JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Når driften settes ut på anbud mister arbeidsmiljøloven og avtaleverket sin betydning

Min påstand er, at i bussbransjen i Norge er bedriftsdemokratiet i ferd med å forvitre. Jeg kjenner bussbransjen best, men jeg regner med at det samme sikkert også er tilfelle i andre bransjer som styres gjennom anbud.02.04.2013
13:07
16.12.2013 22:14

Det er fylkene som er ansvarlig for kollektiv personbefordring på sjø, vei, trikk- og T-bane. Ansvaret utgjør en betydelig og økende del av det samlede fylkeskommunale budsjettet. Fylkespolitikerne forvalter våre skattepenger når de kjøper kollektivtransportproduksjon i ruteselskapene.

Gjennom EU-direktiv og norsk Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, kom krav om anbudskonkurranse for offentlige innkjøp større en halv million. Formålet er i følge lovens formålsparagraf:

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

På relativt kort tid har anbudskonkurranser blitt et omfattende og nokså detaljert fagområde. Det gir i de rette hender oppdragsgiver et svært effektivt styringsredskap helt i tråd med det blant andre fylkespolitikerne sier de ønsket seg. Fra utsiden blir det da litt forvirrende at man da velger å opprette administrasjonsselskapene som fylkeskommunalt eide AS og ikke en del av den fylkeskommunale administrasjonen. Det gjør at fylkesordfører som generalforsamling riktignok kan gripe inn i selskapets disposisjoner, men svært sjelden benytter den muligheten. De fylkeskommunale politikerne mister imidlertid den daglige kontrollen med selskapet.

Forhåpentligvis vil dette føre til at skattepengene våre over tid blir brukt på en måte, som inngir tillit til at politikerne vet hva de gjør til beste for dem som har valgt dem, og at de på en rettferdig måte fordeler pengene til dem som forvalter dem best. I mange fylker er det faktisk grunn til å ta av seg hatten for det de har fått til på samferdselssektoren. Men, og det er et stort men i denne saken. I et forhold mellom flere parter er det ikke mulig å øke makten til en part uten å redusere den tilsvarende hos andre parter. I bussbransjen er det gjort ved å tilsidesette det fremforhandlede avtaleverket. Det er ikke utenkelig at dette faktisk er utilsiktet, men ikke desto mindre er det et problem for en hel bransje.

I bussbransjen har arbeidsgivere og ansatte slåss mot hverandre gjennom hundre år, slik arbeidskamper har vært ført i alle andre bransjer også. Etter hvert har sjåførene fått drahjelp av myndighetene som blant annet har fastsatt kjøre- og hviletidsbestemmelser, vegtrafikk- og arbeidsmiljølovgivning, som selvfølgelig også bussbransjen må forholde seg til. For ti år siden hadde vi derfor et godt bedriftsdemokrati gjennom ansattes representanter i selskapenes styrer, vernetjeneste i tråd med arbeidsmiljøloven, tillitsvalgte i tråd med hovedavtale, og lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Vi hadde noenlunde velregulerte arbeidsforhold og et godt bedriftsdemokrati.

Etter at fylkeskommunene i stadig økende grad har lagt busstransport ut på anbud er mye forandret. I selve anbudet ligger det relativt detaljerte beskrivelser av hvordan bussene skal se ut og hvordan de skal utstyres. Det er riktignok minstekravene som vanligvis er beskrevet, men i realiteten har ikke selskapene råd til å gå særlig mye ut over disse kravene viss de skal kunne tjene penger. Derfor er det i praksis de fylkeskommunale administrasjonsselskapene som bestemmer utstyrsnivået på bussen. Både operatørselskapene og sjåførene sitter med svært mye samlet busskompetanse, som i flere tilfeller kunne gjort busskjøpet bedre på sikt viss de hadde blitt spurt. I tillegg har vernetjenesten i henhold til Arbeidsmiljøloven en hjemlet rett til å delta ved slike kjøp, men opplever ofte å bli oversett. Begrunnelsen er blant annet at det ville gjøre de samme fagfolkene inhabile i selve anbudskonkurransen. I Tromsø har dette, i følge media, blant annet ført til en busspark som i liten grad er egnet til ferdsel på norske vinterveier.

Også når det gjelder rutetraseene er og rutetider er operatørselskapene og sjåførene tilsidesatt. Det samme gjelder selve billetteringsutstyret og takstene. De fylkeskommunale administrasjonsselskapene styrer dette helt på egen hånd selv om sjåførene har opparbeidet seg en avtalefestet drøftingsrett på alt som gjelder sjåførenes arbeidsvilkår. Selv etter at operatørselskapene har startet opp anbudskjøringen er det vanskelig om ikke umulig å komme i en reell drøftelse med de fylkeskommunale administrasjonsselskapene. Blant annet er det blitt innført en serie med ulike digitale løsninger som i liten grad samhandler med hver andre, og som gjør sjåførenes arbeidsdag unødvendig komplisert og krevende.

I anbudsvilkårene ligger det blant annet krav om flåtestyringssystem, som gjør bussen til en av de mest overvåkede arbeidsplassene i samfunnet vårt. Gjennom dette systemet kan man følge den enkelte buss med geografisk plassering, hastighet, dieselforbruk, tomgangskjøring, oppbremsing og fart i sving. I de fleste selskapene er det fremforhandlet retningslinjer for slik overvåkning, som i stor grad er i tråd med Datatilsynets bestemmelser. Likevel ser vi, at når resultatene av slik overvåkning går direkte på selskapenes bunnlinje i form av bonus og bøter, blir det fristene å «straffeforfølge» den enkelte sjåfør i strid med bestemmelsene.

Når vernetjenesten krever lovens standard på hvilebuer på nye rutetraseer, så hjelper det lite at de blir enig med operatørselskapet om hvordan ting skal være. Operatørselskapet har ingen innflytelse på det fylkeskommunale administrasjonsselskapets kjøp og oppføring av hvilebuer. Det er riktignok i anbudet også avtalt samarbeidsmøter mellom operatørselskapene og det fylkeskommunale administrasjonsselskapet. Fra sjåførenes ståsted virker det ofte som om operatørselskapet blir stående med lua i hånden i slike møter i redsel for å ødelegge sine sjanser til å vinne neste anbud. Som sjåfører har vi ikke lenger innsikt i når operatørselskapene ubegrunnet skylder på de fylkeskommunale administrasjonsselskapene, eller når det faktisk er berettiget. Vi opplever i et økende antall saker at de to partene skylder på hverandre, og det gjør det vanskelig å få avklaring på sakene.

For å eksemplifisere problemet kan nevnes frikortbestemmelsene i Bussbransjeavtalen(BBA). Avtalen er inngått mellom operatørselskapenes arbeidsgiverorganisasjoner og sjåførenes fagforeninger sentralt. BBA slår i § 9 fast at «Bedriftens fast ansatte, ektefelle og barn under 17 år, reiser fritt på bedriftens bussruter.» Selv om det er en del utfyllende bestemmelser rundt dette, så skulle en tro selve budskapet var rimelig enkelt å fatte innholdet i. Når operatørselskapene vinner nye anbud regner sjåførenes representanter derfor med at frikortbestemmelsene også ville være gjeldende for de nye rutene. Det gjorde tilsynelatende også de lokale operatørselskapene, men ikke det fylkeskommunale administrasjonsselskapet. Uten at administrasjonsselskapet selv er part i BBA eller på annen måte er hjemlet noen rett til å overprøve forståelsen eller bruken av BBA, har de valgt å nekte å la arbeidsgiverne innfri sine forpliktelser etter avtalen. I et brev av 30.6.11 innleder de sin argumentasjon med følgende: «Vi har på bakgrunn av henvendelser fra operatører og ansatte funnet grunn til å presisere hva som vil gjelde ved kjøp av frikort til ansatte og familiemedlemmer i de anbudsutsatte områdene. …..» To år etter har det fortsatt ikke lykkes sjåførenes tillitsvalgte å oppnå enighet om rett til frikort i medhold av BBA.

Det kan hende tiden for den slags frynsegoder nå er i ferd med å ta slutt over alt i samfunnet. Men det er i så fall en sak mellom partene i arbeidslivet, og ikke noe tredjepart skal regulere på tvers av eksisterende tariffavtaler.

Arbeidstakernes rettigheter og innflytelse i bussbransjen er satt flere tiår tilbake i tid. På flere områder oppleves det nesten som når man i Monopol trekker kortet med «Rykk tilbake til start». Jeg velger å tro at dette ikke har vært en tilsiktet virkning av det forholdsvis nye anbudssystemet i bussbransjen. Jeg velger å tro at dersom det hadde vært kjent for vår lovgivende forsamling og LO sentralt, så ville vi fått et sett med regler som ville kompensere for et forvitrende bedriftsdemokrati. Derfor tror jeg også at jeg ved å skrive om saken, setter i gang en prosess som i overskuelig framtid vil revitalisere vår lov- og avtalefestede innflytelsesrett. Jeg har tro på at de samme sentrale aktører vil ønske sjåførenes kompetanse velkommen i beslutningsprosessene som styrer bruken av våre skattepenger til kjøp av kollektivtjenester med buss. Og i denne saken ville jeg faktisk ikke bli veldig forundret om jeg også har med meg arbeidsgiverne langt på vei.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.04.2013
13:07
16.12.2013 22:14Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sette ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Leif Martin Kirknes

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat


Flere saker