JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgivernes kravliste

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening har lagt fram en lang rekke med egne tariffkrav. Kravene gjelder verkstedindustrien, byggeindustrien, tekstil og konfeksjon og kartonasje. Den som er interessert, har størst utbytte ved å ta fram den aktuelle tariffavtalen og se på hva arbeidsgiverne vil ha endret.07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening legger følgende til grunn for forhandlingene om Verkstedoverenskomsten, overenskomsten for byggeindustrien, Teko-overenskomsten og kartonasjeoverenskomsten:

1. Hovedutfordringer

Årets lønnsoppgjør skal være et bidrag til at konkurranseutsatt industri bedrer sin konkurranseevne overfor utlandet. Både revisjon av overenskomstene og de lokale forhandlingene må ta hensyn til dette.

2. Avtalefestet pensjon (AFP)

En videreføring av AFP-ordningen etter dagens regler vil påføre bedriftene betydelige kostnader, jfr statsminister Jaglands brev av 5. april 1997. Videre er prognosen for økningen av AFP-pensjonister så betydelig at utgiftene kan bli dramatisk for enkeltbedrifter. Det er videre påkrevet at regelverket for den varslede tidlig- og uførepensjonsordningen sees i sammenheng med AFP-ordningen. AFP-ordningen kan derfor ikke videreføres i sin nåværende form.

3. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Myndighetene har lovfestet obligatorisk tjenestepensjon på 2 % fra 1. juli 2006. Av konkurransemessige hensyn er det viktig at den økte kostnaden for bedriftene blir tatt hensyn til.

4. Utenlandske arbeidstakere Utenlandsk arbeidskraft utgjør en viktig og positiv ressurs for arbeidslivet. Fri bevegelse av arbeid og tjenester skal ikke føre til mer ulovlig virksomhet eller svart arbeid. Innsyn og kontroll i forbindelse med etablert regelverk er en offentlig oppgave.

Behovet for innleie og utsetting av arbeid fastsettes av bedriften etter drøftinger med tillitsvalgte innenfor gjeldende lov og avtaleverk. Disse forhold skal ikke reguleres ytterligere i overenskomstene.

5. Fleksible arbeidstidsordninger

Det er nødvendig at arbeidstidsordningene tilpasses en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring. Overenskomstene må innrettes slik at de lokale parter gis større frihet til å fastsette slike ordninger på egen hånd.

6. Overenskomstenes lønnsbestemmelser

Lønnsbestemmelsene i overenskomstene (minstelønn, garantiordninger ol) må innrettes slik at ordningene ikke påfører bedriftene kostnader som ikke kan forsvares ut ifra de fire kriterier.

7. Avtaleperiodens lengde Lengre tariffperiode gir større forutsigelighet for bedriftene og for den økonomiske politikken. Spørsmålet om en lengre avtaleperiode enn 2 år vil bli tatt opp under forhandlingene.

Det er utarbeidet særskilte krav på de enkelte overenskomstområder. Det tas forbehold om å endre eller fremme nye krav under forhandlingene.

Norsk Industris krav til endringer i Verkstedsoverenskomsten (VO)

§ 2.1.2

Annet avsnitt: kl 0600 – 1800 (i dag kl 0700 – 1600)

Tredje avsnitt:kl 0600 – 2100 (i dag 0600 – 1800)

§ 2.1.3.

siste setning utgår og erstattes med: slike ordninger skal sendes forbund og landsforening til orientering

§ 2.1.5

Siste setning utgår.

§ 2.1.6.

Siste setning utgår.

Kap. III Lønnsfastsettelse

Nytt pkt.

§ 3.2. tredje ledd

For arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp vises til § 3.3.

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne vises til § 3.4.

Som følge av nye bestemmelser forskyves påfølgende paragrafer slik: § 3.3. blir § 3.5., § 3.4. blir § 3.6. osv.

Nytt pkt.

§ 3.3. Arbeidstakere under utdanning

Dersom ikke annet er avtalt kan arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp lønnes i henhold til bestemmelsene i § 3.1., minste timefortjeneste.

For arbeidstakere under 18 år gjennomføres dette slik at avlønningsreglene i § 3.3.2. anvendes med utgangspunkt i satsene som fremgår av § 3.1.

Nytt pkt.

§ 3.4. Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne kan det uavhengig av minstelønnssatsene betales etter spesiell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det skal i denne forbindelse tas hensyn til den ansattes ansettelsestid, og om det foreligger en kombinasjon av lønn og trygd.

Oppstår det tvist om slik lønnsfastsettelse, skal det konfereres mellom bedriftens representant og vedkommendes tillitsvalgte, eventuelt mellom organisasjonene.

§ 3.4 Garantibestemmelsen

Bestemmelsen utgår

Kap IV Lønnssystemer

Til 4.1.2.

Nytt annet ledd:Før eventuell oppsigelse i henhold til første og annen setning finner sted skal Fellesforbundet og Norsk Industri varsles. Oppsigelse utstår inntil slikt varsel er gitt.

Til § 4.1.4:

(nytt tredje avsnitt)Ved de lokale forhandlinger i 2006 og 2007 skal partene i tillegg til ovenfor nevnte kriterier ta samfunnsansvar ved å ta hensyn til at konkurranseevnen for konkurranseutsatt industri skal forbedres.

Til forhandlingsprotokollen:

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå Verkstedsoverenskomsten og utarbeide forslag til en fremtidsrettet overenskomst tilpasset industriens og de ansattes behov.

Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2007. Det forutsettes at utvalget i løpet av utvalgsarbeidet fremlegger del-rapport for sine styrende organer.

Bilag til VO:

Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore

Krav overleveres senere.

Bilag 11Store anlegg

Krav overleveres senere

Byggenæringens Landsforenings krav - Overenskomsten for byggeindustrien

§ 2-2 Lønn – garantert minstefortjeneste

4. Ferievikarer 18-23 år

Overskriften utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år”

1. 2. og 3. ledd utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år avlønnes med minst kr 98,47 per time. Dette gjelder for vikariater innenfor tidsrom av 4 måneder.”

§ 3-2 Dagtid

All tekst utgår og erstattes med:

Arbeidstiden skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke og skal søkes fordelt på ukens 5 første virkedager, jfr bilag 5.

Etter drøftelser med de tillitsvalgte, fastsetter bedriften arbeidstidens inndeling mellom kl 0600 og kl 2100.

I de tilfeller det er nødvendig med arbeid på lørdag, kan den ordinære arbeidstid legges mellom kl 0600 og kl 1800.

Norsk Industris krav til endringer i Teko-overenskomsten

1) Redigering: Navnet ”Norsk Industri” erstatter TBL.

2) Lønnssats for skoleungdom

Det innføres i § 2-1 en lønnssats for skoleungdom over 18 år. Satsen gjelder når personen ansettes for å arbeide i skolenes ferier.

3) Overenskomsten omgjøres til en minstelønnsoverenskomst

§ 2-1: Overskrift, ordet ”minstelønn” erstatter ordet ”normallønn”.

2. avsnitt under gruppe 2 utgår.

§ 2-2: Ny tekst:

Lokal lønnsfastsettelse:

En gang hvert år skal de lokale parter komme sammen for å foreta en eventuell regulering av lønnsnivået i bedriften.

Vurderingen skal legge til grunn den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Dette innbærer at partene lokalt skal legge til grunn bedriftens økonomi, fremtidsutsikter, konkurranseevne og produktivitet.

Partene er enige om at forhandlingene skal foregå i tidsrommet 1.4 til 30.6., dog slik at forhandlingene ikke skal starte før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet.

Dersom partene lokalt ikke kommer frem til enighet, gjennomfører bedriften sitt siste tilbud som bedriftens lokale tillegg. Fellesforbundet kan ta et omtvistet lokalt oppgjør opp i forhandlinger med Norsk Industri. Dersom det ikke heller etter et slikt organisasjonsmessig møte oppnås enighet, fastsettes tilleggene endelig av bedriften. Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalens § 2-2.”

Nåværende punkt 2-2 blir 2-3 osv.

4) Dagarbeidstid

§3-1 Dagarbeidstid, siste linje endres til: 06.00-18.00

Protokolltilførsel 2,3 og 4 utgår.

5) Skifttilleggene i § 3-3 omgjøres til kronetillegg

§ 3-3 får følgende ny tekst:

Arbeidstakere som per 31.3. 2006 oppnådde høyere skifttillegg ut fra prosentberegning av tilleggene, bibeholder sine skifttillegg som et kronetillegg.

6) Garantiordningen i bilag 10 utgår

Øvrige bilag forskyves.

7) § 11 endres som i Verkstedoverenskomstens § 9

Norsk Industris krav til endringer i Kartonasjeoverenskomsten

Bestemmelsene om arbeidstiden (§ 2) og skift/nattarbeid (§ 3) justeres slik at de er i overensstemmelse med de regler som gjelder for likeartet industri i andre avtaleområder.

Ny § 2 vil lyde (§ 3 utgår):

§ 2 – Den ordinære arbeidstid

2.1. Dagarbeid

Dagarbeidstiden skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer per uke.

Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften slutter den ordinære dagarbeidstid kl 1200, med mindre noe annet er bestemt i stedlig avtale.

2.2. Skiftarbeid

Arbeidstiden for 2-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 36,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden for døgnkontinuerlig 3-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden på 1- eller 2-skift som etter plan omfatter ordinært arbeid på søn- og/eller hellig/høytidsdager som faller på ukens hverdager, skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer per uke.

Merknad

Som ordinært søndagsarbeid regnes ordninger med minst 1 søndagsskift (lørdag kl 1800 til søndag kl 2200) i løpet av en 4 ukers periode.

Som ordinært arbeid på hellig- og høytidsdager regnes ordninger hvor arbeidet ikke stoppes på slike dager.

Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid i henhold til godkjent skiftplan skal i gjennomsnitt ikke overstige 33,6 timer per uke.

2.3. Bedriftsinterne ordninger

a) Der partene lokalt er enige om det, kan det iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse.

b) Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens § 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.

c) Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.

§ 11. Lavlønnsgarantibestemmelsen går ut.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Det var under dette arbeidet dødulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Det var under dette arbeidet dødulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Privat, skjermdump fra YouTube

Verneombud og ansatt døde etter eksplosjon på arbeidsplassen. Daglig leder dømt til fengsel

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

Katharina Dale Håkonsen

Rune og Svein Jonny kjemper for arbeidsplassene i den siste norske kullgruva på Svalbard

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

Marius Fiskum

Deni ble permittert uten dagpenger og så seg nødt til å slutte på studie: – Jeg følte på en skam

Se bildene

Kronprins Haakon møtte onsdag fem ansatte i Sporveien for å høre om hvordan de har holdt hjulene i gang i kollektivtransporten i Oslo gjennom hele koronapandemien. De ansatte var representert med en trikkefører, en servicemedarbeider, en baneansatt, en bussjåfør og en konserntillitsvalgt i Sporveien

Kronprins Haakon møtte onsdag fem ansatte i Sporveien for å høre om hvordan de har holdt hjulene i gang i kollektivtransporten i Oslo gjennom hele koronapandemien. De ansatte var representert med en trikkefører, en servicemedarbeider, en baneansatt, en bussjåfør og en konserntillitsvalgt i Sporveien

Lise Åserud / NTB

Trikkeførere og bussjåfører fikk takk av kronprinsen for å holde hjulene i gang under pandemien

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Leif Martin Kirknes

Høie forsvarer budsjettkuttene i Folkehelseinstituttet (FHI)

Joe Biden må være modig og handle raskt, mener fagforeningsleder i amerikansk LO, Cathy Feingold.

Joe Biden må være modig og handle raskt, mener fagforeningsleder i amerikansk LO, Cathy Feingold.

NTB Scanpix

Her er amerikansk fagbevegelses krav til Joe Biden


Flere saker