JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Når driften settes ut på anbud mister arbeidsmiljøloven og avtaleverket sin betydning

Min påstand er, at i bussbransjen i Norge er bedriftsdemokratiet i ferd med å forvitre. Jeg kjenner bussbransjen best, men jeg regner med at det samme sikkert også er tilfelle i andre bransjer som styres gjennom anbud.02.04.2013
13:07
16.12.2013 22:14

Det er fylkene som er ansvarlig for kollektiv personbefordring på sjø, vei, trikk- og T-bane. Ansvaret utgjør en betydelig og økende del av det samlede fylkeskommunale budsjettet. Fylkespolitikerne forvalter våre skattepenger når de kjøper kollektivtransportproduksjon i ruteselskapene.

Gjennom EU-direktiv og norsk Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, kom krav om anbudskonkurranse for offentlige innkjøp større en halv million. Formålet er i følge lovens formålsparagraf:

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

På relativt kort tid har anbudskonkurranser blitt et omfattende og nokså detaljert fagområde. Det gir i de rette hender oppdragsgiver et svært effektivt styringsredskap helt i tråd med det blant andre fylkespolitikerne sier de ønsket seg. Fra utsiden blir det da litt forvirrende at man da velger å opprette administrasjonsselskapene som fylkeskommunalt eide AS og ikke en del av den fylkeskommunale administrasjonen. Det gjør at fylkesordfører som generalforsamling riktignok kan gripe inn i selskapets disposisjoner, men svært sjelden benytter den muligheten. De fylkeskommunale politikerne mister imidlertid den daglige kontrollen med selskapet.

Forhåpentligvis vil dette føre til at skattepengene våre over tid blir brukt på en måte, som inngir tillit til at politikerne vet hva de gjør til beste for dem som har valgt dem, og at de på en rettferdig måte fordeler pengene til dem som forvalter dem best. I mange fylker er det faktisk grunn til å ta av seg hatten for det de har fått til på samferdselssektoren. Men, og det er et stort men i denne saken. I et forhold mellom flere parter er det ikke mulig å øke makten til en part uten å redusere den tilsvarende hos andre parter. I bussbransjen er det gjort ved å tilsidesette det fremforhandlede avtaleverket. Det er ikke utenkelig at dette faktisk er utilsiktet, men ikke desto mindre er det et problem for en hel bransje.

I bussbransjen har arbeidsgivere og ansatte slåss mot hverandre gjennom hundre år, slik arbeidskamper har vært ført i alle andre bransjer også. Etter hvert har sjåførene fått drahjelp av myndighetene som blant annet har fastsatt kjøre- og hviletidsbestemmelser, vegtrafikk- og arbeidsmiljølovgivning, som selvfølgelig også bussbransjen må forholde seg til. For ti år siden hadde vi derfor et godt bedriftsdemokrati gjennom ansattes representanter i selskapenes styrer, vernetjeneste i tråd med arbeidsmiljøloven, tillitsvalgte i tråd med hovedavtale, og lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Vi hadde noenlunde velregulerte arbeidsforhold og et godt bedriftsdemokrati.

Etter at fylkeskommunene i stadig økende grad har lagt busstransport ut på anbud er mye forandret. I selve anbudet ligger det relativt detaljerte beskrivelser av hvordan bussene skal se ut og hvordan de skal utstyres. Det er riktignok minstekravene som vanligvis er beskrevet, men i realiteten har ikke selskapene råd til å gå særlig mye ut over disse kravene viss de skal kunne tjene penger. Derfor er det i praksis de fylkeskommunale administrasjonsselskapene som bestemmer utstyrsnivået på bussen. Både operatørselskapene og sjåførene sitter med svært mye samlet busskompetanse, som i flere tilfeller kunne gjort busskjøpet bedre på sikt viss de hadde blitt spurt. I tillegg har vernetjenesten i henhold til Arbeidsmiljøloven en hjemlet rett til å delta ved slike kjøp, men opplever ofte å bli oversett. Begrunnelsen er blant annet at det ville gjøre de samme fagfolkene inhabile i selve anbudskonkurransen. I Tromsø har dette, i følge media, blant annet ført til en busspark som i liten grad er egnet til ferdsel på norske vinterveier.

Også når det gjelder rutetraseene er og rutetider er operatørselskapene og sjåførene tilsidesatt. Det samme gjelder selve billetteringsutstyret og takstene. De fylkeskommunale administrasjonsselskapene styrer dette helt på egen hånd selv om sjåførene har opparbeidet seg en avtalefestet drøftingsrett på alt som gjelder sjåførenes arbeidsvilkår. Selv etter at operatørselskapene har startet opp anbudskjøringen er det vanskelig om ikke umulig å komme i en reell drøftelse med de fylkeskommunale administrasjonsselskapene. Blant annet er det blitt innført en serie med ulike digitale løsninger som i liten grad samhandler med hver andre, og som gjør sjåførenes arbeidsdag unødvendig komplisert og krevende.

I anbudsvilkårene ligger det blant annet krav om flåtestyringssystem, som gjør bussen til en av de mest overvåkede arbeidsplassene i samfunnet vårt. Gjennom dette systemet kan man følge den enkelte buss med geografisk plassering, hastighet, dieselforbruk, tomgangskjøring, oppbremsing og fart i sving. I de fleste selskapene er det fremforhandlet retningslinjer for slik overvåkning, som i stor grad er i tråd med Datatilsynets bestemmelser. Likevel ser vi, at når resultatene av slik overvåkning går direkte på selskapenes bunnlinje i form av bonus og bøter, blir det fristene å «straffeforfølge» den enkelte sjåfør i strid med bestemmelsene.

Når vernetjenesten krever lovens standard på hvilebuer på nye rutetraseer, så hjelper det lite at de blir enig med operatørselskapet om hvordan ting skal være. Operatørselskapet har ingen innflytelse på det fylkeskommunale administrasjonsselskapets kjøp og oppføring av hvilebuer. Det er riktignok i anbudet også avtalt samarbeidsmøter mellom operatørselskapene og det fylkeskommunale administrasjonsselskapet. Fra sjåførenes ståsted virker det ofte som om operatørselskapet blir stående med lua i hånden i slike møter i redsel for å ødelegge sine sjanser til å vinne neste anbud. Som sjåfører har vi ikke lenger innsikt i når operatørselskapene ubegrunnet skylder på de fylkeskommunale administrasjonsselskapene, eller når det faktisk er berettiget. Vi opplever i et økende antall saker at de to partene skylder på hverandre, og det gjør det vanskelig å få avklaring på sakene.

For å eksemplifisere problemet kan nevnes frikortbestemmelsene i Bussbransjeavtalen(BBA). Avtalen er inngått mellom operatørselskapenes arbeidsgiverorganisasjoner og sjåførenes fagforeninger sentralt. BBA slår i § 9 fast at «Bedriftens fast ansatte, ektefelle og barn under 17 år, reiser fritt på bedriftens bussruter.» Selv om det er en del utfyllende bestemmelser rundt dette, så skulle en tro selve budskapet var rimelig enkelt å fatte innholdet i. Når operatørselskapene vinner nye anbud regner sjåførenes representanter derfor med at frikortbestemmelsene også ville være gjeldende for de nye rutene. Det gjorde tilsynelatende også de lokale operatørselskapene, men ikke det fylkeskommunale administrasjonsselskapet. Uten at administrasjonsselskapet selv er part i BBA eller på annen måte er hjemlet noen rett til å overprøve forståelsen eller bruken av BBA, har de valgt å nekte å la arbeidsgiverne innfri sine forpliktelser etter avtalen. I et brev av 30.6.11 innleder de sin argumentasjon med følgende: «Vi har på bakgrunn av henvendelser fra operatører og ansatte funnet grunn til å presisere hva som vil gjelde ved kjøp av frikort til ansatte og familiemedlemmer i de anbudsutsatte områdene. …..» To år etter har det fortsatt ikke lykkes sjåførenes tillitsvalgte å oppnå enighet om rett til frikort i medhold av BBA.

Det kan hende tiden for den slags frynsegoder nå er i ferd med å ta slutt over alt i samfunnet. Men det er i så fall en sak mellom partene i arbeidslivet, og ikke noe tredjepart skal regulere på tvers av eksisterende tariffavtaler.

Arbeidstakernes rettigheter og innflytelse i bussbransjen er satt flere tiår tilbake i tid. På flere områder oppleves det nesten som når man i Monopol trekker kortet med «Rykk tilbake til start». Jeg velger å tro at dette ikke har vært en tilsiktet virkning av det forholdsvis nye anbudssystemet i bussbransjen. Jeg velger å tro at dersom det hadde vært kjent for vår lovgivende forsamling og LO sentralt, så ville vi fått et sett med regler som ville kompensere for et forvitrende bedriftsdemokrati. Derfor tror jeg også at jeg ved å skrive om saken, setter i gang en prosess som i overskuelig framtid vil revitalisere vår lov- og avtalefestede innflytelsesrett. Jeg har tro på at de samme sentrale aktører vil ønske sjåførenes kompetanse velkommen i beslutningsprosessene som styrer bruken av våre skattepenger til kjøp av kollektivtjenester med buss. Og i denne saken ville jeg faktisk ikke bli veldig forundret om jeg også har med meg arbeidsgiverne langt på vei.

02.04.2013
13:07
16.12.2013 22:14Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører. Her er hennes melding til jenter som vurderer yrket

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav


Flere saker