JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tillitsvalgte glade for nye innleieregler: – Et kjærkomment verktøy

Nye regler for å leie inn arbeidskraft har gjort det enklere å ha oversikt og dialog med bedriften.

Atle Espen Helgesen / Sissel M. Rasmussen

petter@lomedia.no

Fra 1. april i år ble nye regler for bruk av innleid arbeidskraft gjeldende.

Da ble blant annet muligheten til å fritt leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» tatt bort.

– Det er klart det ble litt panikk og mye «armer og bein» for bedriften da denne saken ble varslet. Men det har gått seg til og vi har fått på plass gode ordninger, forteller nestleder Trine Hansen Stavland i Industri Energi-klubben i Equinor.

Hun viser til at bedriften, sammen med tillitsvalgte, lagde en «rammeavtale» og retningslinjer for hvordan innleieavtaler skulle utarbeides og behandles i bedriften.

Noen måneder etter at de ble innført, er hun og andre tillitsvalgte fornøyde med effekten av dem.

Har fått mer oversikt og innsyn

De nye innleiereglene gjør at det bare er bedrifter med tariffavtale og en fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå. Og det må være avtalt med tillitsvalgt i innleiebedriften.

For bygge- og anleggsbransjen, hvor innleid arbeidskraft har vært spesielt utbredt, er det totalforbud mot innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

LO feiret de nye reglene, men EUs overvåkingsorgan, Esa, mener de bryter med EØS-avtalen og vil fjerne dem.

Tillitsvalgte i LO-forbundet Industri Energi er fornøyde med reglene og det de har ført med seg.

– Vi får presentert nivået på innleie og vi har fått arenaer i bedriften der vi kan diskutere behov og omfang av innleie. Den nye innleieloven har også gjort at bedriften er nødt til å bli mer presise i det behovet de har, forteller Stavland fra Equinor-klubben.

Planlegging av arbeidsstokken og rekrutteringa har nok vært der fra før, mener hun, men det har blitt mer formalisert med de nye reglene.

De ulike forretningsområdene i bedriften har hver sin arena, Bedriftsutvalg, hvor alle innleieavtalene skal vurderes.

I den samme arenaen gir retningslinjene som er etablert, en forpliktelse for bedriften til å presentere oversikt over bruken av innleid arbeidskraft.

Alle søknader om innleie sendes også til forbundet sentralt for å få innspill og kommentarer, forklarer Equinor-tillitsvalgte.

– Et kjærkomment verktøy som tillitsvalgt

Også hos norsk sokkels første fagforening Ekofisk-komiteen, som er Industri Energi-klubben i operatørselskapet ConocoPhillips, har de merket en endring i positiv retning etter at den nye loven kom på plass.

Siden de er et såpass stort selskap, er det hele tiden pågående prosjekter av ulik størrelse.

Komiteen organiserer rundt 60 prosent av de ansatte i bedriften i Norge, og innleie ved midlertidige behov må avtales med dem.

– Det ga oss et godt utgangspunkt og en god forhandlingsposisjon, forteller leder Eirik Birkeland av komiteen.

I den ettårige avtalen om innleie mellom fagforeningene og operatørselskapet lå det blant annet en forpliktelse om at 22 nye personer skulle ansettes, i tillegg til planlagte ansettelser.

Her får innleide og tidligere innleide fortrinnsrett på stillingene, som nå er i ferd med og besettes.

– De nye innleiereglene er et kjærkomment verktøy i vår verktøykasse som tillitsvalgte. For å øke grunnbemanning, redusere overtidsbruk og jobbe langsiktig med å redusere innleiebruken totalt sett.

Ifølge Birkeland er forbundet i gang med å utveksle erfaringer på tvers av bedrifter og vil fortløpende vurdere om avtalene bør forsterkes eller loven strammes ytterligere inn.

Har ført til flere faste ansettelser

Ved det tyske konsernet Bilfingers fabrikk på Herøya i Porsgrunn har den nye loven ført til flere faste ansettelser, ifølge leder av klubben og Herøya Arbeiderforening Tor-Morten Thorsen.

Det har ifølge han skjedd fordi de har vært lojale til lovverket, og dermed korrigert ulovlig innleie.

Han understreker at det er viktig med et godt samspill mellom ledelsen og tillitsvalgte for å dispensere for innleie der det er riktig.

– De nye innleiereglene har bidratt til et større fokus på de positive virkningene for stabilitet og satsing på egne ansatte for å høyne kompetanse, sier han.

Bedriftens strategi er at ved riktig bruk av inn- og utleie, unngår de en risiko for sanksjoner på grunn av lovbrudd.

Klubblederen poengterer at det er avgjørende at reglene praktiseres riktig, blant annet ved at tillitsvalgte har kunnskap om dem og bruker innflytelsen de nå har, for at dette skal være et godt bidrag til faste ansettelser og riktig bruk av innleid arbeidskraft.

– Det er sjeldent at tillitsvalgte blir så sentralt plassert i praktiseringen av et lovverk som dette – bruk den muligheten.

Ifølge Thorsen er det enkelte bedrifter som skal ha fått juridisk bistand for å tolke loven i motsatt retning av hva motivet for loven er. Han frykter konsekvensene hvis disse tolkningene ikke blir korrigert.

– Det er derfor nødvendig at LO og forbundene er mer på offensiven sammen med de seriøse bedriftene for å motgå spekulative tolkninger, sier han, og legger til at fagbevegelsen må ha mer styrke for å støtte regjeringens lovendringer for et bedre og seriøst arbeidsliv.

Bedre betalt som innleid konsulent

Det finnes imidlertid flere åpninger for å leie inn arbeidskraft.

Blant annet kan en bedrift leie inn konsulenter til klart avgrensa prosjekt, så lenge den innleide har spesialkompetansen prosjektet etterspør.

Equinor har en stor andel individuelt avlønna, dette gjelder også innleide konsulenter. Og mange av dem takker nei til fast jobb i Equinor når de får muligheten.

– Det er bedre betalt utenfor Equinor, for vi er ikke lønnsledende i bransjen. De velger heller og leies inn som konsulent enn å bli fast ansatt. Slik arbeidsmarkedet er nå, er det ikke interessant med fast ansettelse og lavere lønn, forteller hun.

Hvis du ikke er fast ansatt i bedriften er det flere goder og ordninger du går glipp av.

Blant annet kan det innebære mye mindre forutsigbarhet, ved at du for eksempel kan bli flytta rundt til ulike lokasjoner.

Stavland mener det også kan gå utover dine rammevilkår, pensjonsrettigheter, sosiale goder, trygghet og et fast arbeidsfellesskap hvor du føler en form for tilhørighet.

– Forbundet og tillitsvalgte i bedriften ønsker flest mulig faste ansettelser, og det er det vi mener er det mest bærekraftige på sikt. Hovedformålet må være å sikre en grunnbemanning som i utgangspunktet gjør at vi slipper innleie. Totalt sett har bedriften vist en svak nedgang i antall, men det er enda en vei å gå for å få ned bruk av innleie.

Equinor: – Avhengig av et godt samarbeid

I et stort selskap som Equinor er det mange som er innleid av ulike grunner, og også flere selskap som er inne for å gjøre en jobb for dem.

I 2022 ble det ansatt i overkant av 2600 nye i selskapet globalt, ifølge Equinor. Dette tallet vil kunne variere fra år til år, men vil ligge på omtrent samme nivå i år, ifølge selskapet.

Pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor sier de opplever at de nye innleiereglene har blitt håndtert godt i samarbeid med fagforeningene i bedriften.

– Det har vært krevende, men konstruktive samtaler som har resultert i at vi har fått på plass viktige avtaler for innleie. Vi er avhengig av et godt samarbeid også framover for å kunne ha fleksibilitet i arbeidsstyrken.

Ifølge Skjelsbæk er bruken av innleie i bedriften begrenset, og har over tid ligget på rundt 6 prosent av arbeidsstyrken.

Per september i år har de nærmere 1070 innleide, og fra januar til august i år er bruken redusert fra 5,9 til 5,1 prosent.

– De fleste er hjemlet i avtale med fagforening og vikariater. Det er vanskelig å kunne fastslå en direkte sammenheng mellom antall ansettelser i 2023 og de nye innleiereglene, sier pressetalsperson Skjelsbæk.

Bekymret for at flere oppgaver blir satt ut

Leder Birkeland av Ekofisk-komiteen understreker at det er viktig at tillitsvalgte i nå bruker «verktøykassen» som innleiereglene er. Og at en må være oppmerksom på hvilke press de tillitsvalgte kan stå i, med tanke på at bedriftene fortsatt har store grad av styringsrett.

Både Ekofisk-lederen og tillitsvalgt Stavland i Equinor er bekymret for spesielt én ting; nemlig entrepriser, altså at man hyrer inn et annet selskap for å gjøre en jobb eller produsere en vare.

Såkalt «outsourcing».

– Jeg tror erfaringsoverføring mellom, og kursing av, tillitsvalgte er viktig framover for at lovendringen skal få den ønskede effekten, sier Birkeland.

Stavland frykter at mye problemer og diskusjon rundt fast ansettelse kan føre til at flere oppgaver blir satt ut til andre.

– Jeg tror nok entreprisene er en mye vanskeligere sak, for der er det mye mindre oversikt over hvor mange som er inne. Så her der det egentlig en gråsone, sier hun.

Og understreker at de ikke opplevd eller har noen bevis på at det er blitt gjort, men at det i bedriften finnes det mange entrepriser fra før av.

Slik ble loven endret

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i innleiebedriften.

Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn. Lovgivningen er en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener denne reguleringen strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.

Hva er de nye innleiereglene?

De nye innleiereglene trådte fullt i kraft fra 1. juli. Dette er det nye regelverket:

• Bedrifter kan ikke bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.

Kilde: FirFagbevegelse

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Slik ble loven endret

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i innleiebedriften.

Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn. Lovgivningen er en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener denne reguleringen strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.

Hva er de nye innleiereglene?

De nye innleiereglene trådte fullt i kraft fra 1. juli. Dette er det nye regelverket:

• Bedrifter kan ikke bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.

Kilde: FirFagbevegelse