du lese mer om her: HK jubler for pensjon fra første krone: – Dette er en gledens dag

• Uføre skal skjermes mot levealdersjustering, og opptjeningen må skje fram til fylte 72 år    

Begrunnelse: HK mener at levealdersjusteringen rammer uføre uforholdsmessig. Uføre har ikke mulighet til å stå lenger i arbeid for å kompensere for redusert årlig pensjon. Skjermingstillegget som ble innført i 2019 gjelder kun for personer født i perioden 1944- 1953. Tillegget kompenserer bare delvis for levealdersjusteringen, og er begrenset til dette fødselskullet.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Kravet om minstebemanning for å være tilsluttet AFP-ordningen må fjernes.

Begrunnelse: Pr i dag må foretaket ha minst en i full stilling eller flere arbeidstakere som utgjør en full stilling, i tillegg til daglig leder og eier, for å kunne være med i ordningen. I mange bransjer som for eksempel i handelsnæringen er dette utfordrende for de små, nisjebedriftene og ansatte taper store summer i pensjon.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.    

• Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er noen av vår tids store utfordringer, og må bekjempes i tråd med målene i de internasjonale avtaler vi har forpliktet oss til.

Begrunnelse: Tap av naturmangfold er en like stor utfordring som menneskeskapte klimaendringer. Klimaendringer rammer hele økosystemet og bidrar til at mange arter blir utryddet. Matproduksjonen vil rammes av både miljø- og klimaendringer. I tillegg til Parisavtalen har Norge blant annet ratifisert Bernkonvensjonen og avtaler om biomangfold og naturbevaring. Det blir derfor mer presist å henvise til internasjonale avtaler enn kun Parisavtalen.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Norge må stanse salg av CO₂-kvoter.

Begrunnelse: Disse bør ikke brukes for enhver pris. Norge bør forplikt seg til å kutte 50–55 prosent innen 2030, uten bruk av kvoter. Stans av salg kan forplikte til et mer aktivt klimakutt i Norge.  

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.

Begrunnelse: For å motvirke klimaendringene, må Norge ta vårt nasjonale miljøansvar. Å fortsette å hente ut fossile petroleumsressurser vil aldri bli bærekraftig nok for miljøet. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Hensyn til miljø må legges til grunn for framtidig utvikling og økonomien bør ikke være avhengig av stadig økende utslipp.

Begrunnelse: For at utviklingen skal gå i riktig, bærekraftig retning må hensynet til miljø legges til grunn.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Ivaretatt

• Det må lages forpliktende miljøavtaler som ikke tillater å handle varer av bedrifter som skader regnskog og artsmangfold under produksjon og/eller eksport.

Begrunnelse: Bedrifter ofrer natur og miljø til fordel for kortsiktig profitt. Vi må arbeide for å stanse blant annet avskoging med negative sosiale-, miljø- og klimakonsekvenser. Klimautslippene ødelegger økosystemet og bidrar til at mange arter blir utryddet. Naturen er avgjørende for vårt livsgrunnlag og vi ville ikke klare oss uten alt det naturen gir oss. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.

• Det må etableres en tredje boligsektor for å gjøre bolig mer tilgjengelig.

Begrunnelse: Leie til eie kan være et av tiltakene innenfor den tredje boligsektor, men det er ikke sikkert det er et tiltak som fungerer alle steder. En tredje boligsektor gir også mulighet for flere tiltak som for eksempel å kjøpe og selge bolig til kjøpspris pluss prisregulering i den perioden man har eid boligen.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.     

• I tillegg til eierlinja trengs det utvikles en supplerende ordning der en kan leie bolig trygt og rimelig og ikke kommersielt. Kommunene trenger endringer i lovverk for å gjøre dette mulig.

Begrunnelse: I dag snakkes det om sykepleierindeksen. Langt de fleste tjener under det i både offentlig og privat tjenesteyting. Det trengs en reell ikke-kommersiell leiemulighet som alternativ. Dette kan gjøres enklere dersom en endrer lover, slik en har gjort i andre land.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.    

• LO vil arbeide for å avgrense rentefradraget på boliglån til å gjelde kun primærbolig.

 Begrunnelse: Dagens boligpriser tilsier at et tak på to millioner er for lavt.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt.

• Arbeide for at det etableres utdanningsfond finansiert gjennom trepartssamarbeidet.

 Begrunnelse: For å sikre gode økonomiske rammer for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning, er det viktig at partene sammen med myndighetene forplikter seg til et utdanningsfond som kan bære kostnadene. Videre er det viktig at den enkeltes reelle mulighet sikres ved at det ikke legges opp til egenfinansiering.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt

• Arbeide for at renten i lånekassen er politisk styrt og holdes lav, samt sikre bedre studiefinansiering for heltids- og deltidsstudenter.

Begrunnelse: Det må ikke bli et hinder for studenter at renten i lånekassen blir for høy, og målet på sikt må være fullfinansiering. Utdanning er et gode for den enkelte, men også et gode for samfunns, nærings- og arbeidsliv. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt.

             

• LO vil støtte nye forhandlinger med EU for å fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale.

Begrunnelse: Storbritannias utmelding av EU kan få betydelige konsekvenser for både EU og Norge. Dessuten har ESA- og EFTA-domstolen utfordret sentrale deler av norsk distriktspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning av naturressurser, alkoholpolitikk, faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial dumping.   

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.

• Mange opplever å ufrivillig måtte ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende. LO vil derfor arbeide for at arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep utredes, med ett mål om at dette begrepet defineres nærmere.

Begrunnelse: Vi opplever at stadig flere arbeidstakere presses til å bli selvstendige næringsdrivende og dermed mister viktige arbeidstakerrettigheter. Det er bra at LO nå har satt i gang et arbeid med å få utredet arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep. Dette er et viktig arbeid som vi mener godt kan nevnes i LOs handlingsprogram.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Oversendes sekretariatet.

• LO skal årlig bevilge 1,5 millioner kroner til Manifest

Begrunnelse: Manifest er en viktig samarbeidspartner for forbundene og LO. De er en markant aktør som belyser viktige spørsmål innenfor samfunnsdebatten.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Bevilgning på 250.000 kroner 

Stridsspørsmål: Hvor mye penger skal LO gi til tankesmia Manifest? Det blir strid på kongressen

KLAR FOR LO-KONGRESS: Både HKs delegater og vararepresentanter deltok på en samling i mai for å forberede seg til LO-kongressen. Fra venstre bakerst: Henrik  Drivenes, Amir Mayani, Pål Gisle Andersen, Cecilie Therese Lund, Tone Cathrine Hartz, Arnstein Kolstad, Mats Jetlund, Vigdis Rekdahl, Espen Amundsen,  Henning Bråten, Linda-Christin Arneberg og Karl-Jon Norli. Fra venstre i midten: Espen Berntsen, Charlott Pedersen, Jonny Meland, Beate Steinsvik, Siw Mæhre, John Thomas Suhr, Mariell Brenden, Barbro Nærø, Rozina Nazar og Ingunn Gjerstad. Fra venstre foran: Elin Løset Vie, Fawsi Adem, Knut Arne Vassdokken, Anne Svendsvoll, Halvor Fevang, Tahir Malik, Nina Hammer Thysse og Christopher Beckham.

KLAR FOR LO-KONGRESS: Både HKs delegater og vararepresentanter deltok på en samling i mai for å forberede seg til LO-kongressen. Fra venstre bakerst: Henrik Drivenes, Amir Mayani, Pål Gisle Andersen, Cecilie Therese Lund, Tone Cathrine Hartz, Arnstein Kolstad, Mats Jetlund, Vigdis Rekdahl, Espen Amundsen, Henning Bråten, Linda-Christin Arneberg og Karl-Jon Norli. Fra venstre i midten: Espen Berntsen, Charlott Pedersen, Jonny Meland, Beate Steinsvik, Siw Mæhre, John Thomas Suhr, Mariell Brenden, Barbro Nærø, Rozina Nazar og Ingunn Gjerstad. Fra venstre foran: Elin Løset Vie, Fawsi Adem, Knut Arne Vassdokken, Anne Svendsvoll, Halvor Fevang, Tahir Malik, Nina Hammer Thysse og Christopher Beckham.

André Kjernsli

Hva er LO-kongressen?

Kongressen vedtar politiske uttalelser og staker ut kursen for de neste årene.

Avholdes vanligvis hvert fjerde år i mai. Årets kongress skulle vært i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Neste kongress-periode varer i tre år.

Finner sted i Folkets Hus i Oslo fra 30. mai til 3. juni.

Årets kongress er den 35. ordinære kongressen siden LO ble stiftet i 1899.

Kongressen stemmer over alle forslag fra forbundene og LOs fylkeskonferanser.

Kilde: FriFagbevegelse

30.05.2022
11:02
31.05.2022 10:09Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker