JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny rapport med risikoanalyse av jernbanereformen:

19 sikkerhetsfarer ved privatisering av norsk jernbane

En ny rapport har funnet 19 mulige sikkerhetsfarer ved privatisering av norsk jernbane.
FARER: Det er funnet 19 mulige farer ved privatisering av norsk jernbane. Konsulentselskapet Safetec leverte nylig en rapport til Samferdselsministeren med en liste på 19 faremomenter som må tas hånd om.

FARER: Det er funnet 19 mulige farer ved privatisering av norsk jernbane. Konsulentselskapet Safetec leverte nylig en rapport til Samferdselsministeren med en liste på 19 faremomenter som må tas hånd om.

(bakgrunnsfoto) Ole Palmstrøm

oystein.windstad@lomedia.no

Mandag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presentert en rapport gjort av konsulentselskapet Safetec. De hadde på oppdrag av Samferdseldepartementet gått igjennom mulige sikkerhetsfarer ved konkurranseutsetting og privatisering av norsk jernbane.

I rapporten står det blant annet:

«En reform kan ha både positiv og negativ påvirkning på sikkerhet i sektoren. Denne analysen omhandler reformrelaterte farer som kan ha negativ påvirkning på styring av sikkerhet i sektoren».

• NJF kommenterer rapporten: – Jernbanereformen kan svekke sikkerheten

Forutsetter nok penger

Det står også i rapporten at en forutsetning for sikkerheten er nødvendige budsjetter til jernbanen.

Rapporten peker på til sammen 19 mulige farer og to utbedringspotensialer. Om disse farene og utbedringene blir tatt hånd om, konkluderer rapporten slik:

«Safetec vurderer derfor at, dersom egnede tiltak iverksettes, så kan sikkerhetsnivået relatert til farene bli minst like godt, eller bedre, enn i dag. De foreslåtte tiltakstypene må følges opp og operasjonaliseres ytterligere før de implementeres og evalueres».

Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

– Sikkerheten kan styrkes

Det er med andre ord en del skjær i sjøen for Jernbanereformen og tiltak som må settes i verk for at passasjerene og de som jobber på togene skal være trygge.

I en pressemelding fra Solvik-Olsen blir det understreket at regjeringen lover å satse på sikkerhet når Jernbanereformen skal gjennomføres:

– Rapporten fra Safetec viser at sikkerheten både kan ivaretas og styrkes med de endringene vi nå planlegger, sier samferdselsministeren. Analysen av Jernbanereformen mener også at det må være nasjonale detaljerte felles kompetansekrav for å bli lokfører. Dette har vært stridens kjerne i streiken og noe lokførerne ønsker.

Under kan du se alle de 19 punktene med mulige farer ved Jernbanereformen som Safetec mener må tas hånd om.

1. Mangelfull overvåking av risiko

Mangelfull overvåking av aktørovergripende risikobilde. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det er uklart hvem som skal overvåke hele det aktørovergripende risikobildet i sektoren, noe som kan bli en større utfordring i en mer fragmentert sektor. Denne uklarheten kan føre til at nye aktørovergripende farer ikke i tilstrekkelig grad identifiseres.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

2. Mangelfull leverandørstyring

Mangelfull leverandørstyring. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at dagens mangelfulle leverandørstyring i sektoren kan bli et økende problem, grunnet flere nye aktører og grensesnitt. Mangelfull leverandørstyring kan få negative konsekvenser for sikkerhet.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

3. Manglende deling av farer og hendelser

Mangelfull deling av aktørovergripende sikkerhetsrelatert informasjon. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at endringen fra en stor aktør på persontog, til flere konkurrerende aktører, kan føre til at hendelsesrapporter/aktørovergripende sikkerhetsrelatert informasjon ikke deles mellom aktørene i tilstrekkelig grad, eventuelt slik at sikkerhetsrelatert informasjon kun deles via SJT og eventuelt SHT. Mangelfull informasjonsdeling kan svekke sikkerhetsstyringen i sektoren.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

4. Økt kompleksitet for togledere

Økt kompleksitet for togledere i avvikssituasjoner

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at reformen vil gi økt kompleksitet i operative oppgaver, som kan føre til økt mental arbeidsbelastning for togledere i avvikssituasjoner, og derved gå på bekostning av operative sikkerhetsrelaterte oppgaver:

a. Økt operativ koordinering i avvikssituasjoner, for eksempel koordinering med flere DROPS med operasjoner på samme infrastruktur, kan medføre overbelastning av togledere med tilhørende potensial for negativ påvirkning av sikkerhet.

b. Togledere vil kunne oppleve økt arbeidsbelastning/prioriteringsutfordringer med hensyn til nye kategoriseringsoppgaver vedrørende årsaker ved en hendelse.

c. Togledere vil, dersom utenlandske aktører etablerer seg, kunne oppleve økt arbeidsbelastning med hensyn til misforståelser som følge av utilfredsstillende variasjon i norske språkferdigheter hos utenlandsk operativt personell i jernbanevirksomhetene og hos deres leverandører (for eksempel lokførere og vedlikeholdsarbeidere).

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

5. Utilfredsstillende informasjonssikkerhet

Utilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at et økende antall aktører/oppsplitting av eksisterende aktører, som for eksempel skal gjennomføre sikringsrisikoanalyser, fører til en økt mulighet for at sensitiv informasjon kan komme på avveie. Faren omhandler informasjonssikkerhet i hele sektoren og er spesielt relevant for aktører, og samarbeid mellom aktører, der det ikke er etablert systemer og etterlevelse som sørger for en egnet beskyttelse. Slik informasjon på avveie kan for eksempel benyttes til sabotasje mot elektroniske kommunikasjonssystemer i sektoren.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

6. Manglende tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner lagt til direktoratet

Manglende tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner lagt til direktoratet. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det i reformert sektor ikke blir mulig, eller vanskeligere, å føre tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner som eventuelt flyttes fra dagens jernbanevirksomheter til direktoratet, eller eventuelle nye sikkerhets- og beredskapsrelaterte funksjoner som direktoratet skal ivareta.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

7. Mulig svekkelse av totalforsvaret

Mulig svekkelse av totalforsvaret. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at totalforsvaret kan svekkes i reformert sektor, gitt to forhold:

a. Utenlandsk personell som ikke kan sikkerhetsklareres, på grunn av manglende sikkerhetsavtale med landet det gjelder, kan ikke motta gradert trusselinformasjon, eller delta i fora som krever klarering.

b. Det er juridisk uklart i hvilken grad utenlandsk personell kan beordres til tjeneste i Norge i en eventuell nasjonal beredskapssituasjon. Det er derfor en mulig fare at en økning av utenlandsk personell/utenlandske jernbaneforetak kan svekke totalforsvaret.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

8. UPB, mangelfull risikoanalyse i tidligfase

UPB, mangelfull risikoanalyse i tidligfase. Safetec konkluderer med at dersom Utredning (U) delvis tas ut av UPB i dagens jernbaneverk og legges til direktoratet, så er det en mulig fare at direktoratet ikke i tilstrekkelig grad gjennomfører RAMS-aktiviteter i tidligfase, blant annet risikoanalyser. Denne faren kan bli mulig fordi kravet om RAMS-aktiviteter omfatter infrastrukturforvalter og ikke direktoratet, fordi UPB prosessen og RAMS-aktiviteter er integrert i dagens jernbaneverk, og fordi organisatorisk læring mellom sluttbrukere og beslutningstakere i tidligfase kan bli mer utfordrende når læring skal skje mellom to organisasjoner. Mangelfull risikoanalyse i tidligfase kan føre til en redusert sikkerhet (og tilgjengelighet) i valgte løsninger, sammenlignet med i dag.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

9. Lavere tilgjengelighet av sikkerhetsfaglig kompetanse

Lavere tilgjengelighet av sikkerhetsfaglig kompetanse. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at sikkerhetsfaglig kompetanse i mindre grad blir tilgjengelig for:

a. Felles risiko- og beredskapsanalyser, for eksempel i regi av Infrastrukturforetaket/prosjekter

b. Felles opplæringsformål.

c. Deltakelse i sikkerhetsrelaterte samarbeidsfora/arenaer relevant for sektoren.

Faren kan være relatert til mer kostnadsorienterte aktører som ikke lenger prioriterer slik kompetanse/kapasitet til deltakelse. Dagens sikkerhetskultur i jernbanesektoren legger føringer på prioritering av deltakelse i felles sikkerhetsarbeid. På sikt kan det felles sikkerhetsarbeidet i sektoren svekkes, sammenlignet med i dag.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

10. Feilprioritering i målkonfliktsituasjoner

Feilprioritering i målkonfliktsituasjoner. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at operativt personell kan oppleve tydeligere insentivsystemer, avhengig av utforming og føringer fra linjen, som et økt press for å velge produksjon/togframføring i stedet for sikkerhet i målkonfliktsituasjoner.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

11. Utsatt/mangelfullt vedlikehold og fornyelse av materiell

Utsatt/mangelfullt vedlikehold og fornyelse av materiell. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at tydeligere kommersielt press, eventuelt i kombinasjon med regelverk som gir tolkningsrom for aktørene, kan medføre utsatt/mangelfullt sikkerhetsrelatert vedlikehold og fornyelse.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

12. Uønsket variasjon av operativ opplæring

Uønsket variasjon av operativ opplæring. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at opplæring for operativt personell, som i dag er underlagt sentral styring (jernbaneskolen/kompetansesenter), i større grad gjennomføres internt hos jernbaneforetakene/hos rimeligere tilbydere av opplæring for å redusere kostnader. Intern/alternativ gjennomføring av opplæring kan gi sikkerhetsmessig uønsket variasjon av sikkerhetsrelatert operativ kompetanse, inkludert kompetanse om lokale/særnorske forhold. Slik uønsket variasjon kan oppstå innenfor tolkingsrommet av regelverk, det vil si selv om opplæringen er godkjent.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Lav

13. Økt kostnadspress og svake insentiver til objektsikring for ikke-jernbanevirksomheter

Økt kostnadspress og svake insentiver til objektsikring for ikke-jernbanevirksomheter. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at dagens manglende myndighetskrav til objektsikring for aktører som ikke er definert som jernbanevirksomheter, kombinert med et økt kostnadspress i reformert sektor, kan medføre en utilfredsstillende sikring med hensyn til tilsiktede uønskede hendelser mot objekter.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Lav

14. Anbudsdokumenter vektlegger sikkerhet og beredskap i for liten grad

Anbudsdokumenter vektlegger sikkerhet og beredskap i for liten grad. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at økende bruk av anbud, i kombinasjon med at anbudsdokumenter utformes slik at de vekter pris betydelig tyngre enn kvalitet, kan medføre at aktørene i for liten grad vektlegger sikkerhets- og beredskapsforpliktelser i kontraktstiden. Sikkerhet i sektoren kan svekkes ved at det ikke etableres tilstrekkelig gode rammebetingelser for egen og aktørovergripende sikkerhetsstyring.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

15. Uavklart overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen

Uavklart overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det er uavklart hva det betyr at direktoratet har et overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen i sektoren, noe som kan føre til at de overordnede og helhetlige beredskapsfunksjonene ikke i tilstrekkelig grad ivaretas.

• Relativ risikoklasse 01.01.17: Lav. (Relativ risikoklasse ved senere implementering: Høy)

• Usikkerhetsvurdering 01.01.17: Lav. (Usikkerhetsvurdering ved senere implementering: Medium)

16. Manglende tid til å trene og øve nye beredskapsroller

Manglende tid til å trene og øve nye beredskapsroller. Det er en mulig fare at utilstrekkelig kalendertid gjør det vanskelig å trene og øve eventuelt nye beredskapsfunksjoner og roller i direktoratet og jernbanevirksomhetene innen implementeringstidspunktet.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

17. Mangelfull oversikt, informasjon og evaluering

Mangelfull oversikt, informasjon og evaluering. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare for sikkerhetsrelaterte misforståelser i sektoren fordi:

a. Direktoratet ikke i tilstrekkelig grad gir informasjon til alle aktører vedrørende hvilke aktører som har ansvar for hvilke sikkerhetsrelaterte funksjoner.

b. Direktoratet ikke har utarbeidet en plan for evaluering av at alle sikkerhets- og beredskapsfunksjoner blir ivaretatt som forutsatt, herunder en plan for å evaluere leverandørstyringen og effekten av nye/tydeligere insentivsystemer på praksis.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

18. Sikkerhet- og beredskapsfunksjoner som «ingen eier»

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at planlegging/utredning og gjennomføring av sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner som NSB historisk har ivaretatt som etat, og som er en del av nedarvet kultur i dagens jernbanesektor, ikke blir formalisert og «eid av noen» i en omstrukturert og mer konkurranseutsatt sektor.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

19. For mange samtidige endringer

For mange samtidige endringer. Safetec konkluderer med at det det er en mulig fare at jernbanevirksomhetene kan gjøre for mange endringer samtidig med reformendringene, noe som kan påvirke sikkerheten negativt i daglig drift, inklusive tap av spisskompetanse, og komplisere tilsynet med jernbanevirksomhetene.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse