JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEDRE SAMMEN: – Min innstilling er at det hadde vært bedre for samholdet på arbeidsplassen om vi var ansatt med de samme arbeidsvilkårene. Vi er jo et kollegium, sier Silje Solbakken Johansen.

BEDRE SAMMEN: – Min innstilling er at det hadde vært bedre for samholdet på arbeidsplassen om vi var ansatt med de samme arbeidsvilkårene. Vi er jo et kollegium, sier Silje Solbakken Johansen.

Bendik Aarsæther

Reformering av Nav:

Nav-ansatte i samme jobb kan ha 80.000 i lønnsforskjell. Her er endringen Silje (33) vil ha

Fordi den ene er ansatt i kommunen og den andre i staten, slår lønn og rettigheter skjevt ut for Nav-ansatte. NTL Ung vil at Nav skal bli helstatlig. Men ikke alle synes det er en god idé.29.04.2021
11:10
29.04.2021 12:04

katharina@lomedia.no

Hvilke runde år feires, hvem inviteres på julebordet, og kan vi trene i arbeidstida? Det meste på arbeidsplassen er nedfelt i regler. Det skaper trygghet og føles rettferdig. Avtalene gjelder alle fast ansatte. Men i Nav er det annerledes. Der har de to regelverk. Ett for arbeidstakere i staten og ett for kommunalt ansatte. Det innebærer at kolleger med lik jobb, har ulike rettigheter.

Noen får gullklokke etter 25 år i kommunen, mens andre har sommertid fra 1. mai til 1. september. Også lønna varierer mye.

– Vi pleier alltid å sammenligne høytidene og se hvem som kommer best ut, sier Silje Solbakken Johansen (33) ved Nav Rana på telefon fra Mo i Rana i Nordland.

Veilederen er ansatt i staten. Hun jobber side om side med kommunalt ansatte i ungdomsteamet hvor de følger opp brukere under 30 år.

– Vi har like arbeidsoppgaver, men ulike arbeidsavtaler. Den største forskjellen er lønn, sier hun.

Statlig ansatte følger den statlige tariffen og kommunalt ansatte får lønn ut fra kommunale lønnstabeller, som igjen varierer fra kommune til kommune.

Linn (38) ble «naver»: – Jeg så et system hvor effektivitet er viktigere enn å hjelpe sårbare mennesker

80.000 mer i lønn

Leder Martin Kvalvik (32) i NTL Ung, ungdomsorganisasjonen til Norsk Tjenestemannslag (NTL), har lignende erfaringer. Han har permisjon fra jobben som veileder i Nav Hønefoss.

– Vi jobbet ofte med eksakt det samme, men ulike arbeidsgivere medførte for noen en lønnsforskjell på 80.000 kroner i året. Kommunalt ansatte starter lavere, men får gradvis høyere lønn enn oss i staten. Det er urettferdig. I dag er det gnisninger mellom ansatte som opplever at de forskjellsbehandles, sier Kvalvik.

EN FLOKE: – Det er et stort problem at vi har staten som én eier, i tillegg til 356 forskjellige kommuner i et partnerskap, sier Martin Kvalvik.

EN FLOKE: – Det er et stort problem at vi har staten som én eier, i tillegg til 356 forskjellige kommuner i et partnerskap, sier Martin Kvalvik.

Jan-Erik Østlie

Mange Nav-ansatte er organisert i NTL. Nylig vedtok NTL Ung å jobbe for at alle arbeidstakere i Nav skal være ansatt i staten.

– Det er ingen kvikk fiks å ordne opp i Nav-systemet. Men å gjøre hele Nav statlig, ville rydde opp i mye, sier han.

Det er flere problematiske sider ved en todelt etat. Ifølge statsansatteloven har en rett på fast jobb etter tre år sammenhengende, midlertidige ansettelser. Men når en veksler mellom to arbeidsgivere, er dette ingen selvfølge. Det har «Kari» erfart. I dag har hun fast jobb som veileder ved et Nav-kontor. Men det tok henne ti år i midlertidige stillinger før hun endelig signerte en kontrakt som sikret henne fast ansettelse. En av årsakene var at hun vekslet mellom å være ansatt i den kommunale og den statlige delen av Nav, selv om hun hele tida jobba ved samme Nav-kontor.

– Det var belastende når jeg samtidig hadde familie og barn. Men jeg var psykisk veldig sterk og klarte det.

«Kari» er ikke hennes egentlige navn. Hun ønsker å være anonym.

Lønnsoppgjøret: Uten Marianne stopper Norge – men de lavest lønte i staten får stadig dårligere råd

Ti år midlertidig ansatt

På telefon fra hjemmekontoret leter «Kari» i gamle ansettelsespapirer og forteller at hun jobbet i prosjektstillinger og vikariat. Det var ikke uvanlig på den tiden at kontraktene varte i bare tre måneder.

– Nav-kontorene manglet budsjetter. Jeg husker en gang en sjef syntes synd på meg og ga meg en kontrakt på et år. Da ble han kalt inn på teppet av sine overordnede.

I løpet av tiårsperioden tok hun sosionomutdannelse ved siden av jobben.

– Jeg opparbeidet meg en enorm kompetanse som var etterspurt.

Å jobbe i Nav er komplekst. Langt fra alle ansatte kan veilede brukere i alt fra sosialhjelp – som kommunalt ansatte ofte jobber med – til arbeidsavklaringspenger – som statlige Nav-ansatte har ansvar for. Men det kunne «Kari». Hun var en ekte Nav-potet og lurte fælt på hvorfor ikke arbeidsgiver verdsatte hennes kunnskap med fast ansettelse.

– En dag jeg satt på kontoret og arbeidet, ble jeg helt apatisk og sa til kollegaen min: Jeg har ikke kontrakt. Det var bare å gi beskjed til sjefen. Jeg fikk en ny, men den var selvfølgelig også bare midlertidig.

Etter at hennes fagforening tok affære og krevde fast stilling, fikk hun det. Men «Kari» har fortsatt kolleger som opplever det samme som hun gjorde.

– Vikarer blir ofte pålagt mange oppgaver. Det er vanskelig å si nei. Når jeg hører om andre som har det sånn som jeg hadde det, blør hjertet mitt.

– Det hadde vært enklere om alle i Nav hadde vært ansatt i staten, sier «Kari».

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Kasteball i systemet

Det er ikke bare arbeidstakere som lider med dagens modell, ifølge NTL Ung.

Kommunalt ansatte hjelper mennesker som trenger penger til å betale bolig og mat med sosialhjelp. Ved sykdom hos brukere sender kommunale arbeidstakere dem over til statlig ansatte som utreder Arbeidsavklaringspenger (AAP).

– I noen tilfeller har ikke vedkommende rett på AAP, og da blir han «kastet» tilbake til den kommunalt ansatte. Et todelt Nav bidrar til at brukerne føler seg som en kasteball i systemet, sier Martin Kvalvik.

NTL Ung-lederen forteller også at kommunene har en interesse av å få flere over fra sosialhjelp til statlige folketrygdytelser som AAP. I noen tilfeller kan det gå på bekostning av oppfølgingen.

– Vi jobber med systemet og ikke brukerne. Det kan være vanskelig for mange som trenger hjelp.

Partnerskapet mellom kommune og stat skal gi brukerne én dør inn til velferdstjenestene. Det fungerer ikke i praksis, mener Kvalvik.

– Når en åpner den første døra til Nav, fins det tusen dører videre.

Silje Solbakken Johansen i Mo i Rana erfarer det samme som Kvalvik. Når hun er i kontakt med unge mennesker som trenger penger til husleie og mat, kan ikke hun veilede eller sjekke om de har fått sosialstøtte. Hun må bare henvise dem videre til en kollega i kommunen som jobber med sosialhjelp.

– Det er uheldig og lite gunstig at våre digitale løsninger ikke dekker alt. Det hadde vært så mye enklere om alt var statlig, sier Johansen.

FO etterlyser en evaluering

I tillegg til NTL, fagorganiserer blant annet Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) ansatte i etaten. Leder Mimmi Kvisvik i FO er usikker på om svaret på Navs utfordringer er en ny reform. Hun ser behov for å endre organiseringen og samhandlingen samt å gjøre Nav mer tilgjengelig. Men før en vedtar en så drastisk omorganisering, vil Kvisvik evaluere etaten grundig.

– Å statliggjøre Nav fremstår i dag som et forslag ut fra statlige perspektiver som ikke er forankret kommunalt. Det tenker vi kan gi et dårligere Nav for samfunnet, arbeidsmarkedet og befolkningen, sier Kvisvik.

IMOT: – Den kommunale siden av Nav har mange oppgaver utover det å yte økonomisk sosialhjelp, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

IMOT: – Den kommunale siden av Nav har mange oppgaver utover det å yte økonomisk sosialhjelp, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hanna Skotheim

Istedenfor å komme med løsninger, spør FO-lederen heller hva som er problemet. Hun minner oss om at grunnlaget for å etablere Nav i 2006, var at brukere falt mellom flere stoler og manglet et helhetlige tilbud. Svaret var å knytte arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten og sosialtjenesten tettere sammen i en partnerskapsmodell.

– Det er fremdeles et stort potensial i å utvikle og forbedre dagens Nav. Det vil være svært krevende – både økonomisk og personalmessig – å gå for en helt ny modell for styring av en av Norges største virksomheter på nåværende tidspunkt.

Foreløpig er det bare Fremskrittspartiet av de politiske partiene, som er positiv til en helstatlig etat. De fremmet et representantforslag hvor de skriver at «dagens organisering og ansvarsdeling viser at dette gir ulike tolkninger, ulik praktisering av regelverk og et delt budsjettansvar».

NTL Ung arbeider aktivt opp mot NTL og flere politiske partier for å få dem med på ideen om å skrote partnerskapsmodellen. I prinsipp- og handlingsprogrammet til NTL Nav står det at fagforeningen arbeider for at Nav-kontorene blir statlige. Fagforeningen jobber nå med en presisering og vil på nåværende tidspunkt ikke utdype hva de konkret mener.

Forsker I: – Uheldig for brukerne

Forskere er heller ikke enige om hva som er best. Professor Lars Inge Terum ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet mener Nav burde bli en ren statlig etat.

«Dagens todelte Nav er uheldig for brukerne og kan føre til mindre rasjonell ressursbruk enn om midlene kom fra samme kasse,» skrev Terum i en kronikk i Aftenposten i fjor høst.

Professor Lars Inge Terum ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet

Professor Lars Inge Terum ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet

Benjamin A. Ward / OsloMet

Forskeren mener at en de siste 10–15 årene har brukt betydelige ressurser på å håndtere utfordringene med partnerskapet.

I dag deler stat og kommune på utgiftene, noe som kan føre til at brukere føler seg som kasteballer, ifølge NTL Ung. Terum ser de samme utfordringene.

«Dagens ordning åpner også for å velte kostnader over på «den andre». For kommunene kan det være økonomisk fordelaktig å få langtidsmottakere av sosialhjelp over på uføretrygd, mens staten kan snevre inn tilgangen til trygdene, og med det velte oppgaver og utgifter over på kommunene.»

Forsker II: – En ny refom er krevende

Kollega ved OsloMet, forskningsleder Knut Fossestøl ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), er ikke enig med Lars Inge Terum. Instituttet har nylig evaluert implementeringen av Stortingsmeldingen «Nav i en ny tid».

Basert på funnene og Fossestøls egen kjennskap til Nav, synes han det er dumt å bruke tid på et forslag som like gjerne kan skape nye problemer som å løse gamle.

«Vår evaluering viser at det er mulig å argumentere for at partnerskapet har ført til bedre og mer helhetlige løsninger for mange vanskeligstilte,» skriver han i en kronikk på Velferd.no.

Nav-kontorene er mer integrerte og kasteballproblematikken er mindre, ifølge de ferske funnene. I tillegg advarer Fossestøl om de høye omkostningene ved å reformere Nav igjen.

«Dette er krevende og tar tid, og for brukere i utsatte posisjoner er kontinuitet viktig. Når den forsvinner, må også relasjoner og samarbeid som er bygget opp over lang tid, bygges opp på nytt.»

Forskjeller i stat og kommune:

Ulike betingelser i Nav på områder som:

• Variasjon i lønn.

• Goder som fridager, trening i arbeidstida, julebord og gaver.

• Arbeidstid, fleksitid kontra fast arbeidstid.
• Ikke alle har sommertid.

• Kan være vanskelig å få fast jobb når ansatte veksler mellom kommunale og statlige stillinger.

356 kommuner i Norge har ulike ordninger for sine ansatte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.04.2021
11:10
29.04.2021 12:04Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn for andre gang i år

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

Google Street View

Forskningsansatt (58) ble nedbemannet etter 34 år i jobben – så saksøkte hun arbeidsgiveren

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Jan-Erik Østlie

Elbil, kontantstøtte og vindkraft: Her er sakene som skaper strid på Frps landsmøte


Flere saker