JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

50 forslag: Veien mot økt likestilling er krevende, fastslår Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Her fra høring på Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven.

Arkivfoto; Sissel M. Rasmussen

50 forslag: Veien mot økt likestilling er krevende, fastslår Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Her fra høring på Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. Arkivfoto; Sissel M. Rasmussen

Sissel M. Rasmussen

Anette Trettebergstuen og Ap legger fram nye tiltak:

Her er Arbeiderpartiets 50 tiltak for mer likestilling

8. mars lanserte Arbeiderpartiet 50 forslag som skal bidra til økt likestilling på alle samfunnsområder.
– Vi trenger et krafttak, sier Anette Trettebergstuen.08.03.2016
13:27
08.03.2016 13:27

sym@lomedia.no

I LO er man svært fornøyd med at Arbeiderpartiet fremmer så konkrete forslag til tiltak.

– Og det er i motsetning til dagens regjering som kun har som mål å svekke virkemidlene som skal sørge for bedre likestilling, mener LOs 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik.

– Styrking av arbeidsmiljøloven, fortsatt arbeid for heltid, trepartssamarbeid om likestilling og styrking av dagens likestillingslov er verdt å framheve, sier hun til LO-Aktuelt. Og gir ros til Trettebergstuen som gir tydelige signaler om økt satsing på likestillingsområdet!

• Les også: Sjekk lønna i over 100 bransjer

Trepartssamarbeid

En rekke av de tiltakene Arbeiderpartiet foreslår er rettet inn mot arbeidslivet. Blant annet ønsker man å starte et eget offentlig finansiert trepartssamarbeid for økt likestilling i arbeidslivet. Ap vil også sette av en årlig pott til lokale tiltak og forsøk for å få flere heltidsjobber. De vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som den borgerlige regjeringen innførte da den endret arbeidsmiljøloven. Og aktivitets- og redegjørelsesplikten skal styrkes ved blant annet at alle virksomheter må ha mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften.

• Les også: Disse mannlige LO-toppene feirer kvinnedagen

Kjønnsdelt arbeidsliv

Arbeiderpartiets likestillingspolitiske talsperson erkjenner at utfordringene er store.

– Fedre får ikke ta ut så mye foreldrepermisjon som de ønsker, gravide jenter mister jobben og 40 prosent av alle kvinner arbeider deltid, påpeker Trettebergstuen overfor LO-Aktuelt.

En annen utfordring er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Her foreslås det både kvotering og ekstrapoeng. Arbeiderpartiet vil blant annet gi ekstrapoeng til jenter eller gutter der det er 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn. Det foreslås også å bruke ordningen med mentor for å styrke det kjønnet som er i stor mindretall på utdanningen. Likestillingsstipend er et annet tiltak som kan oppmuntre til å velge utradisjonelt.

– Dette bør også gjelde studier der kvinner eller menn med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresentert, heter det.

Arbeiderpartiet vil også vurdere kvotering for å sikre mangfold blant vitenskapelige ansatte. Og ønsker flere kvinner inn i ansettelsesutvalgene i akademia.

• Les også: Her er bare seks prosent av lærlingene jenter

Styrke tilsynet

I likhet med LO vil Arbeiderpartiet beholde likestillingsloven som egen lov. Samtidig vil man styrke Likestillings- og diskrimineringsnemnda blant annet ved at nemnda kan kreve at de som har diskriminert må betale for seg. Det foreslås at nemnda får mulighet til å overprøve andre myndigheter når de har diskriminert noen i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og lignende, med unntak av vedtak truffet av departementene og Kongen.

• Les også: Søstre, kamerater – det er sol bakom skyan!

Fjerne kontantstøtten

Blant de 50 forslagene er flere rettet mot seksuell trakassering og vold i nære relasjoner. Også næringslivet berøres med krav om blant annet 40 prosent kvinnelige styreledere i selskap staten har eierandeler, 40 prosent av begge kjønn i ledergruppene i disse selskapene og i direktorater og underliggende etater. Arbeiderpartiet vil øke pappakvoten, fjerne skatteklasse 2 og kontantstøtten. Det siste forslaget deles av Høyres likestillingsutvalg som ønsker å fase ut kontantstøtten. Ifølge Dagens Næringsliv vil Høyre også fjerne barnetrygden.

• Følg oss på Facebook og Twitter

Få nyhetsbrevet vårt

Her er Arbeiderpartiets 50 forslag for mer likestilling

Sørge for at det rundt omkring i landet finnes folk som har som jobb å fremme likestilling. Vi vil lage to nye likestillingssentre og gi de tre som allerede finnes, mer ressurser og makt.

Regjeringen må holde en årlig om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer for Stortinget, slik at vi vet hva som gjøres, og kan diskutere det.

Vite mer om hva som fungerer. Derfor må CORE – Kjernemiljø for forskning om likestilling – fortsatt få penger til sin forskning, blant annet for å finne ut hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn.

Etablere et kontaktutvalg mellom de sentrale myndighetene og likestillingsorganisasjonene, slik at organisasjonene lettere får innflytelse på politikken.

Gi mer penger til de frivillige organisasjonene på likestillingsfeltet.

Starte et nytt prosjekt for kommunene og private bedrifter, der de får hjelp til praktisk likestillingsarbeid.

– derfor må noen passe på at reglene følges:

Arbeiderpartiet vil:

Gi Likestillings- og diskrimineringsnemda mulighet til å kreve at de som har diskriminert, må betale for seg. Man skal Det skal ikke lenger være sånn at den som diskriminerer Kjønnsdiskriminering Skyldkravet for å få oppreisning for kjønnsdiskriminering utenfor arbeidslivet endres fra grov uaktsomhet til vanlig uaktsomhet.

Gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda mulighet til å overprøve andre myndigheter når de har diskriminert noen i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og lignende, unntak vedtak truffet av Kongen og departementene.

Innføre fri rettshjelp i saker i saker der nemda mener man er blitt diskriminert.

Gi Likestillings – og diskrimineringsombudet økte ressurser.

Beholde likestillingsloven som egen lov.

- derfor må det stilles klare krav i arbeidslivet:

Arbeiderpartiet vil:

Starte et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet, som skal få årlige midler over statsbudsjettet.

Gjenopprette arbeidsmiljøloven som en trygg og god vernelov og fjerne den generelle adgangen til å ansette midlertidig.

Sette av en årlig pott til lokale tiltak og forsøk for å få flere heltidsjobber.

Stille krav om at helseforetakene skal redusere bruken av deltidsstillinger.

Styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten ved at alle virksomheter må

- ha mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften,

- ha begge kjønn representert i eventuelle anbudsoppdrag, og dersom dette ikke er mulig, begrunne det (slik som dagens regler for lærlinger), og

- gjennomføre opplæring i aktivitets- og redegjørelsesplikten.

– derfor må unge oppmuntres til å velge utradisjonelt:

Arbeiderpartiet vil:

Gi ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler, der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn.

Gi ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier, der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn.

Gi jenter og gutter som starter på utdanninger der det andre kjønnet er i stort flertall, en mentor.

Gi likestillingsstipend for å oppmuntre jenter og gutter til å velge utdanninger som har stort flertall av studenter av det andre kjønn. Dette bør også gjelde studier der kvinner eller menn med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresentert.

Gjøre likestilling til et sentralt tema i barnehagelærerutdanningen, og få likestillingsarbeid inn i barnehagen i større grad.

Rekruttere flere menn til barnehagene.

Få flere kvinner inn i ansettelsesutvalgene i akademia og gjøre ansettelsene åpne og inkluderende. Vurdere kvotering for å sikre mangfold blant vitenskapelig ansatte.

- derfor må vi trappe opp arbeidet mot seksuell trakassering:

Arbeiderpartiet vil:

Forplikte skoler til å jobbe mot seksuell trakassering ved å ta det inn i opplæringsloven.

Bygge opp fagmiljøer med spisskompetanse på krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

Inkludere spørsmål om seksuell trakassering i Elevundersøkelsen, slik at vi får mer kunnskap om omfanget.

Gi organisasjoner som jobber mot mobbing og diskriminering, mer ressurser.

Kurse rektorer, lærere og andre ansatte i skolen om hvordan man forhindrer mobbing og seksuell trakassering.

Etablere egne kvinneavdelinger i flere fengsler og vurdere flere egne kvinnefengsler.

- derfor må vi ta også menns likestillingsutfordringer på alvor

Arbeiderpartiet vil:

Ta menns likestillingsutfordringer på alvor. Det er 20 år siden Jens Stoltenberg ledet mannsrolleutvalget, og det er på tide med et nytt mannsutvalg som kan komme med forslag til ny politikk.

- derfor må næringslivet møte krav om å velge kvinner:

Arbeiderpartiet vil:

Kreve at selskaper der staten har eierandel, legger planer for å få flere kvinnelige sjefer, og at de skal ha minst 40 prosent kvinner i valgkomiteene sine.

At alle virksomheter som omfattes av redegjørelsesplikten, skal sette mål for bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften, gi obligatorisk opplæring i aktivitets- og redegjørelsesplikten, og lage planer for rekruttering av det underrepresenterte kjønn. Dessuten vil vi kreve at begge kjønn deltar i eventuelle anbudsoppdrag, og dersom dette ikke er mulig, begrunne det (slik som dagens regler for lærlinger).

Utvide statens eierprinsipper for god eierstyring til også å gjelde mål om likestilling.

Ha som ambisjon at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder.

Jobbe for at ledergrupper i selskapene der staten har eierandel, direktorater og underliggende etater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn.

- derfor må vi gjøre mer for dem som opplever vold i nære relasjoner:

Arbeiderpartiet vil:

Ha mer forskning på vold i nære relasjoner.

Styrke domstolens kunnskap om vold i nære relasjoner.

Øke bruken av omvendt voldsalarm.

Finne ut av behovet for overgangsboliger til voldsutsatte og vurdere å øremerke midler til å opprette flere.

Styrke det kommunale krisesentertilbudet (ved å legge inn en ny forskriftshjemmel i krisesenterloven slik at innhold og kvalitet i kommunenes krisesentertilbud kan reguleres bedre).

Evaluere prosjektet "Et spørsmål om ære", som har jobbet mot æresrelatert vold, og fortsette arbeidet, basert på det vi ser virker.

Be regjeringen komme tilbake med en handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold.

Hindre at kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening, blir i voldelige forhold i frykt for å bli sendt ut, ved å gjennomgå regelverket for oppholdstillatelse.

- derfor må vi følge opp våre internasjonale likestillingsforpliktelser:

Arbeiderpartiet vil:

Be regjeringen legge frem en egen Stortingsmelding om hvordan de nye bærekraftsmålene skal gjennomføres, deriblant målet om økt likestilling.

Føre en mer aktiv likestillingspolitikk i utenriks- og utviklingspolitikken.

- derfor er familiens likestillingsutfordringer også politikernes ansvar:

Arbeiderpartiet vil:

Øke pappakvoten.

Fjerne skatteklasse 2 og kontantstøtten.

Bygge flere barnehageplasser og øke kvaliteten i barnehagene.

Jobbe for styrkede og bedre ordninger for barnefamilier og i løpet av våren 2016 legge fram forslagene fra partiets familieutvalg.

Tillate eggdonasjon og dermed fjerne forskjellsbehandlingen som ligger i dagens politikk for assistert befruktning.

08.03.2016
13:27
08.03.2016 13:27

Her er Arbeiderpartiets 50 forslag for mer likestilling

Sørge for at det rundt omkring i landet finnes folk som har som jobb å fremme likestilling. Vi vil lage to nye likestillingssentre og gi de tre som allerede finnes, mer ressurser og makt.

Regjeringen må holde en årlig om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer for Stortinget, slik at vi vet hva som gjøres, og kan diskutere det.

Vite mer om hva som fungerer. Derfor må CORE – Kjernemiljø for forskning om likestilling – fortsatt få penger til sin forskning, blant annet for å finne ut hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn.

Etablere et kontaktutvalg mellom de sentrale myndighetene og likestillingsorganisasjonene, slik at organisasjonene lettere får innflytelse på politikken.

Gi mer penger til de frivillige organisasjonene på likestillingsfeltet.

Starte et nytt prosjekt for kommunene og private bedrifter, der de får hjelp til praktisk likestillingsarbeid.

– derfor må noen passe på at reglene følges:

Arbeiderpartiet vil:

Gi Likestillings- og diskrimineringsnemda mulighet til å kreve at de som har diskriminert, må betale for seg. Man skal Det skal ikke lenger være sånn at den som diskriminerer Kjønnsdiskriminering Skyldkravet for å få oppreisning for kjønnsdiskriminering utenfor arbeidslivet endres fra grov uaktsomhet til vanlig uaktsomhet.

Gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda mulighet til å overprøve andre myndigheter når de har diskriminert noen i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og lignende, unntak vedtak truffet av Kongen og departementene.

Innføre fri rettshjelp i saker i saker der nemda mener man er blitt diskriminert.

Gi Likestillings – og diskrimineringsombudet økte ressurser.

Beholde likestillingsloven som egen lov.

- derfor må det stilles klare krav i arbeidslivet:

Arbeiderpartiet vil:

Starte et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet, som skal få årlige midler over statsbudsjettet.

Gjenopprette arbeidsmiljøloven som en trygg og god vernelov og fjerne den generelle adgangen til å ansette midlertidig.

Sette av en årlig pott til lokale tiltak og forsøk for å få flere heltidsjobber.

Stille krav om at helseforetakene skal redusere bruken av deltidsstillinger.

Styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten ved at alle virksomheter må

- ha mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften,

- ha begge kjønn representert i eventuelle anbudsoppdrag, og dersom dette ikke er mulig, begrunne det (slik som dagens regler for lærlinger), og

- gjennomføre opplæring i aktivitets- og redegjørelsesplikten.

– derfor må unge oppmuntres til å velge utradisjonelt:

Arbeiderpartiet vil:

Gi ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler, der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn.

Gi ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier, der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn.

Gi jenter og gutter som starter på utdanninger der det andre kjønnet er i stort flertall, en mentor.

Gi likestillingsstipend for å oppmuntre jenter og gutter til å velge utdanninger som har stort flertall av studenter av det andre kjønn. Dette bør også gjelde studier der kvinner eller menn med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresentert.

Gjøre likestilling til et sentralt tema i barnehagelærerutdanningen, og få likestillingsarbeid inn i barnehagen i større grad.

Rekruttere flere menn til barnehagene.

Få flere kvinner inn i ansettelsesutvalgene i akademia og gjøre ansettelsene åpne og inkluderende. Vurdere kvotering for å sikre mangfold blant vitenskapelig ansatte.

- derfor må vi trappe opp arbeidet mot seksuell trakassering:

Arbeiderpartiet vil:

Forplikte skoler til å jobbe mot seksuell trakassering ved å ta det inn i opplæringsloven.

Bygge opp fagmiljøer med spisskompetanse på krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

Inkludere spørsmål om seksuell trakassering i Elevundersøkelsen, slik at vi får mer kunnskap om omfanget.

Gi organisasjoner som jobber mot mobbing og diskriminering, mer ressurser.

Kurse rektorer, lærere og andre ansatte i skolen om hvordan man forhindrer mobbing og seksuell trakassering.

Etablere egne kvinneavdelinger i flere fengsler og vurdere flere egne kvinnefengsler.

- derfor må vi ta også menns likestillingsutfordringer på alvor

Arbeiderpartiet vil:

Ta menns likestillingsutfordringer på alvor. Det er 20 år siden Jens Stoltenberg ledet mannsrolleutvalget, og det er på tide med et nytt mannsutvalg som kan komme med forslag til ny politikk.

- derfor må næringslivet møte krav om å velge kvinner:

Arbeiderpartiet vil:

Kreve at selskaper der staten har eierandel, legger planer for å få flere kvinnelige sjefer, og at de skal ha minst 40 prosent kvinner i valgkomiteene sine.

At alle virksomheter som omfattes av redegjørelsesplikten, skal sette mål for bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften, gi obligatorisk opplæring i aktivitets- og redegjørelsesplikten, og lage planer for rekruttering av det underrepresenterte kjønn. Dessuten vil vi kreve at begge kjønn deltar i eventuelle anbudsoppdrag, og dersom dette ikke er mulig, begrunne det (slik som dagens regler for lærlinger).

Utvide statens eierprinsipper for god eierstyring til også å gjelde mål om likestilling.

Ha som ambisjon at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder.

Jobbe for at ledergrupper i selskapene der staten har eierandel, direktorater og underliggende etater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn.

- derfor må vi gjøre mer for dem som opplever vold i nære relasjoner:

Arbeiderpartiet vil:

Ha mer forskning på vold i nære relasjoner.

Styrke domstolens kunnskap om vold i nære relasjoner.

Øke bruken av omvendt voldsalarm.

Finne ut av behovet for overgangsboliger til voldsutsatte og vurdere å øremerke midler til å opprette flere.

Styrke det kommunale krisesentertilbudet (ved å legge inn en ny forskriftshjemmel i krisesenterloven slik at innhold og kvalitet i kommunenes krisesentertilbud kan reguleres bedre).

Evaluere prosjektet "Et spørsmål om ære", som har jobbet mot æresrelatert vold, og fortsette arbeidet, basert på det vi ser virker.

Be regjeringen komme tilbake med en handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold.

Hindre at kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening, blir i voldelige forhold i frykt for å bli sendt ut, ved å gjennomgå regelverket for oppholdstillatelse.

- derfor må vi følge opp våre internasjonale likestillingsforpliktelser:

Arbeiderpartiet vil:

Be regjeringen legge frem en egen Stortingsmelding om hvordan de nye bærekraftsmålene skal gjennomføres, deriblant målet om økt likestilling.

Føre en mer aktiv likestillingspolitikk i utenriks- og utviklingspolitikken.

- derfor er familiens likestillingsutfordringer også politikernes ansvar:

Arbeiderpartiet vil:

Øke pappakvoten.

Fjerne skatteklasse 2 og kontantstøtten.

Bygge flere barnehageplasser og øke kvaliteten i barnehagene.

Jobbe for styrkede og bedre ordninger for barnefamilier og i løpet av våren 2016 legge fram forslagene fra partiets familieutvalg.

Tillate eggdonasjon og dermed fjerne forskjellsbehandlingen som ligger i dagens politikk for assistert befruktning.
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om seksuell trakassering: – Jeg følte meg fanga

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir

Håvard Sæbø

Fryktar for fagrørslas framtid: – Redselen er at folk ikkje tør å stille

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining


Flere saker