JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sjøfolk skulle få en lov mot sosial dumping: Nå får regjeringen slakt

Titusenvis av arbeidsplasser på norsk sokkel kan gå tapt for norske arbeidere, mener LO.

Kim Velve

tri@lomedia.no

torgny@lomedia.no

tonje@lomedia.no

I et omfattende høringssvar fra LO slaktes regjeringas forslag for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i norske farvann og på sokkelen.

Forslaget som nå er på høring har mange smutthull og vil gjøre det mulig å bruke utenlandske arbeidere som tjener helt ned til 10.000 kroner i måneden, mener Norsk Sjømannsforbund.

– Norske arbeidere kan rett og slett ikke konkurrere med utenlandske arbeidere som tjener en fjerdedel av en vanlig norsk lønn, sier Kurt Inge Angell, leder av Norsk Sjømannsforbund.

Framover vil det skapes titusenvis av nye arbeidsplasser på norsk sokkel, ifølge Angell. Men slik regjeringens forslag er nå, kan våre felles ressurser på havet bli høstet med sosial dumping.

I femten år har det vært en kamp for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på kysten og på sokkelen.

Tidligere har fagbevegelsen blitt lovet at lønns- og arbeidsvilkår skulle bli regulert med en egen lov. Dette har regjeringa gått bort fra. Nå skal dette reguleres gjennom sektorlovgivning og i forskrift.

Da et lovforslag ble annonsert i mars het det at en ny lov ville gjøre slutt på sosial dumping på sjøen. Det skulle sikre skip som seiler med norske lønnsvilkår lik konkurranse i forhold til skip med bekvemmelighetsflagg og billig arbeidskraft.

To av tre skip

I dag seiler to av tre skip i innenriksfarten lønns- og arbeidsvilkår langt under norske vilkår, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt.

Forslaget som regjeringen sendte på høring 1. mai gjør det mulig for oljeselskapene med loven i hånd å fortsette og benytte leverandører som tilbyr dårlige, utenlandske lønnsvilkår til sine ansatte, mener LO i sitt høringssvar.

Jarlsbergost

– Forslaget er så langt en jarlsbergost med mer luft enn ost, sier Angell, når han skal karakterisere forslaget.

– At en Arbeiderpartiledet-regjering kan fremme et slikt forslag på et så sentralt område for arbeiderbevegelsen er trist, sier Angell.

 «Det kan ikke være sånn at det er åpning for fortsatt sosial dumping på utvalgte områder», skriver LO i sin høringsuttalelse.

– Virksomheter på sokkelen skjer mer og mer fra flytende innretninger, som skip og flyterigg. Et forslag må følge med i utviklingen og regulering må inkludere alle, ikke bare deler av arbeidsstokken, mener Angell.

Dette er saken

• Forslaget går ut på at norske lønns- og arbeidsvilkår i kysttrafikken skal sikres gjennom allmenngjøringsinstituttet, mens øvrige næringer skal sikres i den enkelte sektorlovgivningen. •

Regjeringen går med dette vekk fra det opprinnelige forslaget fra daværende statsråd Bjørnar Skjæran om en egen og selvstendig lov. 

Norsk lønn om bord

Jørn Eggum, leder av LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, har engasjert seg i saken.

 – Det er fullstendig uakseptabelt at ikke alle som arbeider om bord skal ha norsk lønn, sier Eggum.

 Han presiserer at det er gjennomført flere utredninger som viser at Norge kan gjennomføre et slikt krav innenfor lovverket.

 – Det arbeidsgiverne og politikken må forstå er at manglende tiltak vil føre til en forvitring av den maritime klyngen i Norge.

Nå har landet en regjering som forstår dette og tar grep for å sikre gode norske lønnsvilkår i sjøfarten, mener Eggum.

– Jeg håper havminister Marianne Sivertsen Næss støtter LOs kritiske merknader angående svakheter og hull i de foreslåtte reguleringene.

Petroleumsvirksomhet

Kritikken av regjeringas forslag kan oppsummeres slik:

• Krav om norsk lønn må nedfelles tydelig i en egen lov for sektoren. Det holder ikke med en forskrift som en regjering kan endre uten Stortingsbehandling.

• Det er ingen grunn til å unnta grupper av skip, eller kategorier av arbeidstakere, fra kravet om norsk lønn.

• Regjeringen vurderer å kunne unnta skip som opererer i et globalt marked. Dette er LO sterkt imot

• Uttrykket «maritime tjenester» er uklart. Det åpner for å kunne omgå kravet om norsk lønn for alle ansatte.

• Allmenngjøringsforskriften, eller aller helst loven, bør også gjelde skip som operere på Svalbard.

Regjeringa må lytte

Om bord i fartøy knyttet til petroleumsvirksomheten er det personell som ikke jobber med drift av skipet. Dette er industripersonell, og vil hvis forslaget blir vedtatt, holdes utenfor kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår.

I høringssvaret foreslår LO derfor en lovbestemmelse som gir ansatte på skip som leverer tjenester til petroleumssektoren, lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de tariffavtalene som gjelder for området.

– Dette er en av de tingene som er svært viktig for oss og våre medlemmer, sier Frode Alfheim som er leder i Forbundet Styrke (tidligere IE & FLT).

Det er LO, sammen med Styrke, Sjømannsforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund som har utarbeidet høringssvaret til Næringsdepartementet.

– Nå må vi jobbe videre med den politiske prosessen, og jeg regner virkelig med at regjeringa vil lytte til et enstemmig LO, sier Alfheim.

Skaper uklarhet

«LO mener det er noen betydelige svakheter ved lovforslaget, som uthuler hovedregelen

og prinsippet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. (…) Regjeringens forslag må strammes opp på flere måter, for å tydelig fastslå hvilke prinsipper som gjelder for det norske arbeidsmarkedet.», står det i svaret.

Forskriften som departementet har lagt fram, gjør at norsk lønn ikke skal gjelde for alle om bord, men kun de som jobber med «maritime tjenester».

LO mener at begrepet er egnet til å skape uklarhet. De mener at dette vil kunne skape et skille om bord der noe av besetningen er omfattet av kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, men ikke alle.

 «Dette kan vi ikke se noen gode grunner til, og vi mener det i forskrift verken kan være adgang til å unnta grupper eller kategorier arbeidstakere», skriver LO.

Langvarig streik

LO viser til at Forbundet Styrke (som da het IE & FLT) gjennomførte en elleve måneder lang streik for at industripersonellet om bord på brønnstimuleringsfartøyet Island Captain skulle få fastsatt sine lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid. Det maritime arbeidet om bord var dekket av tariffavtale.

De streikende vant gjennom med sitt krav. Arbeidet om bord på Island Captain dekkes nå av oljeserviceavtalen.

Forbundet krever at ansatte som leverer tjenester til petroleumsnæringen skal ha de samme lønns- arbeidsvilkår uavhengig av om de jobber om bord i et skip eller en oljeinstallasjon.

Svalbard

– Forslaget fra regjeringa går ut på å bruke allmenngjøringsloven til å regulere kystfarten. Dette er ikke LOs foretrukne løsning fordi det gir store utfordringer når det gjelder dokumentasjon og kontroll. Men i mangel av et bedre alternativ per nå, er dette bedre enn ingenting, sier Angell i Sjømannsforbundet.

Grundig gjennomgang

«Vi legger derfor til grunn at endringen i virkeområde for allmenngjøringsloven også gjelder for skip. LO legger til grunn at regjeringen tar grep for å hindre sosial dumping på land og på sjøen», skriver LO.

Nærings- og fiskeridepartementet er gjort kjent med kritikken fra LO. Statssekretær Even Tronstad Sagebakken ønsker ikke å kommentere kritikken på nåværende tidspunkt og skriver i en e-post til Maritim Logg:

«Vi ser fram til å gå grundig gjennom alle innspill som kommer før et endelig forslag legges fram.»

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse