JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgivernes kravliste

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening har lagt fram en lang rekke med egne tariffkrav. Kravene gjelder verkstedindustrien, byggeindustrien, tekstil og konfeksjon og kartonasje. Den som er interessert, har størst utbytte ved å ta fram den aktuelle tariffavtalen og se på hva arbeidsgiverne vil ha endret.07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47

Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening legger følgende til grunn for forhandlingene om Verkstedoverenskomsten, overenskomsten for byggeindustrien, Teko-overenskomsten og kartonasjeoverenskomsten:

1. Hovedutfordringer

Årets lønnsoppgjør skal være et bidrag til at konkurranseutsatt industri bedrer sin konkurranseevne overfor utlandet. Både revisjon av overenskomstene og de lokale forhandlingene må ta hensyn til dette.

2. Avtalefestet pensjon (AFP)

En videreføring av AFP-ordningen etter dagens regler vil påføre bedriftene betydelige kostnader, jfr statsminister Jaglands brev av 5. april 1997. Videre er prognosen for økningen av AFP-pensjonister så betydelig at utgiftene kan bli dramatisk for enkeltbedrifter. Det er videre påkrevet at regelverket for den varslede tidlig- og uførepensjonsordningen sees i sammenheng med AFP-ordningen. AFP-ordningen kan derfor ikke videreføres i sin nåværende form.

3. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Myndighetene har lovfestet obligatorisk tjenestepensjon på 2 % fra 1. juli 2006. Av konkurransemessige hensyn er det viktig at den økte kostnaden for bedriftene blir tatt hensyn til.

4. Utenlandske arbeidstakere Utenlandsk arbeidskraft utgjør en viktig og positiv ressurs for arbeidslivet. Fri bevegelse av arbeid og tjenester skal ikke føre til mer ulovlig virksomhet eller svart arbeid. Innsyn og kontroll i forbindelse med etablert regelverk er en offentlig oppgave.

Behovet for innleie og utsetting av arbeid fastsettes av bedriften etter drøftinger med tillitsvalgte innenfor gjeldende lov og avtaleverk. Disse forhold skal ikke reguleres ytterligere i overenskomstene.

5. Fleksible arbeidstidsordninger

Det er nødvendig at arbeidstidsordningene tilpasses en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring. Overenskomstene må innrettes slik at de lokale parter gis større frihet til å fastsette slike ordninger på egen hånd.

6. Overenskomstenes lønnsbestemmelser

Lønnsbestemmelsene i overenskomstene (minstelønn, garantiordninger ol) må innrettes slik at ordningene ikke påfører bedriftene kostnader som ikke kan forsvares ut ifra de fire kriterier.

7. Avtaleperiodens lengde Lengre tariffperiode gir større forutsigelighet for bedriftene og for den økonomiske politikken. Spørsmålet om en lengre avtaleperiode enn 2 år vil bli tatt opp under forhandlingene.

Det er utarbeidet særskilte krav på de enkelte overenskomstområder. Det tas forbehold om å endre eller fremme nye krav under forhandlingene.

Norsk Industris krav til endringer i Verkstedsoverenskomsten (VO)

§ 2.1.2

Annet avsnitt: kl 0600 – 1800 (i dag kl 0700 – 1600)

Tredje avsnitt:kl 0600 – 2100 (i dag 0600 – 1800)

§ 2.1.3.

siste setning utgår og erstattes med: slike ordninger skal sendes forbund og landsforening til orientering

§ 2.1.5

Siste setning utgår.

§ 2.1.6.

Siste setning utgår.

Kap. III Lønnsfastsettelse

Nytt pkt.

§ 3.2. tredje ledd

For arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp vises til § 3.3.

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne vises til § 3.4.

Som følge av nye bestemmelser forskyves påfølgende paragrafer slik: § 3.3. blir § 3.5., § 3.4. blir § 3.6. osv.

Nytt pkt.

§ 3.3. Arbeidstakere under utdanning

Dersom ikke annet er avtalt kan arbeidstakere under utdanning som tas inn som vikarer/ekstrahjelp lønnes i henhold til bestemmelsene i § 3.1., minste timefortjeneste.

For arbeidstakere under 18 år gjennomføres dette slik at avlønningsreglene i § 3.3.2. anvendes med utgangspunkt i satsene som fremgår av § 3.1.

Nytt pkt.

§ 3.4. Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne

For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne kan det uavhengig av minstelønnssatsene betales etter spesiell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det skal i denne forbindelse tas hensyn til den ansattes ansettelsestid, og om det foreligger en kombinasjon av lønn og trygd.

Oppstår det tvist om slik lønnsfastsettelse, skal det konfereres mellom bedriftens representant og vedkommendes tillitsvalgte, eventuelt mellom organisasjonene.

§ 3.4 Garantibestemmelsen

Bestemmelsen utgår

Kap IV Lønnssystemer

Til 4.1.2.

Nytt annet ledd:Før eventuell oppsigelse i henhold til første og annen setning finner sted skal Fellesforbundet og Norsk Industri varsles. Oppsigelse utstår inntil slikt varsel er gitt.

Til § 4.1.4:

(nytt tredje avsnitt)Ved de lokale forhandlinger i 2006 og 2007 skal partene i tillegg til ovenfor nevnte kriterier ta samfunnsansvar ved å ta hensyn til at konkurranseevnen for konkurranseutsatt industri skal forbedres.

Til forhandlingsprotokollen:

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå Verkstedsoverenskomsten og utarbeide forslag til en fremtidsrettet overenskomst tilpasset industriens og de ansattes behov.

Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2007. Det forutsettes at utvalget i løpet av utvalgsarbeidet fremlegger del-rapport for sine styrende organer.

Bilag til VO:

Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore

Krav overleveres senere.

Bilag 11Store anlegg

Krav overleveres senere

Byggenæringens Landsforenings krav - Overenskomsten for byggeindustrien

§ 2-2 Lønn – garantert minstefortjeneste

4. Ferievikarer 18-23 år

Overskriften utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år”

1. 2. og 3. ledd utgår og erstattes med:

”Vikarer 18-23 år avlønnes med minst kr 98,47 per time. Dette gjelder for vikariater innenfor tidsrom av 4 måneder.”

§ 3-2 Dagtid

All tekst utgår og erstattes med:

Arbeidstiden skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke og skal søkes fordelt på ukens 5 første virkedager, jfr bilag 5.

Etter drøftelser med de tillitsvalgte, fastsetter bedriften arbeidstidens inndeling mellom kl 0600 og kl 2100.

I de tilfeller det er nødvendig med arbeid på lørdag, kan den ordinære arbeidstid legges mellom kl 0600 og kl 1800.

Norsk Industris krav til endringer i Teko-overenskomsten

1) Redigering: Navnet ”Norsk Industri” erstatter TBL.

2) Lønnssats for skoleungdom

Det innføres i § 2-1 en lønnssats for skoleungdom over 18 år. Satsen gjelder når personen ansettes for å arbeide i skolenes ferier.

3) Overenskomsten omgjøres til en minstelønnsoverenskomst

§ 2-1: Overskrift, ordet ”minstelønn” erstatter ordet ”normallønn”.

2. avsnitt under gruppe 2 utgår.

§ 2-2: Ny tekst:

Lokal lønnsfastsettelse:

En gang hvert år skal de lokale parter komme sammen for å foreta en eventuell regulering av lønnsnivået i bedriften.

Vurderingen skal legge til grunn den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Dette innbærer at partene lokalt skal legge til grunn bedriftens økonomi, fremtidsutsikter, konkurranseevne og produktivitet.

Partene er enige om at forhandlingene skal foregå i tidsrommet 1.4 til 30.6., dog slik at forhandlingene ikke skal starte før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet.

Dersom partene lokalt ikke kommer frem til enighet, gjennomfører bedriften sitt siste tilbud som bedriftens lokale tillegg. Fellesforbundet kan ta et omtvistet lokalt oppgjør opp i forhandlinger med Norsk Industri. Dersom det ikke heller etter et slikt organisasjonsmessig møte oppnås enighet, fastsettes tilleggene endelig av bedriften. Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalens § 2-2.”

Nåværende punkt 2-2 blir 2-3 osv.

4) Dagarbeidstid

§3-1 Dagarbeidstid, siste linje endres til: 06.00-18.00

Protokolltilførsel 2,3 og 4 utgår.

5) Skifttilleggene i § 3-3 omgjøres til kronetillegg

§ 3-3 får følgende ny tekst:

Arbeidstakere som per 31.3. 2006 oppnådde høyere skifttillegg ut fra prosentberegning av tilleggene, bibeholder sine skifttillegg som et kronetillegg.

6) Garantiordningen i bilag 10 utgår

Øvrige bilag forskyves.

7) § 11 endres som i Verkstedoverenskomstens § 9

Norsk Industris krav til endringer i Kartonasjeoverenskomsten

Bestemmelsene om arbeidstiden (§ 2) og skift/nattarbeid (§ 3) justeres slik at de er i overensstemmelse med de regler som gjelder for likeartet industri i andre avtaleområder.

Ny § 2 vil lyde (§ 3 utgår):

§ 2 – Den ordinære arbeidstid

2.1. Dagarbeid

Dagarbeidstiden skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer per uke.

Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften slutter den ordinære dagarbeidstid kl 1200, med mindre noe annet er bestemt i stedlig avtale.

2.2. Skiftarbeid

Arbeidstiden for 2-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 36,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden for døgnkontinuerlig 3-skiftarbeid skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer pr. uke.

Arbeidstiden på 1- eller 2-skift som etter plan omfatter ordinært arbeid på søn- og/eller hellig/høytidsdager som faller på ukens hverdager, skal i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 timer per uke.

Merknad

Som ordinært søndagsarbeid regnes ordninger med minst 1 søndagsskift (lørdag kl 1800 til søndag kl 2200) i løpet av en 4 ukers periode.

Som ordinært arbeid på hellig- og høytidsdager regnes ordninger hvor arbeidet ikke stoppes på slike dager.

Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid i henhold til godkjent skiftplan skal i gjennomsnitt ikke overstige 33,6 timer per uke.

2.3. Bedriftsinterne ordninger

a) Der partene lokalt er enige om det, kan det iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse.

b) Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens § 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.

c) Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.

§ 11. Lavlønnsgarantibestemmelsen går ut.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.03.2006
12:41
15.12.2013 22:47Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Ferietillegget for dagpenger blir ikke gjeninnført – regjeringen og Frp sier nei

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker