JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slik vil elektrikerne sikre lønnsvekst i åra framover

Elektrikerne er lei av at de blir hengende etter den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Nå ønsker de klare forbedringer i tariffavtalen.

Berit Morland

knut.viggen@lomedia.no

leif.kirknes@lomedia.no

Dyrtid, prisstigning og reallønnsnedgang dannet bakteppet for debatten på landstariffkonferansen for elektrofagene (LOK) i Sandefjord.

Det er særlig manglende uttelling i de lokale forhandlingene som frustrerer medlemmer og tillitsvalgte i mange klubber.

Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) er en såkalt normallønnsavtale, det vil si at lønna forhandles sentralt.

Avtalen åpner opp for at det også kan gis lokale tillegg, men disse forhandlingene har de siste årene ikke gitt noen særlig uttelling lønnsmessig.

Også lønnsutviklingen i mellomoppgjørene har av forskjellige årsaker vært altfor dårlig, mener landstariffkonferansen og det er bakgrunnen for at de valgte nettopp forbedringer av reguleringsbestemmelsene i paragraf 15 som prioritert lønnskrav.

Leder i Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Morten Svendsen (t.v.) og leder av redaksjonskomiteen på LTK, Knut-Richard Slettebø, følger debatten på landstariffkonferansen i Sandefjord.

Leder i Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Morten Svendsen (t.v.) og leder av redaksjonskomiteen på LTK, Knut-Richard Slettebø, følger debatten på landstariffkonferansen i Sandefjord.

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjør 2024

Et stort flertall av delegatene på konferansen i oktober, stemte for Øivind Wallentinsens forslag om at forbedringer av reguleringsbestemmelsene for 2. avtaleår i landsoverenskomsten skulle være eneste prioritet til lønnsoppgjøret i 2024.

Wallentinsen ble for øvrig valgt som leder av forhandlingsutvalget, mens forbundsleder Geir Ove Kulseth ble utpekt som den som skal lede forhandlingene med motparten Nelfo til våren.

• I forslaget heter det også at landstariffkonferansen vil at forhandlingsutvalget skal ha ett spesielt fokus på kravene om heving av fastlønna og skjerpelse av innleiebestemmelsene.

• Det ble også vedtatt et ønske om at forhandlingene i 2024 skal gjennomføres forbundsvist, noe som først avgjøres på LOs representantskap i februar.

EL og IT Forbundet avvikler i alt tre tariffkonferanser i høst, de to neste er IKT/Spekter 8. – 10. november og Energi fra 15. til 17. november.

Under landsstyremøtet i desember tas det stilling til oppgjørsform, basert på vedtakene i alle de tre konferansene.

Fire hovedpunkter

Landstariffkonferansen vedtok også en tariffpolitisk uttalelse, som omhandler både lønnsutvikling, spørsmålet om innleie, reformert AFP og arbeidstid.

Tariffpolitisk uttalelse:

Landstariffkonferansen for elektrofagene ble avholdt den 23. til 26. oktober 2023 i Sandefjord. Det var 98 delegater til stede på konferansen. Landstariffkonferansen 2023 vedtok at vi ønsker et forbundsvist oppgjør med følgende tariffpolitiske prioriteringer til tariffoppgjøret 2024.

Lønnsutvikling

Vi er nå inne i en dyrtid med en prisstigning som har løp løpsk, en galopperende renteutvikling og en strømpriskrise uten kontroll. Samtidig har våre medlemmer opplevd en reallønnsnedgang de senere år. Teknisk beregningsutvalg sine spådommer over forventet prisstigning har bommet flere ganger, til våre medlemmers disfavør. I vår normallønnsoverenskomst har vi for dårlige verktøy til å rette opp disse skjevhetene. Landstariffkonferansen mener at det ikke kan aksepteres at normallønnsoverenskomster kommer dårligere ut enn minstelønnsoverenskomster i mellomoppgjørene.

Landsoverenskomstens § 3E har utviklet seg til å bli en nærmest uoverstigelig oppgave, som legger et urimelig press på våre tillitsvalgte. De senere år har det kun blitt gitt marginale tillegg i de lokale forhandlingene, noe som er en viktig årsak til den betydelige reallønnsnedgangen våre medlemmer er påført. Samtidig har de lokale lønnsforskjellene stadig økt. Når Nelfos uttalelser i tillegg oppfattes av bedriftslederne at Landsoverenskomsten § 3E ikke innehar lokal forhandlingsrett, har Landstariffkonferansen konkludert med at § 3E har sluttet å fungere etter hensikten.

Landsoverenskomstens forhandlingsutvalg har i kommende periode fått i oppgave å utrede mulighetene og konsekvensene av å innføre et nytt kollektivt lønnssystem.

Grunnlønnen etter Landsoverenskomstens § 3A har i de senere år tapt i forhold til den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Forhandlingsutvalget må derfor arbeide for en bestemmelse som sikrer at grunnlønnen følger den generelle lønnsutviklingen. Videre vil vi kreve en generell utvikling av § 3A etter samme kriterier ved tariffoppgjøret i 2024.

Under de sentrale tarifforhandlingene tar vi hensyn til det seneste årets overheng, men ikke gapet mellom frontfagenes ramme og den faktiske prisveksten. Landstariffkonferansen anbefaler forhandlingsutvalget å utrede mulighetene og konsekvensene av å kunne innføre en lønnsregulering som hensyntar dette gapet.

Siden lønnsoppgjøret 2017 og 2020 ble statistikkmaterialet som brukes i Landsoverenskomsten § 15 til å utregne lønnstilleggene i § 3A i mellomoppgjøret endret. Denne endringen har gitt medlemmene en betydelig lavere lønnsutvikling. Landstariffkonferansen vil derfor prioritere forbedring i § 15 i lønnsoppgjøret 2024. Videre krever konferansen at bestemmelsen skal ivareta årslønnsveksten i mellomoppgjørene på lik linje med hovedoppgjørene.

Et viktig verktøy for lokale forhandlinger er tillitsvalgtes innsyn i medlemmenes lønn. I henholdt til Landsoverenskomsten § 16 punkt 7, har Nelfo forpliktet seg til å innsamle lønnsstatistikk og gi de tillitsvalgte en gjenpart. Ved tariffoppgjøret 2006 der denne bestemmelsen fikk sin nåværende utforming, fikk Nelfo innridd alle krav de mente måtte være på plass for å kunne samle inn disse lønnsdataene.

Landstariffkonferansen mener at det derfor er et alvorlig tariffbrudd når Nelfo i ettertid påstår at innsamlingen av disse dataene ikke lengre er mulig. EL og IT Forbundet må ta i bruk alle tilgjengelige midler for å presse Nelfo til å innfri sine tarifforpliktelser etter § 16 punkt 7.

Innleie

Landstariffkonferansen applauderer at det regionale forbudet mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fungerer som tilsiktet. De Factos rapport ‘Ute på byggeplass, på vei inn i en ny tid’ fra oktober 2023, dokumenterer at byggeplasser i forbudssonen nå tilnærmet er fri for innleie fra bemanningsforetak og det som forekommer kun er unntaksvis.

De tillitsvalgte må være bevisst sin mulighet til å stille krav og være trygge nok til å benytte veto-retten i lov- og avtaleverk til å avslå avtaler om innleie dersom kravene ikke blir møtt. Mange tillitsvalgte opplever et utilbørlig press fra arbeidsgiver for å signere avtaler om innleie, og møter usaklig argumentasjon og trakassering om man sier nei. Landstariffkonferansen aksepterer ikke slikt utilbørlig press. Erfaringene fra årets streik tilsier at tillitsvalgte som inngår avtale om innleie, i fremtiden må begrense varigheten på avtalen slik at den avsluttes innen 1. mai hvert år. Når flere bedrifter rammet streiken med innleide arbeidere må dette få en konsekvens!

Vi krever at det regionale forbudet mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser gjøres nasjonalt. Dette sikres ved å sørge for et vedvarende politisk flertall på venstresiden også ved fremtidige valg. Videre krever vi å begrense innleie fra bemanningsforetak innen elektrofag ved å styrke tariffbestemmelsene om innleie.

Reformert AFP

Landstariffkonferansen behandlet LOs forslag om reformert AFP og hadde ikke tillitt til at resultatet fra forhandlingene ville gjenspeile utgangspunktet. Konferansen avviste forslaget og vil heller forbedre den eksisterende AFP ordningen ved å tette hullene etter intensjonene fra tariffoppgjøret 2018.

En ny opptjeningsordning hvor uføre er den eneste gruppen som ikke får beholde sin AFP-opptjening og hvor unge straffes med urimelig lang opptjeningstid kan Landstariffkonferansen ikke akseptere. En annen tungtveiende årsak til konferansens vedtak var LOs manglende vilje til å gjennomføre en demokratisk uravstemning slik medlemmene ble lovet i 2018 og 2019.

Konferansen mener det vil være umulig å motivere medlemmene for en eventuell konflikt som vi oppfattet vil resultere i en svekket ordning. Av den grunn vedtok

konferansen å unnta tariffområdet fra et eventuelt streikeuttak ved et samordnet oppgjør for reformert AFP. Dette er en tydelig protest mot LOs manglende demokratiske prosess.

Vi registrerer at landsmøtet i Fellesforbundet, som ble avholdt parallelt, har konkludert likt og avviser reformert AFP.

Arbeidstid

Landstariffkonferansen ser at det har vært en positiv utvikling i hvilke arbeidstidsordninger det søkes om, ordninger som sikrer mest mulig fritid i hjemmet og som i minst mulig grad berører helg. Samtidig er det en bekymring at vi stadig ser nye eksempler på at vilkårene for de godkjente arbeidstidsordningene, blir brutt. Fremover må LOK miljøet sette større fokus på å avdekke brudd på arbeidstidsordningene. Brudd som; arbeid i den arbeidsfrie perioden, kun bruk av nattarbeid ved dag/natt ordninger hvor det skal alterneres, eller manglende kompensasjon i form av tariffstridig avlønning.

Man har de siste årene sett en betydelig økning i omfang av arbeid på natt i enkelte miljø, eksempelvis innen vei og tunell, og man ser at hensynet til økonomi og ulemper for trafikantene settes foran helsa til de som skal utføre arbeid. Nattarbeid er dokumentert helseskadelig, og terskelen for å ta nattarbeid i bruk må heves betydelig.

Overgangen til et felles elektronisk system for arbeidstidsordninger (ATO) i LO har bidratt til en enklere og raskere saksgang som speiler den digitale utviklingen i samfunnet. Det er allikevel viktig at de tillitsvalgte sammen med verneombudene fortsatt tar seg nok tid til en grundig behandling av søknadene.

Landstariffkonferansen mener at verneombud skal være med i søknadsprosessen om arbeidstidsordninger.

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer og endre eventuelle feil som fremkom under behandlingen av den tariffpolitiske uttalelsen. Uttalelsen skal så oversendes de andre landstariffkonferansene, forbundsstyret, landsstyremøtet i desember 2023, og fagbladet Nettverk.

Tariffkonferanser i EL og IT

EL og IT Forbundet arrangerer tre landstariffkonferanser i høst i forkant av neste års hovedoppgjør og har gjort det siden forbundet ble stiftet for 25 år siden. Det sikrer en bred demokratisk medvirkning i tariffprosessen.

Konferansene samler rundt 300 tillitsvalgte fra hele landet og det bidrar til en bred debatt rundt lønns- og tekstkrav forut for lønnsoppgjøret.

Landstariffkonferansen for elektrofagene (LOK) har en nesten 40 år lang historie og arrangeres i år for 19. gang. Den går på omgang mellom distriktene/fagforeningene og denne gangen var Sandefjord åsted for den fire dager lange konferansen.

Per 1.1. 2023 var 14.172 medlemmer i forbundet tilknyttet Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK).

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Tariffkonferanser i EL og IT

EL og IT Forbundet arrangerer tre landstariffkonferanser i høst i forkant av neste års hovedoppgjør og har gjort det siden forbundet ble stiftet for 25 år siden. Det sikrer en bred demokratisk medvirkning i tariffprosessen.

Konferansene samler rundt 300 tillitsvalgte fra hele landet og det bidrar til en bred debatt rundt lønns- og tekstkrav forut for lønnsoppgjøret.

Landstariffkonferansen for elektrofagene (LOK) har en nesten 40 år lang historie og arrangeres i år for 19. gang. Den går på omgang mellom distriktene/fagforeningene og denne gangen var Sandefjord åsted for den fire dager lange konferansen.

Per 1.1. 2023 var 14.172 medlemmer i forbundet tilknyttet Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK).