JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

8. mars

Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare, skriv kvinnepolitisk utval i FO Oppland i dette innlegget.08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32

Kvinner tener framleis berre om lag 85% av menn si løn. Lønsforskjellane er minst i yrka som har kortast utdanning (grunnskule, vidaregåande). Dei største skilnadane mellom kjønna finn vi i dei yrkesgruppene som har universitets- eller høgskuleutdanning i inntil 4 år. Tradisjonelt har kvinner sitt arbeid vorte oppfatta som mindre verdt enn menns, og det har festa seg som systematisk lågare løn i kvinnedominerte yrke. Den systematiske forskjellen i verdseting mellom kvinne- og mannsdominerte er særleg tydeleg i offentleg sektor i dei høgskuleutdanna gruppene. Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserar sosionomar, barnevernpedagogar, vernepleiarar og velferdsvitarar. 85% av medlemmane våre er kvinner, og likeløn er eit viktig politisk mål for oss. Det er urimeleg at våre utdanningsgrupper har ei dårlegare livslønsutvikling enn dei med lågare formell kompetanse. Kvinnerike utdanningsgrupper taper på utdanning. Samstundes veit vi at rekrutteringsbehovet til velferdsyrka vil vekse framover…

Vanlege lønsoppgjer gjennom fri forhandlingsrett har ikkje lykkast i å koma nærare ei løysing på likelønsutfordringa. Vi krev difor ein eigen likelønspott for offentleg sektor, slik Likelønnskommisjonen foreslo. Regjeringa har eit ansvar for at kvinner vert lønsdiskriminert, gjennom at dei ikkje set av tilstrekkeleg med midlar til lønsoppgjer i offentleg sektor.

Noreg har den mest kjønnsdelte arbeidsmarknaden i Europa. Det vil seie at vi har typiske kvinneyrke og typiske mannsyrke i langt høgare grad enn andre. Menn arbeider hovudsakleg i privat sektor og kvinner i offentleg. Likelønsproblematikken er primært ei strukturell utfordring, og eit verdsetingsproblem. Menns arbeidsinnsats blir bokstaveleg talt meir verdsett enn kvinners. Regjeringa har som mål å betre kjønnsbalansen i utdanning og yrkesvalg gjennom systematisk, haldningsskapande arbeid. Kjønnsbalanse er viktig av mange grunnar, men vi meiner at det viktigaste er å få bukt med verdsetingsdiskrimineringa av typiske kvinneyrke. FO støttar tiltaka for å gje kvinner og menn som er underrepresentert i utdanningar ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning (jfr. Forskrift om høyere utdanning).

Lønsutviklinga til kvinner har og stor samanheng med moglegheita for å delta på full tid i arbeidslivet. Ufriviljug deltid fører til at kvinner taper ifht. løn, pensjon og karriere. Opptrappingsplanen til regjeringa inneheld viktige tiltak, men er ikkje tilstrekkelge til å få bukt med deltidsproblematikken. Dersom regjeringa meiner alvor med likelønskampen lyt rett til full stilling lovfestast, ilag med rett til overtidsbetaling for arbeid ut over fastsett stillingsbrøk.

71% av alle skiftarbeidarar er menn, medan 74% av turnusarbeidarane er kvinner, syner ferske tal frå SSB. Av skiftarbeidande menn arbeider 88% heiltid, medan 51% av kvinnene i turnus arbeider deltid. 150 000 kvinner arbeider mindre enn dei ynskjer, men får ikkje auka stilling. Arbeidsgjevar ynskjer fleksibilitet – på bekostning av kvinnene si pensjonsopptening, forutseieleg inntekt, sjukepengerettar og fullverdig fritid.

Dei som arbeider skift har to veker mindre arbeidstid pr år enn dei som arbeider turnus. Forskjellsbehandlinga mellom skift- og turnusarbeid er diskriminering pga. kjønn. Likestilling av skift og turnus er av dei viktigaste tiltaka i likelønskampen, men betyr og mykje for å forebyggje helsevanskar, sjukefråvære og uførleik. Redusert normalarbeidstid for dei som i dag er i turnus vil kunne redusere belastninga i desse jobbane, og bidra til at fleire kan stå lengre i arbeid.

Ei større likestilling også på heimebane vil også gje utslag i yrkeslivet. Betre velferdsordningar for familien lettar moglegheitene for å kunne kombinere arbeid og familieliv for både kvinner og menn. FO støttar ei tredeling av fødselspermisjonen, og meiner at dette er eit viktig bidrag til likeløn. Statistikk syner at kvinner som er lenge heime med barn taper mykje i forhold til lønsutvikling. Vi meiner at far må få sjølvstendig rett til opptening og uttak av permisjon ut frå eiga stilling og løn, og har foreslått at foreldrepermisjonen vert utvida til 52 veker med løn.

Det er arbeidarklassa sine døtre som i all hovudsak går inn i helse- og omsorgsyrke, og lyt akseptere låg løn, deltidsabeid, låg grunnbemanning og lange vakter.

Fråfallet frå helsefagarbeidarutdanningane er stort, og fråfallet frå yrka med krav om høgskuleutdanning er heller ikkje ubetydeleg. Det er t.d. kommunar som ikkje har att sosialfagleg kompetanse i eige kontor etter gjennomføringa av NAV-reformen.

Arbeidsgjevarane i offentleg sektor har ikkje fylgd med i timen når det gjeld arbeidstakarane sine krav til arbeidsvilkår, og mange vender dei ryggen.

Aukande kompetansekrav lyt gå hand i hand med betra kår for tilsett i kvinnedominerte yrke.

Å ikkje ta dette på alvor, er å setja velferdsstaten i fare.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil.  Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil. Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Vidar Ruud/NTB

Faktisk.no: Regjeringen gjør det dyrere å være syk

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

KLAR TIL Å LEVERE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er klar på at dersom Statens vegvesen får de samme rammene som Nye Veier vil etaten kunne gi enda mer veg tilbake.

KLAR TIL Å LEVERE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er klar på at dersom Statens vegvesen får de samme rammene som Nye Veier vil etaten kunne gi enda mer veg tilbake.

Nye Veier AS

Vegvesenet-direktør: – Får vi samme vilkårene som Nye Veier kan vi gi enda mer veg tilbake

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån


Flere saker