JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnfesten fortsetter blant statens toppledere

Flertallet av lederne i de statlige selskapene hever fortsatt millionlønninger og har gullkantede pensjonsavtaler. Det kommer fram av regjeringens forslag til statsbudsjett.06.10.2011
12:25
16.12.2013 17:13

nina.hanssen@lomedia.no

Hvis man ser på avtalen om årslønn for konsernsjefen i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, vil nok han bli en lønnsvinner. Mens sjefen for Kings Bay As og Bjørnøen er taperen.

Flere topper i helseforetakene hever lønninger på rundt to millioner. Her kommer et utvalg av lønningene og avtaler som lederne i staten har.

Statnett og Statkraft i front

Christian Rynning-Tønnesen tiltrådte som ny konsernsjef 1. mai i fjor og har allerede i 2010 mottatt en lønn på over 2,6 milloner og kr 132 716 i andre ytelser. Pensjonsavsetningen utgjorde kr 1 425 270.

I dette statlige selskapet har hvert medlem av konsernledelsen, med unntak av konsernsjef, også en bonusordning som kan gi en årlig utbetaling på inntil kr 500 000.

Konsernsjefen og enkelte av konserndirektørene har under gitte betingelser en avtale om etterlønn i inntil 12 måneder ut over lønn i ordinær oppsigelsestid.

Slik bonusordning har ikke konsernsjef Auke Lont i Statnett, men får godt betalt likevel.

I 2010 hadde nemlig Statnett utgifter på kr 4 437 588 til godtgjørelse av daglig leder.

Disse fordelte seg på kr 2 150 200 i lønn, kr 155 379 i andre godtgjørelser og kr 2 132 009 i pensjonskostnad.

Statnett har ikke avtaler om bonus, utdeling av overskudd, opsjoner eller lignende for daglig leder.

En oversikt over andre lederlønninger:

NSB AS: Konsernsjef Geir Isaksen har en årslønn på 3 200 000 kr i tillegg til bilgodtgjørelse og en bonus med maksramme på fire måneder samt en pensjonsgaranti på 66 prosent av lønn ved avgang. Årlige pensjonsutgifter er 680 000 kroner.

I tillegg har Isaksen en garanti om 12 måneders sluttlønn, uten arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

Posten Norge AS: Konsernsjef Dag Mejdell har en årslønnn på 3 197 000 kroner, bilgodtgjørelse og en bonus på maksimalt 25 prosent av årslønn.

Han er også sikret 66 prosent av lønn ved pensjonsavgang. Dette koster firmaet årlig 2 061 000 kr.

Avinor AS: Konsernsjef Dag Falk-Pedersen har en årslønn på 2 200 000 kroner inkludert bilgodtgjørelse, samt godtgjørelse for styrearbeid i datterselskapene.

Ved oppsigelse er han sikret tre måneders lønn i oppsigelsestiden og ett års etterlønn.

Baneservice AS: Administrerende direktør Lars Skålnes kommer nok heller ikke til å slite med privatøkonomien framover med en årslønn på 1 217 000.

Han er også sikret 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og et halvt års etterlønn

NRK AS: Kringkastingsjef Hans Tore Bjerkaas har en årslønn på 2 147 418 kroner. I tillegg har han ett års etterlønn pluss avtalt 70 prosent av sluttlønna ved pensjon.

Norsk Tipping AS: Administrerende direktør Torbjørn Almlid har en årslønn på 2 090 000 kroner. I tillegg har han 3 måneders lønn i oppsigelsestiden.

Må han gå av ufrivillig, har han 12 måneders etterlønn. Garantert 66 prosent av sluttlønn ved pensjon.

Enova SF: Administrerende direktør i Enova SF mottok i 2010 lønn og godtgjørelse på kr 1 376 735. Årlige pensjonsforpliktelser (medlemskap i Statens pensjonskasse), dekket av Enova, utgjør kr 96 528.

I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Gassnova SF: Administrerende direktør i Gassnova SF mottok godtgjørelse på kr 1 813 574 i 2010. Dette fordelte seg på kr 1 692 563 i lønn og kr 121 011 i andre godtgjørelser. Årlig pensjonsforpliktelse (medlemskap i Statens pensjonskasse), dekket av Gassnova, utgjør kr 156 304. Foretakets administrerende direktør har avtalt rett til sluttvederlag på tolv måneder utover oppsigelsestiden dersom han fratrer sin stilling. Etter fylte 62 år kan administrerende direktør anmode styret om endret arbeidsinstruks i foretaket med opprettholdelse av avtalens lønnsvilkår.

Petoro AS Administrerende direktør i Petoro AS mottok i 2010 lønn på kr 3 309 000. I tillegg mottok han annen godtgjørelse på til sammen kr 117 000. Kostnadsførte pensjonsforpliktelser for 2010 var kr 2 641 000.

Administrerende direktør når pensjonsalder ved fylte 62 år. Pensjonen utgjør 66 pst. av pensjonsgrunnlaget. Utbetalinger fra Folketrygden og utbetalinger fra andre pensjonsordninger hvor pensjonsrettigheter er opptjent før tiltredelse i Petoro AS, kommer til fradrag.

Han kan gå av med pensjon ved fylte 60 år, mot å stå til disposisjon for selskapet til fylte 62 år med inntil 25 prosent av full arbeidstid.

I henhold til ansettelsesavtalen, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Han har ingen avtale om etterlønn.

Gassco AS Administrerende direktør i Gassco AS mottok i 2010 lønn på kr 2 564 000.

Han har rett på rentefritt billån på kr 700 000, samt fast kjøregodtgjørelse på kr 110 000 per år.

Administrerende direktør har en bonusordning som kan gi inntil 15 pst. av grunnlønn i bonus. Bonus og annen godtgjørelse var på kr 457 000 i 2010.

Årlige pensjonsforpliktelser utgjorde i 2010 kr 1 838 000.

Administrerende direktør når pensjonsalder ved fylte 62 år og pensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Gjensidig oppsigelsestid er seks måneder. Han har ingen avtale om etterlønn.

Argentum Fondsinvesteringer AS: Konsernsjef Nils E. Joachim Høegh-Krohn mottok kr 3 020 000 i fastlønn og kr 1 747 000 i variabel lønn for 2010.

Annen godtgjørelse utgjorde kr 253 000 og pensjonspremie kr 309 000. Selskapet har inngått en innskuddsbasert pensjonsordning som gjelder alle ansatte.

Electronic Chart Centre AS: Administrerende direktør Robert Sandvik mottok kr 923 970 i lønn for 2010. Annen godtgjørelse var på kr 32 919, mens ytelse til pensjonsforpliktelser utgjorde kr 5 221.

Administrerende direktør har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse og har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S: Administrerende direktør Bjørn Arnestad mottok kr 1 856 000 i lønn for 2010. Pensjonsrelaterte ytelser til administrerende direktør utgjorde kr 307 000. Andre godtgjørelser utgjorde kr 90 000.

Administrerende direktør inngår i samme ordinære alderspensjonsordning (67 år) som øvrige ansatte, men inngår ikke i førtidspensjonsordning fra 60 år.

Det foreligger ikke sluttvederlagsordning eller bonusordning for administrerende direktør.

Kings Bay AS og Bjørnøen AS: Felles administrerende direktør, Roger Jakobsen mottok kr 717 686 i lønn for 2010. Andre godtgjørelser utgjorde kr 26 807.

Pensjonsrelaterte ytelser utgjorde kr 14 465 i 2010.

Entra Eiendom AS: Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen mottok fast lønn på kr 2 878 000, resultatavhengig lønn på kr 570 000 og andre godtgjørelser på kr 239 000 i 2010. Beregnet pensjonskostnad utgjorde kr 2 315 000.

Flytoget AS Administrerende direktør Linda Bernander Silseth mottok kr 1 784 000 i fast lønn, resultatavhengig lønn på kr 332 000 og annen godtgjørelse med kr 155 000 i 2010.Pensjonspremie utgjorde kr 108 000.

Administrerende direktør har avtale om forlenget gjensidig oppsigelsestid i seks måneder. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, gis i tillegg 12 måneders etterlønn.

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning. Denne gir en pensjonsytelse på 66 pst. av sluttlønn (inntil 12 G).

Bonus er fastsatt til maksimalt tre måneders lønn.

Mesta Konsern AS: Administrerende direktør Harald Rafdal mottok kr 2 812 172 i lønn for 2010.

Årets pensjonskostnader til administrerende direktør utgjorde kr 568 257 og annen godtgjørelse utgjorde kr 198 535. Han har også har avtale om seks måneders lønn i oppsigelsestiden og 12 måneders etterlønn.

Administrerende direktør er medlem av selskapets kollektive pensjonsordning og har rett til 66 pst. av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Administrerende direktør har avtalefestet rett til å fratre ved fylte 65 år.

Administrerende direktør har en fast årslønn på 2 mill. kroner, firmabil og mulighet til resultatlønnsavtale.

Secora AS: Administrerende direktør Ole-Johnny Johansen mottok kr 1 255 153 i lønn for 2010. Øvrige godtgjørelser utgjorde kr 7 316. Pensjonskostnadene var kr 29 475.

Selskapets styre har utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Retningslinjene ligger til grunn for selskapets nåværende og framtidige lederlønnspolitikk.

Norsk Eiendomsinformasjon as: Administrerende direktør Per Chr. Selmer mottok kr 1 505 689 i lønn for 2010. Andre ytelser utgjorde kr 153 987. Samlet pensjonspremie var kr 212 486.

Administrerende direktør har rett til 12 måneders lønn utover oppsigelsestiden dersom han sies opp av selskapets styre.

Det er inngått en individuell pensjonsavtale med administrerende direktør. Årlig alderspensjon gjelder fra fylte 64 år og utgjør 66 pst. av lønn inntil 12 G og 60 pst. av lønn over 12 G.

SIVA SF: Administrerende direktør Harald Kjelstad mottok kr 1 450 000 i lønn for 2010. Annen godtgjørelse utgjorde kr 134 000. Pensjonskostnadene utgjorde kr 560 000.

Etter styrets beslutning eller ved vesentlige endringer av SIVAs virksomhet, har administrerende direktør rett og/eller plikt til å fratre sin stilling. Han har likevel rett til å arbeide som seniorkonsulent og opprettholde lønn og andre ytelser inntil redusert arbeidsplikt kan iverksettes fra fylte 60 år eller ved full pensjonering fra og med 67 år.

Redusert arbeidsplikt innebærer inntil 50 pst. av full stilling og 66 pst. av full lønn.

Pensjonsrettighetene, som også omfatter pensjonsmessig dekning for lønn over 12 G, opprettholdes som om han var fullt yrkesaktiv.

Innovasjon Norge Administrerende direktør Gunn Ovesen mottok kr 1 952 000 i lønn for 2010. Øvrige godtgjørelser utgjorde kr 94 000. Pensjonskostnadene var kr 70 000.

Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med administrerende direktør ut over ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder.

Helsetoppene nærmer seg

Direktørene for de statlige helseforetakene får fortsatt godt betalt og noen er i ferd med å ta igjen lønnstoppene i staten. Flere av dem har rundt 2 millioner inkludert pensjonsavtaler og andre ytelser.

Blant annet har administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF mottatt en lønn på 2 010 535 kroner samt flere tusen i ytelser i 2010. Pensjonsutgiftene til administrerende direktør utgjorde 149 241 kroner.

Administrerende direktør i Helse Vest RHF ligger hakk i hæl med en lønn på 1 915 000 kroner, i tillegg til andre ytelser på 8000 kroner. I tillegg kommer pensjonsutgiftene på 486 000 kroner i 2010.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF fikk 1 605 000 kroner samt 9000 kroner i andre ytelser samt pensjonsutgiftene på 151 000 kroner.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fikk 1 500 000 kroner samt 131 000 kroner i ytelser i 2010, mens pensjonsutgiftene til utgjorde 74 000 kroner.

Administrerende direktør i Norsk Helsenett SF fikk en lønn på 1 088 247 kroner pluss 14 777 kroner i ytelser. Pensjonsutgiftene til denne sjefen utgjorde 85 169 kroner.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.10.2011
12:25
16.12.2013 17:13Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere


Flere saker