JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NÅ STARTER DET: Det lenge varslede pensjonsslaget innledes i årets tariffoppgjør i Spekter.  Bildet: LO Stat gjør seg klar ved forhandlingsbordet i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo

NÅ STARTER DET: Det lenge varslede pensjonsslaget innledes i årets tariffoppgjør i Spekter. Bildet: LO Stat gjør seg klar ved forhandlingsbordet i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo

Kristian Brustad

Hybridpensjonen kommer for fullt

Å gå fra ytelses- til ren innskuddspensjon er en dramatisk endring. Midt mellom disse to modellene ligger hybriden og sier ingenting, men den kan altså komme begge parter til gode.14.04.2015
12:00
17.04.2015 13:42

anne.siri.rena@lomedia.no

may.berg@lomedia.no

Slaget om de offentlige pensjonene har startet.

Neste års hovedoppgjør er for lengst utpekt til å bli "det store pensjonsoppgjøret i offentlig sektor" av arbeidstakersida. De venter et stormløp mot den offentlige tjenestepensjonen fra så vel regjeringshold som fra arbeidsgivere i offentlige virksomheter. Arbeidsgiverne vil bytte ut den gode, gamle ytelsespensjonen med en nymotens innskuddsordning. Forbundene i offentlig sektor stritter imot; de viser til at innskuddspensjonsordninger flytter hele risikoen over fra arbeidsgiver til den enkelte arbeidstaker.

I forrige uke skiftet NRK pensjonsordning – fra en ytelsesordning til en innskuddsordning. Flere kan stå for tur. Pensjon er også en del av årets tariffoppgjør for orkestre og teatre. NTL er lite villig til å gå med på en innskuddspensjon for sine medlemmer. Den norske opera, på sin side, truer med at pensjonsforpliktelsene bringer dem på konkursens rand.

En mellomløsning?

Det er her hybridpensjonen kommer inn; den synes å være mer spiselig for arbeidstakerorganisasjonene enn innskuddspensjonen.

– Det er fordi den representerer en mellomløsning og gir både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden mange detaljer å forhandle om, ifølge Jon Hippe ved forskningsstiftelsen Fafo.

Også innskuddsloven åpner for muligheter som sjelden benyttes, sier Hippe.

Noen elementer som gjør hybridpensjonen mer sympatisk er at den varer livet ut, den åpner for kollektive ordninger og den er mer kjønnsnøytral.

Stein Stugu, rådgiver i De Facto, mener at hybridpensjon har mye for seg, fordi den varer livet ut og man ikke risikerer å havne på minstepensjon hvis man er så heldig eller uheldig at man får en lang alderdom.

Men hybridpensjon har også sine svakheter som, ifølge Stugu, kan resultere i at man sitter igjen med mindre penger på bok enn ved en innskuddspensjon.

Les også: Pensjon er utsatt lønn.

Alternativ pensjonsfortelling

Historien om innskuddspensjon er ofte svært ensidig, mener Hippe, som blant annet ledet det offentlige utvalget som utredet private tjenestepensjonsordninger i Norge.

– Kunnskap er makt, også i pensjonspolitikken, sa han i en innledning under lanseringen av boka «Tjenestepensjon for tillitsvalgte».

Boka er skrevet av LO-økonomen Eystein Gjelsvik.

Innskuddspensjon har blitt svaret på ethvert spørsmål, fortsatte Hippe, som mener boka bidrar til myteknusing på pensjonsfeltet.

Han tar til orde for at en annen pensjonshistorie enn den tradisjonelle, den som bare omfatter enkel innskuddspensjon, fortelles.

Liten vilje til hybriden

Den såkalte hybridpensjonen kom på markedet 1. januar 2014. Viljen er ikke så stor til å satse på denne, verken fra arbeidsgiver- eller finansnæringen, ifølge Hippe.

– Hvorfor ikke?

– De mener at innskuddspensjon er den eneste og beste løsningen. Ordningen er lett å levere for selskapene og den løser på en måte alle arbeidsgivers problemer. For dem er det ingen risiko forbundet med denne, ingen problemer med regnskapsregler eller uforutsigbare framtidige kostnader, eller ekstra kostnader hvis den ansatte bytter jobb. Det er lett å forstå at innskuddspensjonen er i deres interesse, sier Hippe.

Et viss prosentandel av de ansattes lønn blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter plasseres i diverse fond. Arbeidsgiver vet eksakt hva ordningen koster, men for arbeidstakerne er den mer uforutsigbar, fordi resultatet avhenger av hvordan avkastningen har vært.

Med innskuddspensjon sparer vi hver for oss opp en individuell pensjonsformue; den tar du av til kassa er tom. Folk anbefales å ta ut pensjonen over en ti-femtenårsperiode. Deretter gjenstår Folketrygden, eventuelt med en privat AFP-ordning i tillegg. Det kan slå ekstra uheldig ut for kvinner, som har en gjennomsnittlig høyere levealder enn menn.

– Lengelevende pensjonister med innskuddspensjon vil fort ende opp som ganske fattige pensjonister, påpeker Stugu.

Nyanser av innskudd

Lovverket knyttet til innskuddspensjon er likevel mer fleksibelt enn det skapes inntrykk av, sier Hippe. Det kan forhandles om en god del ting også innenfor denne modellen, og i framforhandlet form trenger den ikke være «så ille» for de ansatte.

– Det kan forhandles fram høy sparesats. Noen kan vinne på det, det er ikke sånn at alle kommer dårlig ut av en overgang til innskudd, sier forskeren.

I innskuddsordninger kan man også ha livslange ytelser og mersparing for kvinner, samt at kapitalforvaltningen kan gjøres kollektivt.

Men hybridmodellen åpner for alle disse og enda flere løsninger, ifølge Hippe.

– Vi som selger arbeidskraft

At de som selger arbeidskraften sin bør ha innflytelse også over pensjonen, er helt rimelig, mener sekretær Dag Westhrin i LO Stat. Han er ikke fremmed for hybridmodellen.

– Den er mer tilrettelagt for å dele risiko mellom partene. Hybriden gir arbeidstakerne sikkerhet og arbeidsgiverne god oversikt over kostnadene.

Mer forutsigbar for de ansatte enn innskuddspensjonen, fordi den sikrer at nullverdien ikke blir mindre enn det som skytes inn av pensjon. Litt rimeligere for arbeidsgiver enn den «gamle» ytelsespensjonen.

– Ved å forhandle fram en bred og felles ordning for hybridpensjon, vil arbeidstakerne kunne ta med seg opptjente rettigheter videre inn i en ny institusjon. Dette passer særlig i bransjer med mye intern mobilitet, fortsetter Westhrin.

Noe Jon Hippe i Fafo støtter. Han mener det vil være et gode å slippe nytt pensjonsbevis ved bytte av jobb, og å unngå mange små pensjonsbevis. Arbeidsgiver kan også spare penger på en felles, bred ordning.

– Det trengs alternative fortellinger til det at hver bedrift skal ha sin egen pensjonsordning, sier Hippe.

Stein Stugu fra De Facto mener at hybridpensjon har sine svakheter:

– Fordi forsikringsselskapene skal forsikre seg mot å tape penger, så tar de seg veldig godt betalt i form av høye gebyrer og de er veldig forsiktig med pengeplasseringen. Resultatet kan bli at mer penger går til forsikringsselskapet og mindre til pensjon med en hybridordning enn ved en innskuddsordning. Så da blir det en avveining om fordelingsmekanismene i hybridordningen er gode nok til at man skal velge denne i stedet for en innskuddspensjon, sier Stugu.

Musikerne går for hybrid

Kultursektoren er nå straks igang med forhandlinger. Slaget står mellom de ansatte ved landets teatre og orkestre, som ønsker å beholde ytelsespensjonen, og arbeidsgiverne, som vil helt over på innskuddspensjon. Ved Den Norske Opera og Ballett har pensjonsutgiftene økt med mer enn 50 prosent siden 2013, noe ledelsen mener til sist kan gå ut over både antall produksjoner og ansatte. Bildet er likevel noe nyansert, Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) sier til Dagens Næringsliv at de ser Operaens utfordringer. De foreslår derfor en hybridløsning.

– Operaen tror pensjonforpliktelsene blir de samme, men det er feil. Hybriden gir ingen eller i verste fall bitte litt regnskapsmessige forpliktelser, sier forbundssekretær Tore Walmsnæss til avisa.

Klassisk interessekonflikt

Hippe beskriver dette som en klassisk interessekonflikt, der sidene må finne et kompromiss. Steget bort fra ytelsespensjon og over til den enkleste innskuddsordningen, er som å gå fra den ene ytterligheten til den andre. Det vil oppleves som dramatisk, mener han.

Og dette lønnsoppgjøret vil legge føringer for kommende oppgjør i stat og kommuner, ifølge forskeren.

– Det handler også om hele offentlig sektor og dermed om hva som kan bli alternativet til offentlig tjenestepensjon, sier Hippe.

Har ytelsespensjon en framtid?

Stugu mener at ytelsespensjonen fortsatt kan ha en framtid, selv om den er under sterkt press for tida, på grunn av lav rente, høy lønnsstigning og store kostnader knyttet til uførepensjon. Han tror at kostnadene knyttet til ytelsespensjon er på sitt høyeste nå, og at de trolig vil gå ned i løpet av de neste fem til ti årene. Stugu regner med at det vil bli en utjevning av kostnadene, slik at de beste innskuddsordningene fort kan komme på bortimot samme nivå som offentlig tjenestepensjon.

– Jeg mener det vil være mulig å forsvare offentlig tjenestepensjon, selv om det er vanskelig, sier Stugu.

Og den viktigste grunnen til å forsvare offentlig tjenestepensjon er, ifølge Stugu, at vi også i framtida trenger en AFP som gir de som har veldig tøffe yrker en mulighet til å gå av ved 62 år. Den muligheten har de med dagens AFP-ordning i offentlig sektor, men ikke med AFP-modellen i privat sektor.

Stugu mener at pensjonsreformen har skapt en fordelingsmodell som er «helt på trynet».

– Sliterne har ikke råd til å gå av med tidligpensjon, mens de som er friske og raske og har en jobb de kan stå i til de er over 70, med en god tjenestepensjon og AFP, kan få en pensjon som er høyere enn lønna de har hatt. Det er en ordning jeg mener et totalt usolidarisk, sier Stugu.

Under større press enn noensinne

Stugu konstaterer at offentlig tjenestepensjon er under større press enn noensinne. Han mener regjeringen helt klart legger press på fristilte, statlige virksomhetene til å skifte pensjonsordning, før de i neste runde går løs på hele den offentlige tjenestepensjonen.

– Hvorfor er arbeidsgivere blitt allergisk mot den gode, gamle ytelsespensjonen?

– Fordi vi har fått et regelverk som gjør at framtidige pensjonsforpliktelser må føres inn i bedriftens regnskap og binder opp store kapitalressurser. Denne måten å føre pensjon på er mer villedende enn veiledende i forhold til å forstå hvilke forpliktelser bedriften i realiteten har. De kunne like godt ført opp lønnsforpliktelsene førti år fram i tid, så ville alle bedrifter gått konkurs, sier Stugu.

Han har forståelse for at regnskapsføringen er problematisk for bedriftene, men mener at de overspiller dette dramatisk for å presse gjennom innskuddsordninger.

Steget bort fra ytelsespensjon og over til innskudd er som å gå fra den ene ytterligheten til den andre.

Jon Hippe, Fafo-forsker

14.04.2015
12:00
17.04.2015 13:42Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker