JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

8. mars

Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare, skriv kvinnepolitisk utval i FO Oppland i dette innlegget.



08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32

Kvinner tener framleis berre om lag 85% av menn si løn. Lønsforskjellane er minst i yrka som har kortast utdanning (grunnskule, vidaregåande). Dei største skilnadane mellom kjønna finn vi i dei yrkesgruppene som har universitets- eller høgskuleutdanning i inntil 4 år. Tradisjonelt har kvinner sitt arbeid vorte oppfatta som mindre verdt enn menns, og det har festa seg som systematisk lågare løn i kvinnedominerte yrke. Den systematiske forskjellen i verdseting mellom kvinne- og mannsdominerte er særleg tydeleg i offentleg sektor i dei høgskuleutdanna gruppene. Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserar sosionomar, barnevernpedagogar, vernepleiarar og velferdsvitarar. 85% av medlemmane våre er kvinner, og likeløn er eit viktig politisk mål for oss. Det er urimeleg at våre utdanningsgrupper har ei dårlegare livslønsutvikling enn dei med lågare formell kompetanse. Kvinnerike utdanningsgrupper taper på utdanning. Samstundes veit vi at rekrutteringsbehovet til velferdsyrka vil vekse framover…

Vanlege lønsoppgjer gjennom fri forhandlingsrett har ikkje lykkast i å koma nærare ei løysing på likelønsutfordringa. Vi krev difor ein eigen likelønspott for offentleg sektor, slik Likelønnskommisjonen foreslo. Regjeringa har eit ansvar for at kvinner vert lønsdiskriminert, gjennom at dei ikkje set av tilstrekkeleg med midlar til lønsoppgjer i offentleg sektor.

Noreg har den mest kjønnsdelte arbeidsmarknaden i Europa. Det vil seie at vi har typiske kvinneyrke og typiske mannsyrke i langt høgare grad enn andre. Menn arbeider hovudsakleg i privat sektor og kvinner i offentleg. Likelønsproblematikken er primært ei strukturell utfordring, og eit verdsetingsproblem. Menns arbeidsinnsats blir bokstaveleg talt meir verdsett enn kvinners. Regjeringa har som mål å betre kjønnsbalansen i utdanning og yrkesvalg gjennom systematisk, haldningsskapande arbeid. Kjønnsbalanse er viktig av mange grunnar, men vi meiner at det viktigaste er å få bukt med verdsetingsdiskrimineringa av typiske kvinneyrke. FO støttar tiltaka for å gje kvinner og menn som er underrepresentert i utdanningar ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning (jfr. Forskrift om høyere utdanning).

Lønsutviklinga til kvinner har og stor samanheng med moglegheita for å delta på full tid i arbeidslivet. Ufriviljug deltid fører til at kvinner taper ifht. løn, pensjon og karriere. Opptrappingsplanen til regjeringa inneheld viktige tiltak, men er ikkje tilstrekkelge til å få bukt med deltidsproblematikken. Dersom regjeringa meiner alvor med likelønskampen lyt rett til full stilling lovfestast, ilag med rett til overtidsbetaling for arbeid ut over fastsett stillingsbrøk.

71% av alle skiftarbeidarar er menn, medan 74% av turnusarbeidarane er kvinner, syner ferske tal frå SSB. Av skiftarbeidande menn arbeider 88% heiltid, medan 51% av kvinnene i turnus arbeider deltid. 150 000 kvinner arbeider mindre enn dei ynskjer, men får ikkje auka stilling. Arbeidsgjevar ynskjer fleksibilitet – på bekostning av kvinnene si pensjonsopptening, forutseieleg inntekt, sjukepengerettar og fullverdig fritid.

Dei som arbeider skift har to veker mindre arbeidstid pr år enn dei som arbeider turnus. Forskjellsbehandlinga mellom skift- og turnusarbeid er diskriminering pga. kjønn. Likestilling av skift og turnus er av dei viktigaste tiltaka i likelønskampen, men betyr og mykje for å forebyggje helsevanskar, sjukefråvære og uførleik. Redusert normalarbeidstid for dei som i dag er i turnus vil kunne redusere belastninga i desse jobbane, og bidra til at fleire kan stå lengre i arbeid.

Ei større likestilling også på heimebane vil også gje utslag i yrkeslivet. Betre velferdsordningar for familien lettar moglegheitene for å kunne kombinere arbeid og familieliv for både kvinner og menn. FO støttar ei tredeling av fødselspermisjonen, og meiner at dette er eit viktig bidrag til likeløn. Statistikk syner at kvinner som er lenge heime med barn taper mykje i forhold til lønsutvikling. Vi meiner at far må få sjølvstendig rett til opptening og uttak av permisjon ut frå eiga stilling og løn, og har foreslått at foreldrepermisjonen vert utvida til 52 veker med løn.

Det er arbeidarklassa sine døtre som i all hovudsak går inn i helse- og omsorgsyrke, og lyt akseptere låg løn, deltidsabeid, låg grunnbemanning og lange vakter.

Fråfallet frå helsefagarbeidarutdanningane er stort, og fråfallet frå yrka med krav om høgskuleutdanning er heller ikkje ubetydeleg. Det er t.d. kommunar som ikkje har att sosialfagleg kompetanse i eige kontor etter gjennomføringa av NAV-reformen.

Arbeidsgjevarane i offentleg sektor har ikkje fylgd med i timen når det gjeld arbeidstakarane sine krav til arbeidsvilkår, og mange vender dei ryggen.

Aukande kompetansekrav lyt gå hand i hand med betra kår for tilsett i kvinnedominerte yrke.

Å ikkje ta dette på alvor, er å setja velferdsstaten i fare.

08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32



Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»


Flere saker