JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgivernes kravliste

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening har lagt fram en lang rekke med egne tariffkrav. Kravene gjelder verkstedindustrien, byggeindustrien, tekstil og konfeksjon og kartonasje. Den som er interessert, har størst utbytte ved å ta fram den aktuelle tariffavtalen og se på hva arbeidsgiverne vil ha endret.07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening legger følgende til grunn for forhandlingene om Verkstedoverenskomsten, overenskomsten for byggeindustrien, Teko-overenskomsten og kartonasjeoverenskomsten:

1. Hovedutfordringer

Årets lønnsoppgjør skal være et bidrag til at konkurranseutsatt industri bedrer sin konkurranseevne overfor utlandet. Både revisjon av overenskomstene og de lokale forhandlingene må ta hensyn til dette.

2. Avtalefestet pensjon (AFP)

En videreføring av AFP-ordningen etter dagens regler vil påføre bedriftene betydelige kostnader, jfr statsminister Jaglands brev av 5. april 1997. Videre er prognosen for økningen av AFP-pensjonister så betydelig at utgiftene kan bli dramatisk for enkeltbedrifter. Det er videre påkrevet at regelverket for den varslede tidlig- og uførepensjonsordningen sees i sammenheng med AFP-ordningen. AFP-ordningen kan derfor ikke videreføres i sin nåværende form.

3. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Myndighetene har lovfestet obligatorisk tjenestepensjon på 2 % fra 1. juli 2006. Av konkurransemessige hensyn er det viktig at den økte kostnaden for bedriftene blir tatt hensyn til.

4. Utenlandske arbeidstakere Utenlandsk arbeidskraft utgjør en viktig og positiv ressurs for arbeidslivet. Fri bevegelse av arbeid og tjenester skal ikke føre til mer ulovlig virksomhet eller svart arbeid. Innsyn og kontroll i forbindelse med etablert regelverk er en offentlig oppgave.

Behovet for innleie og utsetting av arbeid fastsettes av bedriften etter drøftinger med tillitsvalgte innenfor gjeldende lov og avtaleverk. Disse forhold skal ikke reguleres ytterligere i overenskomstene.

5. Fleksible arbeidstidsordninger

Det er nødvendig at arbeidstidsordningene tilpasses en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring. Overenskomstene må innrettes slik at de lokale parter gis større frihet til å fastsette slike ordninger på egen hånd.

6. Overenskomstenes lønnsbestemmelser

Lønnsbestemmelsene i overenskomstene (minstelønn, garantiordninger ol) må innrettes slik at ordningene ikke påfører bedriftene kostnader som ikke kan forsvares ut ifra de fire kriterier.

7. Avtaleperiodens lengde Lengre tariffperiode gir større forutsigelighet for bedriftene og for den økonomiske politikken. Spørsmålet om en lengre avtaleperiode enn 2 år vil bli tatt opp under forhandlingene.

Det er utarbeidet særskilte krav på de enkelte overenskomstområder. Det tas forbehold om å endre eller fremme nye krav under forhandlingene.

Norsk Industris krav til endringer i Verkstedsoverenskomsten (VO)

§ 2.1.2

Annet avsnitt: kl 0600 – 1800 (i dag kl 0700 – 1600)

Tredje avsnitt:kl 0600 – 2100 (i dag 0600 – 1800)

§ 2.1.3.

siste setning utgår og erstattes med: slike ordninger skal sendes forbund og landsforening til orientering

§ 2.1.5

Siste setning utgår.

§ 2.1.6.

Siste setning utgår.

Kap. III Lønnsfastsettelse

Nytt pkt.

§ 3.2. tredje ledd

For arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp vises til § 3.3.

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne vises til § 3.4.

Som følge av nye bestemmelser forskyves påfølgende paragrafer slik: § 3.3. blir § 3.5., § 3.4. blir § 3.6. osv.

Nytt pkt.

§ 3.3. Arbeidstakere under utdanning

Dersom ikke annet er avtalt kan arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp lønnes i henhold til bestemmelsene i § 3.1., minste timefortjeneste.

For arbeidstakere under 18 år gjennomføres dette slik at avlønningsreglene i § 3.3.2. anvendes med utgangspunkt i satsene som fremgår av § 3.1.

Nytt pkt.

§ 3.4. Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne kan det uavhengig av minstelønnssatsene betales etter spesiell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det skal i denne forbindelse tas hensyn til den ansattes ansettelsestid, og om det foreligger en kombinasjon av lønn og trygd.

Oppstår det tvist om slik lønnsfastsettelse, skal det konfereres mellom bedriftens representant og vedkommendes tillitsvalgte, eventuelt mellom organisasjonene.

§ 3.4 Garantibestemmelsen

Bestemmelsen utgår

Kap IV Lønnssystemer

Til 4.1.2.

Nytt annet ledd:Før eventuell oppsigelse i henhold til første og annen setning finner sted skal Fellesforbundet og Norsk Industri varsles. Oppsigelse utstår inntil slikt varsel er gitt.

Til § 4.1.4:

(nytt tredje avsnitt)Ved de lokale forhandlinger i 2006 og 2007 skal partene i tillegg til ovenfor nevnte kriterier ta samfunnsansvar ved å ta hensyn til at konkurranseevnen for konkurranseutsatt industri skal forbedres.

Til forhandlingsprotokollen:

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå Verkstedsoverenskomsten og utarbeide forslag til en fremtidsrettet overenskomst tilpasset industriens og de ansattes behov.

Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2007. Det forutsettes at utvalget i løpet av utvalgsarbeidet fremlegger del-rapport for sine styrende organer.

Bilag til VO:

Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore

Krav overleveres senere.

Bilag 11Store anlegg

Krav overleveres senere

Byggenæringens Landsforenings krav - Overenskomsten for byggeindustrien

§ 2-2 Lønn – garantert minstefortjeneste

4. Ferievikarer 18-23 år

Overskriften utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år”

1. 2. og 3. ledd utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år avlønnes med minst kr 98,47 per time. Dette gjelder for vikariater innenfor tidsrom av 4 måneder.”

§ 3-2 Dagtid

All tekst utgår og erstattes med:

Arbeidstiden skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke og skal søkes fordelt på ukens 5 første virkedager, jfr bilag 5.

Etter drøftelser med de tillitsvalgte, fastsetter bedriften arbeidstidens inndeling mellom kl 0600 og kl 2100.

I de tilfeller det er nødvendig med arbeid på lørdag, kan den ordinære arbeidstid legges mellom kl 0600 og kl 1800.

Norsk Industris krav til endringer i Teko-overenskomsten

1) Redigering: Navnet ”Norsk Industri” erstatter TBL.

2) Lønnssats for skoleungdom

Det innføres i § 2-1 en lønnssats for skoleungdom over 18 år. Satsen gjelder når personen ansettes for å arbeide i skolenes ferier.

3) Overenskomsten omgjøres til en minstelønnsoverenskomst

§ 2-1: Overskrift, ordet ”minstelønn” erstatter ordet ”normallønn”.

2. avsnitt under gruppe 2 utgår.

§ 2-2: Ny tekst:

Lokal lønnsfastsettelse:

En gang hvert år skal de lokale parter komme sammen for å foreta en eventuell regulering av lønnsnivået i bedriften.

Vurderingen skal legge til grunn den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Dette innbærer at partene lokalt skal legge til grunn bedriftens økonomi, fremtidsutsikter, konkurranseevne og produktivitet.

Partene er enige om at forhandlingene skal foregå i tidsrommet 1.4 til 30.6., dog slik at forhandlingene ikke skal starte før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet.

Dersom partene lokalt ikke kommer frem til enighet, gjennomfører bedriften sitt siste tilbud som bedriftens lokale tillegg. Fellesforbundet kan ta et omtvistet lokalt oppgjør opp i forhandlinger med Norsk Industri. Dersom det ikke heller etter et slikt organisasjonsmessig møte oppnås enighet, fastsettes tilleggene endelig av bedriften. Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalens § 2-2.”

Nåværende punkt 2-2 blir 2-3 osv.

4) Dagarbeidstid

§3-1 Dagarbeidstid, siste linje endres til: 06.00-18.00

Protokolltilførsel 2,3 og 4 utgår.

5) Skifttilleggene i § 3-3 omgjøres til kronetillegg

§ 3-3 får følgende ny tekst:

Arbeidstakere som per 31.3. 2006 oppnådde høyere skifttillegg ut fra prosentberegning av tilleggene, bibeholder sine skifttillegg som et kronetillegg.

6) Garantiordningen i bilag 10 utgår

Øvrige bilag forskyves.

7) § 11 endres som i Verkstedoverenskomstens § 9

Norsk Industris krav til endringer i Kartonasjeoverenskomsten

Bestemmelsene om arbeidstiden (§ 2) og skift/nattarbeid (§ 3) justeres slik at de er i overensstemmelse med de regler som gjelder for likeartet industri i andre avtaleområder.

Ny § 2 vil lyde (§ 3 utgår):

§ 2 – Den ordinære arbeidstid

2.1. Dagarbeid

Dagarbeidstiden skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer per uke.

Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften slutter den ordinære dagarbeidstid kl 1200, med mindre noe annet er bestemt i stedlig avtale.

2.2. Skiftarbeid

Arbeidstiden for 2-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 36,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden for døgnkontinuerlig 3-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden på 1- eller 2-skift som etter plan omfatter ordinært arbeid på søn- og/eller hellig/høytidsdager som faller på ukens hverdager, skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer per uke.

Merknad

Som ordinært søndagsarbeid regnes ordninger med minst 1 søndagsskift (lørdag kl 1800 til søndag kl 2200) i løpet av en 4 ukers periode.

Som ordinært arbeid på hellig- og høytidsdager regnes ordninger hvor arbeidet ikke stoppes på slike dager.

Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid i henhold til godkjent skiftplan skal i gjennomsnitt ikke overstige 33,6 timer per uke.

2.3. Bedriftsinterne ordninger

a) Der partene lokalt er enige om det, kan det iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse.

b) Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens § 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.

c) Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.

§ 11. Lavlønnsgarantibestemmelsen går ut.

07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre


Flere saker