JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgivernes kravliste

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening har lagt fram en lang rekke med egne tariffkrav. Kravene gjelder verkstedindustrien, byggeindustrien, tekstil og konfeksjon og kartonasje. Den som er interessert, har størst utbytte ved å ta fram den aktuelle tariffavtalen og se på hva arbeidsgiverne vil ha endret.07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening legger følgende til grunn for forhandlingene om Verkstedoverenskomsten, overenskomsten for byggeindustrien, Teko-overenskomsten og kartonasjeoverenskomsten:

1. Hovedutfordringer

Årets lønnsoppgjør skal være et bidrag til at konkurranseutsatt industri bedrer sin konkurranseevne overfor utlandet. Både revisjon av overenskomstene og de lokale forhandlingene må ta hensyn til dette.

2. Avtalefestet pensjon (AFP)

En videreføring av AFP-ordningen etter dagens regler vil påføre bedriftene betydelige kostnader, jfr statsminister Jaglands brev av 5. april 1997. Videre er prognosen for økningen av AFP-pensjonister så betydelig at utgiftene kan bli dramatisk for enkeltbedrifter. Det er videre påkrevet at regelverket for den varslede tidlig- og uførepensjonsordningen sees i sammenheng med AFP-ordningen. AFP-ordningen kan derfor ikke videreføres i sin nåværende form.

3. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Myndighetene har lovfestet obligatorisk tjenestepensjon på 2 % fra 1. juli 2006. Av konkurransemessige hensyn er det viktig at den økte kostnaden for bedriftene blir tatt hensyn til.

4. Utenlandske arbeidstakere Utenlandsk arbeidskraft utgjør en viktig og positiv ressurs for arbeidslivet. Fri bevegelse av arbeid og tjenester skal ikke føre til mer ulovlig virksomhet eller svart arbeid. Innsyn og kontroll i forbindelse med etablert regelverk er en offentlig oppgave.

Behovet for innleie og utsetting av arbeid fastsettes av bedriften etter drøftinger med tillitsvalgte innenfor gjeldende lov og avtaleverk. Disse forhold skal ikke reguleres ytterligere i overenskomstene.

5. Fleksible arbeidstidsordninger

Det er nødvendig at arbeidstidsordningene tilpasses en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring. Overenskomstene må innrettes slik at de lokale parter gis større frihet til å fastsette slike ordninger på egen hånd.

6. Overenskomstenes lønnsbestemmelser

Lønnsbestemmelsene i overenskomstene (minstelønn, garantiordninger ol) må innrettes slik at ordningene ikke påfører bedriftene kostnader som ikke kan forsvares ut ifra de fire kriterier.

7. Avtaleperiodens lengde Lengre tariffperiode gir større forutsigelighet for bedriftene og for den økonomiske politikken. Spørsmålet om en lengre avtaleperiode enn 2 år vil bli tatt opp under forhandlingene.

Det er utarbeidet særskilte krav på de enkelte overenskomstområder. Det tas forbehold om å endre eller fremme nye krav under forhandlingene.

Norsk Industris krav til endringer i Verkstedsoverenskomsten (VO)

§ 2.1.2

Annet avsnitt: kl 0600 – 1800 (i dag kl 0700 – 1600)

Tredje avsnitt:kl 0600 – 2100 (i dag 0600 – 1800)

§ 2.1.3.

siste setning utgår og erstattes med: slike ordninger skal sendes forbund og landsforening til orientering

§ 2.1.5

Siste setning utgår.

§ 2.1.6.

Siste setning utgår.

Kap. III Lønnsfastsettelse

Nytt pkt.

§ 3.2. tredje ledd

For arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp vises til § 3.3.

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne vises til § 3.4.

Som følge av nye bestemmelser forskyves påfølgende paragrafer slik: § 3.3. blir § 3.5., § 3.4. blir § 3.6. osv.

Nytt pkt.

§ 3.3. Arbeidstakere under utdanning

Dersom ikke annet er avtalt kan arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp lønnes i henhold til bestemmelsene i § 3.1., minste timefortjeneste.

For arbeidstakere under 18 år gjennomføres dette slik at avlønningsreglene i § 3.3.2. anvendes med utgangspunkt i satsene som fremgår av § 3.1.

Nytt pkt.

§ 3.4. Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne kan det uavhengig av minstelønnssatsene betales etter spesiell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det skal i denne forbindelse tas hensyn til den ansattes ansettelsestid, og om det foreligger en kombinasjon av lønn og trygd.

Oppstår det tvist om slik lønnsfastsettelse, skal det konfereres mellom bedriftens representant og vedkommendes tillitsvalgte, eventuelt mellom organisasjonene.

§ 3.4 Garantibestemmelsen

Bestemmelsen utgår

Kap IV Lønnssystemer

Til 4.1.2.

Nytt annet ledd:Før eventuell oppsigelse i henhold til første og annen setning finner sted skal Fellesforbundet og Norsk Industri varsles. Oppsigelse utstår inntil slikt varsel er gitt.

Til § 4.1.4:

(nytt tredje avsnitt)Ved de lokale forhandlinger i 2006 og 2007 skal partene i tillegg til ovenfor nevnte kriterier ta samfunnsansvar ved å ta hensyn til at konkurranseevnen for konkurranseutsatt industri skal forbedres.

Til forhandlingsprotokollen:

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå Verkstedsoverenskomsten og utarbeide forslag til en fremtidsrettet overenskomst tilpasset industriens og de ansattes behov.

Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2007. Det forutsettes at utvalget i løpet av utvalgsarbeidet fremlegger del-rapport for sine styrende organer.

Bilag til VO:

Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore

Krav overleveres senere.

Bilag 11Store anlegg

Krav overleveres senere

Byggenæringens Landsforenings krav - Overenskomsten for byggeindustrien

§ 2-2 Lønn – garantert minstefortjeneste

4. Ferievikarer 18-23 år

Overskriften utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år”

1. 2. og 3. ledd utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år avlønnes med minst kr 98,47 per time. Dette gjelder for vikariater innenfor tidsrom av 4 måneder.”

§ 3-2 Dagtid

All tekst utgår og erstattes med:

Arbeidstiden skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke og skal søkes fordelt på ukens 5 første virkedager, jfr bilag 5.

Etter drøftelser med de tillitsvalgte, fastsetter bedriften arbeidstidens inndeling mellom kl 0600 og kl 2100.

I de tilfeller det er nødvendig med arbeid på lørdag, kan den ordinære arbeidstid legges mellom kl 0600 og kl 1800.

Norsk Industris krav til endringer i Teko-overenskomsten

1) Redigering: Navnet ”Norsk Industri” erstatter TBL.

2) Lønnssats for skoleungdom

Det innføres i § 2-1 en lønnssats for skoleungdom over 18 år. Satsen gjelder når personen ansettes for å arbeide i skolenes ferier.

3) Overenskomsten omgjøres til en minstelønnsoverenskomst

§ 2-1: Overskrift, ordet ”minstelønn” erstatter ordet ”normallønn”.

2. avsnitt under gruppe 2 utgår.

§ 2-2: Ny tekst:

Lokal lønnsfastsettelse:

En gang hvert år skal de lokale parter komme sammen for å foreta en eventuell regulering av lønnsnivået i bedriften.

Vurderingen skal legge til grunn den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Dette innbærer at partene lokalt skal legge til grunn bedriftens økonomi, fremtidsutsikter, konkurranseevne og produktivitet.

Partene er enige om at forhandlingene skal foregå i tidsrommet 1.4 til 30.6., dog slik at forhandlingene ikke skal starte før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet.

Dersom partene lokalt ikke kommer frem til enighet, gjennomfører bedriften sitt siste tilbud som bedriftens lokale tillegg. Fellesforbundet kan ta et omtvistet lokalt oppgjør opp i forhandlinger med Norsk Industri. Dersom det ikke heller etter et slikt organisasjonsmessig møte oppnås enighet, fastsettes tilleggene endelig av bedriften. Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalens § 2-2.”

Nåværende punkt 2-2 blir 2-3 osv.

4) Dagarbeidstid

§3-1 Dagarbeidstid, siste linje endres til: 06.00-18.00

Protokolltilførsel 2,3 og 4 utgår.

5) Skifttilleggene i § 3-3 omgjøres til kronetillegg

§ 3-3 får følgende ny tekst:

Arbeidstakere som per 31.3. 2006 oppnådde høyere skifttillegg ut fra prosentberegning av tilleggene, bibeholder sine skifttillegg som et kronetillegg.

6) Garantiordningen i bilag 10 utgår

Øvrige bilag forskyves.

7) § 11 endres som i Verkstedoverenskomstens § 9

Norsk Industris krav til endringer i Kartonasjeoverenskomsten

Bestemmelsene om arbeidstiden (§ 2) og skift/nattarbeid (§ 3) justeres slik at de er i overensstemmelse med de regler som gjelder for likeartet industri i andre avtaleområder.

Ny § 2 vil lyde (§ 3 utgår):

§ 2 – Den ordinære arbeidstid

2.1. Dagarbeid

Dagarbeidstiden skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer per uke.

Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften slutter den ordinære dagarbeidstid kl 1200, med mindre noe annet er bestemt i stedlig avtale.

2.2. Skiftarbeid

Arbeidstiden for 2-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 36,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden for døgnkontinuerlig 3-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden på 1- eller 2-skift som etter plan omfatter ordinært arbeid på søn- og/eller hellig/høytidsdager som faller på ukens hverdager, skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer per uke.

Merknad

Som ordinært søndagsarbeid regnes ordninger med minst 1 søndagsskift (lørdag kl 1800 til søndag kl 2200) i løpet av en 4 ukers periode.

Som ordinært arbeid på hellig- og høytidsdager regnes ordninger hvor arbeidet ikke stoppes på slike dager.

Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid i henhold til godkjent skiftplan skal i gjennomsnitt ikke overstige 33,6 timer per uke.

2.3. Bedriftsinterne ordninger

a) Der partene lokalt er enige om det, kan det iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse.

b) Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens § 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.

c) Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.

§ 11. Lavlønnsgarantibestemmelsen går ut.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Frå 1. juli: Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt


Flere saker