JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FANN LØYSING: Staten sette ein stoppar for at Horten kommune kan nekte serveringsstadar skjenkebevilling, dersom dei ikkje betaler den lovfesta minstelønna i bransjen. Risør, Tvedestrand og Kristiansand kan ha funne ei alternativ.

FANN LØYSING: Staten sette ein stoppar for at Horten kommune kan nekte serveringsstadar skjenkebevilling, dersom dei ikkje betaler den lovfesta minstelønna i bransjen. Risør, Tvedestrand og Kristiansand kan ha funne ei alternativ.

Colourbox

Krav om minstelønn

Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn

Staten meinte krav om minstelønn for å få skjenkebevilling er ulovleg. No kan tre sørlandskommunar ha funne ei ny løysing.

07.06.2022
06:00
15.06.2022 10:57

tormod@lomedia.no

– Vi er spente på om nokon køyrer ein lovlegskapskontroll hos Statsforvaltaren, for dette er ein floke som mange kommunar har slite med, seier kommunestyrerepresentant for Raudt i Risør, Andrew Windtwood, til Magasinet for fagorganiserte.

I slutten av april fekk han fleirtal i kommunestyret for denne formuleringa i den alkoholpolitiske planen til kommunen:

«Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være ein del av grunnlaget for kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter alkoholloven § 1-7a.»

Staten sa nei

Bakgrunnen er ein lovlegskapskontroll av eit vedtak i Horten kommune, om at «det settes krav om avlønning etter minstelønn av virksomheter med serveringsbevilling».

Vedtaket er ulovleg, konkluderte Statsforvaltaren i Agder i fjor.

Statsforvaltaren kunne «ikke se at det er adgang til å stille vilkår om krav til minstelønn for de ansatte hverken etter serveringsloven eller etter alkoholloven».

Hovudgrunnen var at vedtaket «ikke oppfyller saklighetskravet om at dette vilkåret vil bidra til å begrense tilgjengeligheten og skadevirkningene av alkoholholdig drikk som er lovens hovedformål».

I blant anna overnatting-, servering- og cateringverksemder er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort. Altså: Det er ulovleg for arbeidsgivarar å betale tilsette mindre.

Ei rekke norske kommunar har vedtatt krav om å betale tilsette denne minstelønna, knytt til skjenkebevilling.

Les meir: Staten stoppar krav om minstelønn for å ha skjenkebevilling

Nytt minstelønn-krav

– Eg er heilt einig med Statsforvaltaren i at det ikkje er eit lovleg vedtak, det var derfor vi ønska å finne ei anna løysing, seier Windtwood i Risør.

Formuleringa i vedtaket i Risør er henta frå eit forslag om universell utforming knytt til skjenkebevilling, som vart vedtatt på same kommunestyremøte. Tilrettelegging for folk med funksjonsnedsetting er lovfesta gjennom likestillings- og diskrimineringslova, og Windtwood seier den politiske sekretæren i kommunen jobba med same problemstilling som i vedtaka om minstelønn knytt til skjenkebevilling.

– Det er ikkje i seg sjølv eit vilkår for å få skjenkebevilling, det opnar ikkje lova for. Men det kan inngå i den heilskaplege skjønnsvurderinga.

– Dette handlar om næringsomsyn og omdømmeomsyn for kommunen. Det handlar om at vi ikkje ønsker at useriøse nyetablerte skal konkurrere med seriøse etablerte, og at vi vil ha eit rettferdig og seriøst arbeidsliv i kommunen.

– Det er vel heller ikkje noko som står i vegen for at kommunen tipsar Arbeidstilsynet dersom ein serveringsstad ikkje kan dokumentere lovleg lønn?

– Nei, absolutt ikkje.

Windtwood har også hatt kontakt med ordførar Marianne Landaas i nabokommunen Tvedestrand, som i fjor fremma eit forslag om minst allmenngjort tarifflønn eller tariffavtale for å ha skjenkebevilling.

– Enkelte vil kanskje seie at vedtaket vårt er veikare, men da må ein gå inn for å endre alkohollova, meiner Windtwood i Risør.

– Vi kallar dette Risør-modellen, og håpar fleire kommunar følger etter.

Tvedestrand og Kristiansand

Allereie har dei to sørlandskommunane Tvedestrand og Kristiansand følgt etter.

Begge har hatt utfordringar etter lovlegskapsvurderinga av vedtaket i Horten.

10. mai fatta kommunestyret i Tvedestrand eit einslydande vedtak som i Risør, etter forslag frå ordførar Marianne Landaas i Høgre og varaordførar Vidar Holmsen Engh i Arbeidarpartiet.

I fjor haust behandla formannskapet i Tvedestrand eit forslag om å «innføre et krav til skjenkesteder med kommunal skjenkebevilgning at bedriften skal betale de ansatte minst allmengjort tarifflønn, eller ha tariffavtale med de ansatte, for å inneha kommunal skjenkebevilgning og at brudd på dette kan på selvstendig grunnlag medføre at bevilgningen trekkes tilbake». Behandlinga i kommunestyret i Tvedestrand vart derimot sette på vent etter at Statsforvaltaren i Agder kontakta kommunen, og viste til lovlegskapskontrollen av vedtaket i Horten.

18. mai følgde bystyret i Kristiansand på med same vedtak som i Risør, etter forslag frå Ap, SV og Raudt.

Vedtaket i Kristiansand erstattar punktet i den alkoholpolitiske handlingsplanen, om at «det stilles som krav at det betales minst allmenngjort tarifflønn i alle virksomheter som tildeles skjenkebevilling». Den gamle formuleringa vart vedteken i 2020, og administrasjonen foreslo no at bystyret fjerna punktet etter lovlegskapsvurderinga av vedtaket i Horten.

Også i Arendal skal forslaget frå Risør opp i kommunestyret, fremma av representanten Jonny Ingebrigtsen i Raudt.

Heile vedtaket

Risør/Tvedestrand/Kristiansand «kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakere i kommunens overnattings- og serveringsbransje lønnes etter tariff. Forskrift om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal følges. Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være ein del av grunnlaget for kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter alkoholloven § 1-7a.»

Skjenkebevilling

Frå alkohollova:

«§ 1-1. Lovens formål.

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»

«§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet ellers. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking.»

«§ 4-3. Vilkår knyttet til bevillingen

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.»

Allmenngjort lønn

For overnatting-, servering- og catering-verksemder er minstelønna i tariffavtala mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Reiseliv allmenngjort gjennom forskrift. Lønna gjeld altså også i verksemder utan tariffavtale.

Allmenngjort lønn i overnatting-, servering- og catering-verksemder er per dags dato minst 175,47 kroner timen for arbeidstakarar over 20 år, og etter fire månader praksis for arbeidstakarar over 18.

Lønna er minst 114,08 kroner timen for arbeidstakarar som er 16 år, 123,58 for arbeidstakarar som er 17 og 137,84 for arbeidstakarar som er 18.

Formålet med allmenngjeringslova «er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet».

Den statlege Tariffnemnda vedtar allmenngjering, og dei store fagforbunda og arbeidsgivarforeiningane kan krevje allmenngjering av tariffavtalene sine.

Arbeidstilsynet kontrollerer at verksemdene følger dei allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkåra, og kan pålegge verksemdene å gjere det.

Arbeidsgivarar kan straffast med bøter og fengsel dersom dei ikkje følger dei allmenngjorte vilkåra.

07.06.2022
06:00
15.06.2022 10:57

Heile vedtaket

Risør/Tvedestrand/Kristiansand «kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakere i kommunens overnattings- og serveringsbransje lønnes etter tariff. Forskrift om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal følges. Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om serveringsstedet betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være ein del av grunnlaget for kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av bevillingssøknad etter alkoholloven § 1-7a.»

Skjenkebevilling

Frå alkohollova:

«§ 1-1. Lovens formål.

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»

«§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet ellers. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking.»

«§ 4-3. Vilkår knyttet til bevillingen

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.»

Allmenngjort lønn

For overnatting-, servering- og catering-verksemder er minstelønna i tariffavtala mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Reiseliv allmenngjort gjennom forskrift. Lønna gjeld altså også i verksemder utan tariffavtale.

Allmenngjort lønn i overnatting-, servering- og catering-verksemder er per dags dato minst 175,47 kroner timen for arbeidstakarar over 20 år, og etter fire månader praksis for arbeidstakarar over 18.

Lønna er minst 114,08 kroner timen for arbeidstakarar som er 16 år, 123,58 for arbeidstakarar som er 17 og 137,84 for arbeidstakarar som er 18.

Formålet med allmenngjeringslova «er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet».

Den statlege Tariffnemnda vedtar allmenngjering, og dei store fagforbunda og arbeidsgivarforeiningane kan krevje allmenngjering av tariffavtalene sine.

Arbeidstilsynet kontrollerer at verksemdene følger dei allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkåra, og kan pålegge verksemdene å gjere det.

Arbeidsgivarar kan straffast med bøter og fengsel dersom dei ikkje følger dei allmenngjorte vilkåra.
Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen


Flere saker