JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ARBEIDSTID: Utover arbeidstidsbestemmelsene lever Spekter godt med innholdet i arbeidsmiljøloven, forklarer Anne-Kari Bratten.

ARBEIDSTID: Utover arbeidstidsbestemmelsene lever Spekter godt med innholdet i arbeidsmiljøloven, forklarer Anne-Kari Bratten.

Ole Palmstrøm

Organisert arbeidsliv, Spekter, Virke, LO

Om arbeidsgiverne kunne fått LO til å endre syn i bare én eneste sak, hva ville det vært? Se hva Spekter-direktøren svarer

Dette drømmer arbeidsgiverne om. Se hva de ønsker seg.09.01.2022
07:15
19.01.2022 13:38

ragnhild@lomedia.no

martin@lomedia.no

«Jeg tror på trepartssamarbeidet, den opphøyde treenighet mellom myndighetene, fagbevegelsen og arbeidsgiverne, all velferdsutviklings far og oldemor, konsensusorienteringens hellige beskytter og likhetsidealenes forutsetning.»

Slik lyder Spekter-direktør Anne-Kari Brattens «trosbekjennelse». I den norske arbeidslivsmodellen har en forsøkt å skape en slags balanse mellom fagforeningenes og arbeidsgivernes makt. Men hva hadde skjedd om arbeidsgiverne fikk endre lovene, tariffavtalene og arbeidslivets spilleregler akkurat slik de selv ville? Ja, om arbeidsgiverorganisasjonene rett og slett fikk forme sitt ønskearbeidsliv?

Et hypotetisk spørsmål, selvsagt. Men Anne-Kari Bratten bedyrer at mye hadde sett ganske likt ut.

– Det jeg absolutt ikke vil endre på, er det systemet vi har med tillitsvalgte, og den kulturen vi har for at ansatte medvirker for å løse utfordringer på arbeidsplassene. At ansatte sier fra hvis tegningen er gal, og ikke bare bygger lojalt etter tegningen.

INKLUDERE: Spekter er bekymret for at andelen som står utenfor arbeidslivet er altfor høy. – Vi kan ikke fortsette å ha 1 av 5 i yrkesfør alder utenfor arbeidslivet på en helserelatert ytelse, sier Anne-Kari Bratten.↔

INKLUDERE: Spekter er bekymret for at andelen som står utenfor arbeidslivet er altfor høy. – Vi kan ikke fortsette å ha 1 av 5 i yrkesfør alder utenfor arbeidslivet på en helserelatert ytelse, sier Anne-Kari Bratten.↔

Ole Palmstrøm

Spekter er arbeidsgiverorganisasjon både for en del private bedrifter og for mange store offentlig eide virksomheter, som helseforetakene, NRK, Avinor, Posten og Vy. Tidligere Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud kalte i sin tid Spekter for «den mest aggressive arbeidsgiverforeningen i landet», men når direktør Anne-Kari Bratten snakker om det beste ved det norske arbeidslivet, er det samarbeid og medvirkning hun prediker.

Er det områder der fagforeningene har for mye innflytelse eller medbestemmelse?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er ikke slik vi tenker i Spekter, og det er ikke sånne diskusjoner vi har. Vi tenker mer på hvordan vi kan bidra til at de tillitsvalgte og ledelsen finner fram til hensiktsmessige samarbeidsformer.

Det hender så visst at arbeidsgiverforeningen må forklare en og annen leder eller tillitsvalgt hvorfor vi har det systemet vi har, med samarbeid, medvirkning og styringsrett. Men i det store og det hele opplever Spekter at det er høy tillit mellom partene i det norske arbeidslivet, sier Bratten.

– Du skal faktisk ikke så langt utenfor Norges grenser før du har ledere som ikke tar tillitsvalgte med på råd, påpeker hun.

Samarbeid letter omstilling

Men vent litt, det er ett område hvor fagforeningene har for mye innflytelse, innrømmer Bratten. Det gjelder arbeidstidsbestemmelsene. Mer om det snart.

Men først må vi høre hva en annen direktør mener.

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke, en av de store arbeidsgiverorganisasjonene som organiserer bedrifter innenfor handel- og servicenæringen.

– Hvis du spør medlemmene våre, tror jeg du kan du få alle slags svar. Noen synes det er krevende med fagforeningene, andre synes det er godt å ha en fagforening å jobbe sammen med i vanskelige omstillinger, sier Kristensen.

 «Vi er for det organiserte arbeidslivet», gjentar Virke-direktøren gang på gang. Det betyr ikke bare organiserte bedrifter, men også et arbeidsliv der arbeidstakerne fagorganiserer seg, understreker han.

– I land hvor fagbevegelsen ikke har en sterk posisjon, får man mange rare utslag. Jeg mener vi har lavere omstillingskostnader i Norge på grunn av den måten vi jobber på, sier Kristensen.

Mer styring over arbeidstiden

So far, so good. Men så var det disse arbeidstidsbestemmelsene, da. Enkelt forklart vil Spekter at arbeidsgiver skal få større mulighet til å bestemme hvordan arbeidstiden skal legges opp, i virksomheter der det jobbes skift eller turnus.

Per i dag kreves for eksempel en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt for at ledelsen skal kunne gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Ved å gjennomsnittsberegne arbeidstiden kan arbeidstaker i noen uker jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid mot at hun i andre uker jobber mindre, slik at gjennomsnittet i løpet av perioden holder seg innenfor det antall timer loven fastsetter.

Spekter vil at arbeidsgiver innenfor lovens grenser skal kunne gjøre slike grep med arbeidsplanene uten at det krever en underskrift fra en tillitsvalgt.

– Nå er det ikke LO som volder oss størst utfordring på arbeidstidsområdet, men Unio, understreker imidlertid Anne-Kari Bratten.

Norsk Sykepleierforbund har nemlig et landsmøtevedtak på at medlemmene ikke skal måtte jobbe oftere enn hver tredje helg.

– Det er bare det at pasienter blir syke også i helgene, påpeker Bratten.

– Arbeidstidsbestemmelsene gjør det langt mer krevende å sikre faglig forsvarlighet og god kompetanse i helgene, særlig på sykehusene. Vi ser at kompetansen ved norske sykehus er svakere i helgene enn den er i ukedagene. En forskningsrapport fra FHI viser faktisk at det er større risiko for død hvis du blir lagt inn i helgen sammenlignet med hvis du blir lagt inn en ukedag.

Spekter-lederen lover at de til gjengjeld er villige til å øke ulempesatsene for helgearbeid.

Midlertidige ansettelser

Utover arbeidstidsbestemmelsene lever Spekter godt med innholdet i arbeidsmiljøloven, hevder Bratten.

– Det er ingenting annet i arbeidsmiljøloven jeg har tenkt å bruke en eneste kalori på, sier hun til LO-Aktuelt.

Hun understreker at Spekter også var den eneste av arbeidsgiverorganisasjonene som ikke støttet endringene i arbeidsmiljøloven i 2015, som gjorde det lettere å ansette folk midlertidig.

– Nå har den nye regjeringen bestemt seg for å reversere det, og det går helt fint, kommenterer Bratten.

Akkurat det er imidlertid ikke Virke-sjefen enig i.

– LO er tydelig på at man bør fjerne den utvidede adgangen til å ansette midlertidig. Der er vi uenige, sier Horneland Kristensen.

Virke var blant organisasjonene som ønsket liberaliseringen av arbeidsmiljøloven velkommen i 2015. Nå mener Virke-sjefen at tallene viser at fagbevegelsen tok feil i sine advarsler: Det ble ingen kraftig økning i midlertidige ansettelser. Tall fra SSB viser derimot at andelen midlertidig ansatte har holdt seg relativt stabil. Sammenligner vi med begynnelsen av 00-tallet, har andelen midlertidige gått ned.

– Det går altså motsatt vei. Noen ganger er det behov for å ansette midlertidig. Det betyr ikke at vi mener det skal være useriøse forhold, sier Horneland Kristensen.

Forenkle arbeidsmiljøloven

Men om bestemmelsen om midlertidig ansettelse bør få stå, er det andre ting Virkes administrerende direktør kan tenke seg å endre i arbeidsmiljøloven. Den er rett og slett for vanskelig å forstå, argumenterer han.

– Norske virksomheter har i snitt rett i overkant av ti ansatte, og da er dagens lov komplisert. Det må være lett å gjøre rett.

Mange små bedrifter gjør så godt de kan, men ender likevel opp med å gjøre feil fordi de mistolket lovteksten, hevder Horneland Kristensen. Arbeidsmiljøloven bør derfor forenkles, både i språk og struktur, mener han.

– En lettere tilgjengelig lov vil også gjøre det lettere å benytte seg av det handlingsrommet som ligger der skjult i dag.

MIDLERTIDIGE STILLINGER: – LO er tydelig på at man bør fjerne den utvidede adgangen til å ansette midlertidig. Der er vi uenige, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke.

MIDLERTIDIGE STILLINGER: – LO er tydelig på at man bør fjerne den utvidede adgangen til å ansette midlertidig. Der er vi uenige, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Martin Guttormsen Slørdal

Den vanskelige sykelønna

Et annet spørsmål der Virke og LO ikke alltid har vært like enige, er sykelønnsordningen. For LO har «full lønn under sykdom» vært et ufravikelig krav. Gang etter gang har organisasjonen slått tilbake forslag om å endre sykelønnsordningen. Da avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, skulle reforhandles i 2018, nektet Virke å gå med på en avtale som «stenger for nødvendige endringer i sykelønnsordninger». Akkurat hvilke endringer Virke ønsker seg, er Horneland Kristensen mer vag på. Sammen med Luxembourg har Norge den økonomisk gunstigste sykepengeordningen for arbeidstakere i hele Europa, påpeker Virke. En for høy og langvarig kompensering ved sykefravær kan skape en distanse til arbeidslivet. Derfor er det bedre å redusere kompensasjonsgraden over tid, mener Ivar Horneland Kristensen.

– Vi er ikke låst til noen modell og vil ikke ha kutt for kuttets skyld. Karensdag er ikke blitt foreslått, og er heller ikke noe Virke går inn for. Sist gang sykepengeordningen var oppe til diskusjon, gikk Virke inn for en videre utredning av ny modell, påpeker han.

Også Spekter-leder Anne-Kari Bratten er positiv til å utrede sykelønnsordningen, men mener en skal passe seg vel for å hoppe på kjappe løsninger.

– Jeg er tilhenger av alt som kan bidra til å få ned sykefraværet. Tilrettelegging på arbeidsplassen, kompetanseutvikling, gode ledere som forstår at folk er hele mennesker, et godt fysisk arbeidsmiljø – alt det der er jeg villig til å gå i demonstrasjonstog for. Men jeg kommer ikke til å stille meg bak en endring i en så grunnleggende rettighet som sykelønn uten at vi vet hvordan det kommer til å treffe arbeidslivet.

Det største problemet med sykefravær i Norge, mener Bratten, er at ingen vet hvorfor norske kvinner har mye høyere sykefravær enn norske menn.

– Så lenge ingen kan forklare hvorfor, så går det heller ikke an å sette inn tiltak. Da kan vi verken innføre karensdager eller gjøre endringer i sykelønnsordningen. For vi vet rett og slett ikke om det virker. 

Denne skaper debatt: 16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Utfordringer med AFP

På ett punkt er Virke og Spekter ganske ulike. Mens 91 prosent av Spekters medlemsbedrifter har tariffavtale, gjelder det bare 28 prosent av Virkes bedrifter. Den andelen bør opp, mener Horneland Kristensen. Men da må tariffavtalene utvikles i takt med tiden, hevder han. Avtalene må rett og slett gjøres attraktive både for arbeidstakerne og for bedriftene. Slik er det ikke alltid i dag, mener Virke-direktøren.

– Fra Virkes og virksomhetenes ståsted er det ikke til å stikke under stol at det er utfordringer knyttet til AFP, høye lønnsnivåer på grunn av garantiordninger og lite fleksible arbeidstidsordninger. Vi må unngå å havne der at avtalene i all hovedsak blir et verktøy for å begrense arbeidsgivers styringsrett, sier han.

Både Virke og Spekter peker på AFP-en som den store elefanten i rommet.

– Jeg hører at LO mener at AFP er rekrutterende, men den er også det motsatte på bedriftssiden. Hvis vi alle er enige om at vi skal øke organisasjonsgraden på begge sider av bordet, må vi se etter de elementene som hindrer organisering. AFP er åpenbart en slik hindring, slår Bratten fast.

Det er ikke noe umoralsk ved ikke å være organisert så lenge bedriften driver seriøst, mener Anne-Kari Bratten. Men det bør være et mål for landet at flest mulig er organisert og omfattet av tariffavtale. Om Bratten hadde fått bestemme, hadde hun gjort AFP-en til en del av folketrygden, ikke til en tariffbestemmelse.

– LO blir sure for hver gang vi sier det, men det er dette vi mener.

– Hvis du kunne fått LO til å endre syn i bare én eneste sak, hvilken sak ville du prioritert da?

– Det er helt åpenbart flørtingen de har med sekstimersdagen. Det er ikke bærekraftig. Norge trenger all den arbeidskraften vi kan fremskaffe i årene framover. Hvis døgnet har 24 timer, så klarer vi oss med tre skift i løpet av et døgn. Innfører vi sekstimersdag, må vi ha fire skift. Det har vi rett og slett ikke arbeidskraft til i årene framover. 

Mye lest: «Amir» vil jobbe, men får ikke lov: – Det er farlig å holde mennesker på den måten i mange år

Jeg hører at LO mener at AFP er rekrutterende, men den er også det motsatte på bedriftssiden.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

09.01.2022
07:15
19.01.2022 13:38Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Privat

To timer etter at de kjørte sammen, fikk han beskjed om at kollegaen var død

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

Ole Palmstrøm

Over 100 ansatte hadde vært inne i mappa hennes hos Nav

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

Teddy TV/TV 2

«Petter Uteligger» flyttet inn i kommunal bolig: – Det provoserte meg noe jævlig

Gruppesamtalene i ND-programmet var mye bedre enn ventet, synes «Trond» (53), som veteran følte han at han hadde noe å bidra med.

Gruppesamtalene i ND-programmet var mye bedre enn ventet, synes «Trond» (53), som veteran følte han at han hadde noe å bidra med.

Eirik Dahl Viggen

«Trond» (53) har vært i fengsel store deler av livet. Nå prøver han å komme seg opp av grøfta

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned. Over 200 ansatte er berørt: – Vi visste overhodet ingenting

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

Stadig færre LO-medlemmer stemmer Ap. Sjekk det store fallet her

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Debatt

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Hanna Skotheim

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Norske hjørnesteinsbedrifter kan forsvinne, advarer tillitsvalgte

Kronikk

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Ole Palmstrøm

«Markedet» er en illusjon. Vi trenger nå politisk styring

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Roy Ervin Solstad

Langtransportsjåfører har dårligere reisegodtgjørelse enn andre

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Colourbox

Straffen for innsidehandel er streng. Slik unngår du den som tillitsvalgt


Flere saker