JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anklager om sosial dumping

LO-forbund retter millionkrav mot Bravida etter innleie

Krever at entreprenør-giganten betaler diett og tillegg for 14 polske elektrikere, som var leid inn for å jobbe på det nye sykehuset i Stavanger.
Bravida har et eget ansvar for å gi de innleide elektrikerne utenbystillegg og diettpenger, selv om deres egen arbeidsgiver ikke vil gi dem det, mener Steffen Bjørkavåg Olsen.

Bravida har et eget ansvar for å gi de innleide elektrikerne utenbystillegg og diettpenger, selv om deres egen arbeidsgiver ikke vil gi dem det, mener Steffen Bjørkavåg Olsen.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

leif.kirknes@lomedia.no

– Vi mener dette dreier seg om sosial dumping, sier forbundssekretær i El og IT Forbundet, Steffen Bjørkavåg Olsen.

De polske elektrikerne er ansatt i bemanningsforetaket Arbeidskraft Valdres. I 2022 og 2023 var de utleid til entreprenøren Bravida for å jobbe på det store sykehusprosjektet i Stavanger (SUS).

I fjor høst tok medlemmer kontakt med EL og IT Forbundet og fortalte at de innleide elektrikerne ikke ble behandlet på lik måte som de Bravida-ansatte elektrikerne på prosjektet.

Forbundet hevder det er et brudd på reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven.

Dette sier arbeidsmiljøloven

§ 14–12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

arbeidstidens lengde og plassering,

overtidsarbeid,

varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

nattarbeid,

feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

(3) Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres

Til nå har både Bravida og bemanningsforetaket Arbeidskraft Valdres, der elektrikerne er ansatt, avvist kravet på godt over en million kroner.

De mener regelverket er fulgt slik det skal.

Det betyr at det mest sannsynlig blir rettet søksmål, både mot Bravida og mot Arbeidskraft Valdres, og da i to forskjellige søksmål.

Les svaret fra selskapene lenger ned i saken.

Fikk ikke diett eller håndpenger

Ifølge Landsoverenskomsten for Elektrofagene (LOK) skal det utbetales både diettpenger og utenbystillegg når det jobbes på et sted der de ansatte til daglig ikke bor.

De innleide elektrikerne fikk derimot ikke dekket dette. De ble avlønnet som om de skulle ha nattekvarter i eget hjem i Stavanger, selv om bedriften deres har adresse et helt annet sted i Norge og elektrikerne var hjemmehørende i Polen.

Innleiebedriften dekket losji og innkvartering, men betalte ikke ut diettgodtgjørelse.

Medlemmene har oppgitt en timelønn på mellom 275 til 300 kroner – alt inkludert.

De øvrige bemanningsselskapene som var engasjert på SUS, betalte all mat til sine ansatte, inkludert håndpenger.

Peker på solidaransvaret

Parallelt med at det er forberedt en egen sak mot Arbeidskraft Valdres, kjører også forbundet en prosess mot Bravida, som leide inn elektrikerne.

Bravida har oppgitt at de har betalt Arbeidskraft Valdres en timelønn på 470 kroner per time, noe som ikke er nok til å dekke eventuelle utenbystillegg, diett eller reisegodtgjørelser.

Distriktssekretær i EL og IT Forbundet Distrikt Hedmark og Oppland, Bjørn Tore Fremgården, har i over et halvt år jobbet for å få fram dokumentasjon i denne saken og mener Bravida her bryter loven om likebehandling.

Det er Steffen Bjørkavåg Olsen og EL og IT Forbundet enig i.

– Selv om det er Arbeidskraft Valdres som er disse elektrikernes arbeidsgiver, har oppdragsgiver, i dette tilfellet Bravida, solidaransvar som følge av arbeidsmiljøloven, mener Bjørkavåg Olsen.

Solidaransvaret er nedfelt i arbeidsmiljøloven, og innebærer at oppdragsgiver er ansvarlig for å utbetale lønn og annen godtgjørelse dersom en arbeidstaker lenger ned i leverandørkjeden ikke får utbetalt det han har krav på etter loven.

Bravida avviser kravet

31. april sendte LO-advokat Bjørn Inge Waage, på vegne av de 14 EL og IT-medlemmene, brev til Bravida Norge med krav om innsyn i oppdragsvilkårene for innleien og solidaransvar for de innleide arbeidstakerne. Det ble også gitt en frist for betaling av pengekravet.

Bravida har bedt om bistand fra NHO Elektro og NHO Elektros advokat Joachim Berge-Bang. Han skriver i et svarbrev på vegne av Bravida Norge AS at de ikke anser at Bravida har noe solidaransvar i denne saken.

«Det er en forutsetning for arbeidstakernes påståtte krav om utenbystillegg og diett, at arbeidstakerne kan kreve disse godtgjørelsene i samsvar med likebehandlingsprinsippet i aml. § 14-12a). Etter vår vurdering er dette vilkåret ikke oppfylt i denne saken», skriver advokaten.

I svaret pekes det videre på at de innleide var leid inn til Bravidas Stavanger-avdeling, som er en egen juridisk enhet, og at de ikke ville hatt verken krav på utenbystillegg eller diett hvis de hadde vært direkte ansatt hos innleier.

Styreleder i Arbeidskraft Valdres, William Holden, skriver i en e-post til Nettverk at de var i kontakt med EL og IT Forbundet i vinter og gjorde rede for sitt syn på saken via deres advokat.

«Vi mener vi har fulgt regelverket her og har som sagt gjort rede for det i vårt svar til El og IT Forbundet», skriver Holden.

Steffen Bjørkavåg Olsen sier til Nettverk at de nå vil møte LO-advokat Bjørn Inge Waage for å drøfte videre skritt i saken.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse