JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
 Frank Kjetil Olsen (t.v.) og Eivind Helleland ble begge innstilt som nummer to da de søkte på embetene som leder i sammenslåtte domstoler. Etter at de saksøkte staten for noe de mener er prinsipielt, har de i media blitt framstilt som om de vil ha full lønn uten å måtte jobbe.

Frank Kjetil Olsen (t.v.) og Eivind Helleland ble begge innstilt som nummer to da de søkte på embetene som leder i sammenslåtte domstoler. Etter at de saksøkte staten for noe de mener er prinsipielt, har de i media blitt framstilt som om de vil ha full lønn uten å måtte jobbe.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Det er en viktig sak for rettsstaten Norge

Strukturendringer i norske domstoler førte til overtallighet blant domstolsledere under Solberg-regjeringen. NTL mener dette bryter med Grunnloven. Staten er ikke enig.26.01.2024
13:48
29.01.2024 10:45

guro@lomedia.no

– Jeg har ikke vært i Høyesterett med grunnloven før, så dette er en spesiell sak. Det er en viktig sak for rettsstaten Norge, hvis jeg skal bruke litt store ord.

Det sier LO-advokat Rune Lium til FriFagbevegelse etter siste dag i Høyesterett. Lium og Nina Kristiansen Wærnhus har prosedert saken hele veien, med Norsk Tjenestemannslag (NTL) som partshjelp.

Frank Kjetil Olsen og Eivind Helleland tapte i både tingretten og lagmannsretten. Nå har saken vært oppe i øverste rettsinstans.

I strid med Grunnloven?

Bakgrunnen er strukturendringer i domstolen under Solberg-regjeringen, som førte til at flere domstolsledere ble overtallige. Staten fratok de overtallige domstolslederne lederrollen og påla dem å gå inn som dommere i de nyopprettede domstolene.

Deriblant tidligere leder for Nordfjord jordskifterett, Eivind Helleland, og tidligere leder for Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen.

Spørsmålet er om endringene i embetene er i strid med forflytningsforbudet i Grunnloven § 22 andre ledd, og om de kan kreve seg entlediget.

«Andre embetsmenn kan berre suspenderast av kongen og skal då straks stemnast for domstolene. Dei kan ikkje avsetjast utan etter dom eller overflyttast mot sin vilje.»

Paragrafen fastsetter forbud mot at embetsmenn avskjediges eller forflyttes for å sikre at dommerne avgjør saker uten påvirkning fra andre. Partene har ulik oppfatning av hvordan paragrafen skal tolkes.

Staten mener det ikke strider med Grunnloven at et embete kan legges ned ved en slik omorganisering eller at domstolsledere mister lederfunksjonen.

De tidligere domstollederne Frank Kjetil Olsen og Eivind Helleland (i midten) og LO-advokatene Rune Lium (t.v.) og Nina Kristiansen Wærnhus har rukket å bli godt kjent etter tre runder i retten.

De tidligere domstollederne Frank Kjetil Olsen og Eivind Helleland (i midten) og LO-advokatene Rune Lium (t.v.) og Nina Kristiansen Wærnhus har rukket å bli godt kjent etter tre runder i retten.

Guro Gulstuen Nordhagen

Spørsmål om rimelighet

Olsen og Helleland har krevd dom på at de ikke kan pålegges nytt embete.

Med entledigelse krever de samtidig å beholde tittel, lønn, pensjon og samme lønnsutvikling som om tingretten de ledet ikke var blitt nedlagt, men uten arbeidsplikt.

– Jeg forstår at man kan stille spørsmål ved om dette er rimelig. Men dette er prinsipielt. Om staten vinner så åpnes det en mulighet for å bruke omorganisering rett og slett til å bytte ut folk, sagt litt enkelt, sier Lium.

NTL og LO-advokatene er opptatt av å fremme det prinsipielle i saken – å beskytte domstolslederes uavhengighet.

Uenighet om embetsvernet

Hålogaland lagmannsrett mente tvert imot at det ville vært en trussel mot dommernes uavhengighet dersom det ikke skulle eksistere både en rett og en plikt til å arbeide som dommer etter at reformen gjorde lederstillingen overflødig:

«Lagmannsretten er enig med staten i at hensynet til uavhengighet er bedre ivaretatt ved at embetene består med endrede oppgaver, enn om embetene skulle anses bortfalt. Dersom embetene anses bortfalt, ville Olsen og Helleland ikke ha rett eller plikt til å fortsette som dommere. Det å anse omorganiseringen som et bortfall av embetet, kunne åpne for at dersom staten ønsket å fjerne en dommer, kunne dette oppnås ved en omorganisering.»

Lagmannsretten la også stor vekt på at det siden slutten av 1800-tallet alltid har vært en setning i domstolsledernes kontrakt om at «Embetsmanden skal være pliktig til uden Erstatning at finde sig i de Forandringer (...) maatte blive bestemt med Hensyn til Embedets Forretningskreds og (...) udstrækning».

Det ble videre lagt til grunn at dommerembeter i «ikke ubetydelig grad kan fratas og tillegges funksjoner som ledd i en saklig begrunnet omorganisering, uten at dette rammes av Grunnloven».

 LO-advokatene har omtrent et par saker i Høyesterett i måneden, I januar var det for å bistå to medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

LO-advokatene har omtrent et par saker i Høyesterett i måneden, I januar var det for å bistå to medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Guro Gulstuen Nordhagen

– Spesielt viktig ved en reversering

Støre-regjeringen har vedtatt reversering av domstolsreformen, men det er fortsatt uklart når, og om det faktisk skjer.

Lium påpeker at denne saken er spesielt viktig ved en eventuell reversering av domstolsreformen.

– Hvis staten først kan omorganisere, og gjennom det fratar domstolslovene sine embeter, for så å reversere reformen og kan ansette nye inn i de gamle embetene, er dette er trussel mot uavhengigheten. Derfor er det viktig at domstolsledere har et embetsvern.

Uavhengigheten er prinsipielt viktig for de to og NTL fordi det skaper en trygghet for at domstolsledere ved for eksempel en domstolsreform kan tørre å si noe om den.

– Hvis de da frykter for sin stilling, så må de dempe kritikken sin, og det blir et avhengighetsforhold. Det er det vi er redde for, forklarer Lium.

 - Vi hadde ikke vært her i Høyesterett om det ikke hadde vært for at vi har tro på at vi kan komme gjennom med saken vår, sier LO-advokat Rune Lium, som sammen med Nina Kristiansen Wærnhus har prosedert saken hele veien.

- Vi hadde ikke vært her i Høyesterett om det ikke hadde vært for at vi har tro på at vi kan komme gjennom med saken vår, sier LO-advokat Rune Lium, som sammen med Nina Kristiansen Wærnhus har prosedert saken hele veien.

Eivind Senneset

Ingen sak uten NTL

Olsen og Helleland meldte seg inn i NTL mens diskusjonen om reformen pågikk, og derfor har LO juridisk ført saken i domstolene.

– NTL bistår ofte sine medlemmer i konflikter med staten. Derfor det utrolig viktig for NTL at domstolen fungerer og ikke er for nære staten, sier LO-advokat Lium.

Med store kostnader, påpeker Lium at det ikke hadde vært mulig å føre saken uten NTL.

NTL har medlemmer blant alle grupper av ansatte i domstolene, og både Olsen og Helleland har meldt seg inn som følge av reformen.

– NTL er en organisasjon som er opptatt av sitt samfunnsansvar, og som tar sine medlemmer på alvor. NTL nøyer seg ikke med å snakke varmt om prinsipper i festtaler. De er også villige til å stå opp for prinsippene når det gjelder, sa han i forbindelse med at Høyesterett besluttet å ta saken.

Olsen og Helleland er ifølge advokatene sine opptatt av dette som en prinsipiell sak. derfor har de valgt å være ansikt utad i en sak de mener er viktig for domstolene.

Høyesterett kommer med en dom i slutten av februar.

– Hvis vi vinner nå så tenker vi at vi hegner vi om rettsstaten, at vi stopper er utvikling som går i feil retning, avslutter Rune Lium.

Dette er saken:

• Strukturendringer i norske domstoler førte til overtallighet blant domstolsledere under Solberg-regjeringen. Eivind Helleland og Frank Kjetil Olsen hevder at endringene er i strid med Grunnloven og har derfor saksøkt staten.

• Helleland og Olsen krever at de ikke kan pålegges nye embeter og samtidig ønsker å beholde tittel, lønn, pensjon og samme lønnsutvikling som om de fortsatt ledet de nedlagte domstolene.

• Sentralt i saken er tolkningen av Grunnloven § 22 andre ledd, som regulerer forflytning av embetsmenn. Partene er uenige om hvorvidt nedleggelse av embeter ved omorganisering strider mot denne paragrafen.

• LO-advokat Rune Lium, som representerer Helleland og Olsen, argumenterer for at saken er prinsipiell og viktig for rettsstaten, da den kan hindre bruk av omorganisering for å bytte ut ansatte.

Bakgrunn for saken:

I 2012 ble Olsen utnevnt til sorenskriver i Senja tingrett. Samme år ble Helleland utnevnt til jordskifteleder i Nordfjord jordskifterett.

Domstolsreformen førte i 2021 til at 60 tingretter ble til 23, og at antall jordskifteretter gikk fra 34 til 19.

Nord-Troms tingrett og Senja tingrett ble slått sammen til Nord-Troms og Senja tingrett.

Nordfjordeid jordskifterett slått sammen med Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og Indre Sogn jordskifterett til Sogn og Fjordane jordskifterett.

Embetene som leder ved de sammenslåtte domstolene ble utlyst, og både Olsen og Helleland søkte. Begge ble innstilt som nummer to.

Begge inngikk så avtaler med Domstoladministrasjonen (DA), som tillegg til sine eksisterende arbeidsavtaler. Begge skulle videreføre sine embeter i den sammenslåtte domstolen, men uten lederansvar. Likevel skulle de også beholde både tittel og lønn.

Avtalen sa også at dersom domstolen «kommer til at domstolsledere ved omorganiseringer som fører til bortfall av embetet ikke har full arbeidsplikt i den nye domstolen, faller denne tilleggsavtale bort».

Noen måneder senere saksøkte de Justis- og beredskapsdepartementet, og krevde å bli entlediget fordi embetene hadde falt bort. NTL erklærte seg partshjelp.

Salten og Lofoten tingrett skrev staten som vinner i saken. Det samme gjorde Hålogaland lagmannsrett.

Lagmannsretten kom til at staten kunne frata de overtallige domstollederfunksjonen. NTL mener at hvis lagmannsrettens dom blir stående, så vil det være en klar svekkelse av domstolsleders uavhengighet.

I løpet av februar kommer dommen fra Høyesterett.

26.01.2024
13:48
29.01.2024 10:45

Dette er saken:

• Strukturendringer i norske domstoler førte til overtallighet blant domstolsledere under Solberg-regjeringen. Eivind Helleland og Frank Kjetil Olsen hevder at endringene er i strid med Grunnloven og har derfor saksøkt staten.

• Helleland og Olsen krever at de ikke kan pålegges nye embeter og samtidig ønsker å beholde tittel, lønn, pensjon og samme lønnsutvikling som om de fortsatt ledet de nedlagte domstolene.

• Sentralt i saken er tolkningen av Grunnloven § 22 andre ledd, som regulerer forflytning av embetsmenn. Partene er uenige om hvorvidt nedleggelse av embeter ved omorganisering strider mot denne paragrafen.

• LO-advokat Rune Lium, som representerer Helleland og Olsen, argumenterer for at saken er prinsipiell og viktig for rettsstaten, da den kan hindre bruk av omorganisering for å bytte ut ansatte.

Bakgrunn for saken:

I 2012 ble Olsen utnevnt til sorenskriver i Senja tingrett. Samme år ble Helleland utnevnt til jordskifteleder i Nordfjord jordskifterett.

Domstolsreformen førte i 2021 til at 60 tingretter ble til 23, og at antall jordskifteretter gikk fra 34 til 19.

Nord-Troms tingrett og Senja tingrett ble slått sammen til Nord-Troms og Senja tingrett.

Nordfjordeid jordskifterett slått sammen med Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og Indre Sogn jordskifterett til Sogn og Fjordane jordskifterett.

Embetene som leder ved de sammenslåtte domstolene ble utlyst, og både Olsen og Helleland søkte. Begge ble innstilt som nummer to.

Begge inngikk så avtaler med Domstoladministrasjonen (DA), som tillegg til sine eksisterende arbeidsavtaler. Begge skulle videreføre sine embeter i den sammenslåtte domstolen, men uten lederansvar. Likevel skulle de også beholde både tittel og lønn.

Avtalen sa også at dersom domstolen «kommer til at domstolsledere ved omorganiseringer som fører til bortfall av embetet ikke har full arbeidsplikt i den nye domstolen, faller denne tilleggsavtale bort».

Noen måneder senere saksøkte de Justis- og beredskapsdepartementet, og krevde å bli entlediget fordi embetene hadde falt bort. NTL erklærte seg partshjelp.

Salten og Lofoten tingrett skrev staten som vinner i saken. Det samme gjorde Hålogaland lagmannsrett.

Lagmannsretten kom til at staten kunne frata de overtallige domstollederfunksjonen. NTL mener at hvis lagmannsrettens dom blir stående, så vil det være en klar svekkelse av domstolsleders uavhengighet.

I løpet av februar kommer dommen fra Høyesterett.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker