JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
OPPGJØR MED MARKEDSTENKNINGEN: – Det er alltid et skjema som står i veien for menneskemøtene. Jeg har selv opplevd dette som sosialarbeider, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø. SV er ett av flere partier som går inn for en såkalt tillitsreform for flere offentlig ansatte.

OPPGJØR MED MARKEDSTENKNINGEN: – Det er alltid et skjema som står i veien for menneskemøtene. Jeg har selv opplevd dette som sosialarbeider, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø. SV er ett av flere partier som går inn for en såkalt tillitsreform for flere offentlig ansatte.

Werner Juvik

Fagbladets partiutspørring 2021:

«Vi vil reversere endringene paragraf for paragraf»

Lovfesting av heltid, forbud mot bemanningsbyråer og seks timers arbeidsdag. SV og SV-nestleder Kirsti Bergstø har store ambisjoner for framtidas jobbhverdag. Vi spurte hvordan ambisjonene skal bli virkelighet.26.08.2021
09:59
01.09.2021 12:56

marte.bjerke@fagbladet.no

Du er utdannet barnevernspedagog og har jobbet både med personer med utviklingshemning og autisme, på krisesenter og i Nav. Nå ønsker du og SV en tillitsreform i offentlig sektor. Hva er det og hvorfor er det viktig?

– Det handler om å ta et totaloppgjør med den markedstenkninga og markedsrettinga som har drevet offentlig sektor over tid, og spist seg inn i måten offentlig sektor er organisert på. Det er alltid et skjema som står i veien for menneskemøtene. Jeg har selv opplevd dette som sosialarbeider. I Nav hadde vi blant annet et målekortsystem med røde, grønne og gule resultater. Vi fikk ikke disse merkelappene etter hvor godt vi arbeidet og hjalp folk, men etter oppnåelse av måltall. Det ble viktigere å mate systemene, enn å møte menneskene.

Hvordan skal en tillitsreform gjennomføres?

– Det vil kreve økt medbestemmelse på den enkelte arbeidsplass. Da må vi ha nok folk til å gjøre jobben, og de må gis muligheten til å bruke hodet og ha faglig frihet. Vi må gå gjennom unødig rapportering og tellekantsystemer som tar mye tid og som ikke bedrer kvaliteten. En tillitsreform krever godt partssamarbeid og opplæring, stedlig ledelse og kutt i konsulentbruk. Det må også bety at en del kommuneledere og politikere må legge bort ideen om at kvaliteten øker bare de får flere skjemaer, rapporter og har større kontroll.

Hvordan vil arbeidsforholdene i offentlig sektor endres hvis SV kommer i regjering?

– Det første vi kommer til å gjøre, er å slå tilbake mot høyresidas angrep på arbeidsmiljøloven. Vi vil reversere endringene paragraf for paragraf, og så styrke lovverket. SV vil lovfeste retten til heltid.

Det andre er at vi vil øke overføringene til kommuner og fylker kraftig. Det vil merkes for alle innbyggere, både dem som jobber i de kommunale tjenestene og alle som har behov for dem, og det er jo det store flertallet av oss. Lokaldemokratiet må handle om noe mer enn kampen om hvor det skal kuttes.

Så vil vi altså sette i gang en tillitsreform, men også avvikle bemanningsbransjen som undergraver et seriøst, trygt og organisert arbeidsliv. Vi ser blant annet at man innen helse og omsorg tar i bruk innleid arbeidskraft i stedet for å bemanne opp, og at innleie på den måten undergraver faste ansettelser og kompetanseheving på arbeidsstedet.

Dere vil avvikle bemanningsbransjen, sier du. Betyr det at SV vil forby bemanningsbyråer?

– Ja. Å leie inn arbeidskraft må fortsatt være tillatt, men dette må skje mellom bedrifter som ikke har til hensikt å drive utleie og med godkjenning fra tillitsvalgte.

SV har også programfestet å arbeide mot innføring av sekstimers arbeidsdag for alle. Hvordan skal dette arbeidet foregå i praksis?

– Veien til sekstimersdagen går ikke først og fremst gjennom Stortinget. Her trengs tett samspill mellom fagbevegelse og politiske partier. Fagbevegelsen kan prioritere redusert arbeidstid i framtidige forhandlinger.

Vi foreslår å sette av midler til at flere kan få erfaringer med sekstimersdag. Opp gjennom tida har det vært gjort flere forsøk med sekstimersdag som har vært vellykka, men som likevel ikke er blitt videreført. Når prosjektmidlene er brukt opp, forsvinner prosjektet.

Jeg tror også at sekstimersdagen er veldig provoserende for mange. Det foregår en politisk kamp om sekstimersdagen – høyresida vil stemple den som urealistisk. Det er sterke krefter som har plukka ned fyrtårna som viser vei.

Hvordan skal sekstimersdagen organiseres, uten at den blir for dyr for storsamfunnet og at Norge i framtida kan utføre de oppgavene som samfunnet trenger?

– Regjeringens perspektivmelding legger opp til en sterk økning av forbruket vårt i framtida. Spørsmålet er om vi skal ta ut noe av veksten i tid, ikke bare penger. Redusert arbeidstid er en måte å dele arbeid på og flere som jobber deltid vil få full stilling. Det går ikke an å tenke at vi skal gjøre den samme jobben på åtte timer som på seks, mange plasser må sekstimersdagen innebære økt bemanning.

Sekstimersdagen vil også føre til at mange av dem som ikke klarer å stå i jobb, vil kunne ta del i et arbeidsliv som er mer menneskelig enn det presset mange utsettes for nå. Det er en del yrkesgrupper som vi mangler, men som vi egentlig har tilgjengelig. For eksempel er det mange lærere som ikke er i skolen, og mange pleie- og omsorgsarbeidere som ikke jobber i helse- og omsorgssektoren.

Men det er klart at det koster. Dette er et veivalg. Vi har muligheten til å øke skattene noe – det er fullt mulig å fordele mer rettferdig enn vi gjør i dag. I et samfunn der de aller fleste har redusert arbeidstid, vil vi også kunne leve annerledes. Det vil være lettere å være der for din pleietrengende mor, bake ditt eget brød eller gjøre reint hjemme, når du har mer tid som ikke er bundet opp i arbeid. Først og fremst vil vi få tid vi kan bestemme over selv.

Du sier at vi kan leve annerledes med sekstimersdag. Innebærer det at det offentlige kan spare penger på at vi alle kan ta på oss for eksempel omsorgsoppgaver i hjemmet?

– Det er forskjell på å kunne være der for våre nære når de trenger oss og å overta ansvar og pleie. Jeg tenker på det første. At tida strekker bedre til, vi vil jo gjerne være med de vi er glade i.

Det kan likevel være penger å spare på sekstimersdagen på den måten at flere kan klare å stå i jobb uten å slite ut helsa og bli ufør. Dette innebærer kostnader både for den enkelte og samfunnet. I tillegg er det gjennomført en pensjonsreform som legger opp til at folk må jobbe mye lenger. Samtidig har arbeidslivet blitt tøffere. Det legges ikke opp til at det skal være mulig.

KAMPKLAR: SV-nestleder Kirsti Bergstø vil endre på omfattende deler av norsk arbeidslivspolitikk.

KAMPKLAR: SV-nestleder Kirsti Bergstø vil endre på omfattende deler av norsk arbeidslivspolitikk.

Werner Juvik

Vil redusert arbeidstid på sikt også være et argument for å senke lønningene til offentlig ansatte?

– Redusert arbeidstid vil ikke bare gjelde offentlig sektor og kan ikke brukes for å redusere lønn. Da vil det jo i praksis være deltid og ikke redusert arbeidstid.

SV er opptatt av klima og miljø. Noen ganger kan miljøhensyn komme i konflikt med hensynet til arbeidsplasser. Hvordan vil arbeidstakere i offentlig sektor merke SVs arbeid mot en mer miljøvennlig og bærekraftig framtid?

– Vi vil ha et grønt skifte som er rødt på den måten at vi skal jobbe for trygge arbeidsplasser basert på hele og faste stillinger. Vi vil kutte utslipp, bygge industri og arbeidsplasser og dele mer rettferdig.

Klimakutt i bygg vil ikke oppfattes så dramatisk for dem som jobber i bygningene, og om kommunen legger om til elbiler vil ikke det føles så dramatisk for dem som jobber i hjemmetjenesten. Alle utslipp er lokale og alle monner drar. Det er dette det grønne skiftet handler om i offentlig sektor. Det store flertallet vil tjene på dette skiftet. SV er opptatt av at vi ikke vil klare omstillinga om vi ikke har høy grad av tillit og rettferdig fordeling.

I SVs program står det at dere vil: «Arbeide for endringer i reglene for yrkessykdom og -skade slik at de omfatter yrkessykdom som typisk rammer kvinnedominerte yrker.»

Hvilke sykdommer og skader sikter dere til her?

– Dette er sykdommer som ofte kommer av slitasje og som ikke alltid er like lett å dokumentere at har en direkte sammenheng med arbeidet. Her krever vi en større grad av likebehandling.

Bør covid-19 gi yrkesskadeerstatning?

– Helsepersonell som smittes på jobb, er sikra ved seinskader av covid-19, men det er ikke for eksempel renholdspersonell. Det er en urett vi jobber for å rette opp i.

SV vil styrke vernet av varslere. Hvordan?

– SV har over tid jobba for å styrke vernet av varslere – det vil vi fortsette med sammen med fagbevegelsen. Det viktigste grunnlaget for å kunne varsle om kritikkverdige forhold er trygghet gjennom fast arbeid, et organisert arbeidsliv, lovverk som gir tilstrekkelig vern og tillitsvalgte med reell medbestemmelse på arbeidsplassen. 

Les hva de andre partiene sier:

Fagbladet partiutspørring - Flourish

Dette mener SV om:

Arbeidsliv og velferd

• Styrke arbeidsmiljøloven.
• Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Gjeninnføre bestemmelsene i lovens regler om arbeidstid som ble endret i 2015.
• Ha en gjennomgang av regelverket for gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

• Lovfeste retten til heltid.

• Avvikle bemanningsbransjen. Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak, og midlertidig ansettelse.

• Sikre det kollektive forhandlingssystemet og styrke streikeretten.

• Gå imot forslag om innføring av lovbestemt nasjonal minstelønn.

• At det fastsettes forpliktende planer for å redusere lønnsforskjeller i offentlig sektor og offentlig eide virksomheter.

• Sette ned en lavlønnskommisjon.

• Gi fullt skattefradrag for fagforeningskontingent.

• Legge til rette for at flere ansatte i flere deler av arbeidslivet får forhandlingsrett om pensjon.

• Forsvare normalarbeidsdagen. Adgangen til å forhandle fram arbeidstidsordninger som avviker vesentlig fra denne må forbeholdes fagforeninger med innstillingsrett.

• Senke normalarbeidstid i arbeidsmiljøloven til 37,5 timer og daglig ordinær arbeidstid til åtte timer.

• Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 30-timers uke/sekstimersdag med full lønnskompensasjon som mål.

• Erstatte forskrift om medleverturnus med krav om at langturnus hjemles i landsomfattende tariffavtale.

• Forby profitt på velferdstjenester.

• Tillitsreform i offentlig sektor som fremmer faglighet og økt medbestemmelse.

Helse, omsorg og beredskap

• Jobbe mot kommersielle krefter i helsevesenet.

• Styrke kommunenes helse- og omsorgsbudsjetter.

• Styrke sykehusøkonomien og avvikle helseforetaksmodellen. Etablere flere selvstendige sykehus underlagt regional og folkevalgt styring.

• Styrke lokalsykehusene og akuttberedskapen over hele landet.

• Stykkprisfinansiering avvikles til fordel for økt rammefinansiering.

• Sikre finansieringen av flere sykehjemsplasser og sikre bemanning som ivaretar pasientenes behov.

• Stille krav til responstid, utstyr og faglig kompetanse for ambulansetjenestene.

• Øke bemanningen og lyse ut hele og faste stillinger for alle yrkesgrupper.

• Starte arbeidet med en tannhelsereform der alle får et offentlig tannhelsetilbud.

Barn og familie

• Stoppe velferdsprofitører og stanse utbyggingen av nye kommersielle barnehager.

• Gjennomføre bemanningsnormen i barnehagene.

• Innføre en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp som sikrer at alle kan leve på et akseptabelt forbruksnivå i tråd med referansebudsjettet. Barnetrygd, andre universelle ytelser og barns inntekt skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

(Hentet fra SVs arbeidsprogram 2021–2025)

Stortingsvalget 2021

• Valgdagen er 13. september

• SV, som i dag er i opposisjon, har signalisert at partiet ønsker å danne regjering med Sp og Arbeiderpartiet.

• Spørrerunder utført av journalister tyder på at partimedlemmer og aktive i Ap er delt i spørsmålet om hva slags regjering de vil ha, mens Sp-medlemmer helst vil ha en regjering med bare Arbeiderpartiet.

Ordliste

• Tillitsreform: Dette er et begrep som brukes om å gi de ansatte i offentlig sektor mer tillit. Mindre detaljstyring og rapportering er noe av det en slik reform skal inneholde.

Kilder: Store medisinske leksikon, Wikipedia, Fagforbundet

Forsøk med sekstimersdag

Det er blitt gjort forsøk med sekstimersdag i Norge, blant annet ved Tine Sentrallager Heimdal i 2007, forlenget til 2009.

FAFOs evaluering av forsøket gir ingen entydige svar om sekstimersdagen. Her er et utdrag: «For det andre er forsøket ved Tine Heimdal uttrykk for et bytteforhold. Tidspresset har økt, bedriften har opprettholdt produksjon og leveringsevne, men de ansatte mener jevnt over at den ekstra tiden (spesielt om kvelden) er verdt det ekstra presset.»

FAFO-rapporten «Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal»

26.08.2021
09:59
01.09.2021 12:56

Dette mener SV om:

Arbeidsliv og velferd

• Styrke arbeidsmiljøloven.
• Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Gjeninnføre bestemmelsene i lovens regler om arbeidstid som ble endret i 2015.
• Ha en gjennomgang av regelverket for gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

• Lovfeste retten til heltid.

• Avvikle bemanningsbransjen. Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak, og midlertidig ansettelse.

• Sikre det kollektive forhandlingssystemet og styrke streikeretten.

• Gå imot forslag om innføring av lovbestemt nasjonal minstelønn.

• At det fastsettes forpliktende planer for å redusere lønnsforskjeller i offentlig sektor og offentlig eide virksomheter.

• Sette ned en lavlønnskommisjon.

• Gi fullt skattefradrag for fagforeningskontingent.

• Legge til rette for at flere ansatte i flere deler av arbeidslivet får forhandlingsrett om pensjon.

• Forsvare normalarbeidsdagen. Adgangen til å forhandle fram arbeidstidsordninger som avviker vesentlig fra denne må forbeholdes fagforeninger med innstillingsrett.

• Senke normalarbeidstid i arbeidsmiljøloven til 37,5 timer og daglig ordinær arbeidstid til åtte timer.

• Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 30-timers uke/sekstimersdag med full lønnskompensasjon som mål.

• Erstatte forskrift om medleverturnus med krav om at langturnus hjemles i landsomfattende tariffavtale.

• Forby profitt på velferdstjenester.

• Tillitsreform i offentlig sektor som fremmer faglighet og økt medbestemmelse.

Helse, omsorg og beredskap

• Jobbe mot kommersielle krefter i helsevesenet.

• Styrke kommunenes helse- og omsorgsbudsjetter.

• Styrke sykehusøkonomien og avvikle helseforetaksmodellen. Etablere flere selvstendige sykehus underlagt regional og folkevalgt styring.

• Styrke lokalsykehusene og akuttberedskapen over hele landet.

• Stykkprisfinansiering avvikles til fordel for økt rammefinansiering.

• Sikre finansieringen av flere sykehjemsplasser og sikre bemanning som ivaretar pasientenes behov.

• Stille krav til responstid, utstyr og faglig kompetanse for ambulansetjenestene.

• Øke bemanningen og lyse ut hele og faste stillinger for alle yrkesgrupper.

• Starte arbeidet med en tannhelsereform der alle får et offentlig tannhelsetilbud.

Barn og familie

• Stoppe velferdsprofitører og stanse utbyggingen av nye kommersielle barnehager.

• Gjennomføre bemanningsnormen i barnehagene.

• Innføre en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp som sikrer at alle kan leve på et akseptabelt forbruksnivå i tråd med referansebudsjettet. Barnetrygd, andre universelle ytelser og barns inntekt skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

(Hentet fra SVs arbeidsprogram 2021–2025)

Stortingsvalget 2021

• Valgdagen er 13. september

• SV, som i dag er i opposisjon, har signalisert at partiet ønsker å danne regjering med Sp og Arbeiderpartiet.

• Spørrerunder utført av journalister tyder på at partimedlemmer og aktive i Ap er delt i spørsmålet om hva slags regjering de vil ha, mens Sp-medlemmer helst vil ha en regjering med bare Arbeiderpartiet.

Ordliste

• Tillitsreform: Dette er et begrep som brukes om å gi de ansatte i offentlig sektor mer tillit. Mindre detaljstyring og rapportering er noe av det en slik reform skal inneholde.

Kilder: Store medisinske leksikon, Wikipedia, Fagforbundet

Forsøk med sekstimersdag

Det er blitt gjort forsøk med sekstimersdag i Norge, blant annet ved Tine Sentrallager Heimdal i 2007, forlenget til 2009.

FAFOs evaluering av forsøket gir ingen entydige svar om sekstimersdagen. Her er et utdrag: «For det andre er forsøket ved Tine Heimdal uttrykk for et bytteforhold. Tidspresset har økt, bedriften har opprettholdt produksjon og leveringsevne, men de ansatte mener jevnt over at den ekstra tiden (spesielt om kvelden) er verdt det ekstra presset.»

FAFO-rapporten «Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal»
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

Leif Martin Kirknes

Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner for å slutte: – På grensen til skandale

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

Brian Cliff Olguin

I disse yrkene tjener kvinner mer enn menn

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

Roy Ervin Solstad

Nytt forslag kan få fire av fem turbussjåfører til å slutte

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Hanna Skotheim

Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Hanna Skotheim

Nav-ansatte ga politikerne klar beskjed: – Dere bestemmer stønadsnivået og vi får hets for det

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Colourbox

Så mye øker lønna til danskene – mer enn LO ser for seg i Norge

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Som AUF-leder talte Ina Ap-ledelsen midt imot. Nå er det krise i partiet

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Kommentar

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for tilliten i samfunnet»

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Fellesforbundet avd. 23

500 streika mot høye strømpriser på Raufoss

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen vil ha et hurtigarbeidende utvalg som kan finne ut hvordan «sliterne» kan få en bedre pensjon. Arbeiderpartiet svarer at regjeringa kommer med forslag til dette til høsten.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen vil ha et hurtigarbeidende utvalg som kan finne ut hvordan «sliterne» kan få en bedre pensjon. Arbeiderpartiet svarer at regjeringa kommer med forslag til dette til høsten.

Erlend Angelo

Rødt vil ha hurtigutvalg som skal finne pensjonsløsning for «sliterne»


Flere saker