JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRUA: Dei siste åra har fleire villaksstammar død ut og den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra. Regjeringa foreslår å kutte i blant dei som jobbar med å bevare og passe på villaksen.

TRUA: Dei siste åra har fleire villaksstammar død ut og den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra. Regjeringa foreslår å kutte i blant dei som jobbar med å bevare og passe på villaksen.

colourbox.com

Kutt i vern av villaks i statsbudsjettet:

Regjeringa kuttar i vern av villaks og doblar oppdretten

Regjeringa vil kutte i dei som skal drive med bevaring av villaksen og andre trua norske dyreartar: - Det grøne budsjettet er ein bløff, seier SV.14.10.2016
14:19
14.10.2016 15:19

oystein.windstad@lomedia.no

Samtidig som regjeringa er open for å femdoble lakseoppdretten, vil regjeringa kutte i dei som jobbar med å bevare den trua villaksen. Det er foreslått kutt blant dei som driv med vern av villaks, men også dei som jobbar med bevaring av verneområder.

Dette blir ikkje godt mottatt av SV og Lars Haltbrekken:

– Dette voldsomme kuttet fører til færre som tek vare på trua planter og dyr. Det blir færre til å ta vare på villaksen og verneområda. Dette er kutt som dramatisk svekkar innsatsen for naturvernet i Norge, seier Haltbrekken og legg til:

– Regjeringa har voldsomme planer for oppdrettsproduksjon og villaksen er trua av dei miljøproblema oppdrettsnæringa ikkje har kontroll på. Det er eit behov for styrking av villaksen og ikkje svekke arbeidet slik som dette kuttet vil gjere.

VIL FEMDOBLE: Fiskeriminister Per Sandberg har er open for å femdoble produksjonen av norsk oppdrettslaks. Kravet til næringa er det at det må bli mindre lus og rømming av oppdretslaks.

VIL FEMDOBLE: Fiskeriminister Per Sandberg har er open for å femdoble produksjonen av norsk oppdrettslaks. Kravet til næringa er det at det må bli mindre lus og rømming av oppdretslaks.

colourbox.com

LO stat fryktar angrep på pensjonane

50 mistar jobben

Om ikkje Krf eller Venstre sett ned foten, kan opp mot 50 miste jobben i Trondheim. Haltbrekken er einstemmig innstilt som førstekandidat for SV i Sør-Trøndelag og meiner regjeringa motseier seg sjølv:

– Dette medfører kutt av arbeidsplassar i Trondheim, det er der naturvernmiljøet i direktoratet sit. Dette rimar dårleg med satsinga på fleire statlege arbeidsplassar ut av Oslo, seier den tidlegare leiaren av Naturvernforbundet og no SV-politikar.

Regjeringa vil ha eit generelt kutt på 0,5 prosent hos alle statlege innstansar. Dette tilsvarer 3 millionar i Miljøverndirektoratet. Det som er unikt for Miljøverndirektoratet er at dei skal få eit ekstra kutt på 30 millionar kroner. Det tilsvarer rundt 50 arbeidsplassar.

KRITISK: Lars Haltbrekken frå SV meiner det blir feil å kutte i dei som skal bevare villaksen, samtidig som regjeringa opnar for å mangedoble lakseoppdretten.

KRITISK: Lars Haltbrekken frå SV meiner det blir feil å kutte i dei som skal bevare villaksen, samtidig som regjeringa opnar for å mangedoble lakseoppdretten.

SV

Foreslår å kutte 1400 i Forsvaret i Statsbudsjettet

– Uforståeleg av Høgre og Frp

Norsk tjenestemannslag (NTL) har rundt 140 medlemmar i direktoratet i Trondheim. Kjersti Barsok er 1. nestleiar i NTL og seier dette om kuttforslaget:

– NTL reagerer på kuttet både frå eit miljø- og fagforeningsperspektiv. Mange dyktige tilsette rundt omkring i landet går utrygge tider i møte og må betale dyrt for vilkårlege kutt. Når vi veit at klima og miljø er den største utfordringa i vår tid er det uforståeleg at Høgre og Frp kuttar i det viktige arbeidet direktoratet gjer. Vi ber Venstre og KrF om å ta tak i dette, seier Barsok. Magnus Voje jobbar i Miljødirektoratet og er tillitsvalgt for NTL:

– Det er eit sjokk for dei aller fleste at kuttet blei så stort. Eg ber om at ein tenkjer over konsekvensane av kva dette vil innebære. Det er forvaltningsbiten som blir ramma, og det er litt rart i disse klimatider at ein rammar dei som er med å gjere eit tak for klima og norsk natur.

Forslag i statsbudsjettet gjer at hundrevis kan miste jobben i Posten

Norges jeger- og fiskerforbund protesterer

Norges Jeger- og Fiskeforbund er også sterkt imot kuttet i Miljødirektoratet. Informasjonssjef Espen Farstad viser til at mange av dei norske villaksstammane slit:

– Det heng ikkje på greip at regjeringa på den eine sida proklamerer ein vekst i oppdrettsnæringa og har ein ambisjon om femdobling. Samtidig har vi ein fiskeriminister som seier at ein ikkje kan ha ein slik vekst om den ikkje er miljømessig berekraftig. Oppdrettsverksemda er ikkje berekraftig i dag. Problema med rømt oppdretslaks og lakselus er dei to største eksistensielle trusslane mot den norske villaksbestanden. Då heng det ikkje på greip å kutte i det direktoratet som har fagansvaret for dei ville laksefiskane. Det er ein klar beskjed at det er nettopp dette område som skal kuttast. Ambisjonen om vekst og samtidig berekraftig utvikling heng ikkje på greip, seier Farstad i NJFF.

VILLAKS: Denne villaksen er fanga av ein fiskar i Gaula, ei av dei mest kjende lakseelvene i Norge. Laksefisket i Gaula har gått drastisk ned dei siste 30 åra, i likheit med dei aller fleste andre norske lakseelvene.

VILLAKS: Denne villaksen er fanga av ein fiskar i Gaula, ei av dei mest kjende lakseelvene i Norge. Laksefisket i Gaula har gått drastisk ned dei siste 30 åra, i likheit med dei aller fleste andre norske lakseelvene.

Øystein Windstad

Miljødirektoratet får sær-kutt

Naturvernforbundet er også kritiske til det planlagte kuttet. Dei viser til at fleie andre direktorat får meir å rutte med, blir det kutt hos dei som skal drive med naturforvaltning. På side 78 i Proposisjon til Stortinget kjem det signal om kor regjeringa vil kutte i Miljøverndirektoratet. Det står blant anna:

"Regjeringa legger stor vekt på å gjennomføre politikken på naturmangfold slik den er presentert i Meld. St.14, men det blir lagt opp til effektivisering og redusert aktivitet på enkeltområder innen naturforvaltning. Dette gjelder arbeid med verneområder, vilt (unntatt rovvilt), villaks og allerede vedtatte PA og UN".

Det kjem også fram at det skal kuttast i formidling om miljøinformasjon. Regjeringa ønskar at private i større grad skal drive med naturrettleiing, noko Statens naturoppsyn driv med i dag.

Fakta om kutt og villaks

• Miljødirektoratet har rundt 700 tilsette

• Regjeringa vil kutte 33 millionar, tilsvarande 50 stillinger

• Det blir foreslått å kutte i dei som jobbar med villaks og verneområder

• Den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra

• 22 av 104 villaksestammar blir rekna som solide

• Oppdrett, lakselus og vasskraftregulering er dei største trusslane

• Regjeringa opnar for å femdoble produksjon av oppdrettslaks

– Slapt av Haltbrekken

Bjørn Stuedal

Høgre meiner at kuttet til Miljøverndirektoratet ikkje vil gå ut over lovpålagte oppgåver som vern av villaks.

Øystein Windstad

oystein.windstad@lomedia.no

Politisk rådgjevar i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte (H) tilbakeviser kritikken frå Haltbrekken i SV. Han meiner at regjeringa sitt forslag skal føre til effektivisering, men ikkje skal gå ut over arbeidet med naturvern.

– Haltbrekken og SV meiner det blir feil å kutte blant dei som driv med vern av trua dyr og planter, kva seier du til det?

– Det er uventa slapt at Haltbrekken set likheitsteikn mellom vårt viktige arbeid med bevaring av trua planter og dyr, og nivået på ei driftsbevilgning. På dette området blir det lagt opp til at kuttet blir gjennomført med ytterlegare forenkling og effektivisering av tilskotsbehandlinga og gjennom redusert veiledning. Det vil ikkje gå ut over lovpålagte oppgåver eller gjennomføring av regjeinga sin politikk på miljøområdet.

– Handlar om effektivisering

– Haltbrekken er kritisk til at ein skal kutte blant dei som bevarer den pressa villaksen, samtidig som ein opnar for femdobling av oppdrett?

– Her må Haltbrekken ha sett feil. Bevilgningsendringa er ikkje noko politikkendring. Vi skal gjennomføre den politikken som har fått tilslutting på Stortinget, blant anna meldinga om naturmangfold. I arbeidet med villaks blir det lagt opp til å effektivisere den delen av arbeidet som omfattar samarbeid med andre sektorar. Effektiviseringa vil heller ikkje gå ut over lovpålagte oppgåver eller gjennomføringa av politikken.

– Kva seier du til det med at regjeringa vil ha arbeidsplassar ut av Oslo, men det no blir foreslått å kutte stillinger i Trondheim?

– SV har desverre ikkje så mykje truverde når det gjeld utflytting av statlege arbeidsplassar. I heile perioda 2009-2013 flytta dei rødgrøne ut knappe 200 arbeidsplassar frå Oslo. Så langt i denne perioda har regjeringa varsla 324 nye arbeidsplassar utanfor Oslo.

Avviser kritikken frå NTL

– Kjersti Barsok i NTL meiner det er uforståeleg at Høgre og Frp vil kutte i det arbeidet direktoratet gjer, i lyst av at klima og miljø er vår tids største utfordring?

– Eg meiner det er ufroståeleg at NTL vil redusere klima og miljø, vår tids viktigaste saker, til eit spørsmål om bevilgningar til drifta av eit direktorat. Klima- og miljøtiltak handlar om mykje meir enn dette. For eksempel har vi i dette statsbudsjettet satt av rundt 500 millionar kroner til forsking på klima og miljø. Regjeringa ønskar å forenkle, fornye og forbedre offentleg sektor. Dette gjeld alle sektorar og alle departement, og er ikkje spesielt for miljøområdet.

14.10.2016
14:19
14.10.2016 15:19

Fakta om kutt og villaks

• Miljødirektoratet har rundt 700 tilsette

• Regjeringa vil kutte 33 millionar, tilsvarande 50 stillinger

• Det blir foreslått å kutte i dei som jobbar med villaks og verneområder

• Den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra

• 22 av 104 villaksestammar blir rekna som solide

• Oppdrett, lakselus og vasskraftregulering er dei største trusslane

• Regjeringa opnar for å femdoble produksjon av oppdrettslaks
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fafo-forsker: – Tvungen lønnsnemnd sparte lærerne for 100 millioner

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet


Flere saker