JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FARER: Det er funnet 19 mulige farer ved privatisering av norsk jernbane. Konsulentselskapet Safetec leverte nylig en rapport til Samferdselsministeren med en liste på 19 faremomenter som må tas hånd om.

FARER: Det er funnet 19 mulige farer ved privatisering av norsk jernbane. Konsulentselskapet Safetec leverte nylig en rapport til Samferdselsministeren med en liste på 19 faremomenter som må tas hånd om.

(bakgrunnsfoto) Ole Palmstrøm

Ny rapport med risikoanalyse av jernbanereformen:

19 sikkerhetsfarer ved privatisering av norsk jernbane

En ny rapport har funnet 19 mulige sikkerhetsfarer ved privatisering av norsk jernbane.19.10.2016
06:51
19.10.2016 07:21

oystein.windstad@lomedia.no

Mandag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presentert en rapport gjort av konsulentselskapet Safetec. De hadde på oppdrag av Samferdseldepartementet gått igjennom mulige sikkerhetsfarer ved konkurranseutsetting og privatisering av norsk jernbane.

I rapporten står det blant annet:

«En reform kan ha både positiv og negativ påvirkning på sikkerhet i sektoren. Denne analysen omhandler reformrelaterte farer som kan ha negativ påvirkning på styring av sikkerhet i sektoren».

• NJF kommenterer rapporten: – Jernbanereformen kan svekke sikkerheten

Forutsetter nok penger

Det står også i rapporten at en forutsetning for sikkerheten er nødvendige budsjetter til jernbanen.

Rapporten peker på til sammen 19 mulige farer og to utbedringspotensialer. Om disse farene og utbedringene blir tatt hånd om, konkluderer rapporten slik:

«Safetec vurderer derfor at, dersom egnede tiltak iverksettes, så kan sikkerhetsnivået relatert til farene bli minst like godt, eller bedre, enn i dag. De foreslåtte tiltakstypene må følges opp og operasjonaliseres ytterligere før de implementeres og evalueres».

Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

– Sikkerheten kan styrkes

Det er med andre ord en del skjær i sjøen for Jernbanereformen og tiltak som må settes i verk for at passasjerene og de som jobber på togene skal være trygge.

I en pressemelding fra Solvik-Olsen blir det understreket at regjeringen lover å satse på sikkerhet når Jernbanereformen skal gjennomføres:

– Rapporten fra Safetec viser at sikkerheten både kan ivaretas og styrkes med de endringene vi nå planlegger, sier samferdselsministeren. Analysen av Jernbanereformen mener også at det må være nasjonale detaljerte felles kompetansekrav for å bli lokfører. Dette har vært stridens kjerne i streiken og noe lokførerne ønsker.

Under kan du se alle de 19 punktene med mulige farer ved Jernbanereformen som Safetec mener må tas hånd om.

1. Mangelfull overvåking av risiko

Mangelfull overvåking av aktørovergripende risikobilde. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det er uklart hvem som skal overvåke hele det aktørovergripende risikobildet i sektoren, noe som kan bli en større utfordring i en mer fragmentert sektor. Denne uklarheten kan føre til at nye aktørovergripende farer ikke i tilstrekkelig grad identifiseres.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

2. Mangelfull leverandørstyring

Mangelfull leverandørstyring. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at dagens mangelfulle leverandørstyring i sektoren kan bli et økende problem, grunnet flere nye aktører og grensesnitt. Mangelfull leverandørstyring kan få negative konsekvenser for sikkerhet.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

3. Manglende deling av farer og hendelser

Mangelfull deling av aktørovergripende sikkerhetsrelatert informasjon. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at endringen fra en stor aktør på persontog, til flere konkurrerende aktører, kan føre til at hendelsesrapporter/aktørovergripende sikkerhetsrelatert informasjon ikke deles mellom aktørene i tilstrekkelig grad, eventuelt slik at sikkerhetsrelatert informasjon kun deles via SJT og eventuelt SHT. Mangelfull informasjonsdeling kan svekke sikkerhetsstyringen i sektoren.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

4. Økt kompleksitet for togledere

Økt kompleksitet for togledere i avvikssituasjoner

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at reformen vil gi økt kompleksitet i operative oppgaver, som kan føre til økt mental arbeidsbelastning for togledere i avvikssituasjoner, og derved gå på bekostning av operative sikkerhetsrelaterte oppgaver:

a. Økt operativ koordinering i avvikssituasjoner, for eksempel koordinering med flere DROPS med operasjoner på samme infrastruktur, kan medføre overbelastning av togledere med tilhørende potensial for negativ påvirkning av sikkerhet.

b. Togledere vil kunne oppleve økt arbeidsbelastning/prioriteringsutfordringer med hensyn til nye kategoriseringsoppgaver vedrørende årsaker ved en hendelse.

c. Togledere vil, dersom utenlandske aktører etablerer seg, kunne oppleve økt arbeidsbelastning med hensyn til misforståelser som følge av utilfredsstillende variasjon i norske språkferdigheter hos utenlandsk operativt personell i jernbanevirksomhetene og hos deres leverandører (for eksempel lokførere og vedlikeholdsarbeidere).

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

5. Utilfredsstillende informasjonssikkerhet

Utilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at et økende antall aktører/oppsplitting av eksisterende aktører, som for eksempel skal gjennomføre sikringsrisikoanalyser, fører til en økt mulighet for at sensitiv informasjon kan komme på avveie. Faren omhandler informasjonssikkerhet i hele sektoren og er spesielt relevant for aktører, og samarbeid mellom aktører, der det ikke er etablert systemer og etterlevelse som sørger for en egnet beskyttelse. Slik informasjon på avveie kan for eksempel benyttes til sabotasje mot elektroniske kommunikasjonssystemer i sektoren.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

6. Manglende tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner lagt til direktoratet

Manglende tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner lagt til direktoratet. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det i reformert sektor ikke blir mulig, eller vanskeligere, å føre tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner som eventuelt flyttes fra dagens jernbanevirksomheter til direktoratet, eller eventuelle nye sikkerhets- og beredskapsrelaterte funksjoner som direktoratet skal ivareta.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

7. Mulig svekkelse av totalforsvaret

Mulig svekkelse av totalforsvaret. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at totalforsvaret kan svekkes i reformert sektor, gitt to forhold:

a. Utenlandsk personell som ikke kan sikkerhetsklareres, på grunn av manglende sikkerhetsavtale med landet det gjelder, kan ikke motta gradert trusselinformasjon, eller delta i fora som krever klarering.

b. Det er juridisk uklart i hvilken grad utenlandsk personell kan beordres til tjeneste i Norge i en eventuell nasjonal beredskapssituasjon. Det er derfor en mulig fare at en økning av utenlandsk personell/utenlandske jernbaneforetak kan svekke totalforsvaret.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

8. UPB, mangelfull risikoanalyse i tidligfase

UPB, mangelfull risikoanalyse i tidligfase. Safetec konkluderer med at dersom Utredning (U) delvis tas ut av UPB i dagens jernbaneverk og legges til direktoratet, så er det en mulig fare at direktoratet ikke i tilstrekkelig grad gjennomfører RAMS-aktiviteter i tidligfase, blant annet risikoanalyser. Denne faren kan bli mulig fordi kravet om RAMS-aktiviteter omfatter infrastrukturforvalter og ikke direktoratet, fordi UPB prosessen og RAMS-aktiviteter er integrert i dagens jernbaneverk, og fordi organisatorisk læring mellom sluttbrukere og beslutningstakere i tidligfase kan bli mer utfordrende når læring skal skje mellom to organisasjoner. Mangelfull risikoanalyse i tidligfase kan føre til en redusert sikkerhet (og tilgjengelighet) i valgte løsninger, sammenlignet med i dag.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

9. Lavere tilgjengelighet av sikkerhetsfaglig kompetanse

Lavere tilgjengelighet av sikkerhetsfaglig kompetanse. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at sikkerhetsfaglig kompetanse i mindre grad blir tilgjengelig for:

a. Felles risiko- og beredskapsanalyser, for eksempel i regi av Infrastrukturforetaket/prosjekter

b. Felles opplæringsformål.

c. Deltakelse i sikkerhetsrelaterte samarbeidsfora/arenaer relevant for sektoren.

Faren kan være relatert til mer kostnadsorienterte aktører som ikke lenger prioriterer slik kompetanse/kapasitet til deltakelse. Dagens sikkerhetskultur i jernbanesektoren legger føringer på prioritering av deltakelse i felles sikkerhetsarbeid. På sikt kan det felles sikkerhetsarbeidet i sektoren svekkes, sammenlignet med i dag.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

10. Feilprioritering i målkonfliktsituasjoner

Feilprioritering i målkonfliktsituasjoner. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at operativt personell kan oppleve tydeligere insentivsystemer, avhengig av utforming og føringer fra linjen, som et økt press for å velge produksjon/togframføring i stedet for sikkerhet i målkonfliktsituasjoner.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

11. Utsatt/mangelfullt vedlikehold og fornyelse av materiell

Utsatt/mangelfullt vedlikehold og fornyelse av materiell. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at tydeligere kommersielt press, eventuelt i kombinasjon med regelverk som gir tolkningsrom for aktørene, kan medføre utsatt/mangelfullt sikkerhetsrelatert vedlikehold og fornyelse.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

12. Uønsket variasjon av operativ opplæring

Uønsket variasjon av operativ opplæring. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at opplæring for operativt personell, som i dag er underlagt sentral styring (jernbaneskolen/kompetansesenter), i større grad gjennomføres internt hos jernbaneforetakene/hos rimeligere tilbydere av opplæring for å redusere kostnader. Intern/alternativ gjennomføring av opplæring kan gi sikkerhetsmessig uønsket variasjon av sikkerhetsrelatert operativ kompetanse, inkludert kompetanse om lokale/særnorske forhold. Slik uønsket variasjon kan oppstå innenfor tolkingsrommet av regelverk, det vil si selv om opplæringen er godkjent.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Lav

13. Økt kostnadspress og svake insentiver til objektsikring for ikke-jernbanevirksomheter

Økt kostnadspress og svake insentiver til objektsikring for ikke-jernbanevirksomheter. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at dagens manglende myndighetskrav til objektsikring for aktører som ikke er definert som jernbanevirksomheter, kombinert med et økt kostnadspress i reformert sektor, kan medføre en utilfredsstillende sikring med hensyn til tilsiktede uønskede hendelser mot objekter.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Lav

14. Anbudsdokumenter vektlegger sikkerhet og beredskap i for liten grad

Anbudsdokumenter vektlegger sikkerhet og beredskap i for liten grad. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at økende bruk av anbud, i kombinasjon med at anbudsdokumenter utformes slik at de vekter pris betydelig tyngre enn kvalitet, kan medføre at aktørene i for liten grad vektlegger sikkerhets- og beredskapsforpliktelser i kontraktstiden. Sikkerhet i sektoren kan svekkes ved at det ikke etableres tilstrekkelig gode rammebetingelser for egen og aktørovergripende sikkerhetsstyring.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

15. Uavklart overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen

Uavklart overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det er uavklart hva det betyr at direktoratet har et overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen i sektoren, noe som kan føre til at de overordnede og helhetlige beredskapsfunksjonene ikke i tilstrekkelig grad ivaretas.

• Relativ risikoklasse 01.01.17: Lav. (Relativ risikoklasse ved senere implementering: Høy)

• Usikkerhetsvurdering 01.01.17: Lav. (Usikkerhetsvurdering ved senere implementering: Medium)

16. Manglende tid til å trene og øve nye beredskapsroller

Manglende tid til å trene og øve nye beredskapsroller. Det er en mulig fare at utilstrekkelig kalendertid gjør det vanskelig å trene og øve eventuelt nye beredskapsfunksjoner og roller i direktoratet og jernbanevirksomhetene innen implementeringstidspunktet.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

17. Mangelfull oversikt, informasjon og evaluering

Mangelfull oversikt, informasjon og evaluering. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare for sikkerhetsrelaterte misforståelser i sektoren fordi:

a. Direktoratet ikke i tilstrekkelig grad gir informasjon til alle aktører vedrørende hvilke aktører som har ansvar for hvilke sikkerhetsrelaterte funksjoner.

b. Direktoratet ikke har utarbeidet en plan for evaluering av at alle sikkerhets- og beredskapsfunksjoner blir ivaretatt som forutsatt, herunder en plan for å evaluere leverandørstyringen og effekten av nye/tydeligere insentivsystemer på praksis.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

18. Sikkerhet- og beredskapsfunksjoner som «ingen eier»

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at planlegging/utredning og gjennomføring av sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner som NSB historisk har ivaretatt som etat, og som er en del av nedarvet kultur i dagens jernbanesektor, ikke blir formalisert og «eid av noen» i en omstrukturert og mer konkurranseutsatt sektor.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

19. For mange samtidige endringer

For mange samtidige endringer. Safetec konkluderer med at det det er en mulig fare at jernbanevirksomhetene kan gjøre for mange endringer samtidig med reformendringene, noe som kan påvirke sikkerheten negativt i daglig drift, inklusive tap av spisskompetanse, og komplisere tilsynet med jernbanevirksomhetene.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
19.10.2016
06:51
19.10.2016 07:21Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her


Flere saker