JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORBEREDT: HKs delegater til LO-kongressen har forberedt seg godt. Her fra samlingen for dem som forbundet arrangerte 18. mai. Forbundsleder Christopher Beckham med ryggen til.

FORBEREDT: HKs delegater til LO-kongressen har forberedt seg godt. Her fra samlingen for dem som forbundet arrangerte 18. mai. Forbundsleder Christopher Beckham med ryggen til.

André Kjernsli

LO-kongressen

Her er Handel og Kontors forslag til LO-kongressen

Denne uka skal 315 delegater fra LOs 25 ulike forbund bli enige om hva LO skal jobbe med de neste tre årene. Her får du en oversikt over forslagene Handel og Kontor har sendt inn.30.05.2022
11:02
31.05.2022 10:09

lene.svenning@lomedia.no

Blant de 315 delegatene på LO-kongressen representerer 25 av dem Handel og Kontor (HK). I tillegg er fire av representantene som er valgt på LOs fylkeskonferanser HK'ere.

Oversikt: Her kan du lese om alle delegatene og hva de brenner for

HK har sendt inn 43 forslag som skal behandles på kongressen, om ulike temaer. Forslagene ble sendt inn allerede høsten 2020, siden LO-kongressen opprinnelig skulle vært avholdt i mai 2021. Den ble utsatt på grunn av pandemien.

Her er noen av HKs forslag med begrunnelser og innstillinger fra LO-sekretariatet:

 

• AFP og tjenestepensjonsordningene må videreføres og styrkes.

Begrunnelse: HK representerer mange i lavtlønnede yrker, og pensjon er viktig. Alle mennesker har rett til en trygg og god alderdom hvor man sikres økonomisk gjennom en solidarisk pensjonsordning. Utbetalt pensjon må følge lønnsutviklingen og vi må sikre opptjening av pensjon fra første krone.  

Innstilling fra LO-sekretariatet: Det vises til sekretariatets forslag til uttalelse.

Tjenestepensjonsordningene må forbedres ved å heve minstesatsene og innføre opptjening fra første krone

Begrunnelse: Slik tjenestepensjonsordningene er i dag, er det flere hull som gjør av man diskrimineres på grunn av lav stillingsprosent og alder, og opptjeningen starter ikke ved første inntjente krone. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt.

Deler av dette forslaget bærer preg av at det er lenge siden det er sendt inn. Pensjon fra første krone ble innført fra nyttår. Det kan du lese mer om her: HK jubler for pensjon fra første krone: – Dette er en gledens dag

• Uføre skal skjermes mot levealdersjustering, og opptjeningen må skje fram til fylte 72 år    

Begrunnelse: HK mener at levealdersjusteringen rammer uføre uforholdsmessig. Uføre har ikke mulighet til å stå lenger i arbeid for å kompensere for redusert årlig pensjon. Skjermingstillegget som ble innført i 2019 gjelder kun for personer født i perioden 1944- 1953. Tillegget kompenserer bare delvis for levealdersjusteringen, og er begrenset til dette fødselskullet.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Kravet om minstebemanning for å være tilsluttet AFP-ordningen må fjernes.

Begrunnelse: Pr i dag må foretaket ha minst en i full stilling eller flere arbeidstakere som utgjør en full stilling, i tillegg til daglig leder og eier, for å kunne være med i ordningen. I mange bransjer som for eksempel i handelsnæringen er dette utfordrende for de små, nisjebedriftene og ansatte taper store summer i pensjon.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.    

• Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er noen av vår tids store utfordringer, og må bekjempes i tråd med målene i de internasjonale avtaler vi har forpliktet oss til.

Begrunnelse: Tap av naturmangfold er en like stor utfordring som menneskeskapte klimaendringer. Klimaendringer rammer hele økosystemet og bidrar til at mange arter blir utryddet. Matproduksjonen vil rammes av både miljø- og klimaendringer. I tillegg til Parisavtalen har Norge blant annet ratifisert Bernkonvensjonen og avtaler om biomangfold og naturbevaring. Det blir derfor mer presist å henvise til internasjonale avtaler enn kun Parisavtalen.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Norge må stanse salg av CO₂-kvoter.

Begrunnelse: Disse bør ikke brukes for enhver pris. Norge bør forplikt seg til å kutte 50–55 prosent innen 2030, uten bruk av kvoter. Stans av salg kan forplikte til et mer aktivt klimakutt i Norge.  

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.

Begrunnelse: For å motvirke klimaendringene, må Norge ta vårt nasjonale miljøansvar. Å fortsette å hente ut fossile petroleumsressurser vil aldri bli bærekraftig nok for miljøet. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke

• Hensyn til miljø må legges til grunn for framtidig utvikling og økonomien bør ikke være avhengig av stadig økende utslipp.

Begrunnelse: For at utviklingen skal gå i riktig, bærekraftig retning må hensynet til miljø legges til grunn.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Ivaretatt

• Det må lages forpliktende miljøavtaler som ikke tillater å handle varer av bedrifter som skader regnskog og artsmangfold under produksjon og/eller eksport.

Begrunnelse: Bedrifter ofrer natur og miljø til fordel for kortsiktig profitt. Vi må arbeide for å stanse blant annet avskoging med negative sosiale-, miljø- og klimakonsekvenser. Klimautslippene ødelegger økosystemet og bidrar til at mange arter blir utryddet. Naturen er avgjørende for vårt livsgrunnlag og vi ville ikke klare oss uten alt det naturen gir oss. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.

• Det må etableres en tredje boligsektor for å gjøre bolig mer tilgjengelig.

Begrunnelse: Leie til eie kan være et av tiltakene innenfor den tredje boligsektor, men det er ikke sikkert det er et tiltak som fungerer alle steder. En tredje boligsektor gir også mulighet for flere tiltak som for eksempel å kjøpe og selge bolig til kjøpspris pluss prisregulering i den perioden man har eid boligen.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.     

• I tillegg til eierlinja trengs det utvikles en supplerende ordning der en kan leie bolig trygt og rimelig og ikke kommersielt. Kommunene trenger endringer i lovverk for å gjøre dette mulig.

Begrunnelse: I dag snakkes det om sykepleierindeksen. Langt de fleste tjener under det i både offentlig og privat tjenesteyting. Det trengs en reell ikke-kommersiell leiemulighet som alternativ. Dette kan gjøres enklere dersom en endrer lover, slik en har gjort i andre land.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.    

• LO vil arbeide for å avgrense rentefradraget på boliglån til å gjelde kun primærbolig.

 Begrunnelse: Dagens boligpriser tilsier at et tak på to millioner er for lavt.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt.

• Arbeide for at det etableres utdanningsfond finansiert gjennom trepartssamarbeidet.

 Begrunnelse: For å sikre gode økonomiske rammer for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning, er det viktig at partene sammen med myndighetene forplikter seg til et utdanningsfond som kan bære kostnadene. Videre er det viktig at den enkeltes reelle mulighet sikres ved at det ikke legges opp til egenfinansiering.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt

• Arbeide for at renten i lånekassen er politisk styrt og holdes lav, samt sikre bedre studiefinansiering for heltids- og deltidsstudenter.

Begrunnelse: Det må ikke bli et hinder for studenter at renten i lånekassen blir for høy, og målet på sikt må være fullfinansiering. Utdanning er et gode for den enkelte, men også et gode for samfunns, nærings- og arbeidsliv. 

Innstilling fra LO-sekretariatet: Delvis ivaretatt.

             

• LO vil støtte nye forhandlinger med EU for å fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale.

Begrunnelse: Storbritannias utmelding av EU kan få betydelige konsekvenser for både EU og Norge. Dessuten har ESA- og EFTA-domstolen utfordret sentrale deler av norsk distriktspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning av naturressurser, alkoholpolitikk, faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial dumping.   

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Tiltres ikke.

• Mange opplever å ufrivillig måtte ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende. LO vil derfor arbeide for at arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep utredes, med ett mål om at dette begrepet defineres nærmere.

Begrunnelse: Vi opplever at stadig flere arbeidstakere presses til å bli selvstendige næringsdrivende og dermed mister viktige arbeidstakerrettigheter. Det er bra at LO nå har satt i gang et arbeid med å få utredet arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep. Dette er et viktig arbeid som vi mener godt kan nevnes i LOs handlingsprogram.

 Innstilling fra LO-sekretariatet: Oversendes sekretariatet.

• LO skal årlig bevilge 1,5 millioner kroner til Manifest

Begrunnelse: Manifest er en viktig samarbeidspartner for forbundene og LO. De er en markant aktør som belyser viktige spørsmål innenfor samfunnsdebatten.

Innstilling fra LO-sekretariatet: Bevilgning på 250.000 kroner 

Stridsspørsmål: Hvor mye penger skal LO gi til tankesmia Manifest? Det blir strid på kongressen

KLAR FOR LO-KONGRESS: Både HKs delegater og vararepresentanter deltok på en samling i mai for å forberede seg til LO-kongressen. Fra venstre bakerst: Henrik  Drivenes, Amir Mayani, Pål Gisle Andersen, Cecilie Therese Lund, Tone Cathrine Hartz, Arnstein Kolstad, Mats Jetlund, Vigdis Rekdahl, Espen Amundsen,  Henning Bråten, Linda-Christin Arneberg og Karl-Jon Norli. Fra venstre i midten: Espen Berntsen, Charlott Pedersen, Jonny Meland, Beate Steinsvik, Siw Mæhre, John Thomas Suhr, Mariell Brenden, Barbro Nærø, Rozina Nazar og Ingunn Gjerstad. Fra venstre foran: Elin Løset Vie, Fawsi Adem, Knut Arne Vassdokken, Anne Svendsvoll, Halvor Fevang, Tahir Malik, Nina Hammer Thysse og Christopher Beckham.

KLAR FOR LO-KONGRESS: Både HKs delegater og vararepresentanter deltok på en samling i mai for å forberede seg til LO-kongressen. Fra venstre bakerst: Henrik Drivenes, Amir Mayani, Pål Gisle Andersen, Cecilie Therese Lund, Tone Cathrine Hartz, Arnstein Kolstad, Mats Jetlund, Vigdis Rekdahl, Espen Amundsen, Henning Bråten, Linda-Christin Arneberg og Karl-Jon Norli. Fra venstre i midten: Espen Berntsen, Charlott Pedersen, Jonny Meland, Beate Steinsvik, Siw Mæhre, John Thomas Suhr, Mariell Brenden, Barbro Nærø, Rozina Nazar og Ingunn Gjerstad. Fra venstre foran: Elin Løset Vie, Fawsi Adem, Knut Arne Vassdokken, Anne Svendsvoll, Halvor Fevang, Tahir Malik, Nina Hammer Thysse og Christopher Beckham.

André Kjernsli

Hva er LO-kongressen?

Kongressen vedtar politiske uttalelser og staker ut kursen for de neste årene.

Avholdes vanligvis hvert fjerde år i mai. Årets kongress skulle vært i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Neste kongress-periode varer i tre år.

Finner sted i Folkets Hus i Oslo fra 30. mai til 3. juni.

Årets kongress er den 35. ordinære kongressen siden LO ble stiftet i 1899.

Kongressen stemmer over alle forslag fra forbundene og LOs fylkeskonferanser.

Kilde: FriFagbevegelse

30.05.2022
11:02
31.05.2022 10:09

Hva er LO-kongressen?

Kongressen vedtar politiske uttalelser og staker ut kursen for de neste årene.

Avholdes vanligvis hvert fjerde år i mai. Årets kongress skulle vært i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Neste kongress-periode varer i tre år.

Finner sted i Folkets Hus i Oslo fra 30. mai til 3. juni.

Årets kongress er den 35. ordinære kongressen siden LO ble stiftet i 1899.

Kongressen stemmer over alle forslag fra forbundene og LOs fylkeskonferanser.

Kilde: FriFagbevegelse
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker